„Kovotojas” su pandemija Arūnas Dulkys priduotas prokuratūrai

Arunas_Dulkys_did-scaled-1

Arunas_Dulkys_did-scaled-1

Šiandien kreipiausi į generalinę prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo. Mat vyriausias kovotojas su išgalvota pandemija Arūnas Dulkys savo įsakymu kriminalizavo LR piliečiš grįžimą namo – nuo šiol kiekvienas žmogus, grįžęs namo į Lietuvą, bus traukiamas administracinėn atsakomybėn, jeigu neturės neigiamo covid-19 testo. Žinoma, kad tai nusikalstamas „sprendimas”, ir neturiu daug vilčių dėl prokuratūros, tačiau bandyti reikia. Man tik keisčiausias vienas dalykas vienu metu atrodė, kad šis vyras turi kiaušus, nes kažkuo neįtiko „aukštam ir gražiam”. Kita vertus, dirbdamas valstybės kontrolieriumi, A.Dulkys puikiai žinojo, kad jo šefė, premjerė Ingrida Šimonytė, dar būdamas finansų ministre, organizavo savo šefei Daliai Grybauskaitei „uždarus valstybės verybinių popierių aukcionus, kurių palūkanos siekė 10 proc. metinių ir daugiau”. Net ir žinodamas šiuos nusikaltimus, A.Dulkys pats stoja tarnauti šiai gaujai, tai yra tapo organizuotos nusikalstamos gaujos nariu:

Valstybės kontrolė : I.Šimonytė slapta organizuodavo neviešus aukcionus, valstybės obligacijas su 12 proc. palūkanomis pirko Dalia Grybauskaitė

Generalinei prokuratūrai

Pareiškėjas Aurimas Drižius,

Konstitucijos pr. 23b, Vilnius, llredakcija@gmail.com

2021 m. kovo 10 d.

 

Pranešimas apie sunkius nusikaltimus valstybei ir jos žmonėms, bei viešo intereso gynimo

Susisiekimo ministerija šiandien, t.y. kovo 10 d. pranešė, kad nuo šiandien, kovo 10 d., atvykstant ar grįžtant į Lietuvą bet kokios rūšies transportu tarptautinio susisiekimo maršrutais, būtina turėti ne seniau kaip prieš 3 paras iki atvykimo atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą.

Nurodyta, kad atvykstant į Lietuvą tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais, tyrimas dėl COVID-19 turi būti atliktas ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo. Serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas. Gautą tyrimo dokumentą, taip pat QR kodą, gautą užpildžius Nacionalinio visuomenės sveikatos centro anketą, prieš kelionę reikia pateikti vežėjui. Tai privaloma visiems keleiviams nuo 16 metų.

Vežėjai, kelionių organizatoriai ir turizmo paslaugų teikėjai, organizuojantys ir vykdantys tarptautinį keleivių ar turistų vežimą reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais, privalo užtikrinti, kad į transporto priemones nepatektų keleiviai, neturintys COVID-19 tyrimo ir gauto neigiamo tyrimo atsakymo.

Kitaip sakant, vyriausybė nurodė bet kokios transporto rūšies vežėjui atsisakyti vežti LR piliečius į Lietuvą, nors jie ir turi galiojantį bilietą, tačiau neturi neigiamo covid-19 tyrimo rezultato.

Šis nurodymas remiasi štai šiuo ministro A.Dulkio sprendimu:

 

COVID reikalavimaiatvykstantiemsiLietuva infografikas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021  M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. V-234 „DĖL SUSTIPRINTOS KONTROLĖS ORO IR JŪRŲ UOSTUOSE“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 5 d. Nr. V-475

Vilnius

 

 1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. V-234 „Dėl sustiprintosios kontrolės oro ir jūrų uostuose“:

1.1. Pakeičiu 1.4.2.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1.4.2.2. užtikrinti atsitiktinį keleivių patikrinimą ir duomenų vertinimą šia tvarka:“.

