LAT teisėjas A.Valantinas mano, kad valstybinio masto aferos yra politikų reikalas

valant-1

valant-1

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Al­gi­man­to Va­lan­ti­no sky­ri­mo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju“ pro­jek­tas Nr. XIVP-462(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 kau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Al­gi­man­to Va­lan­ti­no sky­ri­mo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju“ pro­jek­tas Nr. XIVP-462(2). Kvie­čiu pra­ne­šė­ją ger­bia­mą S. Šed­ba­rą, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to iš­va­dą.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas šį nu­ta­ri­mo „Dėl Al­gi­man­to Va­lan­ti­no sky­ri­mo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju“ pro­jek­tą svars­tė šių me­tų ge­gu­žės 12 die­ną. Ko­mi­te­to na­riai, įver­ti­nę pre­ten­den­to pa­tir­tį ir ei­tas pa­rei­gas, vi­si še­ši, da­ly­va­vę ko­mi­te­to po­sė­dy­je, bal­sa­vo už ko­mi­te­to spren­di­mą pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je yra už­si­ra­šę kal­bė­ti du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis kal­ba J. Sa­ba­taus­kas. Kvie­čiu V. Ba­ką, nes J. Sa­ba­taus­ko sa­lė­je ne­ma­tau. Pra­šau.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 67 straips­nio 10 punk­tą bū­tent Sei­mas ski­ria Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jus ir šių teis­mų pir­mi­nin­kus. Tai­gi, ne Pre­zi­den­tas, ne kas ki­tas le­mia tei­sė­jų kor­pu­so su­dė­tį ir tei­sin­gu­mo at­ei­tį kar­tu. Kai mes ski­ria­me Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jus čia, Sei­me, ir teis­mų va­do­vus, mes pri­si­i­ma­me at­sa­ko­my­bę už tai, koks bus tei­sin­gu­mo vei­das per ar­ti­miau­sius de­šimt, o gal dau­giau me­tų. Tai il­ga­lai­kiai spren­di­mai, da­ry­sian­tys il­ga­lai­kį po­vei­kį mū­sų tei­sin­gu­mo sis­te­mai. Skir­da­mi aukš­tus tei­sė­jus mes kar­tu api­brė­žia­me teis­mų sis­te­mos rai­dą, mes nu­spren­džia­me, ko­kios ver­ty­bės ir kaip bus at­sto­vau­ja­mos teis­muo­se. Jei Pre­zi­den­tas ar Teis­mų ta­ry­ba pa­da­ro klai­dų teik­da­mi kan­di­da­tus, Sei­mas ga­li tas klai­das iš­tai­sy­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, nie­ko, ma­no nuo­mo­ne, nė­ra bai­siau už kon­for­miz­mą, po­li­ti­nį an­ga­žuo­tu­mą teis­mų sis­te­mo­je ir abe­jin­gu­mą tei­sin­gu­mui. Ma­no ma­ny­mu, mums svar­bu į tei­sė­jų ir pro­ku­ro­rų pa­rei­gas skir­ti ne tuos, ku­rie no­ri pa­bū­ti tei­sė­jais ar pro­ku­ro­rais, bet tuos žmo­nes, ku­riems iš tie­sų rū­pi tei­sin­gu­mas, žmo­gaus tei­sės ir kiek­vie­no Lie­tu­vos žmo­gaus sau­gu­mas. De­ja, su­ti­ki­te, šian­die­nos Lie­tu­vo­je yra skir­tin­gas tei­sin­gu­mas oli­gar­chų, ko­rum­puo­tų po­li­ti­kų, siau­rų, še­šė­ly­je vei­kian­čių gru­pių na­riams, na­rių by­lo­se ir pa­pras­tų žmo­nių by­lo­se. Ka­lė­ji­mai iš tie­sų per­pil­dy­ti žmo­nių, ku­rie pa­da­rę įvai­rius nu­si­kal­ti­mus nuo­sa­vy­bei, gal­būt ki­tus, sa­ky­si­me, kas­die­ny­bė­je pa­si­tai­kan­čius nu­si­kal­ti­mus, bet per pas­ta­ruo­sius bent de­šimt me­tų aš ne­pri­si­me­nu at­ve­jo, kad į ka­lė­ji­mą pa­kliū­tų ar­ba lais­vės ne­tek­tų ko­rum­puo­tas po­li­ti­kas, ko­rum­puo­tas pa­rei­gū­nas, ver­sli­nin­kas, ku­ris ki­ša­si į po­li­ti­nę sis­te­mą ir or­ga­ni­zuo­ja in­te­re­sų gru­pes tam, kad pel­ny­tų­si mū­sų vi­sų są­skai­ta. Aš taip pat ne­pa­me­nu at­ve­jo, kad ne­lais­vė­je at­si­dur­tų tei­sin­gu­mu pre­kia­vęs tei­sė­jas. Kai kal­ba­me apie še­šė­ly­je vei­kian­čias įta­kos gru­pes, mes, de­ja, ne­ga­li­me šian­dien ti­kė­tis, kad teis­mų sis­te­ma ga­li mus ap­sau­go­ti nuo jų ar­do­mo­sios veik­los. Mus re­zul­ta­tai iš es­mės gal­būt pa­sie­kia tik dėl to, po­zi­ty­vūs re­zul­ta­tai, kad kai ky­la ko­rup­ci­jos skan­da­lai, vi­suo­me­nė yra ne­abe­jin­ga ir vi­suo­me­nė iš­ei­na į gat­ves.

