Kaip didysis moralistas Raimondas Kuodis fiktyviai dirbo KTU ir buvo apklaustas STT

Sadauskas

Sadauskas

 

 

 

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pateiktoje išvadoje nurodyta, kad Kauno technologijos universitetas (KTU) klastojo Lietuvos banko ekonomisto Raimondo Kuodžio darbo tabelius bei žiniaraščius, o aukštas Lietuvos banko pareigūnas R. Kuodis KTU buvo įdarbintas fiktyviai. Buvo eikvojamos lėšos, klastojami finansiniai dokumentai….


Taip pat aiškėja, jog STT Kauno valdyba ir Kauno Apygardos prokuratūra aktyviai dengė nusikaltimus, „atplovinėjo“ Petrą. 
Ar aukštojo mokslo reforma gali garantuoti, kad tai nesikartos? Kažkaip abejoju.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIUS

 

 Sadauskasdr. Vigilijus Sadauskas, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius

 

SPRENDIMAS

DĖL AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ PAŽEIDIMŲ KAUNO

TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETE

 

 

2017 m. kovo 2 d. Nr. SP-6

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – Kontrolierius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi  ir  Lietuvos  Respublikos  Seimo  2011  m.  rugsėjo  15  d.  nutarimu  Nr.  XI-1583  ,,Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimo ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų (toliau – Nuostatai) 13 punkto 1 papunkčiu, išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) 2016 m. gegužės 4 d. gautą Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (toliau – LAMPSS) skundą dėl Kauno technologijos universiteto galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų (toliau – LAMPSS skundas), 2016 m. gegužės 30 d. gautą pareiškėjo S. V. (toliau – pareiškėjas) skundą dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus Petro Baršausko galimų rinkimų procedūros pažeidimų (toliau – skundas) ir įvertinęs Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir kitų suinteresuotų asmenų pateiktą medžiagą Tarnybai, taip pat susiejęs skundžiamas aplinkybes su Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendime (toliau – Sprendimas) 2016 m. gegužės 5 d. Nr. SP-11 „Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos sudarymo“ nustatytomis aplinkybėmis,

 

 

n u s t a t ė:

 

 

LAMPSS skunde nurodyta, kad: 1) 2011 m. išrinktos Kauno technologijos universiteto Tarybos (toliau – Taryba) kadencija yra pasibaigusi, o nauja Taryba neišrinkta; 2) neskaidrus KTU Tarybos suformavimas 2011 m.; 3) Kauno technologijos universiteto Senato (toliau – Senatas) pirmininkas pratęsė 2011 m. išrinktos, o 2012 m. – patvirtintos Tarybos (beveik tos pačios sudėties) kadenciją; 4) galimai fiktyvus R. Kuodžio įdarbinimas KTU docento pareigose;

5) ISM akcijų pirkimo sandoris neskaidrus ir galimai nusikalstamas.

LAMPSS skunde prašoma: 1) rekomenduoti Senatui atšaukti sprendimą dėl Tarybos kadencijos pabaigos (t. y. 2017 m. rugsėjo 30 d.); 2) rekomenduoti Senatui kuo skubiau surengti Tarybos rinkimus; 3) įpareigoti KTU nukelti rektoriaus rinkimo konkursą iki naujos Tarybos suformavimo; 4) kreiptis į teismą, jei KTU nustatomas nusikalstamos veikos požymis.

Skunde nurodyti šie Kauno technologijos universiteto skundžiami veiksmai: 1) galimai neteisėti rektoriaus rinkimai; 2) KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanės E. Gimžauskienės dar iki įvyksiančių KTU rektoriaus rinkimų fakulteto bendruomenei elektroniniu paštu išsiųstą nurodymą apie tai, kad gaunamos informacijos apie Rektoriaus rinkimų teisėtumą vertinimą palikti teisininkams ir susilaikyti nuo interpretacijų.

Skunde prašoma „kreiptis į teisėsaugos institucijas ir stabdyti neteisėtos KTU Tarybos veiklą, bei neteisėtai išrinkto rektoriaus įgaliojimus idant galimai nebūtų švaistomos KTU lėšos teisininkų fiktyvioms išvadoms ir teisminių procesų procedūriniam vilkinimui.

Gauti   atsakymą   ar   gerb.   Dekanė   Editą   Gimžauskienė   savo   kreipimusi   į   EVF bendruomenę nepažeidė akademinės etikos galimai darydama priverstinį spaudimą EVF bendruomenės nariams ir tuo netiesiogiai drausdama reikšti jiems savo nuomonę apie KTU vykstančius procesus.

Kad įvertintumėte, ar išsakytu atviru teiginiu „Tad jeigu įsitrauksime į šį politikos, konkurentų ar asmeninių ambicijų verpetą, galiausiai nukentės universiteto, fakulteto įvaizdis bei reputacija, kas neišvengiamai atsilieps šių metų stojimų rezultatams“ bei visu likusiu tekstu bendruomenei nėra bandoma priverstinai primesti nuostatą, kad EVF narys, kuris siekia, kad KTU vykstantys procesai būtų teisėti ir skaidrūs, yra „atskalūnas“ ir „kenkėjas“? Be to, ar tokiu tekstu nėra bandoma tikslingai bendruomenės nariams primesti  neteisėto  valdymo pasekmes ir taip padaryti juos atsakingus už nuolat, ir be viso to prastėjančius ekonominius  universiteto rodiklius? Taip pat, norėtųsi žinoti ar tokiu būdu nesudaromas pretekstas  diskriminuoti EVF narius turinčius kitokią nuomonę nei dekanės Editos Gimžauskienės, ir taip paskatinti šių narių marginalizaciją?“1

Taip pat Tarnyboje buvo gauti suinteresuotų asmenų2  2016-09-26, 2016-09-27 ir 2016-10-21 el. laiškai (pranešimai), kuriuose nurodytos prašomos Kontrolieriaus ištirti aplinkybės dėl ISM akcijų pirkimo sandorio, R. Kuodžio, KTU vykdomojo direktoriaus, Europos instituto direktoriaus, Sociologijos ir socialinės politikos studijų programų komiteto direktoriaus, Kauno technologijos universiteto Komunikacijos instituto vadovo, Kauno technologijos universiteto Vadovų  mokyklos  vadovo  ir  kitų  asmenų  darbinės  veiklos  ir  jos  finansavimo  Kauno technologijos universitete, KTU Savivaldos mokymo centro vykdomos veiklos, nemokamų magistrantūros studijų vadovams, ekonomikos doktorantūros, ir pateikta susijusi informacija.

 

 

Išanalizavus ir įvertinus anksčiau nurodytas Kontrolieriaus prašomas ištirti aplinkybes, minėtuose skunduose ir pranešimuose nurodytas aplinkybes Kontrolierius nagrinėjo, atlikdamas sisteminį tyrimą dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Kauno technologijos universitete.

Pažymėtina, kad Kontrolierius nenagrinėjo klausimų, nepriskirtų jo kompetencijai.

 

 

I. Dėl rektoriaus rinkimų organizavimo ir vykdymo

1 Čia ir toliau kalba netaisyta.

