Kada dirbantys teisėjo darbą padugnės stos prieš teismą?

1.-Vaclovas-Paulikas-ir-Rita-Kisieliene

1.-Vaclovas-Paulikas-ir-Rita-Kisieliene

Kada dirbantys teisėjo darbą padugnės stos prieš teismą?

 

 

[2017-06-21][nutartis byloje][e2-532-794-2017] (1)

Image 1

[2017-12-21][nutartis byloje][e2-230-258-2018] copy

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMUI

Laisvės pr. 79A, LT-06144 Vilnius

Per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą EPP

 

 

Ieškovas:

 

Remigijus Guobys

Asmens kodas

Gyvenamosios vietos adresas: 4 Repton Green, Stalbans, Herts, AL3 6RT, Jungtinė Karalystė

 

Ieškovo atstovas: Advokatas Gediminas Pranevičius

Advokatų profesinė bendrija IP FORMA

Užupio g. 30, LT-01203 Vilnius

El. paštas: gediminas.pranevicius@ipforma.lt

Tel. +370 698 15064; Faks.: +370 5 2318479

 

Atsakovas: Rolandas Guobys

Asmens kodas

Gyv. Pasakų g. 4, LT-10105 Vilnius

Darbovietės adresas: UAB „Plieninis skydas“, Kirtimų g. 57A, LT-02244 Vilnius

 

Trečiasis asmuo: UAB „Plieninis skydas“

Juridinio asmens kodas 126053826

Buveinės adresas: Kirtimų g. 57A, LT-02244 Vilnius

A/s LT467044060004094804

 

 

IŠVESTINIS IEŠKINYS

Dėl bendrovės direktoriaus veiksmais padarytos žalos atlyginimo

 

Bendra Ieškinio suma 20 374,03 EUR

Žyminio mokesčio suma 458 EUR

2020 m. rugpjūčio 20 d., Vilnius

 

 1. Šiuo ieškiniu UAB „Plieninis skydas“ (toliau taip pat – Bendrovė) akcininkas Remigijus Guobys (toliau taip pat – Ieškovas) kreipiasi siekdamas, kad Bendrovei būtų atlyginta žala, padaryta neteisėtais direktoriaus Rolando Guobio (toliau taip pat – Atsakovas) veiksmais.

 

 1. DĖL TEISĖS PAREIKŠTI IEŠKINĮ

 

 1. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 16 str. 1 d. 5 p., bendrovės akcininkai turi neturtinę teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų ABĮ ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokius akcininko ieškinius Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra kvalifikavęs kaip išvestinius, nes jais reikalaujama atlyginti žalą ne patiems akcininkams, bet bendrovei.

 

 1. Lietuvos įstatymų leidėjas nėra nustatęs mažiausio akcijų skaičiaus, kuris leistų kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo įmonei iš vadovo ir valdybos narių, todėl laikytina, kad akcininkas, turintis bent vieną bendrovės akciją, įgyja teisę pateikti išvestinį ieškinį vadovui ir valdybos nariams už įmonei padarytą žalą ABĮ 16 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta tvarka.

 

 1. Ieškovui priklauso 50 proc. Bendrovės akcijų (priedas Nr. 1), taigi Ieškovas turi neabejotiną teisę pareikšti ieškinį Bendrovės interesais.

 

 1. DĖL IEŠKINIO FAKTINIŲ APLINKYBIŲ

 

 1. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas; stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromos. UAB „Plieninis skydas“ vadovas – generalinis direktorius – yra akcininkas Rolandas Guobys, šias pareigas einantis nuo 2002 m. rugsėjo 30 d. (priedas Nr. 2).

 

 1. Ieškovui tapo žinoma, kad laikotarpiu nuo 2019-07-01 iki 2020-05-30 Atsakovas žaisdavo azartinius mobiliuosius žaidimus ir atitinkamai iš savo asmeninio abonentinio telefono numerio (+37065577166) periodiškai užsakydavo mokamas paslaugas, ką patvirtina mobiliojo ryšio operatoriaus PVM sąskaitos faktūros (priedas Nr. 3, žr. skiltį „Apple mokėjimai“). Iš viso aptariamiems mobiliesiems pirkiniams buvo išleista 20 374,03 EUR suma (priedas Nr. 4).

