Metas liustruoti tremtinius, disidentus ir partizanus

Burauskaite

Burauskaite

Metas liustruoti tremtinius, disidentus ir partizanus

Kristina Sulikienė

 

Burauskaite

Birutės Burauskaitės, pristatomos kaipo labai didžios disidentės (leido slaptą spaudą – Skuodį suėmė, jos ne , o tai jau požymis…), išpuolis prieš visuomenei gerai žinomus asmenis, bei palaimintojo Teofilijaus Matulionio byla remiantis suklastotas visiems laikams mūsų šviesios atminties kardinolo Vincento Sladkevičiaus vardas ir atminimas (Burauskaitė, kaip kokia KGB pulkininkė, pareiškė, jog jis – „agentas Alksnis“, priminsiu, tokią šlykščią propagandą prieš Katalikų Bažnyčią vykdė tik KGB ideologinis skyrius, ir ypač jo vadai, aukšto rango karininkai) rodo, jog su pačia Burauskaite kažkas yra nešvaru.

Lietuvai pernai įvyko didžiai džiugus įvykis – paskelbtas dar vienas palaimintasis: kuklus Dievo kankinys Teofilijus Matulionis, kuris be kita ko, nuoširdžiai mylėjo Rusiją. Jis – tai šansas Lietuvai ir Rusijai susitaikyti. Tuo labiau, jog Fatimos žinia skelbia, jog pasaulyje taika ateis per Rusijos atsivertimą: palaimintasis Teofilijus tikėjo šia žinia ir todėl kentėjo Rusijoje, kurią buvo apvaldęs komunizmas, kurio labai baisi grimasa yra netikėjimas, totalinis ateizmas. Kurio šmėkla blaškosi Lietuvoje iki šios dienos: nors lietuviai bijo pripažinti, jog tapę nebetikinčia tauta, tiktai kartas nuo karto statančia visokius kryžius ir smūtkelius. Juk ir Landsbergis žegnojasi – bet ar jis turi ką bendro su tikinčiu Dievo žmogumi?

Pal. T. Matulionis savo įpėdiniu buvo paskyręs ne ką kitą, bet Vincentą Sladkevičių. Vatikanas nebūtų rėmęs žmogaus, tarnaujančio komunistinei hidrai.Tiesiog jeigu B. Burauskaitė įjungtų logiką, arba pakiltų nuo dulkėmis apgulusio stalo Vilniaus senamiestyje ir nuvažiuotų į Vincento Sladkevičiaus tėviškę – ji pakeistų mąstymą.

Lietuvos kariuomenės kapelionas, dimisijos majoras kunigas Bulota šį rudenį aiškiai pasiūlė rinkti medžiagą ir siųsti jam, jeigu žmonės patyrę stebuklingų išgijimų, bendraudami su juo gyvu, o po mirties – melsdamiesi į V. Sladkevičių.

KGB ideologinis skyrius, kuris persiformavęs toliau sėkmingai veikia Lietuvoje, ir sujudo: kas bus, jeigu įvyks dar vienas vaiskus įvykis Lietuvos padangėje?

Visais laikais visose įstaigose buvo gabių klastotojų. O kad atrodytų patikimiau, sąrašo gale įrašė „Žinomą“- Adolfą Ramanauską – Vanagą išdavusį KGB agentą Urboną, kuris ramiausiai sau visas žinomas ir matomas (greičiausiai – PRISIPAŽINO!!) gyveno Kaune, visiškai netoli partizano dukters.

Ką reiškia sąrašo gale įrašytas „Žinomas“? Ar visuomenė neturėjo sužinoti apie jį? Kas įrašė į sąrašo galą šį „Žinomą“, apie kurį žinoma visose knygose apie partizanų judėjimą? Kas jį saugojo iki jo mirties? Kodėl nebuvo įmanoma jį nuteisti, ir byla buvo nuolat vilkinama? Daug neatsakytų klausimų, ypač po „vanagogeito“.