2 Suinteresuotų asmenų duomenys Tarnybai yra žinomi.

 

2016-12-05 raštu Nr. S-443 „Dėl informacijos pateikimo“ Kontrolierius kreipėsi į KTU, prašydamas, be kita ko:

„<…> pateikti konkurso į rektoriaus pareigas, vykdyto 2016 m. Kauno technologijos universitete, skelbime nurodytus rektoriui taikytus reikalavimus. <…>“.

2016-12-29 raštu Nr. DV2-89 KTU pateikė skelbimo Universiteto rektoriaus pareigoms

užimti kopiją.

Skelbime nurodyta, kad skelbiamas viešas tarptautinis konkursas Kauno technologijos universiteto rektoriaus pareigoms užimti. Taip pat skelbime nurodyta, kad „Asmenys norintys dalyvauti Konkurse, turi pateikti reikalingus dokumentus užklijuotame voke lietuvių kalba arba pridedant teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą:

1. prašymą dalyvauti konkurse (laisva forma);

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. mokslo laipsnio suteikimą liudijančio dokumento kopiją;

5. dokumentus, įrodančius pedagoginę ir vadybinę patirtį;

6. gyvenimo aprašymą, kontaktinius duomenis;

7. savo suformuluotą Kauno technologijos universiteto viziją, veiklos gaires;

8. kitus dokumentus ir duomenis (užsienio kalbų mokėjimą ir kt.), kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti.

Valstybinė kalbos inspekcija, išnagrinėjusi skundą dėl to, kad Kauno technologijos universiteto paskelbto viešo tarptautinio konkurso rektoriaus pareigoms eiti sąlygose būsimiems pretendentams nėra nustatytas reikalavimas mokėti valstybinę kalbą, nurodė, kad Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 6 straipsnyje „nustatytas imperatyvus reikalavimas valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovams mokėti lietuvių kalbą <…>. Kauno technologijos universitetas turi viešosios įstaigos statusą, tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad tai yra valstybinė aukštoji mokykla, kurios steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas, todėl tokių įstaigų vadovams privaloma mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 9 punkte nustatytą trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo  kategoriją.  <…> rektoriaus  funkcijoms  atlikti  būsimam  kandidatui  į  šias  pareigas būtina mokėti valstybinę kalbą“ (Valstybinės kalbos inspekcijos 2016-05-10 raštas Nr. 10V-217 „Dėl valstybinės kalbos vartojimo“).

Be to, skelbime nurodyta, kad „Tarybos posėdis dėl Rektoriaus rinkimų įvyks 2016 m. gegužės 12 d.“ Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš suinteresuotų asmenų pateiktos Kontrolieriui paskelbtos naujienos apie tai, kad KTU rektoriumi antrai kadencijai perrinktas Petras Baršauskas, duomenų matyti, kad   nauji ena  pas kelbt a  2016  m.  gegužės  12  d.  8  val.   ryte ,  o rinkimai įvyko  2016  m.  g egužės  12  d. 

Atsižvelgiant į tai, kad apie KTU rektoriaus rinkimų rezultatą buvo paskelbta, t. y. pranešta, kad KTU rektoriumi antrai kadencijai perrinktas Petras Baršauskas, dar KTU rektoriaus rinkimų procedūrai nepasibaigus, ir Kontrolieriui KTU nepateikė duomenų, kad rektoriaus rinkimai įvyko iki 2016 m. gegužės 12 d. 8 val., kyla abejonių dėl skaidrumo, teisingumo ir objektyvumo principų užtikrinimo KTU rektoriaus rinkimų organizavimo ir vykdymo procese.

 Kauno technologijos universiteto statuto (toliau – Statutas) 26 punkto 5 papunktyje nustatyta, kad Taryba, „įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką. Renka <…> rektorių į pareigas <…>.“ Statuto 57 punkte įtvirtinta nuostata, kad „Viešą konkursą rektoriaus pareigoms eiti skelbia Taryba <…>“.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į anksčiau nurodytas Tarybos funkcijas, susijusias su rektoriaus rinkimų organizavimu ir vykdymu, viešo tarptautinio konkurso rektoriaus pareigoms eiti skelbime reikalavimo kandidatui į rektoriaus pareigas mokėti valstybinę kalbą nenurodymas ir konkurse reikalavimo mokėti valstybinę kalbą nevertinimas, vertintinas kaip Tarybos aplaidus pareigų, nustatytų KTU vidaus teisės aktuose, vykdymas ir nepakankamas veiksmų ėmimasis, kad Tarybos patvirtintos rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos pagrindu būtų užtikrintas teisėtos konkurso procedūros įgyvendinimas.

Pažymėtina, kad Kontrolierius 2016-05-05 sprendime Nr. SP-11 „Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos sudarymo“ savo kompetencijos ribose konstatavo Tarybos kai kurių narių rinkimų procedūrų pažeidimus, tačiau Tarybos sprendimų, be kita ko, sprendimo dėl viešo konkurso rektoriaus pareigoms eiti paskelbimo, teisėtumo nevertino.

Kontrolieriui, turint galimybę vertinti tik dekanės Editos Gimžauskienės kreipimosi į KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto bendruomenę turinį, konstatuoti Editos Gimžauskienės kreipimusi padarytą akademinės etikos pažeidimą, kaip ir priverstinio spaudimo darymą, netiesioginį draudimą reikšti nuomonę apie KTU vykstančius procesus nėra pagrindo.

 

II. Dėl R. Kuodžio ir kitų asmenų darbinės veiklos Kauno technologijos universitete

Siekdamas išsiaiškinti tyrimo aplinkybes dėl R. Kuodžio ir kitų asmenų darbinės veiklos KTU, Kontrolierius 2016-05-13 raštu Nr. S-217 „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į KTU, prašydamas pateikti:

„1) Raimondo Kuodžio darbo santykius su KTU patvirtinančius dokumentus nuo įdarbinimo pradžios;

2) Raimondo Kuodžio pareigybės aprašymą ir funkcijas;

3) pridėti papildomus dokumentus, įrodančius minėto asmens akademinę veiklą (pvz., tvarkaraščiai, dėstomų dalykų aprašai, žiniaraščiai ir kt.).“

2016-05-20 raštu Nr. DV10-471 KTU pateikė šiuos dokumentus, patvirtinančius darbo

santykius su R. Kuodžiu: 1) 2012 m. ir 2014 m. pasirašytos terminuotos darbo sutartys; 2)

2012–2016 m. darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; 3) 2012–2016 m. m. pedagoginio darbo planai ir ataskaitos.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2012/2013 m. m. pedagoginio darbo plane ir ataskaitoje nurodyta, kad rudens semestre R. Kuodis dėstė konkurencijos analizės ir prognozavimo (34 studentai), verslo aplinkos prognozavimo globalioje aplinkoje (12 studentų) studijų modulius, o pavasario semestre – konkurencijos analizės ir prognozavimo studijų modulį (44 studentai).

