J. Survilaitė: „Kada LR Vyriausybė ir LR URM-jos numarins bedievišką  propagandą prieš Lietuvos IŠEIVIJĄ?”

cb62f01afd57ab6ec8c936422d0d59a0

cb62f01afd57ab6ec8c936422d0d59a0

J. Survilaitė: „Kada LR Vyriausybė ir LR URM-jos numarins bedievišką  propagandą prieš Lietuvos IŠEIVIJĄ?”

Ukrainos karo akivaizdoje išryškėja šimtametis  Vakarų Europos įnašas į visų pasaulio šalių kultūrą: jos civilizuotumo formas, demokratiją, filosofiją, mokslus, menus, raštą, švietimo sistemą, techniką, sportą, monoteistinę religiją…O pridėjus senąjį katalikišką gimtos šalies piliečių patriotinį svorį – perskaitykime  lietuviškos išeivijos rašytinį palikimą.

Išeivijos okupacijos metų kova  prieš rusiškąjį agresorių įrodė, kad Lietuva priklauso Vakarų civilizacijai. Pasaulio išeivijos archyvai parodo, kad 50 metų laisvajame pasaulyje išeivija vienintelė kūrė nepriklausomos Lietuvos valstybės viziją.  Parašyti moksliniai darbai, protesto laiškai iš pasaulio antikomunistinių judėjimo organizcijų ir politinių konferencijų, išeivijos iniciatyva pasiųsta dešimtys motyvuotų kreipimųsi į JT organizacijas,  tačiau, kova prieš Rusijos agresiją – vis atrodė beviltiška. 

Beviltiškumo kova ir šiandien tebeplinta baisiau už virusą net po 33-ties Lietuvos atgimimo metų, nors išeivijos archyvai rodo, kad toji kova buvo ir liko svarbiausia lietuvių Tautos kovų už Lietuvos valstybės atstatymą istorijos dalis.

Nesįtikėtina, kai šių dienų naujų emigrantų PLB-nės valdybai sekasi įtikinti LR Vyriausybę ir URM-ją savo  propagandinėmis buvusių režimo kolaborančių: Jūratės  Caspersen ir Dalios Henkė  sukurtomis  pasakomis, kad pasitraukęs nuo okupacijos į užsienius Lietuvos elitas – išeivija – tebėra tarybines Lietuvos priešai, kūrę nelegalias pogrindines buržuazinių nacionalistų gaujas  sovietinei santvarkai nuversti.

2022-jų pavasarį, LR Prezidento p. Gitano Nausėdos pasakymas: „…gėdinga, kad aukšto rango valdžios pareigūnų politinės atsakomybės kartelę nuleidome iki visiško dugno…“ – idealiai atitinka minėtų PLB valdybos buvusių komjaunuolių pažiūrų tikrovę ir esmę.

„Net nenustebome, kai pamatėme, kiek daug tarp mūsų vergų, mylinčių savo grandines, patenkintų savo nuolankiu susitaikėliškumu su neteisybe.. Tai kantrybės išbandymų metai” , – 2022-12-07 straipsnyje sako A. Rusteika.

 …2021-12-10d. LR Seimo ir PLB posėdyje p. Jonas Bružas kalbėjo: „šalies įvaizdis yra plati tema ir į tai būtina pažvelgti per šalies ir tautos istoriją, į kurią neatkreipus tinkamo dėmesio gali būti nuvertinta mūsų tapatybė, tautos ir valstybės išskirtinumas daugelio kitų gražių ir progresyvių šalių tarpe, tarp kurių yra Lietuva.”

Kas pasakytų, ar LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos 2021-12-10d.  priimta rezoliucija „dėl Lietuvos įvaizdžio kūrimo žvelgiant per istorinės atminties prizmę„, dar  nenumirė?

 Stebėtina, kaip išeivijos reikšminga veikla vienu melagingu ŠLB-nės istoriniu įkūrimo fakto perrašymu sugebėjo nubraukti patriotinį 50 metų įdirbį, nes J. Caspersen ŠLB-nę netikėtai „padarė” įsikūrusią nelegaliai? 

Klausimas: kokia antisovietine veikla galėjo Vakarų Europoje režimo metais veikti ir ko siekti lietuviai – nelegalai/pogrindininkai???

