MINISTRAS PIRMININKAS SAULIUS SKVERNELIS PAPRAŠĖ PASKELBTI BIRŽELIO 3-čią dieną BLAIVYBĖS DIENA, o 2021 metus paskelbti BLAIVYBĖS METAIS

zalias

zalias

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BLAIVYSTĖS SĄJŪDIS LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

 zalias

Visi Sauliuko draugai žino, kad po trečios ar ketvirtos „stopkės” degtinės jis puola viską daužyti, todėl stengiasi išeiti iš vakarėlio iki jo kulminacijos. Todėl galima išgerti ir už blaivybės metus

Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui

Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai

LR Kultūros ministrui Mindaugui Kvietkauskui

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui Karbauskiui

LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos Pimininkui Arūnui Gumuliauskui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Europos Parlamento nariams

Nacionalinės  tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos Prezidentei  Nijolei

Goštautaitei Midttun

Lietuvos žmonėms
 Žiniasklaidai

DĖL MINISTRO PIRMININKO SAULIAUS SKVERNELIO PRAŠYMO                                                          PASKELBTI  BIRŽELIO 3-čią  dieną BLAIVYBĖS DIENA, 
 o 2021 metus  paskelbti BLAIVYBĖS METAIS
 
                                        Vilnius,   2020-04-04

2020-02-05 ir 2020-03-20 kreipėmės į atsakingas institucijas, kad birželio 3-čia diena būtų paskelbta BLAIVYBĖS DIENA,  o   2021 metai būtų paskelbti BLAIVYBĖS METAIS (laiškus pridedame). 

Per praėjusį laikotarpį gauta daug pasiūlymų, patikinimų ir prašymų, kad tos iniciatyvos būtų įteisintos ir kad tai labai padėtų Lietuvos žmonėms.  

Nuoširdžiai dėkojame Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui paprašiusiam paskelbti birželio 3-čią dieną Blaivybės diena, o 2021 metus paskelbti Blaivybės metais.

Šį Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio prašymą Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis 2020-04-03 d. laišku Nr. S-1231 persiuntė Sveikatos apsaugos ministerijai bei Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės Sąjūdžiui, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai, Seimo kanceliarijai, Seimo Kultūros komitetui, Kultūros ministerijai, Ministro Pirmininko patarėjui J. Kairiui, Ministro Pirmininko patarėjai U. Kaunaitei.

PRAŠOME Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją parengti ir pateikti įstatymo projektą ir jį lydinčiuosius dokumentus, kad birželio 3 dieną paskelbti  BLAIVYBĖS DIENA, o   2021 metus paskelbti BLAIVYBĖS METAIS. 

Į mūsų 2020-03-26 d. rašytą laišką “ PRAŠYMAS  2021 metus paskelbti Vyskupo Motiejaus Valančiaus metais” Seimo  Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas  Arūnas Gumuliauskas  2020-03-31 d. Nr. S-2020-1581 mums rašė: “Noriu informuoti, kad pagal 2017 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. X111-975 patvirtintą atmintinų metų nustatymo tvarką iškilių asmenybių, nusipelnusių Lietuvoa valstybingumui, mokslui, menui ir kultūrai, jubiliejai pradedami minėti nuo 100-ųjų metinių ir  minimi kas 25 metus, todėl atsižvelgiant, kad vyskupas Motiejus Valančius gimė 1801 m. vasario 16 d., svarstytina galimybė 2026 m. paskelbti Motiejaus Valančiaus metais” (laišką pridedame). 

ŽINODAMI, kad toks iškilios datos teisinis įforminimas reikalauja daug pastangų ir ilgai užtrunka prašome gerbiamą Ministrą pirmininką Saulių Skvernelį ir Seimo valstiečų ir žaliųjų sąjungos frakcijos pirmininką  gerbiamą Ramūną Karbauskį  pradėti rengti dokumentus,  kad 2026 metai būtų įteisini VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS METAIS.