2013/2014  m.  m.  pedagoginio  darbo  plane  ir  ataskaitoje  nurodyta,  kad  R.  Kuodis  rudens semestre dėstė verslo aplinkos prognozavimo globalioje ekonomikoje (35 ir 23 studentai) studijų modulį, pavasario semestre – makroekonomikos (71 studentas) studijų modulį. 2014/2015 m. m. dėstytojo individualaus plano suvestinėje nurodyta, kad R. Kuodis pavasario semestre dėstė verslo aplinkos prognozavimo globalioje ekonomikoje dalyką (85 studentai), turėjo būti atlikti eksperimentinės ir socialinės plėtros darbai ir socialinės plėtros darbai (2 darbai), atnaujinti modulį, vykdyti ekspertinę šviečiamąją veiklą (I ir II pakopos ekonomikos studijų programos ekspertas). Kaip nurodyta 2015/2016 m. m. dėstytojo individualaus plano suvestinėje, rudens semestre R. Kuodis dėstė viešosios ekonomikos (62 studentai), verslo aplinkos organizavimo globalioje ekonomikoje (73 studentai) ir tarptautinių atsiskaitymų (46 studentai) dalykus. Taip pat planuota atlikti eksperimentinės ir socialinės plėtros darbus, vykdyti ekspertinę šviečiamąją veiklą ir ekspertinę veiklą Ekonomikos programų atnaujinime.

Pastebėtina, kad KTU Tarnybai pateiktuose visuose planuose / ataskaitose ir suvestinėse nurodytas planuojamas ir įvykdytas darbas, tačiau Tarnybai atsiųsti  planai yra nepasirašyti  .

Atkreiptinas dėmesys į 2014 m. lapkričio 4 d. KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Ekonomikos katedros posėdžio protokolo Nr. V19-0604-19 išrašą, kuriame nurodyta, kad 2014 m. spalio 22 d. svarstant Ekonomikos bakalauro ir magistro programas R. Kuodis „skaitė kelių grupių studentams paskaitą „Eurozonos krizė: ištakos, pasekmės, sprendimai.“

Be šių dokumentų buvo pateikti KTU docento pareigybės aprašymo kopija, 2012 m. ir 2014 m. darbo sutarčių su R. Kuodžiu kopijos ir skelbimų apie R. Kuodžio skaitomas paskaitas kopijos.

2016-05-31 raštu Nr. S-233 Kontrolierius kreipėsi į KTU, prašydamas pateikti Raimondo Kuodžio 2012–2016 m. dėstomų dalykų tvarkaraščius, egzaminų organizavimą ir vykdymą įrodančius dokumentus (studentų sąrašai, įvertinimai ir kt.)“ Taip pat buvo prašoma padalyti anonimines anketas KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Ekonomikos katedros studentams, kuriems turėjo būti dėstomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nurodyti R. Kuodžiui dėstyti priskirti dalykai.

2016-06-13 raštu Nr. DV10-534-1 KTU nurodė, kad 2016 m. gegužės 20 d. raštu Nr. DV10-471 buvo pateikti visi dokumentai, susiję su R. K. įdarbinimu. Taip pat informavo, kad „Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos ikiteisminio tyrimo skyrius <…> atliko tyrimą ir nenustatė neteisėto R. Kuodžio įdarbinimo fakto. STT nustatė, kad galimai KTU Ekonomikos ir verslo fakultete Ekonomikos katedroje darbo laiko apskaitos žiniaraščiai R. Kuodžiui buvo pildomi  galimai pažeidžiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 78 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos“; apie tai STT Universitetą informavo 2016 m. gegužės 13 d. raštu Nr. 4-07-545. <…>.“ Be to, KTU išreiškė prašymą „<…> nutraukti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje 2016 m. gegužės 4 d. pradėtą nagrinėti skundą dėl galimo neteisėto R. Kuodžio įdarbinimo, nes toks faktas STT atlikus tyrimą nebuvo nustatytas.“

2016-06-16 raštu Nr. S-254 Kontrolierius pakartotinai kreipėsi į KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Ekonomikos katedros vedėją, prašydamas „pateikti papildomų dokumentų:

1) R. Kuodžio dėstomų dalykų tvarkaraščius ir egzaminų datas;

2) egzaminų organizavimą ir vykdymą įrodančius dokumentus;

3) R. Kuodžio paskaitas lankiusių studentų sąrašus (t. y. vardus ir pavardes, el. pašto adresus):

a) 2012–2013 m. m.: verslo aplinkos prognozavimas globalioje ekonomikoje – 12 studentų (rudens semestras), konkurencijos analizė ir prognozavimas – 34 studentai (rudens semestras) ir 44 studentai (pavasario semestras);

 b) 2013–2014 m. m.: verslo aplinkos prognozavimas globalioje ekonomikoje – 35 studentai ir 23 studentai (rudens semestras), makroekonomika 2 – 71 studentas (pavasario semestras);

c) 2014–2015 m. m.: verslo aplinkos prognozavimas globalioje ekonomikoje – 85 studentai (rudens semestras);

d)  2015–2016  m.  m.:  viešoji  ekonomika  –  62  studentai  (rudens  semestras),  verslo

aplinkos prognozavimas globalioje ekonomikoje – 73 studentai (rudens semestras), tarptautiniai atsiskaitymai – 45 studentai (rudens semestras).“

2016-07-18 raštu Nr. DV10-618-1 KTU Kontrolieriaus prašomos informacijos nepateikė, tačiau,  be  kita  ko,  pasiteiravo,  ar  Kontrolierius  galėtų  „<…>  nurodyti  teisinį  pagrindą  ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kurios nustato Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus įgaliojimus nagrinėti skundus dėl galimo neteisėto įdarbinimo?<…>“ Taip pat KTU išdėstė savo nuomonę apie tai, kad „<…> Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui, kaip valstybės pareigūnui, taip pat Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai, kaip biudžetinei įstaigai, yra taikomas Viešojo administravimo įstatymas ir kontrolerius savo kasdienėje veikloje privalo vadovautis viešojo administravimo principais.<…>“ KTU minėtame rašte išskyrė nepiktnaudžiavimo valdžia ir efektyvumo principus ir paprašė patvirtinimo, kad „<…> toks pakartotinis skundo nagrinėjimas kitoje viešojo administravimo institucijoje nepažeidžia <…>“ minėtų principų. Be to, KTU pažymėjo, kad „<…> Universitetas neturi rašytinio studentų sutikimo teikti jų asmens duomenis Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui.<…>“ ir pakartotinai paprašė „<…> nagrinėti Universiteto 2016 m. birželio 13 d. raštą Nr. DV-10-534-1, kuriuo prašome nutraukti skundo dėl galimo R. Kuodžio neteisėto įdarbinimo Universitete nagrinėjimą.“

Atsižvelgdamas į tai, kad KTU Kontrolieriui nepateikė docento R. Kuodžio faktiškai dirbtą laiką įrodančių dokumentų, 2016-06-16 raštu Nr. S-255 Kontrolierius kreipėsi į Lietuvos Respublikos   Specialiųjų   tyrimų   tarnybos   Kauno   valdybos   Ikiteisminio   tyrimo   skyrių, prašydamas pateikti dokumentus, įrodančius R. Kuodžio faktiškai dirbtą laiką, ir kitą KTU nurodytą informaciją, susijusią su R. Kuodžio veikla KTU.

2016-06-21 raštu Nr. 4-07-668 Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos Ikiteisminio tyrimo skyrius pateikė liudytojo, kuriuo buvo pakviestas R. Kuodis, apklausos protokolo kopiją.

2016-08-31 raštu Nr.  S-311 Kontrolierius  kreipėsi į R. Kuodį, kviesdamas atvykti į Tarnybą pateikti paaiškinimus dėl darbo KTU. Atsakymas nebuvo gautas.

