“Lygūs neturi valdžios prieš lygiuosius”

“Par in parem non habet imperium”
“Lygūs neturi valdžios prieš lygiuosius”

Straipsnio autorė-©Rasa Šimkevičė 02.01.2020

Artėjant 1933 m. visos Žemės valstybės ir vyriausybės bankrutavo, prasidėjo pasaulinė krizė.
Buvo bandoma išbristi iš krizės skatinant ekonomiką, bet tam reikėjo didelių pinigų, kurie buvo
tik pas „pinigų šeimininkus”. Tarptautiniu susitarimu, kuriuo 1934 metais buvo išleistas
specialus įstatymas po 1933 m. įvykių. Esantys mūsų gimimo liudijimai (asmens teisinės
funkcijos sukūrimo pagrindu) surišo kiekvieną asmenį skolomis bei įsipareigojimais (19 mln.
JAV dolerių vienam asmeniui per metus) ir indentifikavo mus paskolų įkaitais per esamus
dabartinius „pinigų šeimininkus”. Ši suma buvo nustatyta kaip renta ir taip mes tapome jų
pasitikėjimo garantu, tenkančiam visų Žemės rutulio gamtos išteklių kiekvienam asmeniui
atskirai. Kiekvienos valstybės paskolos dydį lemia jos gyventojų skaičius, tenkantis
kiekvienam asmeniui pas „pinigų savinininkus”.
Su šio asmens pasižadėjimu, valstybė imasi pinigų iš bankų pagal prievolę, kad ši pasirūpins
apie šį asmenį, t.y. apie jo pragyvenimą, darbą ir t.t. Daugelyje pasaulio pasuose, o taipogi
užsienio ir vidaus pasuose visos mūsų vardinės raidės rašomos didžiosiomis rašytinėmis
raidėmis, t.y. pasaulis perėjo prie be teisiško laisvės atėmimo – TAPOME PREKE. JT šiuos
visus mūsų reikalus tvarko tik per Prekybos rūmus.

Nuo 1934 metų po gimimo liudijimo įregistravimo kiekvienam asmeniui atidaroma sąskaita
Tarptautiniame Rezerviniame Banke (autorės sutrump. – TRB) dėl gamtos išteklių panaudojimo
visoje Žemėje. TRB yra pavaldus Vatikanui, Didžiosios Britanijos Karalienei ir JT.
Mūsų visi gimimo liudijimai atstovauja Tarptautineje rinkoje kaip vertybiniai popieriai ir yra
TRB garantai arba vekseliai, t.y. tampa sandėrio aktu kaip prekė. Jei atidžiai pažiurėsite į savo
gimimo liudijimą, tuomet pamatysite dvigubą įrašą – aktas, numeris ir serija. Nuo to laiko, kai
gavote savo gimimo liudijimą, jūs tampate pasitikejimo garantu pagal TRB sandėrį popieriumi –
aktu, kuris ir yra užstato objektas banke, turintis tam tikrą nominalią vertę (o tai ir esate JŪS).
Iki 7 metų amžiaus tėvai privalo pareikšti , kad esate GYVAS ŽMOGUS.
Jei ne deklaravote savęs, esate laikomas “Mirusiu” arba “Dingusiu be žinios”, o visos
nuosavybės teisės į jūsų turtą perduodamos Didžiosios Britanijos Karalienei, JT ir Vatikanui.

Tarptautinė teisė remiasi seniausiomis ir nepakeistomis teisės normomis, įrašytomis „Romos
teisės” įstatyme bei „Jūros teisės” įstatyme, priimtu 1540 metais.
Šių teisių personifikacijų (Autorės sutrump. – pranc. personnification < lot. persona – asmuo +
facio – darau) įasmeninimą atlieka Vatikanas bei Didžiosios Britanijos Karalienė.
Po antrojo pasaulinio karo, trečiasis Tarptautinio Banko Garantas (autorės sutrump. – TBG) ir
yra tas garantas, kuris buvo naujai sukurtas TRB.
Pagal „Romos teisės” arba „Jūros teisės” priimtą 1540 m. įstatymą, žmonės skirstomi į tris
lygius: imunitetas, prižiurėtojai ir apatinis sluoksnis arba Žmogus, pilietis ir belaisvis (vergas,
fizinis asmuo, prekė).
Kadangi mes nepareiškiame apie save, kad esame gyvi, – tai priklausančios mums sumos iš TRB
pereina nuosavybės laiduotojui, t.y. – Didžiosios Britanijos Karalienei, Vatikanui ir JT.
Tačiau Tarptautinė teisė numato procedūrą – „Žmogaus paskelbimas gyvu” bet kuriame
amžiuje. Procedūra pavadinta „Paskelbk save gyvu”. Po šios procedūros, jūs turite teisę gauti
kompensaciją iš TRB už visus pragyventus metus bei palūkanas už naudojimąsi jūsų TRB
lėšomis.