 

 1. Atkreiptinas dėmesys, kad aptariama 20 374,03 EUR suma už mobiliuosius pirkinius (žaidimus) buvo apmokėta iš Bendrovės lėšų. Apie šią faktinę aplinkybę Ieškovui tapo žinoma iš Bendrovės turto administratoriaus ataskaitos (priedas Nr. 5, žr. ataskaitos 19 psl. 1 paragrafą), kuri buvo pateikta į Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą Bendrovės bankroto bylą (civilinės bylos Nr. eB2-3004-640/2020). Pažymėtina, kad aptariamoje bankroto byloje 2020-09-16 yra paskirtas teismo posėdis, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei. Ieškovas yra įsitikinęs, kad Bendrovę prie bankroto privedė Rolando Guobio netinkamas Bendrovės valdymas, pasireiškiantis per tokius nesąžiningus ir neteisėtus veiksmus, kaip pavyzdžiui, Bendrovės lėšų švaistymas asmeniniams mobiliesiems žaidimams.

 

 1. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms pagrįstai teigtina, kad Bendrovės direktorius Rolandas Guobys padarė Bendrovei 20 374,03 EUR dydžio žalą, nes iš Bendrovės banko sąskaitos sumokėjo už mobiliuosius pirkinius (žaidimus), kurie niekaip nėra susiję su Bendrovės vykdoma komercine veikla ir tikslais.

 

 1. DĖL IEŠKINIO TEISINIŲ ARGUMENTŲ

 

 1. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 str., juridinio asmens valdymo organų civilinė atsakomybė yra deliktinė, o jai taikyti būtina nustatyti visas sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (LAT 2011-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2011; 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011, kt.).

 

 1. Dėl Bendrovės vadovo neteisėtų veiksmų

 

 1. Bendrovės vadovas yra privalomas bet kurios bendrovės organas, turintis daugiausia pareigų pagal įstatymą, palyginti su kitais valdymo ir priežiūros organais. Vadovas atstovauja įmonei ex officio, t. y. be atskiro įgaliojimo, o jo veiksmai laikomi paties juridinio asmens veiksmais, bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius (CK 2.81 str. 1 d.; ABĮ 37 str. 10 d.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad bendrovės vadovui būdingos kasdienės veiklos organizavimo funkcijos (žr. pvz., LAT 2012-02-01 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

 

 1. Bendrovės vadovas taip pat turi fiduciarines pareigas bendrovei, įtvirtintas CK 2.87 str. Vadovaujantis CK 2.87 str. 4 d., juridinio asmens valdymo organo narys negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu. Nevykdantis šią pareigą juridinio asmens valdymo organo narys privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai (CK 2.87 str. 7 d.).

 

 1. Nagrinėjamos bylos atveju Atsakovas akivaizdžiai supainiojo Bendrovės turtą su savo turtu, t.y. iš Bendrovės lėšų sumokėjo už paslaugas (mobiliuosius žaidimus), susijusias išimtinai su Atsakovo asmeninių poreikių tenkinimu, ir neturinčiomis nieko bendro nei su Bendrovės vykdoma komercine veikla, nei su Bendrovės tikslais.

 

 1. Dėl Bendrovės vadovo neteisėtais veiksmais padarytos žalos

 

 1. CK 6.249 str. 1 d. nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai.

 

 1. Konkrečiu atveju, Bendrovei padarytos žalos dydį tinkamai iliustruoja kartu su šiuo ieškiniu teikiamos Bitė Lietuva, UAB, PVM sąskaitos faktūros, taip pat 2020-06-29 UAB „Insolvensa“ ataskaita.

 

 1. Visi aukščiau nurodyti įrodymai patvirtina faktinę aplinkybę, kad Bendrovė realiai patyrė 20 374,03 EUR nuostolių, todėl ši suma yra priteistina Bendrovei.

 

 1. Dėl priežastinio ryšio tarp Bendrovės vadovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos

 

 1. CK 6.247 str. įtvirtina, kad priežastinis ryšys yra būtinoji civilinės atsakomybės sąlyga, nes atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

 

 1. Nagrinėjamos bylos atveju yra akivaizdu – jeigu Atsakovas nebūtų išleidęs Bendrovės lėšų savo asmeninių mobiliųjų pirkimų (žaidimų) apmokėjimui, Bendrovė nebūtų patyrusi 20 374,03 EUR nuostolių, todėl tarp Atsakovo neteisėtų veiksmų ir Bendrovės patirtų nuostolių egzistuoja tiek faktinis, tiek ir teisinis priežastinis ryšys.

 

Ataskaita 2019 05 2020 05 tik Apple 1

 1. DĖL PROCESIN KLAUSIMŲ

 

 1. Dėl bylos teismingumo

 

 1. Vadovaujantis CPK 26 str., visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas šio Kodekso 27, 28 straipsniuose.