2016-11-22 raštu Nr. S-408 Kontrolierius pakartotinai kreipėsi į R. Kuodį, kviesdamas atvykti į Tarnybą pateikti paaiškinimus dėl darbo KTU.

2016-12-05 raštu Nr. S-443 Kontrolierius kreipėsi į KTU, prašydamas, be kita ko:

„<…> 2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, nurodyti R. Kuodžio priėmimo į Kauno technologijos universitetą teisinį pagrindą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus (nuo įdarbinimo pradžios iki šios dienos).

2.2. Pateikti R. Kuodžio dėstytų ir dėstomų dalykų aprašus.

2.3. Pateikti metines R. Kuodžio docento pedagoginio ir mokslinio darbo ataskaitas (žr. į

KTU pateikto docento pareigybės aprašymo 35 punktą).

 2.4. Nurodyti R. Kuodžio pedagoginės veiklos vykdymo terminus ir pateikti šiuos terminus  patvirtinančius dokumentus.

2.5. Atsakyti, ar R. Kuodžio veikla Kauno technologijos universitete buvo atestuota. Jeigu taip, pateikti atestaciją patvirtinančius dokumentus. <…>“.

2016-12-29  raštu  Nr.  DV2-89  KTU  Kontrolieriaus  prašomos  informacijos  dėl  R. Kuodžio darbinės veiklos Kauno technologijos universitete nepateikė ir, be kita ko, pasiūlė dėl Kontrolieriaus prašomų dokumentų kreiptis į STT. Taip pat pakartojo, kad STT atliko tyrimą ir R. Kuodžio neteisėto įdarbinimo nenustatė.

2016 m. gruodžio 12 d. R. Kuodis atvyko į Tarnybą ir pateikė paaiškinimus apie savo

veiklą KTU.

R. Kuodis nurodė, kad po Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimo „<…> Aš pasisiūliau išeiti iš KTU Tarybos <…>. Bet vadovybė sako, kad <…> mano žinios reikalingos Taryboj <…>, tai  jie  išsprendė  šitą  klausimą  pasiūlydami  kažkokiu  tai  visiškai  minimaliu  etatu  dirbti  pas  juos,  bet  kontraktas  nebuvo  dėl  periodinių  paskaitų  skaitymo  <…> O buvo  susitarta,  kad  aš  jiems  paskaitysiu,  na,  ten  kartą  į  pusmetį  maždaug  po  tokią  didelę  proginę  paskaitą.  <…> [suinteresuoti  asmenys]   kažkodėl  suinterpretavo,  kad   aš  prisižadėjau   skaityti  periodines paskaitas, tada jie mato, kad aš jų neskaitau, užėjo baisus kažkoks konspiracijos teorija, kad čia kažkas už mane dėsto, kad kažkas čia mane dengia ir t.t. <…>  aš  skaitau  progines  paskaitas  , aš jiems padedu.  Aš  ne pasi rašiau  konkrečiam  dalykui  . <…>  yra  proginės  paskaitos,  kurias  aš  karts  nuo  karto  skaitau,  didelės  tokios  apimti es,  po  kelias valandas ir visa kita. Tai jie išinterpretavo, kad aš neva turiu dėstyti viešąją ekonomiką. Aš niekur nepasirašiau, kaip ir kad aš ją dėstysiu.

<…> aš jiems padėjau dar ruoštis struktūros pertvarkai, važinėjau ten pas juos. Nurodžiau, kaip turėtų atrodyti ekonomikos studijos ir panašiai. <…> Tai irgi buvo susitarimas, kad aš padėsiu tais strateginiais klausimais, kuriais aš ten Taryboj irgi padedu. Tai ir viskas.  <…>   Aš  net  nežinau,  tiesą  pasakius,  kiek  aš  ten  gaunu.  Kuo  jie  ten  mane  apiformino  –  nei  aš  domėjausi,  nei  ką.  <…>“ (laužtiniuose skliaustuose pateikta informacija – mūsų) (pabraukta mūsų).

2012 m. darbo sutartyje nurodyta, kad R. Kuodis įdarbinamas Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedroje docento 0,25 etato nepagrindinėms pareigoms,   9  val.  per  savaitę  .  Darbo sutartis galioja iki 2014 m. birželio 30 d.

2014 m. darbo sutartyje nurodyta, kad R. Kuodis įdarbinamas Ekonomikos katedroje docento 0,25 etato nepagrindinėms pareigoms,  9  val.  per  savaitę . Darbo sutartis galioja iki 2016 m. birželio 30 d.

Iš KTU Kontrolieriui pateiktų 2012-2016 m. darbo laiko apskaitos žiniaraščių nustatyta, kad R. Kuodžio nurodytas darbo krūvis, t. y. faktiškai dirbtos per mėnesį valandos: 2012 m. (liepos-gruodžio mėn. duomenys) – nuo 30.36 val. iki 41.24 val., 2013 m. (sausio-gruodžio mėn. duomenys) – nuo 9.00 val. iki 41.24 val., 2014 m. (sausio-spalio mėn. duomenys) – nuo 9.00 val. iki 41.24 val., 2015 m. (sausio-gruodžio mėn. duomenys) – nuo 34.12 val. iki 39.36 val., 2016 m. (sausio-balandžio mėn. duomenys) – nuo 36.00 iki 37.48 val.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Kontrolieriui paprašius pridėti papildomus dokumentus, įrodančius docento R. Kuodžio akademinę veiklą, KTU pateikė 2014 m. spalio 22 d. pranešimą KTU interneto svetainėje apie tai, kad  2014 m. spalio 22 d. KTU Ekonomikos ir verslo fakultete  vyks  atvira  dr.  Raimondo  Kuodžio  paskaita  „Eurozonos krizė: ištakos, pasekmės, sprendimai“,

2015 m. rugsėjo 28 d. pranešimą KTU interneto svetainėje apie  KTU Ekonomikos ir verslo fakultete  vykusią   dr.  Raimondo   Kuodžio   paskaitą   „ Centrinių   bankų   veikla   –   tik    gražus  žaidimas“, 

 2015 m. rugsėjo 24 d. pranešimą KTU interneto svetainėje apie  KTU Ekonomikos ir verslo fakultete vyksiančią  dr.  Raimondo  Kuodžio  paskaitą  „ Pinigų  politika:  kodėl  ji  veikia  taip  silpnai“, 

 2016 m. balandžio 4 d. pranešimą KTU interneto svetainėje apie  KTU Socialinių, humanitarinių  mokslų  ir  menų  fakultete  kovo  23  d.  vykusią  atvirą  diskusiją  „ Demografiniai  iššūkiai  ir  Lietuvos  atsakas“  , kurioje, dalyvavo ir ekonomistas dr. R. Kuodis, ir informaciją apie studijų programą „Ekonomika“, kurioje docentas R. Kuodis nurodytas kaip kviestinis lektorius paskaitų tematikoje „Makroekonominė politika: šiuolaikinių centrinių bankų vaidmuo“.

Dokumentų, patvirtinančių R. Kuodžio periodinį, reguliarų ir planingą dalykų dėstymą, kaip nurodyta KTU pateiktuose anksčiau minėtuose 2012–2016 m. darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose,   ir   R.   Kuodžio   planingą   ir   sisteminį   dalyvavimą   studijų   procese,   KTU Kontrolieriui nepateikė.