Iškeliu tokią versiją: Lietuvoje liko neliustruoti su KGB bendradarbiavę iš lagerių, tremties vietų grįžę tremtiniai (AŠ TREMTINYS!!- mėgsta rėkti jie. Arba „aš iš tremtinių”! Kaip Seimo tribūnoje gyrėsi mane ir mano šeimą galimai šmeižęs ir į teismą nenorėjęs eiti Naglis Puteikis „mano tėvukas atvarė Sibirą“. Atvaryti atvarė – o kodėl grįžęs padarė…koncertmeisterio karjerą?)

Liko neliustruoti disidentai, tokie, kaip Birutė Burauskaitė. Negi kas nors išdrįs ją apklausti: Skuodį kai suėmė, jums nesiūlė bendradarbiauti? KGB neteikė užduočių? Ar neteko klastoti nelegalios spaudos puslapių, taip, kad būtų suiminėjami jos leidėjai (įprasta KGB taktika – infiltruoti asmenis.)

Nes pasinaudojus Birutės Burauskaitės man duotu patarimu, kai užėjau į LGGRTC ir paklausiau, ką čia išsidirbinėja Naglis Puteikis, kai aiškina apie kažkokius KGB agentus, ir mane, ji atsakė „jeigu padarė žalos – čia veikia KGB. Jie taip veikia, kad net jeigu nepasiekia galutinio tikslo – tikslas buvo paversti tėvą KGB, nepavyko, kreipėtės į prokuratūrą, reagavot – bet žala padaryta. Kažkokie straipsniai, kažkokie komentarai liko).

O po 6 metų kad Birutė Burauskaitė elgsis taip, kaip ji pasakė „čia veikia KGB, nes padaro žalą“ – gal ir neįtikėtina, bet norėtųsi adresuoti jai atgal jos žodžius: jog pagal pasekmes, čia suveikė būtent KGB.

Kodėl rašiau, kad CŽV smūgis Lietuvai? Nes KGB Lietuvoje pavirto CŽV agentūra, tik perpirkta. Verbacija šių agentų prasidėjo 1989 metais. Toks mano bendrapavardis Sulikas iš Amerikos čia veikė, ir susitikinėjo su Audrium Butkevičium, ir dairėsi, kaip būtų galima perimti agentūrą. 

Tačiau patys baisiausi ir yra CŽV perpirkti KGB agentai.

Jie įslaptinti, ir jie baisiai bijo. Jų pakoreguotos biografijos, iki tokio lygio, kad jeigu reikia, tai ir šeimos nariai dingsta arba miršta. Kad nebūtų, kas primena KGB-CŽV agentui, kas jis toks buvo.

KGB-CŽV agentai labai panašūs, tai zombiškos statulos, kietai sučiauptomis lūpomis, kalba tipinėmis frazėmis. Greičiausiai vartoja kokią nors psichotropiką, nes kai kurių šių agentų emocijos išnykę, atsiradęs „kaukės veidas“. 

Nors Birutė Burauskaitė pajudino galbūt greitai kanonizacijos bylą turėsiantį mirusįjį kardinolą Vincentą Sladkevičių, nes kunigas Bulota tikina jau dabar turi sukaupęs nemažai medžiagos apie jo šventumą, ir ruošia ją Vatikano komisijai dėl kanonizacijos bylos užvedimo – ji, be įrodymų apvarydama Sladkevičių, pasakė žodį „apsivalymas“.

O kas mus apvalys nuo visų iš lagerių grįžusių tremtinių, partizanų, kurie tylutėliai vertė į šulinius savo priešininkus, ir CŽV metodais, vykdė „savaimines žūtis“?Apie tai atvirai pasakojo buvęs VSD vadas Mečys Laurinkus, kas dėjosi po kai kurių tremtinių grįžimo, kaip jie, buvę partizanai, tvarkėsi asmeninius reikalus, savaime kažką žudydami. Mokėjo taktikų, paruošimas išliko… Juk šie įvykiai netiriami. Be to, pati Burauskaitė paviešino, jog generolo Veverskio brolis (kgbveikla.lt agentų sąrašo nr. 1296) buvo iš tremties grįžęs užsiverbavęs KGB, turėjo „Kęstučio“ slapyvardį, skundė ir pranešinėjo apie savo draugus.

Kas sudarys šių Judų sąrašą? Juk partizanai.org graudingą straipsnį apie Praną Veverskį parašė, ir šį KGB agentą „Kęstutį“ vis tiek priskiria prie garbingiausių kovotojų.

