Kapelionas Alfonsas  Bulotas : „Liko kelios valandos iki „Vergovės Lietuvos”

kunigas

kunigas

Karo policijos įstatymo paskelbimas, artėjančios Sausio 13 Laisvės dienos šviesoje.   Dar likus kelioms  valandoms  iki įstatymo įsigalėjimo, kad nepatektume į  „VERGOVĖS  LIETUVĄ“  Su piliečiais stovėjusiais prieš tankus  ir po tankais – nesitariama.  „Sustokime !“  Eksprezidentai !

 

Lietuvos  radijas ir televizija kvietė, sausio 13 dalyvius, gyventojus pasidalinti  Sausio 13 prisiminimais.

Buvome minioje žmonių kaip ir daugelis sausio 13 naktį. Išgirdome šūksmą, kad atvažiuoja tankas. Minia pajudėjo link tanko. Pasitraukiau ir aš su draugais link tanko. Kadangi esu neaukštas ir tankistas gali manęs nepastebėti, į priekį prieš tanką atsistojo vienas iš mano draugų kunigas Kastytis, kad okupacinės kariuomenės  tanko  vairuotojas per siaura langelį, naktį pastebėtų, kad prieš jį stovi ne ginkluoti Lietuvos banditai, kaip kad buvo skelbiama visai tarybiniai kariuomenei Vilniuje, bet visai  padorūs  piliečiai, tarp kurių centre stovėjo AUKŠTAS IR GRAŽUS su išsiskiriančia balta  „koloradke“ – Romos katalikų  kunigas  su skrybėle. Tai buvo mano draugas kunigas, našlaitis iš vaikų namų. Teko keletą  metų studijuoti kartu Kauno kunigų seminarijoje. Dar būdamas jaunuoliu, šis kunigas iš vaikų namų, buvo  pakrikštytas ligoninėje ir palatos ligoniai susidėję  pinigų, krikšto  šventės proga, jam padovanojo kostiumą. Tai buvo jo pirmas  kostiumas gyvenime ir pirmoji pažintis su krikščionybe iš palatos ligonių elgesio. Šis mano draugas, kunigas  Kastytis  Krikščiukaitis  Sausio 13  atvykęs iš Pelesos ( To meto Baltarusijos TSR)  iš ramaus gyvenimo, stojo ne tik  kaip AUKŠTAS IR GRAŽUS, bet ir drąsus  priekyje visų pavojų, kad tankistas aiškiai pamatytų,  kad čia stovi taikūs žmonės ir kaip vienas iš jų dvasininkas. Už jo stovėjau aš, mano sūnėnas Antanas  ir kiti 8 mano auklėtiniai iš Kauno kunigų seminarijos  atvykę kartu su 2 „Žiguliukais“ ginti  Lietuvos. Taip pat dabartinis  Raudondvario dekanas  Augustinas Paulauskas. O dabar kaip kunigai, išsiskirstę po įvairias Lietuvos parapijas. Kunigas Kastytis atrėmęs  krutinę į tanką neleido jam važiuoti toliau. Ką dar pamatė neskubantis trauktis tankistas? Toliau  kunigo  buvo nemažai jaunimo. Tanko vairuotojas  pasimetęs  kreipėsi per radiją  į Šiaurės miestelio, to meto Putnos  gatvės Vilniuje dislokuotos 107 tankų divizijos vadą, matydamas kad jis tokio įsakymo, važiuoti į taikių piliečių miną, vykdyti negali. Tankistas per radijo stotį sakė: „ten stovi ne ginkluoti žmonės, ten stovi vaikai“. Atsakymas iš vadavietės: „Sukiok didelį“  tai yra tanko vamzdį, kad taip išblaškytų minią ir galėtų važiuoti toliau.  ( Kariuomenei draudžiama kariauti prieš civilius žmones)  Tankistas žino, kad atsakomybę, už galimas pasekmes, atsakys jisai, bet ne  jo vadai. Vaikai, jaunimas bei mes neatsitraukėme. Atsitraukė tankas. Ačiū to meto jaunimui, kurie jau dabar tapę  tėvais, ir  augina savo vaikus.  Vienas berniukas iš mano lankomų paskaitų mokyklose paklausė: Kada Prezidentas pradės karą su rusais, nes tėvelis prieš juos kovojo. Tėvelis  pasakojo kaip baisu buvo.  Paprašiau to vaikučio, kad kai jis pareis namo, mano vardu, kaip to meto įvykio dalyvio, pasakytų nuo manęs tėveliui ačiū, kad tu esi vienas iš tų tėvelių, kurie gal būt nėra prisimenamas Sausio 13. Pasakyk ačiū, kad mes laimėjome.