KVIESIME visuomenininkus,  mokslininkus aktyviai dalyvauti įstatymo projekto svarstymo ir priėmimo procedūrose Seime.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės Sąjūdžio pirmininkas                           V. Jakubonis 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės Sąjūdžio Vilniaus

skyriaus pirmininkas                                                                                               A. Juknevičius  Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas                                      L. Kerosierius     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoja                   R. Jakučiūnienė                 

 

Pasiteiravimui:   V. Jakubonis tel 8679 33348, L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai V. Jakuboniui,  Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,   

  1. p.   vaidotasjakub@yahoo.com vilnius@sajudis.com

 

PRIEDAS

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BLAIVYBĖS SĄJŪDIS LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

 

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Sveikatos ministrui Aurelijui Verygai

LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkui Arūnui Gumuliauskui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai                             

  P R A Š Y M A S                                                                                            PASKELBTI  BIRŽELIO 3-čią  dieną BLAIVYBĖS DIENA
                                  Vilnius,   2020-02-05

1858 m. vasarą vyskupas Motiejus  Valančius lankė Aukštaičių ir kitas parapijas. Pasiryžusius blaiviai gyventi žmones užrašinėjo į knygas. Apie to darbo pradžią jis pats savo testamentiniame laiške (1875) rašo: „Vienoj kelionėj mana 1858 metusi, apturiejęs ikwiepima Dwases Szwencziauses, idant apsakinieczio blajwistę, pradiejau skelbti tan doribę ir pats pirmas kieles deszimtis žmonių įrasziau Palaweniej i knigas. Paskiaus draugi su kunigielejs sawa apskielbiau ję po wisą wiskupistę”. 

 

           Charakteringa, kad vyskupas vis pabrėždavo, kad patys žmonės nori blaivybės, tarsi iniciatyva būtų kilusi ne iš jo. 1858.X.11 vyskupas išsiuntinėjo ganytojinį laišką kunigams, kad uoliai laikytųsi blaivybės, ją platintų žmonėse ir steigtų brolijas.

            Vos blaivybė ėmė plisti, prasidėjo ir persekiojimai. Smuklininkai ir degtinės varytojai greit pastebėjo, kad žmonės nebeperka svaigalų. Pasipylė skundai gubernatoriui ir apskričių viršininkams. Policija pradėjo teirautis, tardyti klebonus ir žmones.

            1858.XII.23 vyskupas M. Valančius lietuviškai parašė ganytojinį laišką blaivybės reikalu visiems tikintiesiems. Klebonai jį turėjo perskaityti iš sakyklų per tris sekančius sekmadienius ar šventadienius, sakydami pritaikytus pamokslus. Žmonės  klausė vyskupo laiško su džiaugsmu ir ašaromis akyse.
             1859 m. pirmaisiais mėnesiais beveik visa Žemaičių vyskupijos liaudis priklausė blaivybės brolijoms. 1860.1.30 vyskupas išleido ganytojinį laišką, įsakydamas visose bažnyčiose Marijos Įvedybų šventėje (II.2, kuri  tapo Blaivybės Diena) atlaikyti iškilmingas pamaldas su Te Deum ir pritaikytu pamokslu.

              Kad pirmasis užsidegimas neišblėstų ir BLAIVYBĖS SĄJŪDIS gautų pilną formą, reikėjo paruošti jam įstatus. Vyskupas juos ėmė ruošti jau baigęs 1858 m. vasaros vizitaciją. Įstatus atspausdino Vilniuje Adomas Zavadzkis su cenzūros leidimu. Knygelė pavadinta „Apej brostwa Blajwistes arba nusiturieima”.       Jos išspausdinta 40.000 egz., kurie jau spalio mėn. imta platinti. Paskutinieji 7500 egz. dar nespėtų išsiųsti į Varnius, gen. gubernatoriui įsakius, buvo   konfiskuoti.

            1860.III.19 vyskupas. M. Valančius išsiuntinėjo klebonams aplinkraštį, kad praneštų įsirašiusių skaičius pagal prisiųstą blanką. Vyskupas norėjo, kad būtų įtraukti visi be išimties tikintieji, tiek suaugę, tiek nepilnamečiai, kad ir valdžiai padarytų įspūdžio. Visose parapijose turėjo būti vedamos „blaivių asmenų knygos”.

1860.VII.25 M. Valančius persiuntė generalgubernatoriui  Nazimovui sąrašus. 197 jo vyskupijos parapijose iš bendro 820754 skaičiaus tikinčiųjų blaivybės laikėsi 688464 asmenys. Kuršo srityje, 8-ose parapijose, iš 34477 tikinčiųjų priklausė blaivybės brolijoms 30056.

           1860 m. rudenį caras Aleksandras II lankydamasis Vilniuje pagyrė vyskupą M.Valančių už jo uolumą: „Ačiū tau, vyskupe, už rūpestį įvesti blaivybę”.

