Koks idiotas rašė Bausmių vykdymo kodeksą?

Koks idiotas rašė Bausmių vykdymo kodeksą?

Kristina Sulikienė

Ateina diena, kai, gavęs raštą, pasijunti tarsi gyventum kitoje planetoje, negu rašto siuntėjas (autorius/autoriai).  Vakar gavusi Kalėjimų departamento direktoriaus vardu surašytą, ir fotografavimo aparatu (yra tokia metodika klastojant raštus įstaigose, kai įvedamas parašas ir jis leidžiant raštą per aparatą, užfotografuojamas ant rašto, pačiam už raštą atsakingam asmeniui net nepasirašant, ir nežinant jo turinio: taip klastodavo pažymas VDU, printindavo rektoriaus parašą iš aparato) už Robertą Krištaponį „pasirašytą“ „raštą“ 2018 04 30 Nr.2S-1405 (skaičius „5“ terliotas, taisytas su korektoriumi – dar vienas raštvedybos valstybės įstaigoje taisyklės pažeidimas, jeigu aišku parašo nufotografavimas per aparatą nėra nusikaltimas – dokumentų klastojimas, kurį galimai atliko Irina Vaičeliūnienė), atsiverčiau tą mistinį Bausmių vykdymo kodeksą, nes pasidarė įdomu, kodėl Robertas Krištaponis ar už jį su fotografuotais jo parašais pasirašantieji nesugebėjo atsakyti, kodėl kaliniai gauna tik 92 eurų „algas“, ir kodėl už juos negali būti skaičiuojami sodros ir VMI mokesčiai, kai mes, gyventojai, ne tik juos išlaikome, bet dar ir trigubus mokesčius susimokame.

Paaiškėjo, jog Bausmių vykdymo kodeksą rašė kažkokie su protu ir realybe susipykę asmenys. Ten radau tokių šedevrų, jog norėčiau sužinoti, kas tie genijai, kurie, tarkime, mano, jog kalėjimo bausmę galima atlikti su visiška negalia (0 proc. darbingumu) (BVK 131 str.)

Kas tie minčių galiūnai, kurie rašo, jog kalinys gali draustis pats socialiniu draudimu, tačiau iš darbdavio nepriklauso, nes „įkalinimo metu stažas nesiskaičiuoja“ (LR BVK 129 str.)

Bet šitos fantastinės idėjos prieštarauja pagrindiniams teisiniams principams. Jog už darbą atlyginima,a jog vergovė draudžiama. Yra tokia žmonių lygybės konvencija, ir vergovė buvo panaikinta dar XX ažiuje berods. (Amerikoje vergovė oficialiai panaikinta tik 2013 metais…)

Vergovė yra tada, kai viena žmonių grupė pasiremdama kažkokiais rasiniais motyvais, išnaudoja kitą žmonių grupę savo poreikiams tenkinti. Pagal apibrėžimą, kas vyksta kalėjimuose, yra vergovė, ir už tokias veikas kyla baudžiamoji atsakomybė jau ne kaliniams, o kalėjimų administracijai bei išnaudotojams – darbdaviams. 

„1949 m. Jungtinių tautų Organizacija priėmė konvenciją dėl kovos prieš prekybą žmonėmis ir prieš prostituciją.

Lietuvoje grėsmingai plečiasi nauja organizuoto nusikalstamumo rūšis – prekyba žmonėmis. Dar ne taip seniai VRM ir prokuratūra nelaikė prekybos žmonėmis organizuoto nusikalstamumo dalimi. Ši veika buvo kriminalizuota 1998 m. liepos 2 d., o nuo 1998 m. liepos 29 d. asmenys, pažeidę į Baudžiamąjį kodeksą įtrauktą prekybos žmonėmis punktą, gali būti baudžiami.

Pagal Baudžiamojo kodekso 8 (1) straipsnį prekyba žmonėmis laikoma sunkiu nusikaltimu. 131 (3) straipsnis numato, jog asmens pardavimas ar kitoks perleidimas arba asmens įgijimas turint tikslą jį seksualiai išnaudoti, priversti užsiimti prostitucija arba gauti materialinę ar kitokią asmeninę naudą, taip pat asmens gabenimas prostitucijai į Lietuvą arba už Lietuvos ribų yra baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų. Ta pati veika, padaryta pakartotinai arba nepilnamečio atžvilgiu, arba grupės iš anksto susitarusių asmenų, arba itin pavojingo recidyvisto, – baudžiama laisvės atėmimu nuo šešerių iki dvylikos metų.“ (https://day.lt/sventes/straipsniai/vergoves_panaikinimas)