 

Kun. Kastytis,  bei mina žmonių, tanką  sustabdė.  Kunigas sugrįžęs į Pelesos parapiją, gal kad gynė Lietuvą, parapijoje rado  pasklidusį  nesantaikos obuolį, aprašytą spaudoje plačiau, jo mokyklos buvusio mokytojo. Neatlaikė manau  jauno patrioto  kunigo širdis, kai pakviestas kunigo Kastyčio kaip svečias kitas kunigas į Pelesos parapijos atlaidus, ir išėjęs prieš susirinkusius žmones, prieš pat pagrindines aukojamas lietuviškas Šventas Mišias pasakė, kad nuo šiandien čia lietuviškų pamaldų nebus  Tų, manau tolimesnių  parapijos nesutarimų  neatlaikė širdis ir skaudi netektis – lietuviška parapija neteko lietuvio patrioto kunigo Kastyčio

 

Kodėl mes kunigai ir klierikai atsistojome prieš tanką  sausio 13? Minioje žmonių  išgirdome  kalbant, kad reikia aukų, nes be aukų nebus laisvės. Kas paskelbė tokią  provokaciją? Piliečiai patyrė sužeidimus, žūtis. Aš ir sūnėnas patyrėme traumas. Sūnėną  traumuotą  ir  kitus  jaunuolius  dar gaudė policija į tarybinę kariuomenę, Komisariate man pasakė, kad mes sūnėną kariuomenėje „pagydysim“.  Aš ir  sūnėnas kreipėmės, labi lengvos  ir išsprendžiamos pagalbos į Sąjūdžio  lyderį V. Landsbergį, Mus jis priėmė savo namuose. Pagalba kaip nuo ožio, kad vilna, o padėti, tikrai  galėjo. Išvengti pagrobimo į kariuomenę, padėjo sūnėnui,  taip vadinamos to  meto Kauno senamiestyje „Žydų“  ligoninėje ,paslėpęs gydytojas (labai norėčiau sutikti mums padėjusį gydytoją) ir paprasti žmonės, kad galėtų emigruoti į Vakarus  ir tik ten pasigydyti.  Mes kunigai neturime šeimų ir mūsų visa veikla ir auka yra nerizikuoti  kitų piliečių aukomis, ką parodė nacių koncentracijos stovykloje, paskirtam sušaudyti kaliniui. Pasmerktą  kalinį pakeisti, išvaduojant šeimos  tėvą į priekį iš rikiuotės išėjo lenkų kunigas  Maksimilijonas  Kolbė,  Kunigo pareiga,  dvasine ir pilietine atsakomybe saugoti piliečius. Tad kai  Aukščiausios tarybos politikams Sausio 13 pastate ir bendrai  visame  Vilniuje pasirodė pats  kritiškiausias momentas,  V. Landsbergis pro Aukščiausios tarybos langą kreipėsi:“ ar  yra minioje kunigas?“ Jų buvo daug , kurie nesivartė tą naktį lovoje,  o su savo ganomaisiais buvo tomis dienomis ten kur buvo svarbiausia. Stovėjo ir prieš tankus. (Spaudos rūmų šturmas) Šiomis dienomis net du buvę prezidentai šaukia, kad  sustotų  ne virusas, bet žmonės sustotų. O V. Landsbergis rezonuodamas  draugėje su nieko neprisidėjusiais  eksprezidentais prie  Sausio 13 nakties, ( D. Grybauskaitė buvo pas komunistus) manau pametęs profesorius  savyje atmintį, pasakyti šių dienų televizijos žiūrovams kaip jis tada  kreipėsi  į tautą?( Taip. Jis daug kartų kreipėsi ir įvairiais būdais ) Sausio 13 gynėjai nepamiršo. Vyko karas ir ne generolo ieškojo minioje  profesorius, bet kunigo, nors  akademijoje  dėstė marksizmą leninizmą. Tad manau reikėtų panašiai ir šiandien  kreipiantis į tautą  pasakyti, neiškreipiant sausio 13 istorijos; „Ar  yra Lietuvoje kunigas, kuris švęstu vandeniu, užuot  išnešus jį iš bažnyčių, (politikams paprašius – „vasalams“  padlaižiavus)  eitų miestų, kaimų gatvėmis ir laimintų  žmonės? „Koronė“ matomai  labai, labai bijo švento vandens, kad įsakė jį pašalinti iš bažnyčių, Egzorsistai  žino, kad velnio apsėstieji labiausiai bijo  kryžiaus  ir šventinto  vandens.  (Kariškiai, paklauskite savo vieno iš kapelionų egzorsisto kaip tai atrodo?)  O bažnyčių  sidabrinių  indų  jonai užmuša visas „Korones“. Taip man Sąjūdžio pradžioje  atnešęs  rusiškus  ateistinius žurnalus „Mokslas ir religija“ patvirtino  lietuvis kgebistas teisindamasis, kad Maskva ir jie savo šmeižtais pralaimėjo prieš bažnyčią. Taip, išliko  bažnyčios  ir tikintieji  marų, šiltinių, ispaniško gripo, komunizmo, ateizmo laike. Pažvelkite  prie Seimo į išlikusius tos Sausio 13 įvykių maldavimų  ženklus – Lietuvai laisvės. Išgirdus sausio 13 naktį V. Landsbergio kreipimasi: „ar yra minioje kunigas, Aukščiausios tarybos pastate prie lango pasirodęs kunigas A. Keina pradėjo vadovauti Rožančiaus maldai. Viskas aprimo.  Kunigas atsiranda ten kur reikia svarbiu momentu, patarnauti vardan Dievo  ir Tėvynės. Ačiū tau kunige  Kastyti ir  kunige  Algimantai