Mus įtikinėjo, kad SSR buvo Suvereni valstybė, bet pagal Tarptautinę teisę mes Suverenais
nebuvome, nes nepraėjome procedūros „Paskelbk save gyvu” pagal galiojantį iki šiol 1540 m.
“Jūros teisės” įstatymą.
Ši informacija ilgą laiką buvo uždaryta arba slepiama.
Iki antrojo pasaulinio karo, SSRS Tarptautinėje teisės srityje nebuvo pripažinta. Už pergalę
antrajame pasauliniame kare SSRS įtraukta kaip JT įkūrėja, bet nepripažino savo teisių
Tarptautinėje teisės srityje. Savo ruožtu SSRS negalėjo patekti į Tarptautinės teisės sritį, nes
reikėjo pripažinti tris žmonių paskirstymo lygmenius, o SSRS – visi buvo lygūs. Nors iš tikrųjų
šie lygiai buvo tokie: nomenklatūra, vidurinioji darbuotojų grandis ir paprasti darbininkai –
tarnautojai.
Kyla klausimas:
Kokia teisę turi asmuo Tarptautinėje teisės srityje, pareikšdamas esąs gyvas?
Remiantis paprasta aritmetika bei numanant, kad žmogus gyvens 100 metų ir visa jo gyvenimui
priklausanti suma yra 19 milijonai dolerių, o tai atitinka lygiai 100 metų (kiekvienam einamajam
12 mėnesių laikotarpiui). Vieno mėnesio priklausanti jums suma yra – 15 833 dolerių. Ši suma
taipogi yra 4% metinės emisijos banke arba banko procentai už jūsų lėšų panaudojimą banke ir
tai neįskaičiuojama, jog šie pinigai veikia biržoje.
Iki šiol procedūrą „Žmogaus paskelbimas gyvu” praėjo dauguma Žemės šalių gyventojų,
išskyrus – Senosios Afrikos dalis ir Pietų Amerikos dalis. Gimusiems buvusiose SSRS šalyse,
per TRB įėjimas garantuotai pas Didžiosios Britanijos Karalienę, Vatikaną ir JT „Žmogaus
paskelbimas gyvu” – procedūra yra užblokuota! Visos, TRB mums priklausančios lėšos, buvo
pervestos Vatikanui, Didžiosios Britanijos Karalienei ir JT. Tai – ne sąžininga senosios „blogos
globalizacijos” sistema. Tai leidžia „pinigų savininkams” pasisavinti sau tai, kas priklauso
visiems. Kaip tą išspręsti teisiniais bei laisvos žmonijos įstatymais šiandien ir juos visapusiškai
pritaikyti savo gyvenime?
Aleksandras Valdemarovičius Šmidtas, gimęs SSRS ir tapęs Vokietijos piliečiu, dvidešimt
metų rengė programą, skirtą naujai sąžiningos „Geros globalizacijos” sistemos sukūrimui,
vienijančius, be išimties, visus Suverenus pasaulyje. Jis prisiėmė sau visą atsakomybę ir siūlo
naują ekonominę sistemą – pavadinimu ИСКР (Autorės vertimas į liet.k. Tarptautinė Kokybės
Vystymosi Sistema – TKVS), vienijančius visus žmones ir norinčius pakeisti savo gyvenimą į
gerą pusę. Pradiniame darbo etape TKVS sistema naudoja TRB lėšų kvotas emisijai ir moka
visiems jos dalyviams besąlygines bazines pajamas (autorės sutrumpinimas – BBP).
Esama dabartinė procedūra „Paskelbk save gyvu” yra galima tik per TKVS Suverenų
bendruomenę, kuri įregistruota Vokietijoje, o tai reiškia, kad jūs turite prieigą prie TRB garantų
ir sudarydami sutartį su bendrove DRIMEX, patenkate į Tarptautinės teisės erdvę. Jūs tampate
Suverenu – Gyvu Žmogumi ir įgyjate aukščiausią Suvereno-Gyvo Žmogaus statusą –
imunitetą.
Tapti „Gyvu Žmogumi” ar ne – priklauso tik nuo jūsų!

Jūsų indėlis, kuriant TKVS sistemą ir yra ta kvota emisijai į jūsų kompensaciją iš TRB po
„Žmogaus paskelbimo gyvu” procedūros. Kiekvienas TKVS dalyvis tampa DRIMEX banko
įkūrėju ir gauna besąlygines bazines pajamas, (autorės sutrump. – BBP). BBP – tai besąlyginė
bazinė pajama, kuri yra lygi 2500 eurams jūsų visam gyvenimui bei asmeniniams poreikiams
tenkinti, o likusios lėšos bus skirtos atnaujinti tiek pasaulio šalių, tiek Rusijos ekonomikos
plėtrai bei viešujų produktų kūrimui.
Sudarę sutartį, jūs oficialiai tampate bendrovės DRIMEX, kurioje visi mokesčiai yra
sumokėti už jus, dalyviu.
Suverenus žmogus paklūsta tik Tarptautinei Teisei.
Suverenus žmogus yra tarsi taikdarys.