Pa­klau­si­te, kuo čia dė­tas da­bar yra kan­di­da­tas? Aš tik no­riu pri­min­ti ke­le­tą epi­zo­dų iš cha­rak­te­ris­ti­kos, ku­ri mums nė­ra pa­teik­ta, bet ku­ri li­ko Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je. Taip, aš su­tin­ku, tai itin di­de­lę pa­tir­tį tei­sin­gu­mo veik­lo­je tu­rin­tis kan­di­da­tas. Bet klau­si­mas, kaip ta pa­tir­tis ir kaip įvai­rios pa­rei­gos yra iš­nau­do­ja­mos. Šis kan­di­da­tas 2005–2010 me­tais bu­vo ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras, ta­da vy­ko „Leo LT“ afe­ra. De­ja, šian­dien ga­li­ma kon­sta­tuo­ti, kad ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras, ku­ris tu­ri bū­ti vi­suo­me­nės in­te­re­sų, vie­šo­jo in­te­re­so sar­gas, bu­vo abe­jin­gas tuo me­tu vy­ku­siai po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos sche­mai. Ir šian­dien, at­sa­ki­nė­da­mas į klau­si­mus, jis sa­ko, kad tai yra po­li­ti­kų rei­ka­las. Taip, po­li­ti­kų tuo me­tu rei­ka­las, tiek po­zi­ci­jos, tiek opo­zi­ci­jos, bu­vo su­kur­ti są­ly­gas ši­tam san­do­riui, bet pro­ku­ro­ro rei­ka­las bu­vo gin­ti žmo­nes nuo ne­skaid­raus, ne­są­ži­nin­go, ko­rup­ci­nio po­li­ti­kų spren­di­mo, kas pa­aiš­kė­jo, kas bu­vo pri­pa­žin­ta vė­liau. To­dėl Lie­tu­va pra­ra­do per kri­zę dėl to abe­jin­gu­mo, tuo me­tu šim­tus mi­li­jo­nų li­tų ir dėl to mū­sų žmo­nės bu­vo pri­vers­ti… Be abe­jo, tai pa­ska­ti­no ir mū­sų žmo­nių nu­si­vy­li­mą vals­ty­be ir tei­si­ne sis­te­ma.

An­tra, baus­mės. Iš tie­sų teis­mų sis­te­ma, ne­pai­sant Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­tų sank­ci­jų, lais­vės at­ėmi­mo baus­mių už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus, sky­rė itin švel­nias baus­mes ko­rup­ci­nė­se by­lo­se, nag­ri­nė­ja by­las de­šimt­me­čiais. Mes ne­tu­ri­me sėk­mės is­to­ri­jų, ir aš ma­nau, už tai at­sa­ko­my­bę tu­ri pri­si­im­ti žmo­gus, ku­ris va­do­va­vo teis­mų sa­vi­val­dai ir Ape­lia­ci­niam teis­mui.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, lai­kas ei­na į pa­bai­gą.

V. BAKAS (MSNG). (Ge­rai, aš už­bai­giu sa­vo min­tį.) Ger­bia­mi ko­le­gos, šian­dien yra ta die­na, ka­da kiek­vie­nas iš mū­sų bū­si­me at­sa­kin­gas, ypač frak­ci­jų ly­de­riai, už tai, kaip at­ro­dys tei­sin­gu­mas Lie­tu­vo­je ar­ti­miau­siu me­tu, per ar­ti­miau­sius de­šimt me­tų. To­dėl tik­rai kvies­čiau pa­ieš­ko­ti ir pa­pra­šy­ti Pre­zi­den­to mums teik­ti kan­di­da­tū­rą, ku­ri bū­tų žmo­gaus tei­sių ir tei­sin­gu­mo pu­sė­je, o ne siau­rų in­te­re­sų gru­pių pu­sė­je.

