Konservatorė: Seimo narys Artūras Skardžius susijęs su tam tikro tipo Maskvos mafija

Konservatorė: Seimo narys Artūras Skardžius susijęs su tam tikro tipo Maskvos mafija

 1

 
Paskelbta: 2015-11-18 08:34 Autorius: ekspertai.eu
Socialdemokratas A. Skardžius bandys teisme paneigti savo sąsajas su Maskvos mafija. Nuotr. E.eu
Socialdemokratas A. Skardžius bandys teisme paneigti savo sąsajas su Maskvos mafija. Nuotr. E.eu

Lapkričio 12 d. Seimo plenarinio posėdžio metu svarstant Suskystintų dujų terminalo klausimą konservatorė Rasa Juknevičienė ne pirmą kartą atskleidė, kad socialdemokratas Artūras Skardžius susijęs su tam tikro tipo Maskvos mafija, kuri nupirko jo sklypus.

„Da­bar man jau ne­ky­la abe­jo­nių, ko­dėl 2013 m. jū­sų skly­pus nu­pir­ko bū­tent Mask­va. Ta­da ši­tas klau­si­mas taip ir ne­bu­vo iki ga­lo iš­tir­tas. Čia ir yra pavyzdys, kas at­si­tin­ka vals­ty­bei, ko­kio ly­gio už­val­dy­mas Sei­me, kai pa­ti partija neiš­si­aiš­ki­na sa­vo na­rių veiks­mų. Ši­tie rim­ti įta­ri­mai te­be­ka­ba ant jū­sų. Ko­dėl jūs Krem­liui ir Ru­si­jai nau­din­gus veiks­mus nuo­lat čia at­lie­ka­te ir ko­dėl jūs taip gi­na­te Ru­si­jos in­te­re­sus? Šio skly­po pir­ki­mas – tu­ri bū­ti at­nau­jin­tas ši­tas klau­si­mas. So­cial­de­mok­ra­tai tu­ri la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, ko­kio ti­po Mask­vos mafi­ja ir už ko­kius pi­ni­gus, ar rin­kos kai­na, ar ki­to­kia, nu­pir­ko jū­sų skly­pus ir už ko­kias gra­žias akis jums Mask­va su­mo­kė­jo pi­ni­gus“, – pranešė konservatorė.

Reaguodamas į šią informaciją A. Skardžius išreiškė rūpestį kai kurių Seimo narių psichine sveikata.

„Ger­bia­mo­ji Juk­ne­vi­čie­ne, aš ma­nau, kad Dangutės Mi­ku­tie­nės kaž­ka­da pa­teik­tas projek­tas, kad ir Sei­mo na­riams rei­kia tik­rin­tis psi­chi­nę svei­ka­tą, iš­ties yra aktu­a­lus šian­dien“, – teigė socialdemokratas.

Lapkričio 17 d. plenarinio posėdžio metu svarstant Suskystintų dujų terminalo klausimą R. Juknevičienė kreipėsi į tuo metu salėje buvusį premjerą Algirdą Butkevičių.

„Aš pra­šau prem­je­ro iš­tir­ti ir duo­ti at­sa­ky­mus, už ko­kius pi­ni­gus A. Skar­džius par­da­vė, tiks­liau, ko­kius pi­ni­gus ga­vo A. Skar­džius iš Mask­vos ma­fi­jos“, – pareikalavo konservatorė.

A. Skardžius iš karto kreipėsi į D. Mikutienę.

„Krei­piuo­si į Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę D. Mi­ku­tie­nę. Aš jau praėjusį kar­tą krei­piau­si, nes iš­ties rei­kia įsta­ty­mo, kad bū­tų tik­ri­na­ma psi­chi­nė net ir Sei­mo na­rių svei­ka­ta. Du kar­tus D. Mi­ku­tie­nė tei­kė įsta­ty­mą, du kar­tus Sei­mas atmetė tą įsta­ty­mą. To­dėl aš dar kar­tą pra­šau kreip­tis“, – išsakė pageidavimą su Maskvos mafijos pinigais siejamas A. Skardžius.

Tuo tarpu R. Juknevičienė kirto socialdemokratui dar vieną smūgį.

„Po­nas A. Skar­džius nuo­lat ko­vo­ja prieš ter­mi­na­lą. Su­si­da­ro įspū­dis, kad jis tai da­ro dėl ko nors. Kaip ži­no­te, 2013 m. jis už ne­at­skleis­tą tik­rą­ją su­mą par­da­vė Mask­vos ma­fi­jai skly­pus Dau­guo­se ir su­si­da­ro įspū­dis, kad jis da­bar už tuos pini­gus ati­dir­bi­nė­ja“, – pasakė faktų kalbą mėgstanti konservatorė.

Tuomet A. Skardžius pranešė, kad R. Juknevičienei dėl savo žodžių teks pasiaiškinti teisme.

„Pa­reiš­ki­mas iš ano po­sė­džio ren­gia­mas teis­mui, iš ši­to bus pa­reng­tas už kaltini­mą pa­da­rius nu­si­kal­ti­mą. Tai yra R. Juk­ne­vi­čie­nės žo­džiai. Tai yra kaltinimas pa­da­rius nu­si­kal­ti­mą yra nu­si­kal­ti­mas. Ger­bia­mo­ji Juk­ne­vi­čie­ne, aiškin­si­tės teis­me už sa­vo iš­tar­tus žo­džius“, – informavo politikas.

Kada įvyks pirmasis teismo posėdis kol kas neskelbiama.

logo bottom

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));