 

 1. CPK 29 str. numatyta, kad ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą.

 

 1. Kadangi Atsakovo deklaruota gyvenamoji vieta yra Vilniaus mieste, todėl byla yra teisminga Vilniaus miesto apylinkės teismui.

 

 1. Dėl žyminio mokesčio

 

 1. CPK 80 str. 1 d. 1 p. numato, kad turtiniuose ginčuose už ieškinį mokamo žyminio mokesčio dydis skaičiuojamas nuo ieškinio sumos: iki 30 000 EUR – 3 procentai, bet ne mažiau kaip dvidešimt eurų. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti Bendrovei 20 374,03 EUR.

 

 1. CPK 80 str. 7 d. numatyta, kad teikiant teismui dokumentus ir jų priedus tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip penki eurai.

 

 1. Taigi, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, Ieškovo reikalavimas apmokestinamas 458 EUR žyminiu mokesčiu, kurį Ieškovas tinkamai sumokėjo prieš šio ieškinio pateikimą (priedas Nr. 6).

 

 1. Dėl palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dydžio

 

 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. numatyta, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

 

 1. Kadangi Bendrovę ir Atsakovą sieja verslo teisiniai santykiai, Atsakovas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo Bendrovei privalo mokėti 6% dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo Bendrovės naudai iš Atsakovo priteistos sumos.

 

 1. Dėl bylos vedimo per atstovą

 

 1. Ieškovas bylą ves per advokatą Gediminą Pranevičių, darbo vietos adresas: Advokatų profesinė bendrija IP FORMA, Užupio g. 30, LT-01203 Vilnius, el. paštas: gediminas.pranevicius@ipforma.lt, tel. +37069815064 (priedas Nr. 7).

 

 1. Dėl sprendimo už akių priėmimo

 

 1. Esant procesiniam pagrindui, Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių (CPK 135 str. 1 d. 5 p.).

 

 1. Dėl taikos sutarties ir mediacijos

 

 1. Ieškovas neatmeta galimybės bylą užbaigti taikos sutartimi, tačiau neketina bei nemato galimybių ginčą spręsti teisminės mediacijos būdu (CPK 135 str. 1 d. 7 p.).

 

 1. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

 

 1. CPK 79 str. 1 d. nurodo, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu.

 

 1. CPK 93 str. 1 d. numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, Atsakovas privalo atlyginti Ieškovui su žyminio mokesčio sumokėjimu ir advokato pagalba susijusias bei kitas bylinėjimosi išlaidas, kurių dydį pagrindžiantys įrodymai bus pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.

 

 1. Dėl procesinių dokumentų įteikimo Ieškovui

 

 1. Vadovaujantis CPK 118 str. 1 d. bei 1751 str. 9 d., Ieškovas prašo visus procesinius dokumentus įteikinėti Ieškovo atstovui advokatui Gediminui Pranevičiui elektroninių ryšių priemonėmis.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovas Remigijus Guobys Vilniaus miesto apylinkės teismo prašo:

 

 1. priteisti UAB „Plieninis skydas“ naudai iš atsakovo Rolando Guobio 20 374,03 EUR nuostolių;

 

 1. priteisti UAB „Plieninis skydas“ naudai iš atsakovo Rolando Guobio 6% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

 

 1. priteisti ieškovo Remigijaus Guobio naudai iš atsakovo Rolando Guobio ieškovo Remigijaus Guobio patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių dydį pagrindžiantys įrodymai bus pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.

 

IEŠKINIO PRIEDAI:

 

 1. Duomenys apie Bendrovės akcininkus;
 2. Bendrovės Juridinių asmenų registro išrašas su istorija;
 3. Bitė Lietuva, UAB, PVM sąskaitų faktūrų su paslaugų išklotinėmis kopijos;
 4. Nuostolių lentelė;
 5. 2020-06-29 UAB „Insolvensa“ ataskaitos kopija;
 6. Žyminio mokesčio sumokėjimo kvito kopija;
 7. Atstovavimo sutarties kopija.

 

 

 

Pagarbiai

Advokatas Gediminas Pranevičius,

veikiantis pagal Ieškovo Remigijaus Guobio atstovavimo sutartį

 

Screenshot 2020 11 26 at 15.15.30

 

Ataskaita 2019-05 2020-05 tik Apple

 

Tel. nr. 655 77 166 paslaugų ataskaita 2019_07-2020_05

Facebook komentarai
});}(jQuery));