Kodėl kompozitoriaus T. Dobrovolskio nužudymo byloje baudžiamojon atsakomybėn nepatraukta D.Grybauskaitė?

Kaip Lietuvoje ginami  neofašistai?

G.Grabausko atsakymas dėl ŽEIT pretenzijų ,,Laisvam laikraščiui”

Išsamiai susipažinau su Žurnalistų etikos inspektoriaus  tarnybos tyrimo tekstu, dėl kurio kovo 1 d. Visuomenės informavimo etikos komisija vykdys posėdį. Jame bus svarstymas dėl 2016-08-13 d. ,,Laisvame laikraštyje“ publikuoto straipsnio ,,Kompozitoriaus T.Dobrovolskio žudikai žudė iš neapykantos rusakalbiams ir V.Putinui?“. Šis straipsnis buvo anonsuotas laikraščio pirmame puslapyje užrašu ,,Dalios Grybauskaitės politika-žudykit rusus-jau veikia“. Esu šio straipsnio autorius. Parengiau straipsnį, nes Lietuvai kelia grėsmes neofašistų grupuotės, kurios rengia smurtinius išpuolius ir net nužudymus. Valdžios struktūros pro pirštus žvelgia į šių pavojingų grupuočių veiklą. Tai įrodo reali padėtis-iš esmės netramdoma neofašistinių grupuočių veikla, pas juos nevyksta jokios kratos, dėl jų pavojingos veiklos neužvedamos bylos.  Dėl to ši tema tęsiama. Štai neseniai ,,Laisvame laikraštyje“ pasirodė straipsnis  apie kompozitoriaus T.Dobrovolskio žudikus neofašistus-S.Jankauską, A.Vileitą  ir kitus jų bendrininkus ,,Kodėl kompozitoriaus T. Dobrovolskio nužudymo byloje  baudžiamojon atsakomybėn nepatraukta D.Grybauskaitė?“. Šie straipsnyje minimi veikėjai ilgą laiką terorizavo žmones, niekas jų netramdė  ir tik tada , kai  nužudė kompozitorių, buvo areštuoti, po kurio laiko paleisti, šiuo metu vyksta jų teismo procesas. Tad tikrai keista, kad ,,Laisvam laikraščiui“, kuris atlieka visuomenei naudinga misiją-viešina tokius skandalingus faktus, dar reiškiamos pretenzijos. Tuo naudojasi ir ekstremistinės jėgos.

Štai ekstremistinių jėgų  atstovai S.Jankauskas ir A.Vileita ilgą laiką trukdė  visuomenininkams E.Balčiūnui ir D. Pocevičiui, davė juos į teismus dėl tariamo šmeižto. Iš tiesų šie aktyvūs piliečiai paviešino visuotinai žinomą ir atvirai platinamą informaciją apie šių veikėjų ,,žygdarbius“-turistų iš Rusijos ir Baltarusijos bei vietinių rusakalbių užpuolimus, sužalojimus.  S.Jankauskas ir jo bendrininkai priklauso ekstremistiniam Tautininkų sąjungos sparnui (šios politinės jėgos gretose yra daug prieštaravimų, kelių metų bėgyje iš tautininkų gretų daug narių pasitraukė, o likusieji susiskirstę į kelias stovyklas). Faktiškai šie ekstremistai tęsia savo pirmtakų-nuožmių hitlerinių diversantų J. Barzdos-Klevo, A. Kubiliaus, J. Vyganto- Ivanausko, A.Slučkos, A.Starkaus-Montės ir kitų panašių veikėjų tradicijas. Šie  nuo 1941 m. birželio žudynes vykdę ir nuo 1944 m. rugsėjo mėnesio abvero mokyklose kelių mėnesių apmokymus praėję veikėjai buvo nuleisti į Lietuvos teritoriją iš hitlerinių lėktuvų ir vėl vykdė žudynes mūsų krašte. 

Greta jau  minėtų ekstremistinių smogikų  Lietuvoje atvirai veikia kitos neofašistų grupuotės-tai taip vadinama ,,Žalio Velnio brolija“, organizacija ,,Skydas“ , Matonio grupuotė ( iš buvusių kariškių ir D.Grybauskaitės režimo remiamų aršių propagandistų suburtas susivienijimas, skatinantis šovinistines idėjas, užsiimantis karo kurstymu) ir kitos panašios krypties organizacijos. Netrūksta ir galimai pavienių fanatikų (dalis kurių gali būti susiję ir su stambesnėmis organizacijomis). Štai politiniame teismo procese dabar teisiamas klaipėdietis V.Lekstutis pranešė,  jog internete jį aktyviai šmeižia ir žemina juristas pavarde Gintautas.   Ir tokių neofašistinių jėgų ar atskirų tokios krypties fanatikų niekas netramdo. Slaptosios tarnybos tik atakuoja  pažangius žurnalistus-kaip ,,Laisvo laikraščio“ redaktorių A.Drižių, žinomą pajūrio žurnalistą Z.Volkovą ir kitus jų bendražygius, kairiuosius aktyvistus, žmogaus teisių gynėjus. 