O ir 2018 metai paskelbti KGB agento „Ragelio“, užsiverbavusio 1940 metais, tačiau neva „neteikusios informacijos“, metais.

Rūta Vanagaitė stengėsi sustabdyti šitą klaikią nesąmonę,kad Lietuvos šimtmetis būtų KGB agento metais skelbiamas.

Įdomiausia, jog kitą dieną po jos TV interviu, kažkoks istorikas tikrai patvirtino, jog byloje tikrai parašyta, kad jis sutinka bendradarbiauti, jam suteikiamas agento vardas „Ragelis“.

Šis agentas „Ragelis“ man ypatingai įdomus, nes Rageliai prie Rokiškio yra tokia vietovė, o ten mokytoja dirbo mano močiutė Donata Kubiliūtė, kuri po stribų (beje, lietuvių)trėmimo akcijos, pabėgo su savo būsimu vyru, Ragelių mokytoju ir švietimo vedėju Alfredu Kligiu – ir gavo tapatybę Anastazija Smalstytė. Padėjo dokumentus suklastoti iki karo notare dirbusi Rokiškyje notarė Brazauskienė. 

Man pavyzdžiui, įdomu, kas įdavė išvežimui būtent Ragelių apylinkėse dirbusią šeimą, jeigu iki šios dienos žinau, kad stribai buvo lietuviai, o įskundėjai, KGB agentai, irgi turėtu juk būti.

Ta isterika dėl Rūtos Vanagaitės man suponuoja prielaidą, jog agentas „Ragelis“, kuris šiltai sau su šeima gyveno Kamajuose, iš kur kilusi Smalsčių šeima (močiutės pusseserė Vargdienių seserų vienuolyno vienuolė Anastazija Smalstytė paskolino savo tapatybę, pasą), puikiai visus pažinojo ir gražiausiai teikė informaciją – juk atidirbti už netikras tapatybes ir saugų gyvenimą Kamajuose, dukros ėjimą į mokyklą, tai reikėjo.

Man asmeniškai įdomi agento „Ragelio“ veikla, o tas pasakymas, kad „jis neteikė informacijos“, čia tas pats, kad Vincentas Sladkevičius, nors nėra jo pasirašymo KGB irt pasižadėjimo, arba kad Saulius Sondeckis, kurio irgi pasižadėjimo nėra išlikę – teikė. Čia toks pats burbulų pūtimas.

Liustruoti reikia partizanus. Tyrinėti jų veiklą. O ne grasinti Rūtai Vanagaitei, kad ji bus užmušta partizaniniais metodais.

Man, kaip nukentėjusios ir išvežtos iš Panemunių kaimo Rokiškio rajone Kubilių šeimos palikuonei (prosenelė mirė Irkuste, iš kur kilusi man namie duris išlaužusi mūsų kaimo seniūnė, kuri irgi didžiuojasi jog yra „tremtinė“, nors niekas jos netrėmė – ji gimė šeimoje, kuriai nebuvo leidžiama grįžti į Lietuvą. TSRS baudžiamasis kodeksas aiškiai numatė atvejus, kam neleidžiama – tai kriminaliniams nutrėmimams taikoma nuostata.), labai svarbu, kad KGB agentų vardais, ypač tų KGB agentų, kurie gyveno Rokiškio apylinkėse, su slaptomis tapatybėmis, ir neva „neskundė“, nors galėjo skųsti su savo slaptąja tapatybe (kokia tapatybė buvo suteikta „Rageliui“, kai jis gyveno šiltai Kamajuose?) nebūtų vadinami šimtmečio metai.

Vakar kalbėjau su Jurgio Bielinio šeima. Jo žmonos giminė Liepiniai net neminimi Lapteviečių sąraše: nors šeimos galva Antanas Liepinis išvežtas į Rešiotus, mirė 1943, o Liepinios sąraše visose leidžiamose knygose – nėra. Kada baigsis šitas baisus nesenos istorijos klastojimas? Į Laptevičių sąrašą Juozo Apanavičiaus šeima grįžo tik po labai mano pikto 2007 metų laiško šiai brolijai, nes jų sukurtame tinklalapyje tokios pavardės nebuvo – o juk šeima sunaikinta. Tai ko mes siekiame šitais „apsivalymais“?