KTU docento pareigybės aprašymo, patvirtinto KTU rektoriaus 2005-03-03 įsakymu Nr. A-94 (toliau – docento pareigybės aprašymas) 30.1 papunktyje nurodytas vienas iš pagrindinių docento veiklos uždavinių – „studijų procesas (mokymo planų sudarymas ir keitimas; naujų studijų programų rengimas ir esamų nuolatinis tobulinimas;   paskaitų  skaitymas;  diskusijų   ir  savarankišk o  studentų  mąstymo  skatinimas;  egzaminų  arba  testų  organizavimas;  studento  darbo   vertinimas ir kt.).“ Docento pareigybės aprašymo 1 punkte nustatyta, kad „Docentas, dirbdamas pagal   Universiteto   statuto   ir   vidaus   darbo   tvarkos   taisykles,    privalo   laikytis   darbą reglamentuojančių  Lietuvos  Respublikos  įstatymų  ir  Vyriausybės  nutarimų,  <…>  bei  kitų darbuotojų   veiklą   reglamentuojančių   teisės   aktų   ir   vidaus   organizacinių   bei    tvarkomųjų   dokumentų  reikalavimų  .“ Docento pareigybės aprašymo 39 punkte nustatyta,  kad „Docentas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka   atsako  už  šiuose  nuostatuose  nustatytų  veiklos  funkcijų  (pareigų )  neįvykdymą  , netinkamą vykdymą <…>.“ (pabraukta mūsų).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad docento pareigybės aprašyme nėra minima docento pareigybės aprašymo sąsaja su nuostatais, bet, jeigu nuostatais vadinamas docento pareigybės aprašymas, jame nėra nustatytos docento veiklos funkcijos (pareigos), tačiau minėta nuostata turėtų būti grindžiamas docento atsakingo elgesio reikalavimas.

Statuto 120 punkte nustatyta, kad „Universiteto personalas, susijęs su mokslo ir studijų veikla, privalo laikytis akademinės etikos, atlikti kitas savo institucijos statute (įstatuose, nuostatuose)  ir  darbo  sutartyse  nustatytas  pareigas.“  Statuto  141  punktas:  „<…>  Docento pareigas einantis mokslininkas turi dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus. <…>“.

Mokslo ir studijų įstatymo 65 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „<…> Docento pareigas einantis mokslininkas turi dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus.“ Mokslo ir studijų įstatymo 71 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta mokslo ir studijų institucijos personalo pareiga „atlikti savo institucijos statute (įstatuose) ir darbo sutartyse nustatytas pareigas.“

Mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytas akademinės etikos principas. Mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta „akademinės etikos“ sąvoka kaip „visuma visuotinai pripažintų vertybių, užtikrinančių mokslo ir studijų proceso skaidrumą, sąžiningumą,  teisingumą,  šiame  procese  dalyvaujančių  asmenų  lygybę,  nediskriminavimą, atsakingumą,  tausų  išteklių  vartojimą,  akademinę  laisvę,  mokslo  ir  studijų  darbų  vertinimo nešališkumą, pasitikėjimą, pagarbą ir intelektinės nuosavybės apsaugą.“

Įvertinus KTU pateiktų dokumentų ir R. Kuodžio paaiškinimų Tarnybai duomenis, darytina   išvada,   kad   anksčiau   minėtose   darbo   sutartyse   nustatytas,   2012/2013   m.   m. pedagoginio  darbo  plane  ir  ataskaitoje,  2013/2014  m.  m.  pedagoginio  darbo  plane  ir ataskaitoje, 2014/2015 m. m. dėstytojo individualaus plano suvestinėje, 2015/2016 m. m. dėstytojo individualaus plano suvestinėje ir 2012–2016 m. darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nurodytas docento R. Kuodžio darbo krūvis skiriasi nuo faktinio darbo krūvio Kauno technologijos universitete.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo, Statuto, docento pareigybės aprašymo, darbo sutarčių nuostatomis, konstatuotina, kad docentas R. Kuodis, nedalyvaudamas studijų procese, o tik skaitydamas pavienes progines paskaitas, nors darbo sutartimis buvo sutarta dėl reguliaraus 9 valandų per savaitę darbo krūvio, ir taip nevykdydamas docento pareigybės aprašyme įtvirtinto vieno iš docento veiklos uždavinių dalyvauti studijų procese ir Mokslo ir studijų įstatyme, Statute nustatytos docento pareigos dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus, nesiimdamas jokių veiksmų, kad būtų išaiškinta tiesa ir užtikrintas studijų proceso skaidrumas, studijų procese dalyvaujančių asmenų lygybė, atsakingumas ir sąžiningas, teisingas ir tausus išteklių vartojimas atlygio gavimo tik už faktiškai išdirbtas valandas požiūriu, pažeidė:

– Mokslo ir studijų įstatymo 65 straipsnio 3 dalį, ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad docento pareigas einantis mokslininkas turi dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus;

– Mokslo ir studijų įstatymo 71 straipsnio 4 dalies 2 punktą, kuriame nustatyta, kad mokslo ir studijų institucijos personalo pareiga „atlikti savo institucijos statute (įstatuose) ir darbo sutartyse nustatytas pareigas;

–  Mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytą akademinės etikos principą;

–  Statuto  120  punktą,  kuriame  nustatyta,  kad  Universiteto  personalas,  susijęs  su mokslo ir studijų veikla, privalo laikytis akademinės etikos, atlikti kitas savo institucijos statute (įstatuose, nuostatuose) ir darbo sutartyse nustatytas pareigas;

– Statuto 141 punktą, ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad docento pareigas einantis mokslininkas turi dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus;

–  docento  pareigybės  aprašymo  1  punktą  ir  30.1  papunktį,  ta  apimtimi,  kurioje nustatytas vienas iš pagrindinių docento veiklos uždavinių – studijų procesas.

Statuto 55 punkto 3 papunktyje nustatyta, kad rektorius   priim a  ir  atl eidž ia  darbuotojus  . Statuto 55 punkto 8 papunktyje nustatyta, kad rektorius „<…> atsako už Universiteto finansinę veiklą,  tinkamą  lėšų  ir  turto  valdymą,  naudojimą  ir  disponavimą  jais.   Svarsto  ir  priima sprendimus,  susijusius   su   Universiteto   lėšų   (taip   pat   lėšų,   skirtų   administracijos    ir    kitų  darbuotojų  darbo  už mokesčiui  ) ir turto valdymu, naudojimu ir disponavimu jais. <…>“.

 KTU Laikinojo akademinio reguliamino, patvirtinto Kauno technologijos universiteto senato 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. V3-S-48, (toliau – Reguliaminas) 109 punkte nustatyta,  kad  „<…>    Dėstytojų   etatų   skaičiaus,   jų   kvalifikacinės   sudėties   nustatymo   ir   pedagoginio  darbo  apimčių  paskirstymo  bei  atsiskaitymo  už  atliktą  pedagoginį   darbą   tvarkos  aprašą  tvirtina  rektorius  .“ Reguliavino 110 punktas: „<…>  Detali pedagoginio ir kito  darbo derinimo  tvarka  nustatoma  rektoriaus  įsakymu.“  Reguliavimo  112  punkte   nustatyta,   kad „Pedagoginio  darbo  stažas  pripažįstamas,  jeigu  darbuotojo  pedagoginio  darbo  ekvivalentinė apimtis sudaro ne mažiau kaip ¼ etato. <…>“. Reguliavimo 114 punktas: „Pedagoginio darbo  apmokėjimo  tvarką nustato  rektorius  .“ (pabraukta mūsų).

