Kaip Stanislovas Tomas suvedžiojo Zigmą Vaišvilą?

Aldona Jankeviciene

Tebevykstant diskusijoms dėl LVT valdyboje vykstančių nesutarimų, noriu paaiškinti , šių nesutarimų esmę , kitaip tariant -išversti į lietuvių kalbą:

Nesutarimai kilo išskirtinai dėl vieno asmens-Stanislovo Tomo, kai jis buvo atvestas Zigmo Vaišvilos į valdybos posėdį, kuriame išdėstė savo planą-neva pensininkų teisių gynimu , surinkti iš 1000 pensininkų po 50 eur , tai yra 50000 Eur neva tam, kad surašyti skundą JTO žmogaus teisių komitetui dėl per mažų pensijų. Dalyvaujant apie 12 valdybos narių, jis pasiūlė dalyvauti jo sugalvotoje schemoje ir pasiūlė dalį surinktų pinigų palikti tarpininkui-, kuriuo jis numatė LVT .

Susirinkime jis buvo pristatytas kaip svečias,bet vykstant posėdžiui Z.Vaišvila pasiūlė balsuoti už jo priėmimą į LVT narius. Valdybos nariai , pasitikėdami pirmininkaujančiu, nesuvokė šios manipuliacijos esmės ir kai kurie balsavo.Tačiau tai neteisėta, nes darbotvarkėje S.Tomo priėmimo klausimas nebuvo įrašytas.

Aš grįžusi į namus , pasidomėjau šio asmens veikla ir surinkau viešai prieinamą informaciją, pagal kurią  paaiškėjo, kad tai-melagis ir manipuliatorius, pats save paskelbęs genijumi, nesantis advokatu.

Vėliau paaiškėjo, kad šis asmuo yra netgi pasikeitęs pavardę ir vardą, taigi nėra tas, kuo dedasi ir daugybė kitų aplinkybių, kaip pvz. teikęs skundus JTO dėl  Vanagaitės, apšmeižusios partizanus, ir čigonų , platinančių narkotikus,diskriminavimo Lietuvoje. Jo pasisakymuose nuolat žeminama Lietuvos valstybė ir žmonės, todėl neva pensininkų gynimo tikslas pasirodė netikras .

Visą surinktą informaciją aš nuolat skelbiau viešai, nieko pati neišgalvodama , teikiau valdybos nariams, t.t.ir Z.Vaišvilai.

Tikėjausi, kad buvę suklaidinti žmonės atsiribos nuo šio aferistiškos natūros ir galėsime dirbti toliau.

Tačiau Zigmas Vaišvila pradėjo pulti mane ir visais būdais ginti savo bendrapartietį S.Tomą.Mane apkaltino šmeižtu ir pasiūlė pašalinti iš LVT , kaip ir mano atsiųstai  informacijai pritarusį Z.Andrulėną.

Tolimesni valdybos posėdžiai Z.Vaišvilos buvo perimami, skelbiant savąjį vietoje jau paskelbto 1/3 valdybos narių ir paverčiami pirma Z.Andrulėno ir planuojamu -mano teismu.

Taigi -pagrindinės visos šios destrukcijos priežastis yra būtent vienas asmuo-Stanislovas Tomas .

Atrodo taip paprasta-išsiaiškinti tiesą ir nebebendrauti su juo.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1130&v=j611VbxcRw8

Tačiau paaiškėjo , kad S.Tomą   palaiko ir keltas kitų valdybos narių : Eugenijus Paliokas, , Stanislav Ladinskij, anksčiu ir Aurimas Drižius yra tapę Visuomeninio rinkimų komiteto „Prof. Dr. Stanislovo Tomo sąrašas“ , kandidatuoti į Europos parlamentą ,nariais (aš pasirašiau tik už tai, kad remiu S.Tomą rinkimuose į EP, tačiau S.Tomas kažkodėl mane įtraukė į jo rinkimų komitetą, man nieko apie tai nežinant – A.Drižiaus pastaba). Taigi-galimai įtakojami ir valdomi būtent Stanislovo Tomo. Aurimas Drižius, būdamas laikraščio redaktoriumi, išsiaiškino daug daugiau faktų apie S.Tomą ir juos paskelbė „Laisvas laikraštis ” .