Dar vienas smagus teisės aktas, kuris pasirašytas, priimas Lietuvoje, paskelbtas Valstybės žiniose (Valstybės žinios, 1996-03-27, Nr. 28-676)

KONVENCIJA Dėl priverstinio darbo panaikinimo 1957-06-25 (057T001KONV00000105)

1 straipsnis

Kiekviena Tarptautinės darbo organizacijos narė, kuri ratifikuoja šią Konvenciją, įsipareigoja uždrausti ir nenaudoti bet kokios formos priverstinio ar privalomojo darbo:

(a) kaip politinės prievartos arba auklėjimo priemonės arba bausmės už politines pažiūras ar jų reiškimą arba už pažiūras, ideologiškai priešingas esamai politinei, socialinei ar ekonominei sistemai;

(b) kaip metodo, telkiančio ir naudojančio darbą ekonominio vystymo tikslais;

(c) kaip darbo disciplinos priemonės;

(d) kaip bausmės už dalyvavimą streikuose;

(e) kaip rasinės, socialinės, tautinės ar religinės diskriminacijos priemonės.

Dar viena labai smagi konvencija, kuri gina kalinių teises.

Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą 1984-12-10 (084T001KONVRG841000) Valstybės žinios, 2006-07-22, Nr. 80-3141.

Šioje Konvencijoje „kankinimas“ – tai bet koks veiksmas, kuriuo asmeniui tyčia sukeliamas stiprus fizinis ar psichinis skausmas arba kančia siekiant išgauti iš jo ar trečiojo asmens informaciją arba prisipažinimą, nubausti jį už kokį nors veiksmą, kurį jis arba trečiasis asmuo įvykdė ar yra įtariamas jį įvykdęs, arba įbauginti ar priversti jį arba trečiąjį asmenį ką nors padaryti, arba dėl bet kurios kokiu nors diskriminavimu grindžiamos priežasties, kai tokį skausmą ar kančią sukelia viešosios valdžios pareigūnas ar kitas oficialias pareigas einantis asmuo arba kai jis sukeliamas jam kurstant arba sutinkant ar jo tyliu pritarimu. Šis apibrėžimas neapima tik teisėtomis sankcijomis sukeliamo, joms būdingo arba su jomis susijusio skausmo ar kančios. 

10 straipsnis

 

 1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, užtikrina, kad švietimas ir informavimas apie kankinimo uždraudimą būtų deramai įtraukti į teisėsaugos civilinio ar karinio personalo, medicinos personalo, valdžios pareigūnų ir kitų asmenų, kurie gali dalyvauti suimant, kvočiant ar prižiūrint bet kurį asmenį, kuriam kokia nors forma taikomas areštas, sulaikymas ar laisvės atėmimas, mokymą.

2. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, šį draudimą įtraukia į tokiems asmenims skirtas pareigines ir tarnybines taisykles ar instrukcijas.

 

Dar šitoje Konvencijoje nurodyta, jog kas 4 metus renkamas Komitetas nagrinėti skundams dėl kankinimo, žiauraus elgesio, kitokių šios konvencijos pažeidimų. Komitetas veikia prie JTO. Kaliniai – kreipkitės. Turbūt nė nežinot šios galimybės. Komitetas turės išnagrinėti kiekvieną kankinimo atvejį, o priverstinis darbas, žeminantis elgesys, draudimas gauti lėšų už darbą, jų atiminėjimas „fondams“ – yra kankinimas, bei turi vergovės apraiškų. Baimė dėl ateities – neturėti darbo stažo – kankinimas, žiaurus elgesys. Įkalinimas negali būti pilietinių teisių atėmimu, tai tik fizinis asmens atribojimas nuo visuomenės, o mažiau žmogumi jis netampa. BVK kūrėjams, Seimui ir prezidentei tas nesuvokiama, kaip suprantu. 

Darbdaviui neturėtų rūpėti, jog jo darbuotojai – kaliniai, visi darbdaviai pagal LR įstatymus privalo mokėti minimalią algą ir visus mokesčius už darbuotojus. Tai, jog žmogus yra kalinys – iš jo niekas piliečio teisių neatėmė. Tačiau BVK rašantieji to, kaip matau, nesuvokė. Keista dar, kad kitu straipsniu neišsprendė kalinių balsavimo klausimo – tarkime, kad kalint negalima balsuoti. Arba kad kalint negalima tuoktis, vaikų susilaukti. Juk irgi galėjo šias piliečio teises apriboti, bet išsigando. Tiek genialumas nesiekė. Apribojo griežtai kalintiems teisę į šeimą, tačiau aktyvūs kaliniai per teismus įrodė, jog BVK – klysta. 