Šimtmečio paminėjimui noriu užberti druskos ir istorikams, ir „slaptųjų tarnybų tyrinėtojams“:

Nei viename karininkų žinyne neradau Vyto Apanavičiaus, Vaidoto bataliono karininko (berods, majoro laipsnis) (tarnavo iki pasitraukimo į Vakarus, 1943 mirė Vokietijoje.) (Dabar čia yra Išminavimo batalionas, kuris turbūt didžiuotųsi savo karininkais, jiems ir atminimo lentą uždėtų, juk ir Vyto Apanavičiaus ofisas – oficina – sugrąžinta iš Turto fondo, o kariuomenė pardavinėjo savo paveldą…absurdas.) Vaidoto batalione tarnavo finansų skyriuje, gyveno dabartinėje Vaidoto gatvėje, tas namas dabar šalia antikvariato, tai Apanavičių Magdalenos ir Jurgio smulkių prekių krautuvė. Tai yra mano antros eilės dėdė, mano senelio Zigmo Apanavičiaus sūnėnas.

Nei viename žinyne neradau Juozo Apanavičiaus (dokumentuose – Opanavičius), slaptosios kontržvalgybos karininko, ir Kėdainių šaulių vado. Ypatingojo archyvo bylos kopiją turiu, su sovietų kaltinimu, ten viskas išvardyta, kodėl represuojamas į lagerį, o šeima – į Laptevus. Tai mano senelio Zigmo Apanavičiaus brolis.

Nei viename knygnešių ir daraktorių žinyne neradau Benedikto Opanavičiaus (Opamo), kuris XIX amžiuje per sieną nešė arti 200 spaudos leidinių, paveikslėlių, ir ilgai sėdėjo Kalvarijos kalėjime. Tai yra mano senelio Zigmo Apanavičiaus dėdė.

Nors mano tėvas Romualdas Apanavičius – labai aktyvus Atgimimo veikėjas, atkurto laikraščio „Lietuvos žinios“ redkolegijos narys, jau dabar neberandu niekur informacijos apie jį (žmogus net nemirė), o štai Naglis Puteikis pareiškė, jog tokio žmogaus gyvenime nematęs, nes jis žvėrynietis, o jis matai karoliniškietis (pavertė kauniečiu). R. Apanavičius dalyvavo LTSR Kultūros ministerijos kongresuose, ir Sąjūdžio organizuotuose kongresuose dėl Etninės kultūros atkūrimo Lietuvoje, jo pasisakymai atspausdinti to meto leidiniuose. Po Nepriklausomybės paskelbimo tapo vienu žymiausių Lietuvos ir Europos etnologijos profesorium, lygiagrečiai su Vėliumi, gal netgi jį pralenkė. Dalyvavo Lietuvos – Suomijos draugijos veikloje.

Mano tėvas su Sauliumi Sondeckiu 1968 m. važiavo į garsiąją kelionę į Kanadą, o kai nesutiko likti Amerikoje, o po Belgijos kelionės nesutiko pateikti informaciją, ką kalbėjosi su vietos lietuviais jų namuose, atsiskyręs nuo grupės – buvo persekiojamas to paties A.S., kuris persekioja laikraštį…Laikai pasikeitė, o niekšai – tie patys, ir jie dargi aktyvesni, negu tais laikais. Nes dabar tie niekšai – patriotais tapo. Po Belgijos kelionės KGB uždraudė leisti mano tėvui vykti bet kur toliau Rytų bloko – išleido tik į Rytų Vokietiją, ir tai, tik vieną kartą. Iki 1990 metų buvo įkalintas Lietuvoje, buvo kviečiamas į Italiją, į Angliją – privalėjo mandagiai atsiprašyti, kad neva negali. Iš tikrųjų KGB pasakė visai Konservatorijai per pasmerkino susirinkimą (įsivaizduokit, kaip slaptoji tarnyba išėjo iš proto, kad surengė viešą susitikimą su darbo kolektyvu): „Taip elgtis kaip draugas Apanavičius negalima, tegul draudimas jam vykti į užsienį bus jums visiems pamoka, kas bus su visais, kurie atsisakys kalbėtis po kelionės“. Gal Burauskaitė teisi, kad vykstantys į užsienį – tai KGB bendradarbiai. Tačiau asmuo, kuriam KGB draugė vykti į Vakarus, vis tiek Naglio Puteikio „neteisingai pateikta citata“ viešai spaudoje tapo Kgb‘istu. O B. Burauskaitė pasakė „čia veikia pati KGB, nes yra pasekmės – jums pakenkta.“