Kariuomenei  draudžiama  kariauti prieš civilius žmones.

Kodėl sausio 13 karas su panašia brutalia  okupacine  kariuomene neįvyko  Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose?  Kaune, kuriame taip pat buvo nemažai karinių dalinių. Kaunas neseniai buvo pasižymėjęs laisvės šauklio R. Kalantos demonstracijomis. Atsikūrus Tarpukario Lietuvos Atsargos  karininkų sąjungai  (LAKS) į jos gretas įsijungė  tarybiniai  aukšto rango  karininkai  ir davė priesaiką tarnauti Lietuvai. Jie pasakojo. Tuo neramiu sausio mėnesio įvykių metu, disidentai, politiniai kaliniai   kreipėsi į šiuos lietuvius karininkus, kurie tarnavo aukštose pareigose, ir  pažinojo aukšto rango rusų karininkus  ir paklausti ar jie nepradės karo Kaune  kaip Vilniuje?  Kauno rusų divizijos vadas pulkininkas  Chackievičius  pasakė, kad mes negalime kariauti prieš beginklius  civiliuos  žmones, mes to Kaune nedarysime. Be to, reikalams su kariškiais derinti, Kauno miesto  mero V. Adomonio buvo   sudaryta  potvarkis  dėl svarbių objektų  apsaugos. Buvo  pastebėta tankų  kolona  prie  Rokų  gyvenvietės. Svarbi  buvo  Lietuvai  Sitkūnų  atgaivinta  radijo  stotis, prie  kurios buvo budima ir naktį ir matydavosi priartėjusių rusų  desantininkų. Daug  klausimų  su  Kaunu: „Kodėl  buvo leidžiama dirbti  Kauno televizijai?“ „Kodėl  laisvai  galėjo  Kaune  darbuotis  užsienio  žurnalistai?“ Kauno  laisvesni  žmonės  galėjo  vykti apsaugai  į Vilnių.  Koki vadai ir kas išprovokavo karą Vilniuje mes kol kas nežinome. Sausio 13 byla dar nebaigta

Kariuomenės  statutas neleidžia kariuomenę supriešinti su visuomene.