Beje, sakinys „įkalinimo įstaigoje dirbant stažas nesiskaičiuoja“ susijęs su pensijų kaupimo taisykle, o ne su darbdavio pareiga mokėti mokesčius valstybei, ir jų nenusukinėti savo naudai. Stažą apskaičiuoja „sodra“, o darbdavys šitame santykyje nedalyvauja (nes darbdaviai priklauso verslui, ir jie neturi teisės kištis į valstybės ir žmogaus santykį), jis turi prievoles valstybei, ir Lietuvoje egzistuoja tik PVM ir GPM lengvatos, o šimtaporcentinio atleidimo nuo mokesčių valstybei – tokia nuostata neegzistuoja, ji prieštarautų asmenų lygybės principui, demokratinės valstybės tai pagrindas. 

BVK kūrę asmenys arba patys turi įmones, kuriose slepiami mokesčiai, arba susiję su tom įmonėm.

Tie idiotai, kurie galvojo, jog sakinys „įkalinimo įstaigoje stažas nesiskaičiuoja“, reiškia, jog nereikia darbdaviams mokėti visų mokesčių valstybei, ir kaliniams minimalią algą – nesuvokė, jog šitas sakinys skaitomas tiesiogiai.

Gerai, jeigu už sąžiningą darbą stažas nesiskaičiuoja, kalinys galės paduoti valstybę į teismą ir juridinio fakto pagalba nusistatyti darbo stažą. Įrodys teisme, kad BVK rašė idiotai, ir su teismo nutartimi nueis į sodrą, ir jam paskaičiuos darbo stažą, nes darbas tai yra žmogaus fizine ar protine galia atlikti veiksmai, kurių metu atsiranda rezultatas, nešantis ekonominę ar kitokią naudą, ir už kurį turi būti sąžiningai atlyginama. Štai kas yra darbas, o jeigu kažkam vaidenasi, jog už šį sąžiningą veikimą nesiskaičiuoja pensija, tai bet kuris kalinys įrodys teismuose, jog skaičiuojasi, o jeigu Lietuivos teismai atmes, EŽTT tenkins. O darbdavys neturėtų naudotis vergų darbu ir vogti mokesčius nuo valstybės savo naudai dargi pasilikti 75 proc. algos (nes 92 eurai yra mažiau net negu 25 proc. minimalios algos.)

 Bet darbdaviai čia ne prie ko: jų niekas nuo prievolės mokėti mokesčius valstybei už darbuotojus neatleido.

Jeigu Kalėjimų departamentas, ir šitame konflikte tylą pasirinkusios sodra ir VMI, taip principingai reketuojančios 54 centų  (sodra), o dėl 1,2 euro „skolos“ siunčianti grasinantį laišką su 2,4 euro „delspinigių“ šiuo klausimu (VMI), kai „15 min.lt“ paviešino, jog Pravieniškių atvirojoje kolonijoje viena firma nusuko nuo valstybės tūkstančius eurų mokesčių, nemokėdama jų už darbuotojus,  taip pat nusuko ir 75 procentus algos, nes mokėjo kaliniams už visą darbo dieną vos 92 eurus –tai klausimas, kas turi pasirūpinti šitokia principinga sodra ir VMI, kurioms iš viso, pasirodo, nereikia pionigų, kai tai susiję su atskira Kalėjimų Respublika (arba Planeta) Lietuvos valstybėje?

Mums kas dieną kartojama, jog tai, kad mes neiname į polikliniką, nereiškia, kad neturime mokėti „solidarumo mokesčio“- 36 eurai šiuo metu jau yra.

O štai kaliniai atleisti nuo solidarumo su valstybe.

Tačiau jeigu patys kaliniai nenori šito „atleidimo“, ir jie jaučia, jog BVK parašytas ne jų naudai, o verslo grupėms – tai tada reikia išmesti tą kliedesių knygą, ir ją perrašyti iš naujo.