Pažymėtina, kad nors KTU pateikta informacija dėl docento R. Kuodžio darbinės veiklos KTU  skiriasi  nuo  docento  R.  Kuodžio  nurodytų  aplinkybių,  ir  KTU  pateikti  duomenys  dėl docento R. Kuodžio minėtų pavienių paskaitų skaitymo patvirtina docento R. Kuodžio nurodytas aplinkybes, tačiau ne KTU įrodinėtą reguliarų R. Kuodžio dalyvavimą akademinėje veikloje, nors visais atvejais Kontrolieriaus prašymas pateikti informaciją apie docento R. Kuodžio ir kitų asmenų (žr. sprendimo 4 psl.) darbinę veiklą buvo adresuotas ir KTU rektoriui P. Baršauskui, tačiau KTU rektoriaus pozicija minėtu klausimu Kontrolieriui nebuvo pateikta. Tokiu atveju, KTU rektoriaus P. Baršausko, kaip Universiteto vadovo, asmens, priimančio darbuotojus, atsakingo už Universiteto finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais, svarstantį ir priimantį sprendimus, susijusius su Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymu, naudojimu ir disponavimu jais, neveikimas vertintinas kaip rektoriaus neatsakingumas ir nepareigingumas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo, Statuto ir KTU Laikinojo akademinio reguliamino nuostatomis ir vertinant anksčiau pateiktą teisinį reguliavimą, susijusį su rektoriaus statusu ir galimybe gauti ir teikti reikiamą informaciją bei imtis veiksmų, kad būtų išaiškinta tiesa dėl KTU darbuotojų, nagrinėjamu atveju dėl docento ir  Tarybos  nario  R.  Kuodžio  ir  anksčiau  minėtų  kitų  asmenų  (žr.  sprendimo  4  psl.), dalyvavimo studijų procese ir pedagoginio darbo krūvio ir būtų užtikrintas studijų proceso skaidrumas, studijų procese dalyvaujančių asmenų lygybė, skaidrumas, sąžiningumas, teisingumas ir sprendimų, susijusių su Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymu, naudojimu ir disponavimu jais ir nukreiptų į tausų išteklių vartojimą, priėmimas, konstatuotina, kad toks KTU rektoriaus P. Baršausko neveikimas prieštarauja Mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytam akademinės etikos principui, ta apimtimi, kurioje įtvirtintos tausaus išteklių vartojimo atlygio mokėjimo docentui R. Kuodžiui ir už faktiškai neišdirbtas valandas požiūriu, studijų proceso skaidrumo, studijų procese dalyvaujančių asmenų lygybės, skaidrumo, sąžiningumo ir teisingumo informacijos teikimo, kad būtų išaiškinta tiesa, požiūriu nuostatos.

 III. Dėl ISM vadybos ir ekonomikos universiteto akcijų pirkimo sandorio.

Atsižvelgiant į tai, kad Kontrolierius, be kita ko, prižiūri, kaip laikomasi akademinės etikos principo, kad viena iš Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtintos akademinės etikos sąvokos nuostatų yra tausus išteklių vartojimas, 2016-06-08 raštu Nr. S-240 Kontrolierius kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolę, prašydamas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atlikti auditą KTU ir išvadas pateikti Kontrolieriui.

 2016-06-17 raštu Nr.  S-(50-1.8)-1036  Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė informavo, kad „<…> vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 9 ir 14 straipsniais, Valstybės kontrolė valstybinius auditus atlieka pagal metines valstybinio audito programas, kurias tvirtina valstybės kontrolierius. Šio įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad tik Lietuvos Respublikos Seimas nutarimu gali pavesti Valstybės kontrolei atlikti valstybinio audito programoje nenumatytą valstybinį auditą pagal jos kompetenciją.“

2016-11-10 raštu Nr. S-(50-1.8)-1805 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Kontrolierių  informavo,  kad  šiuo  metu  atliekamas  universitetų  valstybės  ilgalaikio  turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo vertinimo valstybinis auditas, kurio metu bus įvertintas ir rašte minėto sandorio teisėtumas.

Pažymėtina, kad, atsižvelgdamas į tai, kad, kaip informavo Valstybės kontrolė, KTU auditas užtruks, Kontrolierius, neturėdamas Valstybės kontrolės atliekamo audito išvadų, ISM akcijų pirkimo galimo neskaidrumo ir neteisėtumo tausaus valstybės turto panaudojimo požiūriu nevertino, tačiau, gavęs Valstybės kontrolės išvadas ir jas įvertinęs, Kontrolierius nuspręs dėl tyrimo minėtomis aplinkybėmis atlikimo.

 IV. Dėl KTU Savivaldos mokymo centro vykdomos veiklos, galimai nemokamų magistrantūros studijų vadovams ir dėl ekonomikos doktorantūros studijų

Suinteresuoti asmenys 2016-10-21 el. laiške (pranešime), be kita ko, nurodė, kad „<…>pagal įstatymus ir savo statusą <…> [KTU Savivaldos mokymo centras] neturi teisės organizuoti akademinį laipsnį suteikiančias studijas. Jis gali vykdyti tik trumpalaikius kvalifikacijos kėlimo mokymus. [Suinteresuotų asmenų] duomenimis, šis centras suplakė kvalifikacijos kėlimo mokymus su diplomus teikiančiomis studijomis. [Suinteresuotų asmenų] turimais duomenimis minėtas padalinys tokias studijas neteisėtai organizavo iš ES lėšų. <…> KTU už ES socialinio fondo lėšas net 106 Kauno savivaldybės politikai ir valdininkai buvo nukreipti studijuoti į aukštąsias diplomą suteikiančias universitetines studijas. <…> Iš minėtų 106 asmenų net 16-kas personų – savivaldybės tarybos politikų ir aukštų valdininkų – nuėjo klausyti ekonomikos doktorantūros (!) modulių. <…>“.

2016-12-05 raštu Nr. S-444 Kontrolierius kreipėsi į Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centro direktorę Jolantą Vaičiūnienę, prašydamas:

„1) pateikti Savivaldos mokymo centro steigimo dokumentus;

2) nurodyti Savivaldos mokymo centro funkcijas ir pateikti jas (funkcijas) patvirtinančius

dokumentus;

3) nurodyti dėstytojų, dėsčiusių ir dėstančių Savivaldos mokymo centre vardus, pavardes

ir pareigas Kauno technologijos universitete;

4) pateikti Kauno miesto savivaldybės ir Kauno Technologijos universiteto 2012-07-30 paslaugų   teikimo   sutarties   Nr.   SR-0573   patvirtintą   kopiją   ir   šios   sutarties   vykdymą patvirtinančius dokumentus;

5) pateikti minėtos sutarties pagrindu vykdytų studijų tvarką reglamentuojantį teisės aktą;

6) nurodyti minėtos sutarties pagrindu teiktų paslaugų finansavimo šaltinį;

7) nurodyti minėtos sutarties pagrindu vykdytų studijų baigimą patvirtinančius dokumentus (pvz., sertifikatas, pažymėjimas, diplomas ar kita);

