Lietuvos Valstybės Komitetas pradeda darbą

norvaisas

norvaisas

 

Suverenios Nepriklausomos Lietuvos Valstybės

Pranešimas

2022 metais gruodžio 26 dieną buvo įkurta Suvereni Nepriklausoma Lietuvos valstybė (SNLV), Nuo tos akimirkos ją subūrę aktyvistai pradėjo dirbti Lietuvos žmonių labui ir kviečia visus norinčius prisijungti . Vos pradėjusi savo veiklą Suvereni Nepriklausoma Lietuvos valstybė sparčiai plečiasi, todėl nelik nuošalyje.

Žmonėms gresia išnykimas todėl šį straipsnį siūlome būtinai perskaityti ir pasidalinti su kitais per savo kontaktus. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir „parsidavėlių iškrypėlių“ valdžios visame pasaulyje nori panaikinti žmogaus teises ir orumą, paversti juos beverčiu daiktu, sulyginant jų statusą su gyvulio statusu, kad nekiltų kliūčių įteisinti zoofiliją , apie tai gavome informacijos iš vieno pilietiško Lietuvio. Tą informaciją viešai paskelbė ir Švedija. Jei iki šiol buvote namų ūkio gyventojas, tai vėliau, sulyginus su gyvūnais, su jumis galės pasielgti taip pat kaip su gyvūnu , kurį, esant reikalui, ar tapus nenaudingu iškrypėliams, bus galima be vargo utilizuoti . Suverenios Nepriklausomos Lietuvos valstybės Prezidentas, kaip normalios valstybės galva, nori paraginti visus judėjimus, kurie iš tikro nori pagelbėti lietuviams, o ne tik gauti paramą, ateiti kuo skubiau į mūsų komandą ir kurti Lietuvos Valstybę kartu. „Žmonėms noriu pasakyti, žinokite, kurie judėjimai neina kartu su Lietuvos Valstybe – jie yra tik melžėjai, viliojantys jūsų pinigėlius. Nesupykite, kad taip drastiškai tiesiai šviesiai sakau, bet taip yra. Čia dar buvo priekaištų, kad aš esą pasiskelbiau Prezidentu, tai noriu pasakyti, kad aš ne pasiskelbiau, mane žmonės paskelbė ir kaip ne keista – esu pirmasis istorijoje žmogus, išrinktas 100 procentų balsavusių – „Už“ , ir nė vieno – „Prieš“. Tai nedrįskite abejoti mano pareigomis. O kad jūs į tą sąrašą nepapuolėte tai aš nesu kaltas sekančiame balsavime galėsite dalyvauti ir būti išrinkti. Tarp kitko šiose pareigose esu laikinai ir man tokios garbės nereikia, nes yra tikslas sukurti Suverenią Nepriklausomą Lietuvos Valstybę, ir kai šitai padarysime su dievo bei žmonių pagalba, tai šį postą perleisiu jums pavyduoliai ir dėl tos garbės galėsite muštis, kas tik panorės. O dabar, kaip Valstybės galva, noriu pakviesti visus Lietuvos Valstybės žmones nuo 18 iki 50 metų vyrus ir moteris, merginas ir vaikinus registruotis, kurie galite ir norite palaikyti taiką Lietuvos teritorijoje. Mums dabar labai svarbu sukurti taikos palaikymo karo policiją, mažiausiai reikia 300 tūkstančių. Tuo tikslu yra priimtas sprendimas visiems mokėti atlyginimą nuo 2000 eurų į rankas. Todėl kviečiu registruotis visus galinčius vykdyti šią funkciją – nesvarbu. esi dirbantis ar laisvas nuo darbų. Kai susirinks pakankamai žmonių, pranešime nuo kada pradedame darbus. Tie, kurie prie savęs turite teisę turėti ginklą taip pat praneškite registruodamiesi. Registruotis el.p. lietuvatauta@gmail.comkreipimesi į lietuvius sakė SNLV prezidentas Alfonsas Norvaišas.

Planuojama išleisti laikraštį, kad kuo daugiau žmonių išgirstų apie šią iniciatyvą. Primename, kad pervedus 100 ir daugiau eurų SNLV kūrimuisi, visos pervestos sumos vėliau bus sugrąžintos, o dėl palūkanų nuspręsime atidavimo dieną. Prezidentas taip pat ragina žmones prisidėti prie Lietuvos Valstybės kūrimo kitomis, kuo įvairiausiomis formomis, nes kūrimosi stadijoje mums labai trūksta įvairių sričių specialistų. Todėl norime paraginti sąžiningus ir dorus piliečius ateiti į mūsų komandą ir nors po valandą kas mėnesį padirbėti Lietuvos valstybės kūrime ir valdyme. Prie mūsų prisijungti galima per svetainę: www.snlv.lt arba www.snlv.ch, be to susisiekti galima ir elektroniniu paštu lttauta@gmail.com Dar kartą primenu visiems Lietuvos Valstybės žmonėms, kad mes visi kartu galime įveikti blogį. Tik reikia kuo plačiau pasidalinti informacija su kitais per turimus savo kontaktus sakė Prezidentas A. Norvaišas

Apie kuriamą Lietuvos Valstybės Komitetą.