PIRMININKĖ. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ką tik gir­dė­jo­me la­bai aist­rin­gą kal­bą, kur vi­sos tei­sin­gu­mo bė­dos su­ver­čia­mos vie­nam žmo­gui. Toks kla­si­ki­nis pa­vyz­dys: kuo žmo­gus tu­ri di­des­nę pa­tir­tį, tuo dau­giau kal­tas, o kal­tas jis vien to­dėl, kad yra tei­sė­jas, nes ki­ti tei­sė­jai bu­vo ko­rum­puo­ti. Va­di­na­si, ir tu esi kal­tas. Tai čia, ži­no­te, man pri­me­na Kry­lo­vo pa­sa­kė­čią apie vil­ką ir ėriu­ką: kal­tas vien tuo tu esi, kad man ger­ti no­ri­si, o tu man van­de­nį drums­ti sa­vo pur­vi­nu snu­kiu. Čia aš ci­tuo­ju lais­vą ver­ti­mą iš ru­sų kal­bos, ger­bia­mi ko­le­gos.

No­riu pa­sa­ky­ti apie ger­bia­mą A. Va­lan­ti­ną. Iš tie­sų pa­mi­nė­ta, kad jis bu­vo ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru. Jis bu­vo ir Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ku. Kaip tik tuo me­tu, kai bu­vo ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru, bu­vo la­bai daug iš­šū­kių, la­bai daug pro­ble­mų mū­sų vi­suo­me­nė­je, su ku­rio­mis jam te­ko tvar­ky­tis itin su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis. Tas pats bu­vo ir kai jis bu­vo Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ku, ir Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­ku. Taip pat tas va­di­na­ma­sis pro­ku­ro­rų, ad­vo­ka­tų ko­rup­ci­jos skan­da­las, ga­li­mas ko­rup­ci­jos skan­da­las. Aš da­bar pri­vers­tas im­ti į ka­bu­tes, nes pro­ce­sas ne­si­bai­gė. Kaip vi­sa­da pas mus pra­si­de­da gar­siai, su vi­de­o­re­por­ta­žais, ir kol kas mes ne­ma­to­me jo pa­bai­gos. Tai iš tie­sų kaip Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kui te­ko pri­imi­nė­ti sun­kius spren­di­mus.

Šiuo at­ve­ju no­riu pa­sa­ky­ti, kad tai yra ne tik aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos tei­si­nin­kas ir tei­sė­jas, bet tai yra są­ži­nin­gas žmo­gus, ku­ris vi­so­se pa­rei­go­se dir­bo ne­gai­lė­da­mas jė­gų ir va­do­vau­da­ma­sis tik įsta­ty­mu ir, aiš­ku, tai­ky­da­mas tas mo­ra­lės nor­mas, ku­rio­mis ji­sai… aukš­tos pra­bos mo­ra­lės nor­mo­mis pa­si­žy­mi. To­dėl aš tik­rai ra­gi­nu ko­le­gas bal­suo­ti už šį kan­di­da­tą į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jus, nes jis, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, jau se­niai tu­rė­jo ten bū­ti. To­kia ma­no nuo­mo­nė, to­kia Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Gai­la, kad ki­ti ko­le­gos ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti, bet, ko­le­gos, bal­suo­ki­me ir pri­tar­ki­me jo kan­di­da­tū­rai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Vi­si už­si­ra­šę dis­ku­si­jai pa­si­sa­kė. Pri­ėmi­mas. Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – R. Lo­pa­ta.