O kaip nusipezėjimai, jog sugriežtintoje kalinių grupėje kalintiems nepriklauso ilgalaikiai pasimatymai? Henrikas Daktaras ir Ramutė Daktarienė laimėjo visus teismus, nes šeimos gyvenimas – žmogaus teisė. Tada Lukiškių kalėjimas, pasiremdamas savo „Biblija“ BVK, parašė teismui, jog nežino kaip vykdyti teismo sprendimą, nes BVK nenumatyta, teismas atsisakė kalbėtis su kalėjimu, ir pasiuntė jį tolyn. Tada paaiškėjo, jog ir pasimatymų kambariai yra, ir viską kalėjimas įvykdyti moka…

Jau vien tie procesai rodo, jog BVK rašė su protu ir realybe susipykę žmonės. Ir keista, kaip praėjo šitas skiedalas per Teisės departamentą, ir dargi Seimas nubalsavo, taip išeina, visiškai neskaitę, kokių ten vėjų prirašyta.

Kas tai yra „kalinių socialinės paramos fondas“, į kurį nuo dirbančių kalinių  prievarta nuskaičiuojama laga? Tai vis tik mes per savo trigubus mokesčius niekaip nesumokame kalinių išlaikymų, tai dar nuo jų nuimama? Gerai, o tai kaip nukentėjusieji? Štai kalinys sėdi, ir jis turi, tarkime, priteistą 5000 eurų žalos atlyginimą. Jeigu nebūtų pažeidinėjami įstatymai, ir kaliniui būtų mokama normali minimali alga, jis šią žalą atidirbtų per 12 mėnesių, ir išmokėtų nukentėjusiam asmeniui.

Tačiau BVK, kurį rašė kliedėtojai, parašyta, jog kalinys neturi teisės gauti visos algos, be to, jam nesiskaičiuoja stažas, ką verslo grupės traktuoja, jog kalinys neturi teisės dirbti, sudaryti daro sutarties, todėl iš jo galima tyčiotis ir mokėti už visos dienos darbą vos 92 eurus.

Kokia nauda tada iš teismo proceso, ir priteistos žalos, jeigu nesudaromos jokios sąlygos įgyvendinti teisingumą? Kur nukentėjusiųjų teisės gauti žalos atlyginimą? Ar nukentėjusiesiems tikrai apsimoka, kad asmuo, kuris tarkime, girtas sudaužė mašiną, ir padarė jums 5000 eurų žalą, būtų uždarytas ir netektų galimybės atidirbti skolą, ar geriau tegul jis būna tada laisvėje ir dirba bet kur, bet už algą. O jeigu prieš avariją jis turėjo 800 eurų algą, tai jis per 7 mėnesius jums žalą atidirbs, ir bus atstatyta teisė ir teisingumas. 

BVK rašę idiotai surašė viską taip, kaip patogu verslo grupėms, ir patogu įvesti Lietuvoje vergovę. Lietuvoje iš tikrųjų yra diktatorinis valdymo būdas, o prisidengiama įstatymais, kurie surašyti melagingai. Tačiau Teisės departamentas „patvirtina“, o Seimas „balsuoja“. Beje, šitą nesąmoningą kodeksą juk pasirašė Dalia Grybauskaitė, ji nepastebėjo nieko nelogiško. Matyt – kad neskaitė, kaip kad neskaito jai adresuojamų laiškų. Išskyrus, jeigu siunčiama į „tulpių“ paštą. 

Absurdiška yra tai, jog Kalėjimų departamentas nesitikėjo tokio posūkio. Kadangi BVK surašytas idiotiškai, paaiškės, jog ir kalinių darbas pas prižiūrėtojus jų sodybose nėra nusikaltimas – juk jiems draudžiama skaičiuoti stažą. Ir nieko nepasieks ta byla, kur iškelta prieš Mikėnaitę: ji mojuos BVK ir sakys „bet jūs patys uždraudėte jiems dirbti, o jie norėjo pabūti laisvėje, pakvėpuoti oru, pasisocializuoti. Juk rašote patys, kad jiems negalima mokėt algų, stažų skaičiuoti, tai aš ir nemokėjau“. Jau kai Mikėnaitę „valgyt“, tada naudojo sąvoką „vergas“, bet nutylėjo, jog vergovė kaliniams yra įvesta įstatymu, o kadangi visų rūšių vergovė panaikinta tarptautinėmis komnvencijomis, tai BVK negalioja, nes prieštarauja tarptautinėms konvencijoms. Jeigu yra priimtas negaliojantis teisės aktas, (ačiū Dievui, neįteisintas kanibalizmas, žmonių aukojimas, ir apipjaustyumas – nes nuo vergovės iki tokių dalykų netoli) – tada vadovaujamasi visais kitais kodeksas. Jeigu BVK 129-131 str. prikliedėtos nesąmonės, tada reikia žiūrėti į Darbo kodeksą. Kalinys lygus yra su kitais piliečiais. Jeigu yra nustatyta minimali alga 400 eurų, kalinys negali gauti mažiau – tik daugiau. Kliedesingi aiškinimai, jog  jeigu dirba turi susimokėti už kalinių socialinę paramą (ar kalinys gali būti labdaros įstaiga tuo pačiu metu?Be to, ar galima priverti ŠELPTI kitus? ), ir už savo įkalinimą – yra tokia pati nesąmonė, kai iš mūsų reikalaujama „solidarumo mokestis“ 36 eurų, o nuvykus į gydyklą, ten pareikalaujama susimokėti už kraujo tyrimus, gydytojo konsultaciją, ir procedūras, nes esą, „ministro įsakymu nepriklauso“. Jeigu nepriklauso – neimkit tada „solidarumo mokesčio“. Jeigu kaliniai turi susimokėti už įkalinimą – tada geriau palikti juos laisvėje. Vadinasi, mes nesugebame jų finansuoti, ir jeigu kalinys iš algos turi mokėti kalėjimui už savo būstą, vadinasi, nėra pinigų kalėjimams išlaikyti, todėl turi būti mažinamas kalinių skaičius. Paprastoji logika tą sako. Tik ne BVK autoriams. 