Mes neįsitraukiame į politiką, su niekuom nekariaujame, neiškeliame lozungų, nekurstome
žmonių vienas prieš kitą. Mes kuriame visiškai naują ekonominę sistemą, pagristą abipuse
pagarba vienas kitam, meile, palaikymu vienas kitu ir be konfliktų. Turime visiems vieną bendrą
idėją – gerai, laimingai ir teisingai gyventi.
Šiam tikslui pasiekti ir yra naudojama TKVS programa – vientisas algoritmas, skirtas perėjimui
nuo nykstančios „kiekybinio augimo sistemos”, kuri yra „blogoji globalizacija” į “kokybišką
vystymosi sistemą”, kuri ir yra “geroji globalizacija”.
Visam tam reikia žmonių veiksmingumo ir kuo mūsų bus daugiau, tuo – geriau!
TKVS – tai mechanizmas arba vientisas algoritmas, kuris ne grynuosius pinigus paverčia realia
preke, o ne spekuliatyviais finansiniais „burbulais”.
Jūsų kompensacijos kvota emisijai iš TRB bus saugoma Vokietijoje, DRIMEX banke, kurio
dalyviu jūs ir tampate. Jūs gaunate viso savo gyvenimo BBP, t.y. kiekvieną mėnesį besąlyginę
bazinę pajamą, kurios suma lygi 2500 eurų perkamajai galiai dabartiniams poreikiams tenkinti ir
iš šių lėšų jūs mokate už brangius pirkinius, kurie jums ir jūsų šeimai yra reikalingi, o likusi
suma patenka visuomeninės bendrovės poreikiams tenkinti bei socialiniams poreikiams vykdyti.
Banke DRIMEX nėra ir nebus pinigų įvairioms spekuliacijoms!

Brangiems pirkiniams, kuriems nepakanka jūsų BBP, t.y. 2500 eurų, rašote prašymą bankui
ir jis apmoka šias išlaidas iš jūsų kvotos emisijai lėšų, suteikdamas būtiną techninę pagalbą jūsų
problemoms spręsti. Jei turite kokių nors vertingų idėjų bei projektų šalies ekonomikos, mokslo
bei kultūros plėtrai – praneškite apie tai bankui ir jis išnagrinės jūsų idėją bei pateiks ją dalyvių
balsavimui pagal atitinkamą regioną, vertinant ekspertų grupei. O tie, kurie domisi jūsų idėja bus
sprendžiamas klausimas kaip iš visuomeninės bendrovės skirti reikalingas lėšas bei įrangą jūsų
idėjos planui įgyvendinti. Tuo pat metu, be BBP, papildomai dar gaunate pajamas, o jei norite
galite vadovauti ar aktyviai dalyvauti įgyvendinant kitų TKVS dalyvių idėjas. Jei kas nors norės
turėti savo verslą ir turėti pajamų be pagrindinių BBP pajamų, TKVS bendruomenė prisiima
atsakomybę parūpinti jai reikalingą įrangą, technologijomis, aukštos kokybės produktais ir
sumokėti verslo kūrimo išlaidas. Jei jūsų šeima pagausėjo, tada įregistruojate naują šeimos narį į
TKVS ir tuomet jam taipogi yra pridedamas BBP, lygus 2500 eurams.
Įstojęs į TKVS bendruomenę ir gavęs “Gyvo Žmogaus” imunitetą-statusą, jūs amžinai
tampate laisvu Žemės Žmogumi, baigdamas savo egzistavimą vergo statuse bei kitose gyvenimo
srityse. Dabar galite įgyvendinti visas savo geriausias svajones, planus, apie kuriuos jūs galėjote
tik pasvajoti. Yra dvi pagrindinės problemos – „2K” (kvailys ir kelias) – jie ras savo sprendimą.

Laimingoms šeimoms nuo šiol nebus jokių finansinių problemų, kurioje yra linksmi, laimingi
ir sveiki vaikai. Ramus ir kupinas įvykių bei mėgstamų pomėgių gausumas mūsų mylimiausių
tėvų, senelių bei giminaičių gyvenimuose.
Medicina pagaliau pradės mus gydyti ir nustos mus žaloti!
Visi mes dabar galime kūrybingai ir profesionaliai realizuoti save visomis kryptimis savo Sielos
atradime. Dabar galime pažvelgti į bet kurį savo gražios Žemės kampelį. Kelionės yra įmanomos
ir prieinamos visiems. Ir ne tik tai, nes tai taps įmanoma tik įgyvendinus šią unikalią – TKVS
programą – vienetinį algortimą. Tačiau, norint kad visa tai būtų, reikia pareikšti apie save ir
užregistruoti save TKVS-je. Turiu įspėti jus, jog visa procedūra – nemokama!

