Metų žmogus : Neringos Venckienės veide palūžimo pėdsako

Peržiūros: 12482
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.54 (13 Votes)

Diogeno lempa, arba kaipgi gyvent...

 

 

 

Nežinau, kuriuo metu atvežė parskraidintą Neringą į Kauno tardymo izoliatorių (taryt tardymai pagal proceso teisyną nevyksta, tik tyrimai, bet tebeegzistuoja tardymo izoliatoriai). Pamačiau tik, kaip ji buvo išlaipinama iš specialaus belangio furgono. Vos ne visai, pasirodė, pražilusi, bet veidas nušviestas santūrios šypsenos. Šaunu: savęs pagailos, palūžimo nė žymės. Per visus valstybinius ir nevalstybinius kanalus liete liejamas melas, pasitelkti ir įjungti visi melo ruporai. Išlindo tarsi herojai įvairaus rango prokurorai, įskaitant svarbiausiąją figūrą. Net pakylėtas, be rūpesčio žymės tribūnoje pasirodė ir valdymo primas; paviršiun išniro būrys linksmai nusiteikusių „politikų“, kai kurie kadai buvę gan aktyvūs Neringos ėdikai arba šiaip mimikrijos specialistai. Per visus ruporus skelbiama kaip neabejotina tiesa, esą dabar pedofilijos byloje bus sudėti paskutinieji taškai, būsianti patvirtinta galutinė tiesa, – kokia esą N. Venckienė nusikaltėlė su savo broliu ir savo tėvais. Būriai kupinų aplombo landžių žurnalistų, kadai mitusių iš savo didelio melo apie Klonio „įvykius“ ir N. Venckienę, iš anuosius laikus stipriai menančios savo melo režisūros, dabar vėl susispietę skuba skelbti savo „teisingų žinių“ ir mėgautis Neringos ir šeimynos kančia. Kaip sakoma, labai didelius dividendus duodantis šou ir leidžiantis visai paprastai vėl ne visai trumpą laiko tarpą plačiausiai demonstruoti savo „reikšmingumą“.

Visa ši tokia džiugiai sudirgusi santalka, kartu ir pati valstybė, kaip ji save vadina (t.y. paprasčiausiai tik viena valstybės šaka – įvairios valdžios), savo kupinom pakilumo galvom nesuvokia, net nepagalvoja, jog iš neteisės teisė neatsiranda (ką žinojo ne tik senovės romėnų teisės sistema, bet, regis, ir buvusios netgi ankstesnės teisės sistemos – gal paskui jau išnykusių civilizacijų). Galima apsistatyti sprendimais ir nuosprendžiais ir tartis, kad „nustatyta“ galutinė tiesa, bet iš neteisės teisė neatsiranda, nors tu ką!.. Galima sau tartis, galima taip tartis suėjus draugėn, sėdint valdiškuose suoluose ir pripuolus prie mikrofonų, rymant prie antrankių ir apykojų užraktų ar panašiai, ir ramiai sau eiti miegoti, – esą priimtos visuomenėje taisyklės privalomos visiems be jokių išimčių, esą tokia nustatyta gyvenimo sankloda, – bet neteisė nekuria teisės. Tad taip gimusią, t.y. pagimdytą teisę galima prievarta „išsaugoti“ tik laikinai, galima per jėgą ir manipuliacijas primesti ją tik kuriam laikui. Nori nenori – teisė ir tiesa vis tiek egzistuoja ir nenustoja gyvuoti. Tad tas džiugesys ir pakilumas juokingas ir menkas. Žinoma, jis yra įžūlus, aršus ir nuožmus. Nieko nauja, kad po „teisumo aureole“ dažnai slypi pats neįmanomiausias nuožmumas.

Kaip švietė Neringos, Drąsiaus, senelių Kedžių, profesorės L. Bloznelytės-Plėšnienės skaidrus ir šventas nekaltumas, kilniaširdiškumas ir didvyriškumas, taip ir tebešvies, nepaisant nieko. Siekiant vaizduoti D. Kedį kaip neabejotiną žudiką, baisus neteisingumas įvykdytas ir prieš R. Ivanauską. Tik nešvies mūsų pačių užengtumas, dvasinis ir moralinis nuosmukis, sunki valstybės degradacija.

Kilniadvasės herojiškos Neringos, jos brolio, jų tėvelių pavyzdys buvo žmonėms ir tebebus gyvas, bus žmonių egzistavimo akstinas ir moralinis orientyras, – gelbėti žmogų, kūdikį, ginti jų nesunaikinamas teises.