 Konkretus  mano jaunystėje pastebėtas pavyzdys kariuomenės ir visuomenės santykiuose.  Vykstant į  Kauną  nuo Garliavos  per Aleksoto tiltą, netoli tilto dešinėje pusėje buvo kirpykla, milicijos pastatas. Priešingoje gatvės pusėje –bufetas. Lauke prie bufeto durų  įvyko kareivių ir civilių muštynės.  Pro langą iš  milicijos pastato buvo greitai pastebėta ir atvyko du milicijos  pareigūnai daryti tvarką. Milicninkai  kareivių buvo paguldyti ant žemės.  Buvo paskambinta  ar iš kirpyklos ar iš policijos pastato, manau kokiam nors daliniui ar kitai milicijos tarnybai  ir greitai atvyko  karo policija, kuri kareivius išsivežė. Civiliai nebuvo suimti. Priešingai, kariškiai  turi vengia bet kokių konfliktų su civiliais piliečiais. Civiliais pasirūpina policija. Karo policija į civilius neturi teisės, nebent tai karo stovis kuris vyko Vilniuje Sausio13, bet tokio  karo stovio  kaip Vilniuje, Kauno kariniai  daliniai atsisakė.  Kauniečiai vis tiek budėjo prie Kauno karinių dalinių. Prisiminimais iš sausio 13 kvietė dalintis Lietuvos radijas ir televizija. Subrendusi  per  30 nepriklausomybės  metų  Lietuvos kariuomenė, manau  prisimins  kam ji tarnavo sausio 13, kam davė priesaiką ir kam turi tarnauti dabar. Manau „aukštiems ir gražiems“, „žemiems ir negražiems“ prisimenant Sausio 13 įvykius, savo dabartiniais  intelektualiais  sugebėjimais reikia priešintis antihumaniškiems  įstatymams, ko nepasako valdžios vyrai. Lietuva nėra  banditų  tauta, kad iš anksto ją pasmerkiant  represijoms, ką drąsiai parodė  kunigas Kastytis prieš  okupanto tanką. Tankas  pasitraukė. Manau kad po 30  nepriklausomybės  metų, bent viduje turėjo pasitraukti visokie  kiršintojai, slėpdamiesi net už archyvinių  dokumentų  ar griežtų neišspręstų  karinių įstatymų, kas tinka manau tik kariuomenei, bet netinka  santykyje su civiliais. Iš televizijos ekrano V. Landsbergis priminė, kad dabar mes kariaujame su nematomu priešu. Tad ar kariuomenė  pasiruošusi  kovoti su dabartinės taktikos nematomais priešais, kai valstybės patikėti saugotojai neatpažįsta  net savo, parašo svarbiuose klastotuose  dokumentuose. ( archyvinės klastotės prieš kardinolą V. Sladkevičių)  Ar tokia turi būti  klastotųjų  istorija ateities kartoms? Ar šitą  priešą mato Lietuvos kariuomenė, jos policija, kiti specialūs padaliniai. Ar negalėjo per 30 metų  sustabdyti to „nematomo“ priešo  rankos, kuri veda  prie dvasinės,  moralinės, inovacijos su narkotikų  įstatymo legalizavimu apie kuri  manau  kalba sustoti eksprezidentai -veteranai. Šeimų ardymo įstatymai. Ar imlūs jauni kariai apsaugoti nuo tokio nematomo priešo košmaro kaip narkotikai?  Tai amoralus manau karo stovis, valdomas  taip vadinamo nematomo priešo. Kas atitrauks amoralumo tanką nuo Lietuvos? Nauji tankų  poligonai? Į raudonąją  knygą, kai kuriuose  kaimuose jau rašomos  karvės  ir  kiaulės, dar nepradėjus  rausti naujų  poligonų.

 

Kaip teologas domiuosi  pasaulio teologų  mintimis šiuo sunkiu gripo  epidemijos plitimo metu. Mums kunigams svarbios mūsų Vatikano vadovų mintys. Pranciškus ( Šventasis Tėvas Pranciškus) kitą mėnesį gaus „Pfizer“ vakciną nuo „Covid -19“, rašo „LaFedeQuotidiana.it“ (gruodžio 21d.)  Pranciškus:  amoralus skiepijimas sausio mėnesį. Vatikanas suteiks galimybę ja pasinaudoti savo 800 gyventojų ir 3000 darbuotojų. Vakcinacija nebus privaloma. (Pagal glioria.tv)

Kunigas  Kastytis  Krikščiukaitis , atrėmęs krūtinę  į  rusų tanką.

Pagarbiai,  Buvęs Vyriausias L R kariuomenės kapelionas majoras Alfonsas  Bulotas

Sutikime  Naujuosius AD- Viešpaties metus su Jo įstatymo palaiminimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));