Tačiau beatodairiška S.Tomo gynimo kampanija, suorganizuota Zigmo Vaišvilos, tik patvirtina, kad Lietuvos naudai ir gerovei sukurtą visuomeninę organizaciją siekia užvaldyti kažkoks neaiškus tipas su neaiškia biografija, siekiantis ‘Išjoti ant balto žirgo ‘” į Europos parlamentą, prisidengdamas Lietuvos pensininkų ar vaikų gynėjo kauke.Visi pasisakymai, žmonių, netgi buvusių klientų -R.Pakso ir kitų negerbimas ir žeminimas tik patvirtina, kad S.Tomui svarbu surinkti pinigų rinkiminei kampanijai , išsireklamavus kaip dideliam žmonių gynėjui , nutūpti gerai apmokamoje vietoje-ES parlamente.Nes priešingu atveju jis tą darbą -pareiškimą ant tipinio blanko surašytų nemokamai ar už 1000 Eur honorarą. Be to Yra daugybė Lietuvos teisininkų, advokatų. Dalyvauti šioje pinigų rinkimo schemoje atsisakė didžiosios pensininkų organizacijos, supratę su kuo turi reikalą.Tačiau LVT domenas pensininkas.eu priklausantis VVT teberenka varganus pensininkų pinigus. Tai yra visiška organizacijos kompromitacija. Ar įsivaizduojate, kiek dar purvo ant Lietuvos, kiek žalos Lietuvai  gali padaryti tokia  asmenybė?

Todėl, protesto vardan atsisakiusi narystės LVT, prašau visų patriotiškų LVT valdybos ir aplamai narių :Priimkite sprendimą , atribojant Lietuvos Visuomenės tarybą kaip organizaciją nuo advokatu nesančio Stanislovo Tomo ir jo veiksmų ir paskelbkite apie tai viešą pareiškimą žiniasklaidoje.

Zigmui Vaišvilai, pasiūlyti atsiriboti nuo minėto asmens kaip kol kas einančiam valdybos pirmininko pareigas, priešingu atveju-kelti klausimą dėl jo pašalinimo iš pirmininko pareigų ir aplamai iš LVT narių.Jis privalo pasirinkti – Stanislovo Tomo draugystė ir narystė kruvinų parašų partijoje ar-Lietuvos visuomenės taryboje.

LVT steigėjai ir nariai privalo atsiimti savo organizaciją į savo rankas.

Aldona Birutė Jankevičienė

 

 Dėl visuotinio susirinkimo: gera mintis, bet esmė yra ta, kad Z.Vaišvila, nepajudinamai pirmininkaujantis ir vienintelis prisiėmęs sau teisę šaukti valdybos posėdžius, vienasmeniškai formuoja valdybos posėdžių darbotvarkes, kuriose iš esmės siekia susidoroti su jo kaip įsivaizduojančio save vaduku, nuomonės  nepalaikančias valdybos nariais.

 Jis jau kelintą kartą neleidžia nariams kaip tai numatyta įstatuose , inicijuoti ir šaukti posėdžių, į bet kokią susirinkimo iniciatyvą blokuoja, skelbdamas savo paties darbotvarkes ir susirinkimus po to, kai jau buvo paskelbta 1/3 valdybos narių, o į bet kokį pasipriešinimą reaguoja siūlymu pašalinti iš valdybos narių.Nepriimdamas mano išsiųstos viešos informacijos apie Stanislovą Tomą , kuri buvo išspausdinta daugelyje žiniasklaidos priemonių , į darbotvarkę jis įtraukė klausimą dėl manęs  ir Z.Andrulėno pašalinimo iš valdybos narių.

Jeigu būtų valdybos suirinkimas įvykęs pagal 1/3 valdybos narių pasiūlytą darotvarkę, kurioje buvo iškeltas tik Stanislovo Tomo priėmimo į LVT klausimas, svarstymas, būtų nebuvę jokių ginčų.

priežastis yra vienintelė-jo gynėjas ir bendros partijos steigėjas Stanislovas Tomas, kuris kompromituoja įsteigtą asociaciją savo siūlymais įtraukti į pensininkų pinigų rinkimų schemas, galimai nesveikos psichikos asmuo, reikalaujantis stojančių į jo partiją pasirašyti krauju, keikiantis niekinantis Lietuvos valstybę ir visus jos piliečius,iš paskutiniųjų jėgų  ginamas  Z.Vaišvilos siūlant visus nesutinkančius su tokia neteisėtai prastumto į narius veikėjo , veikla.

Pažvaldybos pirmininku yra išrinktas ne visuotiniame,susirinkime, o valdybos posėdyje balsuojant valdybos nariams.

PRIEŠINGU ATVEJU, SUŠAUKTAME VISUOITINIAME SUSIRINKIME VYKS PARODIJA, KAI PIRMININKAUS Z.VAIŠVILA IR JIS, SUDARĘS VIENASMENIŠKAI DARBOTVARKĘ, TOLIAU MANIPULIUOS JAU NE TIK  VALDYBOS NARIŲ, BET IR VISUOTINIO SUSIRINKIMO DALYVIŲ NUOMONĖMIS. TODĖL VALDYBOS PIRMININKO DARBO IR VADOVAVIMO KLAUSIMAS TURI BŪTI SPRENDŽIAMAS VALDYBOS NARIŲ.

Facebook komentarai
});}(jQuery));