 Tačiau juk Dalia Grybauskaitė vyko ir į Vengriją, ir dar kažkur. O kur jos ataskaitos dingę? O kelionės į JAV ataskaita? 

R. Apanavičius kartu su Jurgiu Bieliniu kovėsi prieš komunistus 1989 m. atkurtosios LSDP viduje, taip pat palaikė ryšius su Rusijos disidentais, demokratinėmis jėgomis, organizavo Maskvoje mitingą Lietuvai palaikyti. Pamatysite, po labai drąsaus Jurgio Bielinio išėjimo (jam jau 85 metai, jis drąsiai aprašęs savo atsiminimus, jie paviešinti LL) koks nors konservatorius ims prisiskirti nuopelnus – beje, kartą Mantas Adomėnas bandė meluoti, jog jo aplinka organizavo Maskvos mitingą, tik nesugebėjo staigiai sumeluoti, kas tokie. Nepasiruošė. 

Net „išgelbėtas“ VDU, kurio greitai nebeliks jungimo būdu, nuo 2007 metų leisdamas įvairius leidinius, sugebėjo retušuoti profesorių Romualdą Apanavičių iš visų nuotraukų, ir neminėti jo – ilgamečio HMF vadovo, VDU Senato nario.

Apie kokį apsivalymą kalba tad B. Burauskaitė, jeigu aš netgi savo panosėje – gimtajame VDU, kur užaugau kaip vaikas, o vėliau kaip mokslininkas (turėdama daugiausiai mokslinių pasiekimų,vienintelė iš visų etnologų doktorantų negavau daktaro diplomo, nes VDU užmiršo skelbti gynimo procedūrą, nes yra labai kompetetingas universitetas – neseniai apie tai pasakojau Tarptautinei Alumnų asociacijai, negalėjo patikėti „juk jūs knygų kelių autorė, rašot ir mokslinius straipsniu, du magistrai“. „Čia Lietuva, patikėkit“ Alumnai man skambino kaip ypatingai gabiai Vilniaus universiteto absolventei, daug pasiekusiai mokslo srityje.) matau įžūlų nesenos istorijos klastojimą, tai kaip galima tikėti Birute Burauskaite, kuri Vincento Sladkevičiaus nepažinojo, o apdergdama jį pasielgė kaip KGB ideologinio skyriaus bendradarbė.

Kiniečių patarlė yra labai gerai – reikia mokėti protingai patylėti.

Jeigu V. Sladkevičius minimas persekioto Teofilijaus Matulionio byloje, tai tebus agentūrinis planas jį verbuoti. O jeigu Vincentas Sladkevičius kažką tiems velniams žadėjo – tai tik dėl to, kad jis turėjo bendrauti su Teofilijumi Matulioniu, kuris jam turėjo perduoti įgalinimus, ir Vatikano žinias. Burauskaitei gal per sunku suvokti, jog ir Sauliaus Sondeckio veikla grynai tokia: norėjo susitikti su tėvu. O kodėl KGB planavo, kad jis turi tapti bendradarbiu, ir kur kokie nors įrodymai, kad kada nors tapo (norėtųsi pamatyti algalapį) – visuomenė tebeklausia.

O gal Birutės Burauskaitės patronams labai apmaudu, jog Sauliaus Sondeckio tėvą 90-ojo gimtadienio proga pasveikino pats JAV prezidentas Ronaldas Reiganas, įvertindamas jo viso gyvenimo darbą, Lietuvos Nepriklausomybės labui? Ir tokį žmogų Birutė Burauskaitė įvardija kaip KGB agentą „Ded“- paskaitykite į portalą įkeltas „pysulkas“: tėvas yra „Ded“, o sūnus „Saliut“, niekur neparašyta, kad čia verbavimo objektai, visur mums pateikiama, jog agentai. Juk Birutė Burauskaitė ir Jackų Sondeckį išvadino šitoje informacinėje atakoje KGB agentu „Ded“.