1.2. Pakeičiu 1.4.2.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.4.2.2.1. patikrinti, ar keleivių NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) pateikti duomenys atitinka keleivių faktinius duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data užsieniečiams);“.

1.3. Pakeičiu 1.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5.1. keleiviai, kuriems taikomi reikalavimai atvykstant į Lietuvos Respubliką turėti tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, kai jie nėra atlikę tyrimo arba tyrimas atliktas anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką, kontrolės punkte būtų registruojami COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostiniam tyrimui atlikti (jei ėminių paėmimo punktas įrengtas patekimo į šalį vietoje, esant asmens pageidavimui, tyrimą gali atlikti savo lėšomis – šie asmenys nukreipiami tiesiai į ėminių paėmimo punktą). Asmenims, kurie NVSC specialistams nepateikia dokumentų apie atliktą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinį tyrimą, sprendžiama dėl administracinio nusižengimo tyrimo pradėjimo;“.

1.4. Pripažįstu netekusiu galios 1.5.2 papunktį.

1.5. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

1.6. Pripažįstu netekusiu galios priedą.

 1. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis sprendimas, išskyrus 1.1 papunktį, įsigalioja 2021 m. kovo 10 d.;

2.2. šio sprendimo 1.1 papunktis įsigalioja 2021 m. kovo 8 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys

 

 

Toks ekstremalios situacijos valstybės operacijų (toliau ESVO) vadovo nurodymas yra neteisėtas ir nusikalstamas dėl tokių priežasčių:

 1. Minėtas ESVO vadovo sprendimas (toliau – sprendimas) iš esmės nurodo, kad visi LR piliečiai, kurie grįžta namo į Lietuvos teritoriją, yra automatiškai baudžiami administracine atsakomybe, jeigu neturi neigiamo covid-19 testo.
 2. Toks sprendimas yra neteisėtas ir nusikalstamas dėl to, kad jis tiesiogiai prieštarauja LR Konstitucijos 32 straipsniui, kuris sako :

 

„Pilietis gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš Lietuvos.

Šios teisės negali būti varžomos kitaip, kaip tik įstatymu ir jeigu tai būtina valstybės saugumui, žmonių sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumą.

Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą.

Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje“.

 1. Minėtas sprendimas remiasi ir keičia kitą A.Dulkio sprendimą (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. V-234 „Dėl sustiprintosios kontrolės oro ir jūrų uostuose“). Vasario 5 d. sprendimas priimtas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu.
 2. Nors ESVO sprendimas remiasi civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, tačiau minėti teisės aktai teigia visai priešingai, ir ESVO vadovas niekaip negali jais remtis.
 3. Mat užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsnis tik apibūdina : „Užkrečiamųjų ligų sukėlėjų nešiotojas (toliau – sukėlėjo (sukėlėjų) nešiotojas) – žmogus ar gyvūnas, neturintis užkrečiamosios ligos klinikinių požymių, tačiau savo organizme nešiojantis ir į aplinką išskiriantis užkrečiamųjų ligų sukėlėjus“.

O Civilinės saugos įstatymo 15 str. 2 dalies 4 punktas skamba taip :  Gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų teisės ir pareigos

 1. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos privalo:

1) rūpintis, kad savo veikla nesukeltų pavojaus kitų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ir nesutrikdytų normalaus (įprasto) gyvenimo ar veiklos ritmo;

2) pranešti civilinės saugos sistemos pajėgoms apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją;

3) Vyriausybės nustatyta tvarka atlikti privalomus darbus;

4) vykdyti gelbėjimo darbų vadovo, operacijų vadovo teisėtus nurodymus ir ekstremalių situacijų komisijos sprendimus, reikalingus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, o neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai, leisti naudotis jiems nuosavybės teise priklausančiais materialiniais ištekliais;

 

 1. Nė vienas iš minėtų teisės aktų nesuteikia ESVO vadovui teisėto pagrindo nurodyti traukti administracinėn atsakomybėn LR piliečių, jeigu jie grįžta į tėvynę.
 2. Yra kaip tik priešingai – Užkrečiamųjų ligų ir kontrolės įstatymas leidžia į LR teritoriją neįsileisti tik svetimų valstybių piliečių. tai yra šio įstatymo 21 str. sako :
 3. b) riboti arba laikinai uždrausti gyventojų išvykimą už jų gyvenamosios vietos savivaldybės ribų ir judėjimą joje bei ne Lietuvos Respublikos piliečių atvykimą į Lietuvos Respublikos teritoriją;

 

Kitaip sakant, ESVO vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. V-475 yra neteisėtas, nes tiesiogiai prieštarauja LR Konstitucijos 32 straipsniui.