Daug metų Neringa ir šeima persekiojami, nekalbant apie tai (o tai neindiferentiškam žmogui nerūpėti negali, tai yra svarbiausia, morališkai nepakeliama), kad mergaitė Deimantė žiauriausiai nukentėjo, valstybės vardu negailestingai buvo suniokotas ir suniekintas mažos mergaitės gyvenimas. Nusikaltimai prieš šiuos kilnius žmones tebetęsiami.

Kokio lygio, rango turėjo būti užkliudyta pedofilijos sistema, irštva, kad įtaisytų pasiklausymą nukentėjusiųjų namuose, siekiant pradėti kontrapuolimą prieš siekusiuosius tiesos ir teisingumo. Apsimetama, jog taryt vykdomas pedofilijos tyrimas, o čia pat ruošiamasi klastingiausiai užsmaugti aukas.

Bet tas vadinamasis įtaisytas pasiklausymas nei gali įrodyti L. Kedienės, Neringos piktų kėslų, tyčios prieš jų nepaprastai mylėtą mergaitę, tikslo kaip nors blogai su ja pasielgti, iš viso kokių nors smerktinų veiksmų, nei gali paneigti tai, ką ji su skausmu išsakė tėveliui Drąsiui ir šeimai iki tol, kol buvo įtaisytas pasiklausymas, ką ji iš viso parodė savo parodymais apklausose pedofilijos byloje, kas buvo patvirtinta bent 5 psichiatrinių ir psichologinių ekspertizių.

Kokio laipsnio ir kokiu mastu čia turėjo būti įsivėlusi pedofilijos sistema, jeigu tam, kad išgrobtų, prieš atvykstant tarptautiniams ekspertams, Deimantę, anot garbingos Visuomeninės komisijos, barbariškiausiu išpuoliu prievarta būtų pasikėsinta į valstybės konstitucinę tvarką.

Nuožmų šeimos persekiojimą patvirtina ir tai, jog pradžioje Neringai vadinamojoje jos veikų byloje surašomi bent 39 įtarimai... Kaip sakoma, sic!...O paskui Amerikon dėl ekstradicijos, pamažinus minėtą begalybę, vis tiek pasiunčiama net 13 (sic!) įtarimų!... Tuo struktūros, sistema pati išsiduoda, patvirtina savo vykdomą persekiojimą.

Kokio pobūdžio buvęs pradėtas prieš aukas kontrapuolimas, kaip siekta nusikaltimų aukas paversti nusikaltėliais, t.y. išvirkštybę paversti vadinamąja tiesa, patvirtina ir tai, jog po 2009-10-05 žudynių du itin aukšti ir labai atsakingi prokurorai pasiskubino melagingai apskelbti, kad žudynių vietoje rasta D. Kedžio pirštų atspaudų.

Tuo tarpu, kad ir kaip kas to nenorėtų, Drąsiaus kankinystę, kupiną kančios primesto jam likimo tiesą patvirtina apklausoje užfiksuoti prieš pat Neringos ekstradiciją mirusio liudininko J. Januškevičiaus parodymai, jo parodymai per po to atliktą parodymų patikrinimą vietoje, kurių teisingumą patvirtina Drąsiaus kūno suradimo vietos lokalizacija, kūną aptikusiojo liudininko šlienaviškio parodymai, buvusi tuomet Drąsiaus apavo būklė, nepriklausomo eksperto išvada, daugelis kitų faktų ir aplinkybių.

Kodėl taip vyksta? Kodėl vadinamoji teisėsauga visuomenės akyse gali vykdyti norintiems galvoti ir neabejingiems tam, kas vyksta savoj valstybėj, žmonėms tokį akivaizdų šiurpų neteisingumą? Tokia situacija įmanoma tik todėl, kad šiuo požiūriu visos valdžios yra vienodos (neturint čia galvoje jų pavienių žmonių), kad tvyro visų valdžių, sistemos sunkus moralinis nuopuolis, kad dėl sistemos amoralumo ir amoralaus suinteresuotumo neveikia konstituciniai svertai, nevykdomos konstitucinės funkcijos ir priedermės. Kaip sakydavo jau žiloje senovėj romėnai, manus manum lavat... Taip sakant, visoms valdžioms atrištos rankos. Tad kaip tuo instinktų genamai prigimčiai nesinaudoti.

Kad ir kaip kas iš aukščiausių valdžių norėtų pateisinti savo indiferentiškumą vykdomam neteisingumui, tačiau niekaip nepateisinsi tokios valdžių elgsenos ir laikysenos, nes Konstituciniame akte įtvirtinta nuostata, jog valdžių pasiskirstymo valstybėje principas neišvengiamai kartu reiškia ir jų tarpusavio kontrolės principą. Tą jaučia ir supranta bet kuris paprastas žmogus savo pilietine nuovoka. Nekontroliuojamų valdžių nėra valstybėje ir negali būti. Ir minėtos konstitucinės nuostatos įgyvendinimas visiškai nereiškia kišimosi į teisingumo vykdymą.

