Kodėl  ne  tik  Lietuvai  reikia  maištininkų?

images

images

Kodėl  ne  tik  Lietuvai  reikia  maištininkų?

( A.Mickevičius, V.Kudirka, Maironis, Biliūnas, Savickis, Krivickas, J.Aputis)

Laisvo laikraščio atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas

Anot žymaus rašytojo Oskaro Vaildo, pažiūrėję į žmonijos istoriją, pamatytume, kad tik per maištą buvo tobulėjama. Maištas – tai pasipriešinimas esamai tvarkai, nebijojimas išsakyti savo nuomonės ir ryžtas kovoti už ją. Žmonės, kurie sugeba gaivališkai sukilti ir išreikšti nepasitenkinimą, yra vertinami, nes tai itin drąsūs individai. Pasauliui jie reikalingi tam, kad kovotų prieš despotizmą, keltų tautos gerovę ir neleistų įsigalėti visuotiniam blogiui.

Visų pirma, maištininkų žmonijai reikia tam, kad nugalėtų despotizmą ir žmonės galėtų laisvai rinktis, kaip nori gyventi. Visuomenėje nėra trokštančių būti valdomų aukštesnės valdžios, tačiau dauguma žmonių bijo priešintis esamai tvarkai, susitaiko su ja ir laukia, kol kažkas kitas sukils ir ims kovoti už jų teises. Būtent tada ima veikti maištininkai – stiprios asmenybės, negalinčios susitaikyti su neteisybe. Reiškiantis nepasitenkinimą prieš despotizmą individas vaizduojamas Romantizmo epochos anglų rašytojo Bairono kūrinyje „Kainas“. Šioje tragedijoje vaizduojama biblinė istorija apie pirmą žmogžudystę, tačiau autoriui pagrindinis jos veikėjas Kainas yra ne brolžudys, bet asmenybė, sugebėjusi pasipriešinti tironiškumui. Nesutikdamas aklai atnašauti Dievui, kuris vaizduojamas kaip despotas, ir atgailauti už tėvų nuodėmes, Kainas užmuša brolį, kuris yra tarsi vergijos simbolis. Drąsiu pasipriešinimu veikėjas siekia, kad ateinančios turėtų pasirinkimo laisvę. Tokių stiprių, už moralinę laisvę kovojančių asmenybių yra ne tik knygose, bet ir realybėje. Pavyzdžiui, lietuvių rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas, kuris nesutiko būti menkinamas dvasininkų vyresnybės, pateikusios priekaištus už tariamus nusižengimus savo luomo taisyklėms. Į šmeižtą, kad jis neva per daug laiko praleidžia parapijiečių namuose ir ten linksminasi, Vaižgantas atsakė laišku, kuriame aiškiai išdėstė savo nuomonę apie kaltintoją ir jo pasisakymus. Taip, nesusitaikydami su kitų primetama valia, individualiai kovoja už savo ir kitų moralinę laisvę, kuri yra viena didžiausių vertybių.  