             1862 m. rudenį blaivybės brolijų veikla susilpnėjo. Vyko žemdirbių išlaisvinimas iš baudžiavos ir pasiruošimai sukilimui. Kai kuriose parapijose dvarininkai ir žydai ėmė spausti žmones ir skatinti gerti. Pavojuj esančioms parapijoms vyskupas M. Valančius rašė laiškus su įspėjimais ir drąsinimais.  Vyskupas perspėja tuos, kurie įniršę kovoja prieš blaivybę. Kalba ir apie gresiantį pavojų, sunkias dienas. Skatina laikytis tvirtiems ir ištvermingiems.

            Nors blaivybės brolijos 1864 m. buvo griežčiausiai uždraustos, blaivybė Žemaičiuose neišnyko.

             Blaivybės draugija oficialiai buvo atgaivinta 1908 m.

1908-04-03 įkurta Katalikų draugija ,,Blaivybė” Kaune. Vėliau pavadinta Lietuvių katalikų blaivybės draugija (LKBD).

 

Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe 1919-12-10 įregistruoti pritaikyti LKBD įstatai.

 

DAUGELIS PRISIMENA,  kad 1989 m. birželio 3 d. Vilniaus m. Kalnų parke įvyko Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės, Sąjūdžio aktyvistų svaigalų išpylimo akcija -mitingas, meninė dalis, svaigalų išpylimas į kanalizaciją, kurio šūkis- ,,Lietuva! Negersiu- verčiau išpilsiu!“.

Vienas šio renginio organizatorių- iniciatyvinės grupės narys Romas Masteika knygoje ,,Galva debesų nepramuši rašė“: ,,Prisimenate, kad Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime buvo priimta rezoliucija  Nr. 12 ,,Dėl blaivybės“. Ji ragino imtis priemonių, kurios sukeltų sąmoningą natūralų visos atgimstančios tautos BLAIVYBĖS SĄJŪDĮ…. Kreipimesi į Respublikos gyventojus buvo sakoma: ,,Lietuvos atgimimui reikalingas sveikas, blaivus protas. Tik blaivus protas drąsus. Drąsus protas- tai laisvas žmogus…“

Gražus sutapimas: tą dieną, kai į Kalnų parko estradą turėjo suplaukti minios žmonių, išvakarėse iš Maskvos grįžo SSSR Aukščiausiosios tarybos deputatai, atstovaujantys Lietuvai. Dauguma jų buvo Sąjūdžio atstovai, todėl buvo nutarta ir juos pasikviesti į renginį, o birželio 3 dieną, renginio dieną, sukako metai, kai buvo įkurtas  Sąjūdis.

Šia proga 1989-06-03 d. alkoholio išpylimo akciją kaip labai svarbų momentą Lietuvos istorijoje siūlome nuo 2020  metų birželio 3 d. paskelbti BLAIVYBĖS DIENA paminint šį įvykį į kurį suėjo keliasdešimt tūkstančių žmonių. Jie tikėjosi atsikratyti ne tik okupacijos  pančių bet ir dvasinės vergijos į kurią daugelį žmonių įstūmė alkoholizmas ir kvaišalai. 

 

ŽINOMA, kad Lietuva yra tarp pirmaujančių pasaulyje pagal alkoholio suvartojimą vienam žmogui.

PAŽYMIME. kad už kiekvieną iš alkoholio verslo į biudžetą patenkantį eurą VALSTYBĖ IŠLEIDŽIA apie 5 eurus alkoholizmo pasekmėms likviduoti. Alkoholio vartojimo daroma žala pagal užsienio šalių specialistų skaičiavimo patirtį Lietuvoje per metus sudaro apie 0,4 milijardų eurų. Lietuva dėl alkoholizmo kasmet praranda apie 1,3 mlrd. eurų BVP.

KONSTATUOJAME, kad taip vadinamas verslininkų ir žiniasklaidos propaguojamas NEALKOHOLINIS ALUS vaidina ypatingą rolę pritraukti žmones vartoti alkoholinį alų ir kitus alkoholinius gėrimus. ŽINOTINA, kad verslas nė vieno cento neišleidžia nesitikėdamas MILŽINIŠKŲ PELNŲ ATEITYJE.

 

DĖKOJAME šios kadencijos Seimui priėmusiam ryžtingus teisinius aktus ir reglamentus siekiančius blaivinti Lietuvą.

NUOŠIRDUS AČIŪ visuomenininkams, mokslininkams, Bažnyčiai už paslaugas blaivinant Lietuvą.