Nusikalstamu būdu vykdomas neteisingumas nėra teisingumo vykdymas, nėra procesinių teisingumo vykdymo funkcijų vykdymas, – tėra nusikaltimas. Teisėjai (ir prokurorai) už savo nusikaltimus, nesvarbu, kokio pobūdžio jie būtų ir kokioje srityje jie būtų padaromi, turi būti patraukti atsakomybėn lygiai taip pat, kaip ir bet kuris nusikaltęs žmogus valstybėje. Čia jokios indulgencijos neveikia ir negali būti jokios vadinamosios savivaldos priedangos. Juk negali per visas teismų instancijas būti nusikalstamu būdu įvykdomas neteisingumas, – ir tuo (tokiais sprendimais, nuosprendžiais, nutartimis) viskas užsidaryti (girdi, vykdyte vykdytas teisingumas). Nusikaltusiųjų atsakomybės požiūriu pagal Konstituciją absoliučios vadinamosios teismų savivaldos nėra ir negali būti, t.y. jų savivalda nėra absoliuti. Tas pat ir teisėjo priesaikos sulaužymo, vardo pažeminimo, šiurkštaus Konstitucijos pažeidimo atvejais.

Jeigu prokurorai patys daro nusikaltimus, su savo generaliniu nusikalstamais aplaidumo ar kitokiais nusikalstamais sumetimais nevykdo savo priedermės už nusikaltimus traukti kaltuosius baudžiamojon atsakomybėn, patys turi atsakyti pagal baudžiamąjį įstatymą. Generalinis prokuroras, dėl nusikalstamų sumetimų nevykdantis savo tarnybinės priedermės, sulaužęs priesaiką, pažeminęs pareigūno vardą, turi būti atleistas, o už nusikaltimą, kaip ir bet kas, patrauktas atsakomybėn baudžiamosios direktyvos tvarka.

Jeigu Prezidentas, Seimas vykdytų Konstitucijos 84, 112, 114, 115, 116 straipsnių nustatytu būdu pareigą kontroliuoti teisėsaugą (tam visiškai nereikia kištis į teisingumo vykdymą, teisėjų ar teismo veiklą, tik vykdyti konkrečią savo priedermę – pagal Konstituciją taikyti atsakomybę už Konstitucijoje numatytus nusidėjimus; atsakomybės pagal Konstituciją taikymas kaip tik gina ir apsaugo teisėjų ir teismų nepriklausomumą jiems vykdant teisingumą, o ne atvirkščiai), tapusi itin liūdna, nė kiek nedžiuginanti žmogaus teisių padėtis valstybėje imtų ženkliai taisytis ir galėtų pasiekti „civilizuotą“ lygį. Jeigu šiai kontrolei bandoma maišyti kokiomis nors prieštaraujančiomis Konstitucijai „ apdairiai“ prikaišiotomis teisės aktų redakcijomis, tai Seimo priedermė tokias aktų redakcijas nedelsiant koreguoti.

Kokia gi valstybė, jei negalimas žmogui joje išvidinis, dvasinis džiaugsmas, nebent vidujai visai atsietas nuo bet kokios žmogiškosios kančios pakvatojimas ar smukdantis sielą televizinis brazdesys, – nes čia pat valstybės vardu suminamos kūdikio, žmonių egzistencinės teisės, be bent kokios atodairos pakasamas žmoniškumas!

Vis dėlto vėl ekstradicijos dingstimi kilęs pikdžiugiškas subruzdimas gan greit netikėtai išsikvėpė ir nuslūgo, paregėjus ir su dideliu nusivylimu įsitikinus, kad Jungtinės Valstijos, „partnerystės vardan“ paaukojusios tiesą ir atlikusios išdavikišką persiokiojamo žmogaus grąžinimo „darbą“, visgi pradūrė piktavališkai suregztą ir klastingai išpūstą (siekiant svetimas piktadarybes suversti N. Venckienei ir Kedžių šeimai, t.y. aukoms) kriminalo burbulą ir radikaliausiai susiaurino už vandenyno siųstąją kaltinimų nesąmonę. Kaipgi čia neprisiminsi H. K. Anderseno, genialiai kadaise aprašiusio žmonėms akis užtemdančią „miglą“.

Tarpais tarsi regiu beklaidžiojantį su savo žibintu išsikerojusiuose aukštuosiuose valdžių ešelonuose jau kadai praėjusių laikų vienišą legendinį senuką Diogeną, kad iš artumos apšviestų jų perdėm sudiržusias sielas ir budintų jose šviesųjį pradą, nes tiktai žmogaus ir žmoniškumo ieškojimas ir atradimas bėra piliečio egzistavimo akstinas. Kad ir kaip bergždžia tai beatrodytų, tačiau, jeigu nesėsi, tai ir sėkla nekris.

