ĮSISIAUTĖJO ŠIUKŠLIŲ MAFIJA 

2143190_7

2143190_7

ĮSISIAUTĖJO ŠIUKŠLIŲ MAFIJA

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas atsakingo valdymo principas įpareigoja valdžios institucijas tarnauti žmonėms, iš esmės spręsti teisės aktų nustatyta tvarka jų kompetencijai priskirtus klausimus, nes yra susiję ir su mažas pajamas gaunančių asmenų, socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių interesais. Šią 2020 metų vasarą teko dalyvauti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai dviejuose viešuose teismo posėdžiuose, kuriuose pareiškėjas UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, o atsakovas Lietuvos Respublikos pilietis neįgalus nuo vaikystės, gaunantis šiuo metu žemiau absoliutaus skurdo ribos 210,00 Eur šalpos neįgalumo pensiją. Jau šiais metais UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ užsigeidė reikalauti, kad neįgalusis sušelptų atseikėdamas kiekvieną mėnesį 22,30 % iš šalpos neįgalumo pensijos. Apgailestaudama turiu pripažinti t.y. išsakyti savo asmeninę nuomonę, kaip Lietuvos žmonės, Lazdijų rajone turintys nekilnojamojo turto yra engiami UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“.

 

UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ savo  prašymuose (skunduose) „Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo“ juos besąlygiškai ginantiems teismams nepateikia elementarių įrodymų, jie nepagrįsti ir prieštaringi. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai teisėjai yra UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ biznio „stogas“ ir gelbėtojai. Liaudiškai tariant šiukšlių yra ar nėra, pastatytas individualaus atliekų konteineris ar jo nėra – mokėk, kiek UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ užsigeidžia vietinės rinkliavos tiek Regionų apygardos administracinis teismas Kauno rūmai priteisia. Tuomet dar Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Čekanavičius naudojo tokį argumentą: „vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga(šiukšlių išvežimu)“ arba „vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu“. Teisėjo darbas buvo įvertintas ir dekretu 2019-09-03 Nr. IK-60 atleistas Gintaras Čekanauskas iš Regiono apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjo pareigu, savo poelgiu pažeminus teisėjo vardą. Buvusio teisėjo Gintaro Čekanausko teismo praktiką sėkmingai tęsia teisėja Janina Vitunskienė. Teisėja Janina Vitunskienė 2016 metais įtikinėjo neįgalumo pensiją gaunantį asmenį(proceso dalyvį – atsakovą): „asmens pripažinimas ginčo rinkliavos mokėtoju nėra siejamas su individualaus komunalinių atliekų konteinerio turėjimu ir (ar) naudojimu, todėl minėtam vertinimui neturi jokios įtakos atsakovo argumentai, kad jam nebuvo skirtas konteineris atliekoms šalinti“ …. „atitinkamo dydžio vietinę rinkliavą turi mokėti asmenys, turintys nekilnojamojo turto Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje t.y. pareiga mokėti vietinę rinkliavą siejamą su nekilnojamojo turto, esančio savivaldybės teritorijoje, valdymu, naudojimu ir disponavimu“ ir dar kad tikriau būtų paminėdama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtas nutartis, nors UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ į rinkliavos mokėtojo nekilnojamąjį turtą neturi jokių teisių, nebent tik reiderinę teisę plėšikauti su teisėjų pagalba.

 Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2020-06-22 13:30 val. turėjo prasidėti viešas teismo posėdis. Tesėja Janina Vitunskienė posėdį pradėjo 13:52 val., nepaaiškindama 22 minučių vėlavimo į posėdį priežastį ir neatsiprašė į posėdį atvykusio atsakovo, pareiškėjas UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ teismo posėdžiuose nedalyvauja. Atsakovas pateikė teismui prašymą – nušalinimą dėl teisėjos Janinos Vitunskienės neprofesionalumo, dalykiškumo stokos, netinkamo pareigų atlikimo ir pasikartojančio noro nagrinėti vietinės rinkliavos klausimą tarp tų pačių proceso šalių. Teisėja nenusišalino. Pareiga mokėti vietinę rinkliavą kyla dėl faktinės aplinkybės – komunalinių atliekų turėjimo. Neįgalumą turintis atsakovas, gaunantis šiuo metu žemiau absoliutaus skurdo ribos 210,00 Eur šalpos neįgalumo pensiją, privalomą vietinės rinkliavos mokestį sumokėjo Lazdijų rajono savivaldybės administracijai 100,00 eurų už 4 metų laikotarpį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 12 d. nutarimą Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014 – 2020 metų plano patvirtinimo“, kad išlaidos už komunalinių atliekų tvarkymą negali viršyti 1 procento disponuojamų vidutinių mėnesio namų ūkio pajamų(255.4 papunktis). Europos  Sąjungos šalyse taikomos šio mokesčio ribos, nes Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta, kad atliekų tvarkymas gyventojams nekainuotų daugiau kaip 1 procentas nuo pajamų. Tai yra visiškai nesvarbu kokia ta rinkliava dvinarė, trinarė ar penkianarė, tačiau negali viršyti 1 procento disponuojamų vidutinių mėnesio namų ūkio pajamų. UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ pateikinėja teismui mokėjimo pranešimus su užsigeistomis piniginėmis sumomis dėl neva nesumokėtos vietinės rinkliavos bei tariamus įsiskolinimus už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Atliekų turėtojams privaloma pateikti sąskaitas ir tai nustatyta Atliekų tvarkymo įstatyme 302 str. 3 p. nustatant rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydį, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintomis taisyklėmis. Vyriausybės patvirtintų Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių nustatyta 36 p. į įmokos dydį negali būti įskaičiuojamos antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų tvarkymo sąnaudos ir 37 p. atliekų turėtojams teikiamose sąskaitose už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą turi būti nurodoma savivaldybės teritorijoje praėjusiais ataskaitiniais metais rūšiuotų atliekų ir atliekų, kuriomis atliekų turėtojas atsikrato mišriuose komunalinių atliekų konteineriuose, dalis. Teismui pateikti nepasirašyti mokėjimo pranešimai t.y. rašteliai tik neapskaitytoms lėšoms surinkti. Skola susidaro pagal sutarties nevykdymą ar neapmokėtas sąskaitas. Administracinėse bylose atsakovo pateiktiems prašymams Regionų apygardos administracinio teismas Kauno rūmai priimamos neskundžiamos protokolinės nutartys neva nesudėtingiems klausimams spręsti, dėl kurių negali būti duodamas atskirasis skundas t.y. pažeista atsakovo teisė būti išklausytam.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš rinkliavos sąvokos, įtvirtintos Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse (patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. 5TS-594), kyla atliekų surinkimo konteinerio tinkamo pateikimo sąlyga, pagal kurią rinkliava mokama tik tuo atveju, jei atliekos surenkamos, o tam, kad atliekos galėtų būti surenkamos, asmuo individualaus konteinerio skyrimo atveju turi būti priėmęs konteinerį. Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse 81 punkte nurodyta, kad atliekų turėtojus mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais aprūpina paslaugos teikėjas, o konteinerio priėmimo-perdavimo faktas turi būti fiksuojamas pasirašytinai. Tik turint rašytinius įrodymus, patvirtinančius konteinerio pateikimo faktą, galima teigti, kad asmuo(atliekų turėtojas) yra tinkamai informuotas apie jam teikiamą paslaugą ir turi galimybę šia paslauga naudotis. Tik esant tokiems įrodymams iš asmens gali būti pagrįstai reikalaujama mokėti rinkliavą. UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ perteklinis duomenų rinkimas iš VĮ Registrų centras apie vietinės rinkliavos mokėtojo turimą  nekilnojamąjį turtą pateikiant į administracinę bylą nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, nes pagal LR Vyriausybės priimtą nutarimą visuotinės komunalinių atliekų tvarkymo gyventojams paslaugos užtikrinimą turi būti tik registruojami komunalinių atliekų turėtojai. Perteklinis duomenų rinkimas iš VĮ Registrų centras „Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas“ –  pažeidžia Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir tai yra itin griežtas reglamento pažeidimas. Toks duomenų apie nekilnojamojo turto rinkimą pažeidžia gyventojų teisės į duomenų apsaugą.

Pastebėtina ir tai, kad atliekų tvarkymų centrai surenka neva skolininkus už nesumokėtą vietinę rinkliavą ir atiduoda teisėjams – biznio stogams ir gelbėtojams, tačiau kol teismuose dirbs vitunskienės komunalinių atliekų surinkimas ir atliekų sutvarkymas vyks atliekų tvarkymo centruose tik popieriuje, gaunant už tai didžiulius pinigus, kuriuos teismai priteis iš gyvenančių žemiau absoliutaus skurdo ribos neįgaliųjų, gaunančių šalpos neįgalumo pensijas arba senatvės pensininkų. Tokiam besaikiam plėšikavimui saulėlydžio nematyti, nes teismai priteisdami atliekų tvarkymo centrams užsigeistą vietinę rinkliavą net skatina tokiais būdais plėšti komunalinių atliekų turėtojus. Teismuose korupcijos apraiškos griauna konstitucinius demokratinės teisinės valstybės pagrindus, kadangi skatina nepagarbą įstatymams ir pažeidžia žmogaus teises ir teisėtus interesus, pakerta visuomenės pasitikėjimą valstybe, jos institucijomis, demokratiniu valstybės valdymu ir teise.

Roma Valinčienė

Facebook komentarai
});}(jQuery));