NUOLATOS PASTEBIMOS ĮVAIRIAUSIOS INICIATYVOS agituojančios įtraukti žmones ir ypatingai jaunimą į girtuoklystės liūną.

 

TODĖL PRAŠOME birželio 3 d. įtraukti į ATMINTINŲ dienų sąrašą ir imtis visų įmanomų priemonių blaivinant žmones ir aiškinant apie alkoholizmo grėsmes.

 

Turbūt  vyskupas Motiejus Valančius mums pasakytų:“ Apturiekite ikwiepima  Dwasės  Szwencziausės – SUSILAIKYKITE, NEGERKITE IR SKELBKITE  BLAJWISTĘ“.

 

TIKĖKIME, KAD DAUGELIS SUPRAS ALKOHOLIO DAROMĄ ŽALĄ IR ĮSIKLAUSYS Į VYSKUPO KVIETIMĄ.

 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdžio pirmininkas                           V. Jakubonis 

 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdžio Vilniaus

skyriaus pirmininkas                                                                                              A. Juknevičius 

     

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas                                      L. Kerosierius     

                 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoja                   R. Jakučiūnienė                    

 

Pasiteiravimui:   V. Jakubonis tel 8679 33348, L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai V. Jakuboniui,  Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p.   vaidotasjakub@yahoo.com vilnius@sajudis.com        

 

PRIEDAS

 

 

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BLAIVYBĖS SĄJŪDIS LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

 

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Sveikatos ministrui Aurelijui Verygai

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui Karbauskiui

LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkui Arūnui Gumuliauskui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Nacionalinės  tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos Prezidentei  Nijolei

Goštautaitei Midttun

Lietuvos žmonėms
 Žiniasklaidai

P R A Š Y M A S 

PASKELBTI  BIRŽELIO 3-čią  dieną BLAIVYBĖS DIENA, 
 o 2021 metus  paskelbti BLAIVYBĖS METAIS 

                                   Vilnius,   2020-03-20

2020-02-05 kreipėmės į atsakingas institucijas, kad birželio 3-čia diena būtų paskelbta BLAIVYBĖS DIENA (laišką pridedame).

Nuoširdžiai dėkojame agentūrai ELTA ir JAV lietuvių  internetinio laikraščio “Bičiulystė” redakcijai bei asmenims paviešinasiems mūsų kreipimąsi,  dėkojame palaikiusiems mūsų prašymą.

PAŽYMIME, kad 2020-02-20  d.  Motiejaus Valančiaus Blaivystės Sąjūdis paminėjo Vyskupo  Motiejaus Valančiaus 2019-uosius gimimo metus. Buvo atkreiptas dėmesys į kovą dėl psichotropinių  medžiagų vartojimo, alkoholizmo ir rūkymo žalą bei taikytinas prevencijos priemones. Buvo diskutuojama apie 2020-02-05 kreipimąsi ir dėl 2021 metais Vyskupo 220-ųjų gimimo metų (1801-02-16) paminėjimo.

Sveikatos apsaugos ministerija, gavusi   Vyriausybės  pavedimą, pritarė mūsų prašymui birželio  3-os atmintinos Blaivybės dienos paskelbimui ir pasiūlė apsvarstyti 2021 m. paskelbimą Blaivybės metais. 

PRAŠOME Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją parengti ir pateikti įstatymo projektą ir jį lydinčiuosius dokumentus, kad birželio 3 dieną paskelbti  BLAIVYBĖS DIENA, o   2021 metus paskelbti BLAIVYBĖS METAIS. 

KVIESIME visuomeninkus,  mokslininkus aktyviai dalyvauti įstatymo projekto svarstymo ir priėmimo procedūrose Seime.

Tai būtų didžiulė parama aukoms, kenčiančioms šeimoms, jaunimui atsisakyti visokiausių nealkoholinių gėralų ir visiems siekiantiems blaivinti Lietuvą,  sumažėtų biudžeto našta GYDYTI  ALKOHOLIKUS ir ALKOHOLIZMO PASEKMES, padidėtų  BVP, atsirastų daugiau laimingų žmonių.