Beje, Europos Sąjunga Lietuvai liepė mažinti įkalinimų skaičių. Lietuva“klauso“ – ėmė sodinti nuo šių metų už facebooko komentarus ir netgi už mygtuko „share“ paspaudimą (Dainius Petkus už „share“ spaudymą sėdi jau 4 mėnesius, laisvėje liko darbas už 800 eurų ir 3 vaikai, kurių mamai už šitas nesąmones LVAT atsilyginoi – „pakėlė“ iki sekretorės, ir dabar ji gauna 500 eurų algą.) Neseniai į Šiaulių tardymo izoliatorių už facebooko komentarą apie snaiperius nuo stogų Vilniuje per s 13 buvo pasodintas Simonas Kroydonas, jis prarado darbą UK, nebegali grįžti namo, jo gyvenimas – sužlugdytas. Tiek, kad po 5 dienų, kilus dideliam tarptautiniam skandalui, teismas išsigandęs, pakeitė nutartį. Dainiaus Petkaus atveju buvo priimtos dvi nutartys – ir dėl suėmimo, ir dėl laikymo „psichuškėje“, o kadangi psichuškėje jokia ekspertizė buvo neatliekama, tik vyko žmogaus kankinimas, tai paskambinėjus į Uteną, Dainius Petkus skubiai buvo pervežtas į Lukiškes. Tai jog absoliučiai piktnaudžiaujama ir pažeidžiamos žmogaus teisės, ir kalėjimuose žmogus laikomas ne piliečiu – tai tampa aišku kaip dieną.

Kaliniai turi kovoti netgi dėl teisės auginti daržą – sodą. Marijampolės pataisos namai griežtai atsakė kaliniams, kad jie privalo sėdėt kambary ir nieko neveikti, o jeigu nori auginti kažką, še vazonai. O kad nustotų „buntuoti“, po langu pastatė radioaktyvią anteną, nuo kurios greitai visam kambariui bus vėžiai, insultai, nėra žmogaus – nėra propblemos, sakė draugas Stalinas. 

Kai kreipiausi su konkrečiu paklausimu – kodėl Pravieniškėse yra vergovė, man atrašė su tuo fotografuotu parašu, jog nesuprato, ko aš klausiu.

Jog kitą kartą turėčiau konkrečiau surašyti, kai klausiu, kodėl kaliniai negavo minimalios algos, o gavo tik 92 eurus?

Beje, jeigu tarkime darbdaviai ir tariamai atleidžiami nuo prievolės mokėti mokesčius valstybei, nors niekur BVK neradau to parašyta, ir  mokestiniuose įstatymuose to iš viso nėra, nes visi turime solidarias prievoles, ir niekas negali mūsų nuo jų atleisti – tai niekas neatleido nuo pareigos mokėti minimalią algą, nes Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodeksas galioja Lietuvos Respublikoje, kurioje nuo 2018 01 01 minimali alga -400 eurų. Tai gėdinga ir antra nuo galo minimali alga Europos Sąjungoje. Lenkijoje minimali alga -500 eurų. 

Visi mažesni apmokėjimai yra vergovė, žmonių išnaudojimas, žmogaus teisių pažeidimas, ir prilyginama kankinimui, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 3 str. pažeidimui.