R. LOPATA (LSF). La­bai ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Tik­rai pri­si­jung­čiau prie tų žo­džių, ku­riuos ką tik iš­sa­kė kal­bė­jęs Sei­mo na­rys. Taip jau at­si­ti­ko, kad man te­ko ste­bė­ti po­no A. Va­lan­ti­no tei­si­nin­ko kar­je­rą il­ges­nį lai­ką. Ži­nau vi­sas tas ne­leng­vas po­li­ti­nes ap­lin­ky­bes, ku­rios su­si­klos­tė jam dir­bant ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru. At­vi­rai pa­sa­kius, ger­bia­mas A. Va­lan­ti­nas tik­rai ne­pa­li­ko jo­kių abe­jo­nių dėl sa­vo aukš­tos kaip tei­si­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­jos, pa­do­ru­mo ir ki­tų eti­kos ver­ty­bių. To­dėl ra­gi­nu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų mes ly­de­rius ver­ti­na­me pa­gal jų nu­veik­tus dar­bus. Po­nas J. Sa­ba­taus­kas čia ban­dė pa­sa­ky­ti, kad yra vi­si kal­ti, bet šian­dien yra ta die­na, kai Sei­mas pri­ims spren­di­mą, mes skir­si­me ly­de­rį ir ap­si­sprę­si­me dėl ver­ty­bi­nių nuo­sta­tų. No­riu jū­sų pa­klaus­ti. Šian­dien spau­da ra­šo apie tai, kad po­nas A. Va­lan­ti­nas kvie­čia­mas į ap­klau­są tei­sė­jų ko­rup­ci­jos by­lo­se. Kaip ga­li at­si­tik­ti taip, kad mes ski­ria­me į Aukš­čiau­si­ą­jį Teis­mą žmo­gų, po ku­rio Ape­lia­ci­nis teis­mas įstum­tas į kri­zę, su­lai­ky­tas ne vie­nas tei­sė­jas, įta­ria­mas pre­kia­vęs tei­sin­gu­mu, ir pa­tys bu­vo at­sta­ty­din­ti? Ir šian­dien mes ne­tu­ri­me jam klau­si­mų kaip Ape­lia­ci­nio teis­mo va­do­vui ir Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kui.

Ko­le­gos, jei­gu mes no­ri­me to­liau tęs­ti to­kias… nu­trauk­ti to­kią tei­sin­gu­mo tra­di­ci­ją, mes šian­dien tu­ri­me ieš­ko­ti ki­tų kan­di­da­tų, nau­jos kar­tos kan­di­da­tų. Jei­gu mes no­ri­me ir to­liau lai­ky­ti teis­mų sis­te­mą kri­zė­je ir vi­suo­me­nę įtam­po­je, mes, be abe­jo, to­kiu at­ve­ju pri­tar­si­me to­kiai ly­de­rys­tei teis­muo­se.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – A. Ly­de­ka.

A. LYDEKA (LSF). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi Sei­me, ma­tyt, vie­nin­te­lis Sei­mo na­rys V. Ba­kas pa­si­sa­ko prieš šią kan­di­da­tū­rą, neiš­si­plė­siu agi­tuo­da­mas bal­suo­ti už. Tik pa­sa­ky­siu vie­ną sa­ki­nį, kad ir ko­kias pa­rei­gas ėjo ger­bia­mas A. Va­lan­ti­nas (tiek Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko, tiek Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­ko, tiek ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro), vi­sa­da pa­si­žy­mė­jo iš­skir­ti­niu ob­jek­ty­vu­mu, są­ži­nin­gu­mu, pa­do­ru­mu, pro­fe­sio­na­lu­mu, sten­gė­si mak­si­ma­liai gar­bin­gai at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas. Ma­nau, ge­res­nio kan­di­da­to į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kus pa­siū­ly­ti ir ne­bu­vo įma­no­ma. Kvie­čiu vie­nin­gai bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip pa­mi­nė­jo Ar­mi­nas, aš bū­čiau nie­ko prieš, kad ir į pir­mi­nin­kus ger­bia­mą Al­gi­man­tą siū­ly­tų, bet da­bar mes rink­si­me Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ją. Ko­le­gos, rei­ka­la­vi­mai tei­sė­jams iš tie­sų yra aukš­čiau­si iš vi­sų tei­si­nių pro­fe­si­jų. Tai yra tei­si­nin­ko kar­je­ros vir­šū­nė. De­ja, ne vi­sa­da taip bū­na, bet la­bai no­rė­tų­si, ir kar­tais ir nuo to­kių mū­sų spren­di­mų pri­klau­so žmo­nių pa­si­ry­ži­mas, dirb­ti tą sun­kų dar­bą ar ne­dirb­ti, ta­čiau Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me rei­ka­lin­ga ir gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­tis. Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me rei­ka­lin­gas, ne­sa­kau, kad ki­tur ne, bet ypač Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me rei­ka­lin­gas ir tam tik­ras to­le­ran­ci­jos, su­pra­ti­mo, mo­ra­lės ly­gis.