PRISIMINKIME gūdžius alkoholizmo industrijos, politikų ir žiniasklaidos bendradarbiavimo laikus, kai 2011-12-23  d. Seimas, neįsiklausęs į mokslininkų, visuomenininkų ir Vyskupų konferencijos pirmininko Arkivyskupo dabartinio Kardinolo Sigito Tamkevičiaus prašymų, priėmė alkoholio reklamos įstatymą, o Prezidentė D. Grybauskaitė neatkreipė dėmesio į daugybės organizacijų prašymų ATMESTI įstatymą – operatyviai pasirašė jį. Tada dar labiau pradėjo siautėti alkoholizmas.  Lietuva pradėjo TVIRTAI PIRMAUTI PASAULYJE ir pasiekė ABSOLIUTŲ PASAULIO REKORDĄ, kai  kiekvienas lietuvaitis išgerdavo per metus apie 17 litrų „ant galvos“ absoliutaus alkoholio (įskaitant neapskaitytą, nelegalų).  Tais laikais ypatingai daug  darbavosi Nacionalinė  tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, kuriai vadovavo  A. Veryga (dabar N. Goštautaitė Midtun). Įsimintini  Vilniaus Sąjūdžio tarybos pareiškimas „Ką pasakytų Vyskupas Motiejus Valančius?“,  „Budelių  galerija“ (žiūr  www.sarmatai.lt budeliu galerija), 2014-06-04 d.  buvo parašytas laiškas Jo Šventenybei  Popiežiui Pranciškui.

2016 metais  Į  ARENĄ  ATĖJO  LIETUVOS  VALSTIEČIŲ ir  ŽALIŲJŲ  SĄJUNGA   ir prasidėjo nuožmi kova prieš politiniais pagrindais propaguojamą alkoholizmo hidrą.  SIEKIANT  BLAIVINTI  LIETUVĄ  buvo ryžtingai priiminėjami teisės aktai. 

PRIIMTAS įstatymas dėl birželio  3-os atmintinos Blaivybės dienos paskelbimo ir  2021 m. paskelbimo Blaivybės metais  būtų pagarba Vyskupo Motiejaus Valančiaus 220 metų gimimo jubiliejui, Katalikų Bažnyčiai, visuomenininkams  ir būtų parama aukoms, nuskriaustiems  ir kenčiantiems.  Tai duotų gerų rezultatų kuriant  Gerovės valstybę.  

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdžio pirmininkas                           V. Jakubonis 

 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdžio Vilniaus

skyriaus pirmininkas                                                                                              A. Juknevičius 

     

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas                                      L. Kerosierius     

                 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoja                   R. Jakučiūnienė                    

 

Pasiteiravimui:   V. Jakubonis tel 8679 33348, L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai V. Jakuboniui, Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p.  vaidotasjakub@yahoo.com vilnius@sajudis.com        

 

PRIEDAS

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BLAIVYBĖS SĄJŪDIS

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

 

Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui

Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Sveikatos ministrui Aurelijui Verygai

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui Karbauskiui

LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkui Arūnui Gumuliauskui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Nacionalinės  tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos Prezidentei  Nijolei

Goštautaitei Midttun

Lietuvos žmonėms
 Žiniasklaidai

                      P R A Š Y M A S                                                                                                  2021 metus skelbti VYSKUPO  MOTIEJAUS  VALANČIAUS  METAIS
                                        Vilnius,   2020-03-26

2020-02-05 ir 2020-03-20 kreipėmės į atsakingas institucijas, kad birželio 3-čia diena būtų paskelbta BLAIVYBĖS DIENA,  o   2021 metai būtų paskelbti BLAIVYBĖS METAIS (laiškus pridedame).

Per praėjusį laikotarpį gauta daug pasiūlymų, patikinimų ir prašymų, kad tos iniciatyvos būtų įteisintos ir kad jų statusai būtų sustiprinti..

Ypatingai svarbu prisiminti, kad Vyskupas Motiejus Valančius pasižymėjo kaip pedagogas, švietėjas, rašytojas, istorikas. Jis atliko  labai daug darbų vystant lietuvišką raštą,  knygnešių gadynėje ir gelbstint  Lietuvą iš priespaudos jungo.

MANOME, kad  rengiant dokumentus  pirmoje pastraipoje įvardytais klausimais reikėtų kartu rengti dokumentus,  kad 2021 metai būtų pavadinti VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS METAIS.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdžio pirmininkas                          V. Jakubonis 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdžio Vilniaus

skyriaus pirmininkas                                                                                              A. Juknevičius  Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas                                     L. Kerosierius     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoja                  R. Jakučiūnienė                 

 

Pasiteiravimui:   V. Jakubonis tel 8679 33348, L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai V. Jakuboniui, Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,   

  1. p.   vaidotasjakub@yahoo.com vilnius@sajudis.com        

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));