Šiandien norime skirti daugiau laiko išaiškinant žmonėms, kokį komitetą NSLV kuria. Laikas parodė, kad tokios organizacinės struktūros, pagal kurias sukurtos partijos, yra visiškai neįgalios. Jos yra piramidinės ir griežtai centralizuotos, todėl jau pačioje struktūroje užkoduotas organizacijos narių neveiklumas. Pavyzdžiui, eiliniai nariai ir net skyriai negali nieko savarankiškai daryti, nes galų gale neturi ir negali turėti savo žinioje lėšų veiklai apmokėti. Be to bet kurią jų iniciatyvą gesina organizacijos vadovybė, nes joje, jei ne iš karto, tai per gana trumpą laikotarpį susitelkia tokie, kurie stengiasi vadais būti visą laiką. Tas gana ryškiai pastebima ir tautinėmis-patriotinėmis besiskelbiančiose partijose. Iš kitos pusės tokios organizacijos vadovybę galima labai nesunkiai paveikti ar net papirkti. Suinteresuotiesiems jos neveiklumu, taip pat labai nesunku į vadovybę infiltruoti ir ardomuosius elementus. Kaip tik tokį reiškinį ir turime.

Tas pats yra su visais kitais susivienijimais Lietuvos respublikoje, kurie yra tiek viešosios įstaigos, tiek įvairios asociacijos. Dauguma jų susikuria, atseit, dirbti žmonių naudai, o iš tikro jų tikslas akivaizdžiai matomas – įsisavinti gaunamus iš įvairių fondų pinigus, patekti į seimą ar kitaip, nieko neveikiant ir pataikaujant valdžiai, gauti kažkokių pajamų iš įvairiausių niekam nereikalingų projektų. Tokia situacija labai liūdina. Žinome daug visokių judėjimų ir organizacijų, kurie tik vaidina, kad rūpinasi žmonių gerove ir ateitimi. Manau tą akivaizdžiai mato daugelis, o jei yra kitokių, tai parodykite, ką nuveikėte nesavanaudiškai, NSLV aktyvas išsiaiškins ir jei tai tiesa, padės jums klestėti.

Šiai dienai sukurta strategija, kaip išvengti tokių neigiamų dalykų.

Siūloma įkurti komitetus visoje Lietuvoje, jos rajonuose, t.y. tam tikrą struktūrą. Tai daroma labai paprastai. Komitetas turi parengti programos projektą, nes siūlant žmonėms burtis, turi būti pasakyta vardan ko buriamasi ir kokį veiksmą norima atlikti. Todėl komiteto darbas rekomenduojamas toks:

  1. Vadovaudamiesi teisės viršenybe sąžine ir dora , kurti planus, kaip pagerinti žmonių gyvenimą mūsų Valstybėje.
  2. Kiekviename rajone žmonių lūkesčiai ir poreikiai yra skirtingi, todėl teisingiausia būtų, kad kiekvienas rajonas numatytų savo poreikį atitinkančius sprendimus ir pasiūlymus.
  3. Visi Rajonų komitetų pirmininkai parengtų bendrą projektą ir pateiktų vyriausybei jį apsvarstyti.
  4. Vyriausybė suderinusi su prezidentu ir Tauta, priimtų visus tenkinantį sprendimą ir jį palaiminus pradėtų įgyvendinti.
  5. Komitetų pirmininkai būtų lengvai keičiami naujais, jei žmonės pradės skųstis jų vadovavimo ar paslaugų kokybe.
  6. Kiekvieno rajono komitetas įgaliojamas rūpintis savo rajono žmonių gerove ir tokiu būdu vyriausybė matys tikslią Lietuvos valstybės situaciją.
  7. Kiekvienoje partijoje ar organizacijoje yra pavienių dorų ir sąžiningų žmonių, kurie iš esmės jau yra NSLV bendraminčiai, tik jie to nežino. Jie galėtų tapti Savarankiškos Lietuvos valstybės idėjos skleidėjais savo aplinkoje. Yra organizacijų, kurių veikla neprieštarauja Nepriklausomos Lietuvos Valstybės idėjai. Kai kurios jau turi sukūrusios bent jau minimalią struktūrą respublikoje. Komitetas nori ieškoti ryšių su jomis ir kviečia veikti kartu, kad tas struktūras efektyviau panaudoti bendram labui, neeikvojant papildomų organizacinių resursų. Susikooperavus, galima būtų įkurti pastoviai veikiančias būstines/ar postus su nuolat budinčiu žmogumi ir atitinkama org. technika bendram naudojimui. Kartu tie postai išliktų organizacijų-partnerių atstovybėmis rajonų/miestų centruose.

Dirbant po vienu stogu, daug patogiau bendrauti, tartis ir derinti veiksmus.

Per šiuos postus būtų galima rinkti parašus organizuojant referendumus ar peticijas, platinti laikraščius ar šviečiamąją literatūrą, teikti konsultacijas nevyriausybinėms organizacijoms ir kai kurias paslaugas visuomenininkams bei gyventojams. Tai palengvintų patalpų ir struktūros išlaikymą.

8 . Per 33 nepriklausomybės metus atsiskleidė daugybė demokratijos trūkumų, atvedusių prie visuotinio chaoso respublikoje. Daugelis tiesiog nesusigaudo, kas čia vyksta. Palaipsniui įsigalėjo vartotojiška neoliberalizmo ideologija. Kapitalistinės santvarkos variklis – pelnas bet kuria kaina, po šūkiu „dirbk-pirk-mirk“. Dorovinės ir bendražmogiškos vertybės ignoruojamos arba tiesiog niekinamos. Atstatyti žmonių vertybinei orientacijai reikia laiko ir rimtos pilietinio švietimo programos. Tam reikia pedagogikos specialistų, kurie skubiai paruoštų savišvietos ir dorovinio švietimo metodiką, jos įgyvendinimo būdus. Pirmasis etapas – laikraščio ir specialiosios literatūros leidyba. Tam darbui reikia kviesti rimtus žurnalistus, redaktorius, patyrusius pedagogus ir žmones pasišventusius ir sugebančius dirbti tokį darbą..

Parengta SNLV aktyvo.

Facebook komentarai
});}(jQuery));