 8) atsakyti, ar Savivaldos mokymo centras vykdė doktorantūros studijas vadovams. Jeigu taip, pateikti priėmimo į doktorantūros studijas ir tokių studijų tvarką reglamentuojantį teisės

aktą;

9)  nurodyti minėtų doktorantūros studijų finansavimo šaltinį.“

2016-12-30 raštu Nr. V22-1232-30 Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių   mokslų   ir   menų   fakulteto   Savivaldos   mokymo   centro   direktorė   Jolanta Vaičiūnienė pateikė prašomus dokumentus ir nurodė, kad „<…> Savivaldos mokymo centras, siekdamas, kad organizuojami mokymai, kursai, seminarai ir kitokios žinių perteikimo formos užsiėmimai būtų aukščiausios kokybės, o juos vestų tik konkrečios srities profesionalai, turintys tam reikalingą kvalifikaciją, taip pat praktinę patirtį, neįdarbina etatinių dėstytojų. Atsižvelgiant į vykdomų projektų, mokymo programų specifiką yra pasitelkiami Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto bei kitų Universiteto fakulteto dėstytojai. Tuo atveju, kai tinkamos kvalifikacijos ir praktinės patirties asmens nerandama Universitete, skelbiami viešųjų pirkimų konkursai ir perkamos dėstytojų, atitinkančių jiems keliamus reikalavimus konkrečiu atveju, paslaugos. <…>

Savivaldos mokymo centras, teikdamas mokymo paslaugas, vadovavosi 2006 m. balandžio 11 d. Universiteto rektoriaus įsakymu Nr. A-224 „Dėl tęstinio mokymosi, nesusijusio su aukštojo mokslo siekimu, nuostatų“ tvarka <…>, taip pat 2010 m. liepos 2 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-451 „Dėl valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinta tvarka, <…> Už suteiktas mokymo paslaugas Universitetui mokėjimus atliko Kauno miesto savivaldybės administracija. Visiems mokymus sėkmingai baigusiems asmenims įteikti baigimo pažymėjimai.

Dėl jūsų klausimų, susijusių su doktorantūros studijomis, pažymime, kad Savivaldos mokymo centras nevykdė ir nevykdo doktorantūros studijų programų. <…>“.

KTU rektoriaus 2006-05-02 įsakymu Nr. A-274 patvirtintų KTU Socialinių mokslų fakulteto Savivaldos mokymo centro įstatų (toliau – Įstatai) 3 punkte nustatyta, kad „<…> Pasibaigus projektui, Centras veikia kaip padalinys, papildantis Socialinių mokslų fakulteto akademinę ir mokslinę tiriamąją veiklą tęstinio   mokymo,  nesusijusio  su  aukštojo  išsilavinimo   siekimu, veikla.“ Įstatų 12.1 papunktyje įtvirtinta Centro teisė „Universitete  nustatyta tvarka teikti mokymo, informavimo, konferencijų organizavimo, tyrimų, konsultacijų paslaugas, leisti leidinius,   nuomoti   turtą   ir   (ar)   kitaip   plėtoti   veiklą,   numatytą    šiuose    įstatuose   ir neprieštaraujančią   Lietuvos   Respublikos   įstatymams,   Universiteto   statutui;“.   Įstatų   12.6 papunktyje  nustatyta  Centro   teisė  „bendradarbiauti   su   kitais   Universiteto   padaliniais   ir darbuotojais įgyvendinant Centro tikslus;“ (pabraukta mūsų).

2012-07-30 Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos Kauno miesto savivaldybės ir Viešosios įstaigos Kauno technologijos universiteto, „dalykas yra Kauno miesto savivaldybės politikų, savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  kvalifikacijos  tobulinimo  strateginių  tikslų  įgyvendinimo  srityse   mokymo paslaugos.“ Sutarties 3.6 papunktyje nustatyta, kad „Kartu su  paskutiniu Paslaugų suteikimo  priėmimo-perdavimo  aktu  ir  galutine  sąskaita  faktūra  Paslaugų  teikėjas  pateikia rezultatus įrodančius dokumentus – visus mokymus sėkmingai baigusių tikslinės grupės asmenų baigimo  pažymėjimų  /  akademinių  pažymų  kopijas.“ (pabraukta mūsų).

 Kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti aplinkybes, susijusias su užsiregistravusiųjų Savivaldos mokymo centro mokymuose skaičiumi, mokymų baigimu ir dokumentų, patvirtinančių mokymų baigimą, išdavimu, 2017 m. vasario 3 d. raštu Nr. S-58 „Dėl papildomos informacijos pateikimo“ kreipėsi į Savivaldos mokymo centro direktorę Jolantą Vaičiūnienę, prašydamas pateikti:

„1)     pažymėjimų    blankų,    išduotų    pagal   Kauno   miesto   savivaldybės   ir    Kauno Technologijos universiteto 2012-07-30 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-0573, rektoriaus parašu patvirtinto  registro  ( registrų)  kopiją  , kaip nurodyta Tęstinio mokymosi, nesusijusio su aukštojo išsilavinimo siekimu, nuostatų 22.1 papunktyje;

2)   klausytojų,  užregistruotų  pagal Kauno miesto savivaldybės ir Kauno  Technologijos universiteto 2012-07-30 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-0573,  skaičių .“

Savivaldos mokymo centro direktorė Jolanta Vaičiūnienė 2017-02-09 raštu Nr. DV19-F-12-15 „Dėl papildomos informacijos pateikimo“ pateikė šią informaciją:

„<…> pažymime, kad Savivaldos mokymo centras pagal Universiteto ir Kauno miesto savivaldybės administracijos sudarytą 2012 m. liepos 30 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SR-0573/F590323 mokymo paslaugas suteikė 106 asmenims.

<…> remiantis 2008 m. lapkričio 5 d. Įsakymo Nr. A-600 dėl 2006 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 244 rektoriaus dėl tęstinio mokymosi, nesusijusio su aukštojo mokslo siekimu, nuostatų“ dalinio pakeitimo 7 p. „pažymėjimų išdavimas turi būti registruojamas elektroninėje duomenų bazėje ir kursus organizuojančių padalinių registruose. Po pažymėjimų išdavimo klausytojų sąrašai turi būti išspausdinti ir susegti į kursus organizuojančių padalinių išduotų pažymėjimų registrą“. Pateikiame Savivaldos mokymo centro mokymų programų pažymėjimų registravimo registrą, kuriame nurodyta, kad pagal „Ekonomikos programą“ buvo išduota 16 pažymėjimų, o pagal „Viešojo administravimo regionų plėtros programą“ – 90 pažymėjimų.“

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į visas Tarnybai nurodytas, pateiktas ir Kontrolieriaus įvertintas aplinkybes, konstatuoti, kad Savivaldos mokymo centras „suplakė kvalifikacijos kėlimo mokymus su diplomus teikiančiomis studijomis“, nėra pagrindo.

 V. Dėl KTU akademinių padalinių vadovų ir vykdomojo direktoriaus pareigybių

2016-12-05 raštu Nr. S-443 Kontrolierius kreipėsi į KTU, prašydamas, be kita ko:

„<…> pateikti Kauno technologijos universiteto vykdomojo direktoriaus pareigybės, Europos instituto direktoriaus pareigybės, Sociologijos ir socialinės politikos studijų programų komiteto direktoriaus pareigybės, Kauno technologijos universiteto Komunikacijos instituto vadovo pareigybės ir Kauno technologijos universiteto Vadovų mokyklos vadovo pareigybės aprašymus. <…>“.