Kenksmingai primityviai ideologiškai perrašyti J. Caspersen ŠLB-nės archyvų faktai LR vyriausybės priimami todėl, kad įsakinėja aukštai PLB valdybos poste užsilipusi, nieko atgimusiai Lietuvai  nenusipelniusi menka sovietinė kolaborantė, panaudama tik savo komjaunuoliško įdirbio patirtį? PLB valdybos vadovių: J. Caspersen ir D. Henkės primityvūs svaičiojimai ir jų melui prieštaraujantiems piliečiams  naudojami begėdiški brutalumo  taikikliai  visiškam išeivijos veiklos nuvertinimui. Iš ŠLB-ės archyvinių faktų buvo sukurpti  melo šedevrai-falsifikatai, pačios p. J. Caspersen buvo pateikti Lietuvos intelektualui, kultūros tyrinėtojui ir LR Išeivijos instituto istorinių archyvų saugotojui hab. humanistinių mokslų daktarui, Kauno VDU Istorijos katedros profesoriui, Išeivijos instituto direktoriui p. Egidijui Aleksandravičiui ir jo dešinei rankai dr. p. Inai Vaisiūnaitei patvirtini J.Caspersen sukurtą melą. Supraskite: „Viskas, ką AŠ sakau – tikra tiesa –  patikrinta Lietuvos nusipelniusių istorijos tyrinėtojų parašais!!!”

Pasigrožėkite J. Caspersen sukurtu ir lietuviškame internetiniame pasaulyje paskelbtu  „J.Caspersen išminties šedevru”: 

*****

E.Aleksandravičiaus ir I.Vaisiūnaitės pažymoje (2014-12-03) pateikti nieko bendro su ŠLB įkūrimo data neturintys faktai:

  1. tvirtinimas, kad  1950m. rugpjūčio 20 d. buvo įkurta  teisinė oficiali ŠLB-nė –faktas klaidingas. Protokolas sako, kad Šveicarijoje gyvenantys lietuviai 1950-08-20 NUTARĖ įsteigti ŠLB-nę, kurios  narių teisės ir pareigos  bus išdėstytos ĮSTATUOSE, kurie yra rengiami.  

2.Valdybos išrinkimas – nėra teisinės Bendruomenės įkūrimo faktas!!! ( žr. protokolą „Alpių lietuviai” 169 psl.);

  1. tvirtinimas, kad nuo 1950 m. buvo renkamas nario mokestis – faktas klaidingas. Šveicarijos konfederacijoje pagal visuotiname susirinkime patvirtintus  ĮSTATUS sąskaita  įregistruota Berno kantonaliname banke tik 1952.02.18 d.;

 4.Jokie laikini bendruomenių įkūrimo ĮSTATAI nenumatyti CH civiliniame kodekse (ZGB Art 54), todėl jų negalėjo būti;

  1. a) Dr. A. Geručio archyvai parodo, kad dėl Įstatų diskutuota 1950.08.20 Ciuriche. Nuspręsta: „Įstatai taisytini.“ Pavesta Įstatams parengti sudaryti komisiją.( OIKOS p.133. ); 

b ) Vėliau Įstatai svarstyti  susirinkime Berne ir nuspręsta: “teisiškai  Įstatai neišlaiko kritikos…“ Įstatų svarstymas atmestas.“ (OIKOS p. 134. );

c.) 1950.09.24 susirinkime Berne Įstatų paruošimui oficialiai  asmeniškai įpareigotas Tarptautinės teisės mokslų daktaras diplomatas Albertas Gerutis. (OIKOS p. 137.);

IŠVADA:

Tarptautinės teisės mokslų dr. A. Geručio parengti įstatai apsvarstyti,  priimti visuotiname susirinkime ir galutinai patvirtinti 1952.02.17 dieną (OIKOS; psl. 139-141.) 

TEISIŠKAI OFICIALIAI ŠLB ĮKURTA  1952-02-17d. 

ĮSIMINTINA, kad tiktai pagal būtinus to meto įstatyminius  reikalavimus įkurta  ŠLB-nė turėjo teisę dalyvauti oficialioje Vakarų Europos ideologinėje politinėje pasipriešinimo prieš okupaciją veikloje

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto istorikės Inos Vaisiūnaitės- Ėmužienės – «2014, Nr.2(18) “OIKOS…Diasporos studijos“» įdėta dr. A. Geručio archyve išsaugota 1952 metų vasario 17d. vykusio Šveicarijos lietuvių visuotino susirinkimo protokolo kopija, (p.139), kur 5-sis dienotvarkės punktas skelbia ŠLB-nės ĮSTATŲ PRIĖMIMĄ, – kaip svarbiausią ir Lietuvių chartijos solidarumo ir CH civilinio kodekso įstatymus pabrėžiantį  dokumentą.  (žr. internete “Rechtliches Vereingründungsprozes in der Schweiz”, nurodantis CH civilinio kodekso ZGB Art.54 privalomumą ŠLB-nės ideologinei politinei veiklai ). 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));