Neofašistai žygiuoja gausiuose paraduose 

Lietuvoje veikia ir tokios struktūros, kurios atvirai prisistato fašistinėmis. Vieną iš jų-tai nuo 2016 m. pradžios apie savo egzistavimą konkrečiai paskelbusi organizacija ,,Skydas“. Pažvelkime  į šios struktūros svetainėje ir FB puslapyje  pateikiamą pristatymą-,,Skydas“ yra lietuvių fašistinės organizacijos užuomazga“. Ką gi veikia šie ,,atvirieji“ fašistai? ,,Skydo“ nariai platina lapelius su tekstu ,,Priimk Hitlerį į savo širdį“, kartais tokio turinio užrašus piešia ant pastatų sienų. Jie internete aktyviai platina fašistinio turinio teiginius ir video apie B.Musolinį, L. Degrelį bei kitus žymius fašistinius veikėjus.  2016 m. gegužės 9 d. ,,Skydo“ nariai T.Skorupskis, J. Jarumbauskas ir J.Daunoras Kauno pakraštyje iškabino nacistinius simbolius, o kitoje Kauno vietoje nupiešė užrašą ,,Priimk Hitlerį į savo širdį“. Jų atžvilgiu pradėta baudžiamoji byla, bet neužilgo ši byla nutraukta ir iškelta administracinė byla. Teisiami ,,Skydo“ nariai aiškino, jog jie  neigia gegužės  9-ają, kad tai jokia neva  jokia ne šventė, o vergovės diena. Teismas jiems paskyrė 150 eu dydžio baudas. 

,,Žalio Velnio brolijos“, ,,Skydo“ ir kitų neofašistinių grupuočių nariai  aktyviai dalyvauja fašistiniuose paraduose-tokiuose kaip vasario 16 d. Kaune vykstančiuose paraduose ar vasarą, liepos  mėnesį kiekvienais metais rengiamame žygyje ,,Žalio Velnio takais“. Per tokius paradus pastoviai nešami nacistinių nusikaltėlių, nuo pat 1941 m. birželio mėnesio kruvinas žudynes kartu su vokiečių okupantais rengusių J.Noreikos-generolo Vėtros, A.Baltūsio-Žvejo, J.Žemaičio-Vytauto, J.Krikštaponio, J.Misiūno-Žalio Velnio ir  kitų panašių veikėjų portretai.  

Tokiuose paraduose pastoviai dalyvauja bei provokacijas prieš kairiųjų jėgų rengiamas akcijas organizuoja  ir su neofašistų grupuotėmis artimai susiję kai kurie Šaulių sąjungos nariai. Vienas iš jų tai Haroldas Daublys-itin aktyvus Ukrainos ,,Pravyj sektor“ ir kitų  banderovcų  rėmėjas. Jis su savo parankiniais pastoviai trukdo kairiųjų jėgų akcijoms, tame tarpe trukdė ir prie Seimo visai neseniai, sausio 16 d. vykusiai pilietinei akcijai ,,Už taiką ir teisingumą“. 

Ką skleidžia ekstremistų portalai? 

Internete veikia visa eilė  kraštutinių jėgų valdomų portalų. ,,Žalio velnio takais“ –tai ,,Facebook“ tinkle veikiantis ,,Žalio Velnio brolijos“ portalas, kuriame garbinamas J. Misiūnas-Žalias Velnias. Tai buvo nacistinis nusikaltėlis, nuo pat 1941 m. birželio kartu su vokiečių okupantais žudęs Lietuvos ir Baltarusijos žmones. Bet šis portalas užsiima ir dabarties įvykių analize. Radau jame ir savo pavardę: štai 2016 m. gruodžio 15 d.  yra paskelbta tokia žinia-,,Būkite atidūs ir nepasiduokite štai tokių asmenų skleidžiamai dezinformacijai. Šis asmuo yra vienas iš VSD ataskaitos personažų“. Toliau pateikiama nuoroda į vieną propagandinį straipsnį, kuriame esu maišomas su purvais kaip didelis ,,blogietis“, aišku visa tai be konkrečių faktų. Kam dirba tokie ,,žalio velnio takai“? Koks jų veiklos tikslas? Ko gero pagrindinis jų tikslas –tai paminti  žodžio laisvę, piršti vieną nuomonę. 

Kas remia tokias kraštutines jėgas?  