2016-12-29 raštu Nr. DV2-89 KTU, be kita ko, pažymėjo, „<…> kad Universitete nėra Komunikacijos instituto, todėl tokio instituto vadovo pareigybės aprašymo taip pat nėra. Antra, vykdomojo direktoriaus pareigybė yra neakademinė, todėl neaišku, kokią kompetenciją turite nagrinėti neakademinių darbuotojų pareigybės aprašymus, kai Jūsų tiesioginė veikla turėtų būti susijusi su  akademinės  etikos ir procedūrų pažeidimų tyrimu? Trečia, prašome paaiškinti, kam Jums reikalingi šie dokumentai – t. y. su kokio akademinio principo ar akademinės procedūros pažeidimo nagrinėjimu yra susiję šie pareigybės aprašymai?“

 Atsižvelgiant į tai, kad KTU nepateikė Kontrolieriaus prašomos informacijos, Kontrolieriui nebuvo galimybės vertinti aplinkybių, susijusių su minėtų vykdomojo direktoriaus ir KTU padalinių vadovų darbine veikla.

Atsakant  į  KTU  abejones  dėl  Kontrolieriaus  kompetencijos  nagrinėti   neakademinių  darbuotojų  pareigybių  aprašymus,  pažymėtina,  kad  Kontrolierius,  be  kita  ko,  prižiūri,  kaip laikomasi akademinės etikos principo. Mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta akademinės  etikos  sąvoka  –  visuma  visuotinai  pripažintų  vertybių,  užtikrinančių  mokslo  ir studijų  proceso  skaidrumą,  sąžiningumą,  teisingumą,  šiame  procese  dalyvaujančių  asmenų lygybę, nediskriminavimą, atsakingumą, tausų išteklių  vartojimą, akademinę laisvę, mokslo ir studijų darbų vertinimo nešališkumą, pasitikėjimą, pagarbą ir intelektinės nuosavybės apsaugą. Mokslo ir studijų įstatymo 71 straipsnio 4 dalyje  nustatyta, kad mokslo ir studijų institucijų personalas privalo: 1) laikytis Akademinės etikos  kodekso; 2) atlikti savo institucijos statute (įstatuose) ir darbo sutartyse nustatytas pareigas;  Mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnio 17 dalis: Mokslo ir studijų institucijų personalas – mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai,  administracija ir kiti  darbuotojai; Nuostatų 12 punkto 5 papunktyje nustatytas vienas iš Kontrolieriaus uždavinių  „prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip įgyvendinamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų,  Lietuvos Respublikos įstatymų   ir   kitų   teisės   aktų,   reglamentuojančių   akademinę   etiką   ir   procedūras,   nuostatos;  “

(pabraukta mūsų).

 

 Pažymėtina, kad Kontrolieriaus prašymai pateikti informaciją, reikalingą atlikti tyrimą, buvo adresuoti Kauno technologijos universiteto rektoriui ir Kauno technologijos universitetui, tačiau atitinkami raštai, skirti Kontrolieriui, buvo pasirašyti KTU Žmogiškųjų išteklių direktoriaus, nors jo įgaliojimą (pateikti rektoriaus ar Universiteto poziciją) patvirtinantys dokumentai Kontrolieriui nebuvo nurodyti.

Reaguodamas  į  vis  pasikartojantį  KTU  darbuotojų  norą  kontroliuoti  Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus įgaliojimų vykdymą, nustatinėti Kontrolieriaus kompetencijos ribas, vertinti Kontrolieriaus prašymo pateikti informaciją pagrįstumą ir dalies Kontrolieriaus prašomos informacijos nepateikimą, reikalingą tyrimo atlikimui, pažymi, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. XI-1583

,,Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimo ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos  nuostatų  14  punkto  1  ir  2  papunkčiuose atitinkamai  nustatyta Kontrolieriaus  teisė „nemokamai  gauti  iš  įstaigų,  įmonių  ir  organizacijų,  akademinės  bendruomenės  narių   visą  informaciją,  reikalingą  funkcijoms  atlikti  “, „gauti iš fizinių ir juridinių asmenų  informaciją, paaiškinimus, protokolus, medžiagą, duomenis ir kitus dokumentus, įstatymų  nustatyta tvarka susipažinti  su  valstybės,  tarnybos,  komercinę  paslaptį  sudarančiais   dokumentais,  taip  pat dokumentais,  kuriuose  yra  informacijos  apie  įstatymų  saugomus  asmens  duomenis,   kurie reikalingi  Mokslo  ir  studijų  įstatyme  ir  kituose  teisės  aktuose  nustatytiems   kontrolieriaus  už daviniams  įgyvendinti“ (pabraukta mūsų).

 

Vertinant pateiktą teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad Kontrolieriui yra suteikta teisė spręsti, kokia informacija, duomenys ir kokia apimtimi yra reikalingi akademinės etikos ir / procedūros pažeidimams konstatuoti ir kitiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti.

Vadovaudamasis minėtomis nuostatomis dėl informacijos gavimo, Kontrolierius prašo tik su skundu ar tyrimu susijusios informacijos, neturėdamas pareigos įrodinėti reikalingos informacijos kiekio ir apimties pagrįstumo.

KTU abejonę dėl Kontrolieriaus prašomos informacijos, reikalingos Kontrolieriaus uždavinių įgyvendinimui ir jo funkcijų vykdymui, apimties ir Kontrolieriaus prašymo dėl informacijos pateikimo pagrįstumo Kontrolierius vertina kaip Kontrolieriaus veiklos teisėtumo kvestionavimą ir mokslo ir studijų institucijos vykdomą Kontrolieriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę,  nors  teisė  prižiūrėti  ir  kontroliuoti,  kaip  mokslo  ir  studijų  institucijos  laikosi akademinės etikos kodeksų ir kaip įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių akademinę etiką ir procedūras, nuostatas, suteikta Kontrolieriui.

Pažymėtina, kad skundo nagrinėjimo ar tyrimo stadijoje, t. y. kol nepaskelbtas Kontrolieriaus   sprendimas,   Kontrolierius   negali   mokslo   ir   studijų   institucijai   nurodyti akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo, kadangi būtent šiuo tikslu nagrinėjamas skundas ar atliekamas tyrimas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad toks KTU rektoriaus P. Baršausko neveikimas Kontrolieriaus prašomos informacijos teikimo požiūriu prieštarauja Mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytam akademinės etikos principui, ta apimtimi, kurioje įtvirtintos studijų proceso skaidrumo, studijų procese dalyvaujančių asmenų lygybės, skaidrumo, sąžiningumo ir teisingumo informacijos teikimo, kad būtų išaiškinta tiesa, požiūriu nuostatos.

 

 

Kontrolierius, išanalizavęs ir įvertinęs pateiktą informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus bei teisinį reglamentavimą, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 12 dalies 1 punktu,

 

 

n u s p r e n d ė:

 

 

Informuoti Kauno technologijos universitetą ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją apie Kontrolieriaus nustatytus Kauno technologijos universiteto docento R. Kuodžio ir Kauno technologijos universiteto rektoriaus P. Baršausko akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus.

 

 

Kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius Vigilijus Sadauskas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));