Jeigu BVK ir kalėjimai trukdo kaliniams atlyginti žalą, ir trukdo visuomenei darniai egzistuoti – nes visuomenė tikrai nesuinteresuota, kad šitie žmonės vėliau negautų pensijų, nes neturintis pinigų žmogus vėl gali eiti daryti nusikaltimus, o vadinasi, BVK tą ir programuoja – kad būtų visuomenės dalis, kuri turėtų grįžti į tą pačią sistemą, kuri sugadino jiems gyvenimus – tai tada teismai atsižvelgdami į nenormalų kodeksą, turėtų kuo mažiau siųsti į kalėjimus, ir kuo daugiau kalinti laisvėje, su įpareigojimu susirasti darbą, arba netgi teismo proceso metu surastų darbdavį, kuriam perduotų kalinį (laisvės kalėjimo režimu.) Arba sukurtų darbo stovyklas, nes darbo stovykla tai būtų mažesnis žmogaus teisių pažeidimas negu dabar egzistuojantys Lietuvos kalėjimai, kuriuose įteisinta vergovė. Darbo stovykloje žmogus dirbtų fabrike, ceche, prekybos centre, o ne sėdėtų beprasmiškai ir žiūrėtų į lubas, arba susigalvotų daryti naujus nusikaltimus.

Neseniai teismui perduota byla  – Pravieniškėse veikė kalinių nusikalstama gauja 2011-2017 metais. Vadinasi, BVK taip veikia, jog kaliniai lipa sienomis, neturi užsiėmimų, todėl prisigalvoja naujų nusikaltimų. Ar visuomenei naudinga? Kad už visuomenės mokesčių pinigus kaliniai dar labiau išbaisėja? Jie nori taisytis. BVK rašė idiotas, kuris nori, kad kaliniai grįžtų dar baisesniais. O kai kurie ir grįžta baisūs, agresyvūs, ir nežinantys, kur išlieti susikaupusį įtūžį už patirtus kankinimus. 

Tokia sistema, kai nuteistasis dirbtų, o ne dykai sėdėtų, atitiktų visuomenės lūkesčius, nes kalinys turėdamas apykoję, kas dieną turėtų eiti į darbą, ir galėtų išsilaikyti, ir atmokėti žalą. Siuntimas jaunų stiprių vyrų į kalėjimus, kur jiems negalima kaupti stažo, ir draudžiama gauti atlyginimą, yra nelogiška ir beprotiška, ir niekaip neatstato teisingumo.

Ir labai norėčiau pamatyti tą idiotą, kuris mano, jog su 0 proc. darbingumu galima atlikinėti bausmę kalėjime (LR BVK 131 str.). Kaip turi atrodyti visa tai? Tas žmogus guli visą laiką ligoninėje? Arba aklas ramsto sienas? Tiesa, juk aklas Raimundas Ivanauskas išsiųstas atlikti bausmės, nes visiška negalia jam netrukdo esą atlikti bausmės…

(Bus daugiau).

P.S. Paskambinau Inesai Sakalauskienei, kuri 2018 04 03 Nr. (1.23) 7R -2317 persiuntė mano raštą „ištyrimui“. Pasiskundė, jog Kalėjimų departamentas neatsiuntė savo atsakymo TM, ir „paprašė“ mane atsiųsti, beveik įsakmiu tonu. Paaiškinau, jog aš nesu jos pavaldume. Ir kad už juos dirbti neprivalau. Dar nurodžiau, jog ji padarė Viešojo administravimo įstatymo pažeidimą, kad persiuntė ištirti situaciją rašte minimam pažeidėjui – kalėjimų departamentui, kurio pavaldume ir yra vykdoma vergovė – kaliniai negauna algų, jiems neapskaičiuojami mokesčiai. Labai keista, jog ši specialistė nurodė, jog čia yra mano problema, atsakiau, jog čia yra jų problema, nes yra kilę skandalas, buvo išviešinta „15 min.lt“, ir jie atsisako ištirti nuodugniau paviešintus faktus. Beje, tarnautoja „išėjo iš savęs“, kad nelabai suvokiama: tai ten ar ministro nėra ir dėl to darbuotojai veikia ką, nori, ar jie nežino, kaip pasiteisinti, kad Lietuvoje pažeidžiama krūva konvencijų – dėl vergovės (1949 m.), priverstinio darbo (1957 m.) ir kankinimų (1984 m.) draudimų. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));