Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino TINP direkcijos prašymą ir atnaujino bylą dėl buvusio „Žalgirio“ jachtklubo

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino TINP direkcijos prašymą ir atnaujino bylą dėl buvusio „Žalgirio“ jachtklubo

Šiandien priimta nutartimi Lietuvos vyriausiojo administracinis teismo (LVAT) teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko ir Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), patenkino Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau – TINP) direkcijos prašymą ir atnaujino procesą administracinėje byloje Nr. eA-688-525/2019, kurioje anksčiau šio teismo priimtas sprendimas galėjo atverti kelią vystyti buvusį „Žalgirio“ jachtklubą, nors pagal galiojančią TINP planavimo schemą jį yra numatyta panaikinti.

Atnaujinti procesą TINP direkcija paprašė susipažinusi su LVAT 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu, kuriuo buvo patenkintas buvusio „Žalgirio“ jachtklubo pastatų savininkės UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas“ apeliacinis skundas ir panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 23 d. sprendimas, o TINP direkcija įpareigota išduoti reikalavimus rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą su tikslu suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas“ turimiems administraciniams pastatams, sandėliui, elingui, ūkio pastatams ir kiemo statiniams eksploatuoti (sistemoje eteismai.lt paskelbtą sprendimą žr.: https://eteismai.lt/byla/194863663563034/eA-688-525/2019?word=teism%C5%B3%20nutartys%20lat).

TINP direkcijos vertinimu, toks teismo sprendimas, priimtas nepaisant galiojančios TINP planavimo schemos sprendinio, būtų ne tik nulėmęs konkretaus objekto – sovietmečiu ant Galvės ežero kranto pastatytų jachtklubo statinių – likimą, bet ir galėjo tapti pavojingu precedentu, turinčiu įtakos kitiems sprendimams dėl plėtros TINP teritorijoje.

Atnaujindamas procesą šioje byloje, LVAT šiandien priimtoje nutartyje nurodė, kad LVAT 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendime nepateikiama jokių teisinių argumentų, kodėl, esant galiojantiems valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams, kad pareiškėjui priklausantis pastatų kompleksas priskiriamas prie naikinamų rekreacinių įstaigų ir įrengimų bei priskiriamas prie likviduotinų, jų nepaisoma prioritetą suteikiant iš statinių nuosavybės teisės kildinamai teisei į valstybinės žemės, reikalingos tiems statiniams eksploatuoti, nuomą sudarant sąlygas žemės sklypų formavimui šiems tikslams. 

Taip pat šiandien priimtoje nutartyje LVAT atkreipė dėmesį į Konstitucinio Teismo išaiškinimą,kad žemė, miškai, parkai, vandens telkiniai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai, nes šių objektų tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmogaus egzistavimo, žmogaus ir visuomenės išlikimo bei raidos sąlyga, tautos gerovės pagrindas. Pagal Konstituciją natūrali gamtinė aplinka, gyvūnija ir augmenija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypač vertingos vietovės yra visuotinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės; jų apsauga bei gamtos išteklių racionalus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas – tai viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė. Turėdamas įgaliojimus atitinkamas vietoves priskirti ypač vertingoms vietovėms, įstatymų leidėjas turi ir įgaliojimus, atsižvelgdamas į gamtos objektų, esančių ypač vertingose teritorijose, ypatingą išliekamąją vertę, svarbą, būtinybę juos išsaugoti ateities kartoms, valstybei tenkančią konstitucinę pareigą rūpintis ypač vertingų vietovių išsaugojimu ir racionaliu naudojimu, nustatyti specialų tų vietovių naudojimo ir apsaugos režimą. Toks specialus teisinis režimas suponuoja inter alia ūkinės ir kitokios veiklos tose vietovėse, dėl kurios gali būti pakeistas kraštovaizdis, atskiri atitinkamose vietovėse esantys objektai ir pan., specialias sąlygas, įvairius ribojimus ir draudimus (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas).

Kaip nurodyta šiandien priimtoje nutartyje, teisėjų kolegija neturi teisinių pagrindų paneigti TINP argumentus, kad buvo padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą.

 

Atnaujinus procesą byloje, ji perduota nagrinėti apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));