O remiantis neurolingvistiniu programavimu, tautos sąmonė jau keičiama: „Aha, tai Dėdulė yra ne Vytautas Landsbergis, o Jackus Sonda – Sondeckis. Štai kaip“.

Vytautas Landsbergis parsitransportavo tėvą iš supuvusių Vakarų – jis ne agentas, ne Dėdulė.

Saulius Sondeckis net nebandė įkalbinėti tėvą grįžti iš supuvusių Vakarų: jis agentas Saliutas, o jo tėvas – agentas Dėd.

Kas baigė nors pradmenis logikos (ačiū profesoriui Plečkaičiui, ačiū Vilniaus universitetui) – tas suvokia šito „šūvio į koją“ absurdiškumą.

O labiausiai linkiu Birutei Burauskaitei prisipažinti. Ir kuo greičiau. Nesvarbu, kad disidentas Skuodis jau mirė, ir jis negali paliudyti apie jus jau nieko. 

Tiesiog tai, ką linkėjot Tautos šviesuliams, būtina atlikti pačiai. Sėkmės kuopiantis savo tamsią sąžinę.

P.S. O Dalios Grybauskaitės „atplovimą“ juk rengėme su B. Burauskaite kartu, tiesa, aš juk tik žurnalistas, aš laiškanešys. O štai jūs Birute Burauskaite, pavarėt tą nesąmonę, jog ji su niekuo nedirbo, jog 1990 metais jai tik ėjo alga, į jokią partinę mokyklą ji nebėjo. 

Labai garsi tiesos ieškotoja Rūta Janutienė savo knygoje „Raudonoji Dalia“ 95 puslapyje nesugeba manęs pacituoti – straipsnis- interviu su Birute Burauskaite tai mano, paverčia laikraštį „keistu interneto portalu“, o išnašose aš tampu Giedre Goriene ir Algirdu Paleckiu (R. Janutienė, „Raudonoji Daliaa“, 2013, p.95, 1 išnaša).

Betgi R. Janutienė tiesiog neprasižiojo ištarti mano vardo. Tai irgi yra požymis, jog Dalios Grybauskaitės atplovimas yra KGB- CŽV specoperacija. Supratote mane: dėl šios 95 puslapyje įveltos nesąmonės visiškai nepasitikiu ir Rūta Janutiene. Dar kitur ji tyčiodamasi rašo, jog Daliai Grybauskaitei patarinėjo Giedrė Gorienė. Ačiū, Rūta. Pagaliau sužinojau, ką konsultavau: ogi pačią Prezidentę. Manau, visiškai ne gėda imti konsultacijas iš dvigubo magistro ir doktoranto. Čia aš sugalvojau kai kurias teisinės sistemos pertvarkas, o kadangi advokatai sakė, kad jeigu sužinos, kas patarė Prezidentei jas, susiras ir užmuš, tai ir nesiviešinau. (Dabar ginantis Oblių advokatas taip grasino, o kadangi vyras stambus, ėmiau ir šiek tiek išsigandau. Advokatai gavo papildomo prastai apmokamo darbo, ir pyko.) O negabi rašytoja R. Janutienė mano kuklumą paverčia pajuoka. Čia mano išmislas, konsultacija Daliai Grybauskaitei apie privalomai priskiriamus nemokamus valstybės advokatus su tikslu nebevilkiti bylos. Uspaskichas skundė tai – aukštesnės instancijos teismas pažymėjo, jog nors to nėra įstatymuose, tai išplaukia iš teisinės logikos. Nusirašė nuo mano konsultacijėlės prezidentei.  

Summa sumarum, noriu paskyti – išsiliustruokit patys, visi „Atspindžiai“, pogrindžiai, tremtiniai, partizanai- KGB agentai, stukačiai ir įvairaus plauko „šešti“. O tada aiškinkit kitiems apie „apsivalymą“.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));