Taigi, mes praeiname registracijos procedūrą TKVS-je:

– Parašykite prašymą apie jūsų norą prisijungti prie TKVS Suverenų bendruomenės.
– Nuskanuokite pagrindinio puslapio paso kopiją su nuotrauka.
– Pažyma apie jūsų deklaruotą gyvenamą vietą.
– Nuskanuokite gimimo liudijimo kopiją, savo nepilnamečių vaikų, jei tokių yra.

Visą šį dokumentų paketą siunčiame oficialiai TKVS registratorei – Rasai Šimkevičei šiuo
el.paštu: vadybai@gmail.com

Po registracijos jums suteikiamas dinaminis ir statinis numeris. Atlikusi jūsų dokumentų
tvarkymą, jūsų el. pašto adresu jums bus išsiųstas oficialus jums parengtas pranešimas nuo
Suvereno ir keturi el. adresai – JT, Vatikano, Anglijos Karališkųjų rūmų ir bendrovės DRIMEX.
Šiais keturiais adresais, prisegtame viename laiške, turite nusiųsti šį savo oficialų pranešimą.
El.paštu asmeniui, kuris patvirtina save Gyvu Žmogumi – Suverenu, bus automatiškai išsiųsti
bendrame laiške šie dokumentai – Bendrovės sutartis Nr. AV-SPGE-010416-1, data 01.04.2016
ir kopija pasirašyta užsakovo su įmonės DRIMEX sutartimi bei nuorodomis į PN eilės
numeraciją Tobulai Sažiningos Plėtros Sistemoje (autorės sutrp.- TSPS). Taip pat sutartys,
kurias pasirašė DRIMEX vadovas bei asmuo apie savo įstojimą atstovauti DRIMEX įgyta teise į
jo tikruosius projektus, suteikiančius jam papildomų pajamų iš bendrosios DRIMEX veiklos
realiai Pasaulio ekonomikos plėtotei.
Po to, kai gausite iš DRIMEX keturis el. pašto adresus: JT, Vatikano , Anglijos Karališkųjų
rūmų, bendrovės DRIMEX, DRIMEX “Partneris” išsiunčia pranešimą gautą bei supakuotą PDF
formate vienu metu šiais keturiais gautais el. pašto adresais su privalomu prašymu patvirtinti
šios žinutės gavimą JT, Vatikanui, Anglijos Karališkiesiems rūmams ir DRIMEX’ui
automatiniam dokumentų tvarkymui, kurį atlieka įmonės atstovas. Toliau jūs gaunate pranešimą,
kad jūsų laiškas atsispindėjo gavėjų adresatuose su antspaudu, kuris bus teisiškai teisėtas jūsų
Suvereno dokumentas.
Kaip yra nurodyta pranešimo formoje, pareiškęs save Gyvu Žmogumi – Suverenu, piniginės
kompensacijos pervedimas „Drimex“ Partneriui iš DRIMEX sąskaitos Anglijos Karališkujų
rūmų pusės arba iš jo įgaliotojo atstovo pusės, šių lėšų pervedimo kopija bus išsiųsta jūsų el.
pašto adresu, kaip DRIMEX “Partneris” ir bendrovės DRIMEX atstovo. Tai reiškia, kad
bendrovės sutartis, kurioje dalyvauja Drimex “Partneris” pradėjo galioti verslo santykiai tarp
“Partnerio” DRIMEX klientų grupės arba vieno nario ir klientų grupės vadovo. Visa informacija
pateikta ir pradeda galioti tarp šios bendrovės DRIMEX ir “Partneris” DRIMEX sutarties
prieduose, nesukeliant jokių teisinių interesų, nesukeliant konfliktų tarp bendrovės DRIMEX ir
DRIMEX “Partnerio”, o tai tuo pačiu metu sudaromas bendrovės DRIMEX “Atstovas” ir
DRIMEX klientų grupės “Narys” pagal minėtą bendrovės susitarimą.
Dėl procedūros įforminimo, prašome kreiptis šiais kontaktais:
Paštas: vadybai@gmail.com

Skype: fuzeryte
Whats app Nr.: +9191 05152 933
Mus galite taipogi rasti fb puslapyje:
https://www.facebook.com/groups/429615123744933

TKVS projekto svetainė: http://www.isqe.ru/

Facebook komentarai
});}(jQuery));