Kodėl Lietuvoje atvirai veikia neofašistų grupuotės? Tokių grupuočių egzistavimu suinteresuoti mūsų krašte įsigalėję  korumpuoti politikai ir pareigūnai bei jų aplinka. Tai ta klika, kuriuos galima įvardyti taip-D.Grybauskaitės autoritarinis režimas.  Prie neofašistų šliejasi, juos palaiko akla minia, visi tie, kurie savyje dar turi vergo kompleksą, fanatiški ir greitai kitų įtikinami žmonės.

O gal viskas gerai, tokie neofašistai mažai pavojingi? Tačiau gyvenimo realybė rodo, jog tokių veikėjų grupės ne tik platina Hitlerį šlovinančius lapelius ar naktimis iškabina nacistinius simbolius. Būtent neofašistai V. Sližys, H.Daublys, T.Rimdžius ir kai kurie kiti jų bendrininkai dažnai trukdydavo kairiųjų jėgų akcijoms, rengdavo provokacijas. Tokio tipo veikėjai rengdavo ir barbariškus užpuolimus, sužalodavo žmones, jie nužudė kompozitorių T.Dobrovolskį. Jie galimai susiję ir su kitais kruvinais išpuoliais-štai 2013 m. gruodžio mėnesį Kaune buvo užpultas ir sunkiai sužalotas aktyvus Socialistinio Liaudies fronto (SLF) narys I.Krinickis.  Jis dar bandė eiti tolyn, tačiau parkrito, buvo sužalotas automobilio, pateko į ligoninę. Ten ilgai buvo reanimacijos skyriuje, kiek atsigavo, buvo perkeltas į kitą skyrių, tačiau 2014 m. sausio pabaigoje nuo komplikacijų  mirė. I.Krinickis teigdavo, jog jam grasina korumpuoti pareigūnai ir fašistiniai veikėjai. Šis SLF  narys buvo aktyvus daugelio pilietinių akcijų dalyvis, dalyvaudavo mitinguose prie Seimo, piketuose prie JAV ambasados, prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitur. I.Krinickis aktyviai gynė ir savo teises, nes jam keletą metų uždarbiaujant užsienyje, buvo užgrobtas jo butas. Jam pavyko įrodyti, kad buvo teisus, jis jau gavo dalį kompensacijos, tačiau neužilgo su juo susidorota. 

Istorinės atminties pamokos

Kodėl svarbu laiku užkardyti kraštutinių neofašistinių jėgų  siautėjimus? Lietuvos istorijos raida rodo, jog reikia neužmiršti skaudžios praeities. Neseniai gavau aktyvios visuomenininkės iš  Pakruojo rajono Marijonos Šiurnienės ranka rašytą  straipsnį. Straipsnis ilgas, įdomus, jis bus pateiktas publikuoti kiek vėliau. Tačiau jau dabar pravarti pateikti šios solidaus amžiaus moterys prisiminimus apie Antrojo pasaulinio karo laikus, kaip tada siautėjo ir masines žudynes vykdė baltaraiščiai. Pažvelkime į M.Šiurnienės straipsnio ištrauką : ,,Prabėgo 75 metai nuo žudynių. 1941 m. birželio mėnesį prasidėjo karas, į Lietuvą įsiveržė vokiečiai. Tuo metu kūrėsi baltaraiščių gaujos, prasidėjo masiniai žmonių suiminėjimai. Žmonės buvo varomi į Linkuvoje esantį baltaraiščių štabą, ten kankinami, o naktimis juos išvarydavo ir sušaudydavo. Aktyvūs baltaraiščiai buvo mums kiek žinomi buvęs karininkas Jonas Tinteris,  Petras Beleckas,  Jonas Treškevicius. Jų aukomis tapo vietos komjaunuoliai, kaimų seniūnai, valsčiaus raštinės darbuotojai. Visi jie buvo sušaudyti. Prasidėjo ir masinės žydų žudynės. Štai liepos 16 d. per Linkuvą buvo varomi  apie 300 žydų-vyrų, moterų, vaikų.  Vyrų rankos buvo surištos vielomis. Jie buvo nuvaryti už Dvariukų kaimo ir ten sušaudyti. Neužilgo prasidėjo ir kitos bėdos-daug žmonių buvo išvežti į koncentracijos stovyklas. Daug ten išvežtųjų ir nebegrįžo. Žmonės labai džiaugėsi, kai baigėsi karas ir vokiečių okupantai pasitraukė iš Lietuvos. O dabar Lietuvos Prezidentė užmiršta istoriją, ji  tik šaukia apie Rusiją, kad rusai puola, kad reikia ginkluotis. Ar Prezidentė turi sveiką protą, taip šmeiždama Rusiją? Kiek pinigų leidžiama ginklams, vietoj to, kad paremti šeimas, paremti senolius, daug kurių dabar skursta.“

Giedrius Grabauskas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));