Per sa­vo gy­ve­ni­mą A. Va­lan­ti­nas tik­rai įvai­rio­se po­zi­ci­jo­se yra įro­dęs ir sa­vo pa­do­ru­mą, ir sa­vo at­sa­kin­gu­mą, ir at­sa­ko­my­bės pri­si­ė­mi­mą. Ne­pa­mirš­ki­me, kai bu­vo ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras, jis už vi­są sis­te­mą, už gal­būt tam tik­rų pa­rei­gū­nų ne­ap­si­žiū­rė­ji­mą pri­si­ė­mė at­sa­ko­my­bę. Jis vėl pra­dė­jo tei­sė­jo kar­je­rą fak­tiš­kai nuo apa­čios ir vėl šian­dien įro­dė, kad kaip tei­sė­jas yra ga­lin­tis ir ge­ban­tis.

Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me mes tu­rė­tu­me tu­rė­ti tei­sė­jų eli­tą, aš ma­nau, kad A. Va­lan­ti­nas kaip tik pri­klau­so šiam tei­sė­jų ir kva­li­fi­ka­ci­jos, ir mo­ra­li­nių sa­vy­bių, ir pa­do­ru­mo kor­pu­sui.

Ko­le­gos, jei­gu mes tu­ri­me pre­ten­zi­jų A. Va­lan­ti­nui, ta­da ne­be­įsi­vaiz­duo­ju, ką mes į Aukš­čiau­si­ą­jį Teis­mą tu­rė­tu­me pa­skir­ti, kas ga­lė­tų tin­ka­mai nag­ri­nė­ti by­las, kad tik­rai aug­tų pa­si­ti­kė­ji­mas mū­sų tei­si­ne sis­te­ma, tei­si­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ir mū­sų vals­ty­be.

PIRMININKĖ. Dėl ve­di­mo tvar­kos – V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Ka­dan­gi bu­vo pa­mi­nė­ta ma­no pa­var­dė, po­nui A. Ly­de­kai no­riu pa­sa­ky­ti, kad yra ne­keis­ta, kai už pa­si­sa­ko tei­sia­mos par­ti­jos at­sto­vas. Ti­kiuo­si, kad po­nas A. Va­lan­ti­nas tai su­pran­ta.

Da­bar dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro. Ži­no­te, čia nė­ra au­ka, kai pa­si­trau­kia žmo­gus, ku­ris pats pri­si­dė­jo su­ke­liant kri­zę. Pri­si­min­ki­te, to­je pro­ku­ra­tū­ros kri­zė­je žu­vo žmo­nės, tai bu­vo va­di­na­mo­ji Kau­no pe­do­fi­li­jos by­la. Dėl Pre­zi­den­tės prin­ci­pin­gu­mo jis bu­vo pri­vers­tas at­si­sta­ty­din­ti. Tai rei­kia ir pa­sa­ky­ti. Tai nė­ra joks he­roiz­mas. Da­bar an­tra kri­zė Ape­lia­ci­nia­me teis­me. Ko­kia tre­čia kri­zė?

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – A. Vin­kus.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, vi­si kal­bė­jo apie po­ną A. Va­lan­ti­ną kaip apie aukš­čiau­sio ly­gio pro­fe­sio­na­lą, tu­rin­tį di­džiu­lę pa­tir­tį, pro­fe­si­nę eru­di­ci­ją ir čia nie­kas ne­abe­jo­ja. Ta­čiau aš, daug me­tų ste­bė­da­mas jo veik­lą ir ma­ty­da­mas jo pro­fe­si­nę, žmo­giš­ką elg­se­ną, no­riu pa­sa­ky­ti, kad pats svar­biau­sias jo bruo­žas yra di­de­lis žmo­giš­ku­mas. Di­de­lis žmo­giš­ku­mas yra aukš­čiau­sia ver­ty­bė, ku­rią aš ma­tau ša­lia jo di­džiu­lio pro­fe­sio­na­lu­mo. Siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Tu­ri­me pa­si­tvir­tin­ti slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį. Jis yra stan­dar­ti­nis: „Dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Al­gi­man­to Va­lan­ti­no sky­ri­mo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju“. Už, prieš, su­si­lai­ko­ma. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ko­le­gos, bal­sa­vi­mas pra­si­dės jau ne­tru­kus. Jam nu­ma­ty­tas lai­kas nuo 11 va­lan­dos iki 11 val. 20 min. Tai yra slap­tas bal­sa­vi­mas dėl pir­mų­jų dvie­jų kan­di­da­tų. Po­sė­dį pra­tę­si­me po slap­to bal­sa­vi­mo. Ren­ka­mės į sa­lę 11 val. 20 min.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));