 

 1. Konstitucija yra tiesiogiai taikomas teisės aktas, ir Konstitucija aiškiai sako, kad negalioja joks teisės aktas, kuris jai priešataruja. Kitaip sakant, ESVO vadovas priėmė nusikalstamą ir neteisėtą sprendimą, kuriuo uždrausta LR piliečiams grįžti namo. Manau, kad tai nusikaltimas, kuris Baudžiamajame kodekse apibūdinamas kaip „piktnaudžiavimas“.
 2. Pagal teisės aktų hierarchijos principus, Vyriausybės nutarimai negali prieštarauti įstatymui. Juose turi atsispindėti įstatymo vykdymo klausimai, o ne kuriami nauji žmogaus teisių ir laisvių apribojimai.

Nagrinėjamu atveju žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas nustato Vyriausybės teisę riboti arba laikinai uždrausti tik ne Lietuvos piliečių atvykimą į šalies teritoriją.

Mūsų šalies pilietį, nepriklausomai nuo to, turės jis neigiamą testą ar neturės, kad ir kokiu transportu jis vyktų, vis tiek teks įleisti į Lietuvą. Tačiau iškils nauja problema – ką toliau su juo daryti ir kokią atsakomybę taikyti už tai, jog jis nesiteikė pasidaryti testo. Minėtas įstatymas nenumato jam tokio įpareigojimo. Tokia pareiga gali būti numatyta tik darbo santykiuose arba įtariamiems, kad serga, turėjo sąlytį ar nešioja ligos sukėlėjus. Taigi atsakomybę taikančių pareigūnų žvilgsnis bus nukreiptas į vežėją – jis bus kaltinamas, kad į transporto priemonę leido patekti testo neturinčiam asmeniui.

Vežėjas, tikėtina, į tai atsakys – aš ne pareigūnas, ne mano funkcija yra taikyti prievartos priemones ir vykdyti asmenų judėjimo kontrolę. Be to, tai įvyko užsienyje, o Vyriausybės nutarimas galioja tik Lietuvos teritorijoje bei laivuose ir lėktuvuose su Lietuvos vėliava. Šis nutarimas negalioja užsienio valstybės autobusų stotyje, kur keleivis pateko į autobusą.

Vyriausybė pabrėžia, kad, taikydama ribojimus, iš esmės kopijuoja kitų valstybių veiksmus ir sprendimus, tačiau neįvertina, kad Lietuvoje galioja nacionalinis įstatymas, o ne kitų valstybių elgesio pavyzdžiai…vyriausybė, imdamasi teisingo ir siektino tikslo riboti viruso patekimą į mūsų šalį, šį tikslą turėtų įgyvendinti teisėtomis ir nediskriminacinėmis priemonėmis. Nėra aišku, kodėl asmuo, važiuojantis autobusu, yra labiau pavojingas ir tikrintinas, nei asmuo, kuris atvyksta savo transportu.

 1. Dėl viešojo intereso gynimo. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnyje nustatyta, kad prokuroras įstatymo numatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ar įmonės, kurių veiklos srityje buvo padarytas teisės akto pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti, arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra.

Remdamasis išdėstytu prašau prokuratūrą ginti viešąjį interesą ir kreiptis į teismą dėl 2021 m. kovo 5 d. ESVO vadovo sprendimo Nr. V-475 panaikinimo

 

 

Aurimas Drižius

Facebook komentarai
});}(jQuery));