Maištavimas prieš nusistovėjusią tvarką reikalingas dar ir todėl, kad skatintų žmones sukilti ir dirbti dėl savo tautos, šalies gerovės. Jau anksčiau minėtiems prisitaikėliams dažniausiai reikia paskatos ar autoriteto, kuris parodytų, kad pasipriešinimas yra būtinas žmonių vieningumas. Juk tikslas, kurio aktyviai siekia visuomenė, oi ne individas, yra realesnis ir apčiuopiamesnis. Autoritetu lietuvių tautai, veikiamai carinės priespaudos, tapo vienas iškiliausių poetų Lietuvos istorijoje Maironis. Anot A.Venclovos, jis prie Lietuvos nepriklausomybės išsikovojimo prisidėjo ne mažiau nei J.Basanavičius ar V.Kudirka. Dažnai vadinamas tautos šaukliu. Maironis savo kūryboje skatina lietuvių tautiškumą ir meilę savo šaliai.Šiam tikslui poetas pasitelkia didingą Lietuvos istoriją (eilėraštis „Trakų pilis“), drąsius protėvius. Eilėraštyje „Lietuva brangi“ lyriniam subjektui tėvynė – „Šalis, kur miega kapuos didvyriai“. Taip poetas ugdo lietuvio pasitikėjimą savimi ir norą kovoti už savo šalį. Ši kova Maironio lyrikoje nėra ginkluotas pasipriešinimas – laisvos Lietuvos tikslo siekimui, jis skatina pasitelkti „arklą, knygą, lyra“. Tai daiktai, simbolizuojantys darbą, mokslą, kūrybą, kurie, anot poeto, yra svarbiausios tautos atgimimo sąlygos. Darbo dėl tėvynės, kaip maišto formos, išaukštinimas matomas ir V.Kudirkos eilėraštyje „Gražu, gražiau, gražiausia“ gėrimasi lietuviais, kurie savo mintimis ir kalbas įprasmina poelgiais. Taigi maištadariai yra reikalingi kaip autoritetai, kurie neleistų ramiai sėdėti, skatintų kovoti už savo tautą ar visuomenę. Tik jie sugeba suvienyti žmones bendram tikslui.

Ne tik kovai prieš despotizmą ir individų vienybei kelti pasauliui reikalingi maištininkai, bet ir tam kad neleistų įsigalėti blogiui ir išlaikytų moralines vertybes. Dažniausiai žmonės susidūrę su piktybės apraiškom, stengiasi nekreipti į tai dėmesio tam, kad patys nenukentėtų. Jie nesupranta, kad tokiu savo abejingumu tik leidžia neteisybei nugalėti ir praranda moralę. Toks individų susitaikymas su įsikerojusiu blogiu aiškiai matomas tuo Lietuvos istorijos laikotarpiu, kai šalis buvo okupuota sovietų. Dėl tuo metu egzistavusios griežtos cenzūros rašytojai šią visuomenės problemą kūriniuose vaizduodavo pasitelkdami Ezopo kalbą.  Žmonių susitaikymą su blogiu novelėje „Šūvis po Marazyno ąžuolu“ atskleidžia J.Aputis. Visi vyresnės kartos kaimo gyventojai supranta, kad negailestingas senos kalės nužudymas yra amoralus poelgis: sakintojas bando pabėgti su motociklu, jo žmona numeta rankas nuo veido, senis Vinciulis slepiasi už užuolaidos. Visgi nei vienas iš jų neišdrįsta tam pasipriešinti. Modernioje visuomenėje trūksta maištininko, kuris sugebėtų sustabdyti vertybių naikinimą ir neteisybės plitimą. Dėl šios priežasties pasaulis tampa priešiškas ir baugus. Novelės pabaigoje autorius užduoda retorinį klausimą, nes nori sužinoti, kodėl neteisybę, blogio priespaudą žmonės priima kaip Dievo duotybę ir jai nesipriešina. Suprantama, kad šis klausimas skirtas okupuotos Lietuvos gyventojams, tarp kurių dauguma buvo prisitaikėliai, tačiau atsirado ir maištininkų. Vienas iš jų buvo jaunuolis R.Kalanta, kuris susidegino (1972.05.14 -15 d. mirė) gyvas ir taip parodė, kad nesitaikstys su blogio plitimu. Tik dėl pasaulyje egzistuojančių tokių maištadarių jo galutinai neužvaldo piktybė ir dar išlieka moralinės vertybės.

Taigi maištaujantys žmonės yra asmenybės, dėl kurių pasaulyje egzistuoja demokratinės laisvės, tautiškumas, moralė. Tiek literatūroje, tiek istorijoje jie yra svarbūs autoritetai, kovojantys ne tik už save, bet ir už visuomenės gerovę, savo poelgiais kuriantys geresnį pasaulį ir skatinantys jo tobulėjimą.  

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));