Bet taip pat sykiu nepamirština, nors ir kaip valdžioms tai būtų išblukę iš atminties, – kad vis dėlto suverenas valstybėje yra tauta, pati turinti atmintį, nepamirštamų įvykių nepamirštanti ir galiausiai pati istorijoje sudedanti taškus.

 

Juozas Šeškevičius

2019 m. gruodis

Komentarai   

+185 # aciu Autoriui 2019-12-31 22:41
taip puikiai apibendrinusiam sia sufabrikuota byla ir ivertinusiam teisine padeti salyje. Deja, tikrove tokia.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+151 # Petras 2019-12-31 23:49
Kiek matosi stalinas su berija lietuvai mažiau žalos padarė negu nepriklausomos lietuvos valdžia lietuviams, išbėgiojo daugiau kaip pusė lietuvėlės.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # melas 2020-01-02 12:34
stalinas ir berija is vis nieko nedare lithuanijai,tai patys tie lithuanai sekmingai vienas kita pardave ka daro iki sio laiko tik dabar jau jankiam pardave, cia jau sunkiau ,nes pas janki fasista taisykliu nera
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+31 # Petras 2020-01-02 18:44
Cituoja melas:
stalinas ir berija is vis nieko nedare lithuanijai,tai patys tie lithuanai sekmingai vienas kita pardave ka daro iki sio laiko tik dabar jau jankiam pardave, cia jau sunkiau ,nes pas janki fasista taisykliu nera
Dabar valdžia ir skvernelis nieko nedaro tik 240 stribu iki dantų ginkluoti ima vaika. Taip nėra buvę pasaulyja nei prie stalino, hitlerio ar kito pasaulinio diktatoriaus.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Petriuk 2020-01-11 18:22
O tu manai, kad Skvernelis čia pats prisigalvojo su tais 240 poliocmanų? Ji gi turėjo viršininkų ir kitokių niekšų
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+146 # Metų pūlinys 2020-01-01 00:09
O kryževičių reiktų vadinti METŲ PŪLINIU,
visus kitus valdžiažmogius kaip ir tinkamai tauta pavadino ne kartą :-|
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+147 # pilietė 2020-01-01 08:59
Ačiū autoriui. Baisi ta realybė Lietuvos žemelėje. BAISI. Doras, teisingas ir garbingas žmogus dvarui yra didžiausias priešas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+121 # Prezidente 2020-01-01 12:30
Gal jau laikas imtis tais šmeižikais teisėjais ir prokurorais?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # nejaugi 2020-01-02 12:36
kur tu cia matai prezidenta as matau tik klapciuka
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+128 # Pupa 2020-01-01 13:16
Labai teisingai, žmogiškai ir taikliai aprašyta ši siaubinga situacija. Dėkui autoriui.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # valdžiagyviams 2020-01-01 15:22
gražių paveiksliukų galerija:

liaudiesmenas.livejournal.com
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+126 # KAD 2020-01-01 16:06
ir kaip aiškintų šedbarai ar sabatauskai ,erdvėje tvyro pagarba tai be galo stipriai ir daug gerų darbų sugebančiai nuveikti Moteriai-Motinai-Dukrai-Tetai ir jos Tiesai..O tie, kurie pakeitė jos likimą jaus amžiną priekaištą sau ir baimę. O kai bus sukurtas filmas pagal TIKRĄ istoriją, gal atpažinsime ir tikruosius "herojus"......................................... ......
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-106 # Hmm 2020-01-01 16:39
O man ji nesveika pasirode... :lol: gryna sapokliak :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Vidas 2020-01-02 01:07
Cituoja Hmm:
O man ji nesveika pasirode... :lol: gryna sapokliak :lol:

"sapokliak-pedopliak" esi tu padugne. Tad tik tau taip ir tegalejo pasirodyt.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+91 # Misteris 2020-01-01 16:53
Straipsnis SUPER.Pedofilijos byla yra LAKMUSAS,žmogaus įvertinimui per 3 minutes.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+43 # dr. Jonas Ramanauska 2020-01-01 18:33
Citata: "Nuožmų šeimos persekiojimą patvirtina ir tai, jog pradžioje Neringai vadinamojoje jos veikų byloje surašomi bent 39 įtarimai... Kaip sakoma, sic!...O paskui Amerikon dėl ekstradicijos, pamažinus minėtą begalybę, vis tiek pasiunčiama net 13 (sic!) įtarimų!... Tuo struktūros, sistema pati išsiduoda, patvirtina savo vykdomą persekiojimą."
Ne visai taip. Girdėjau N.Venckienės žodžius video intervių, kur ji sakė, kad VISI 39 kaltinimai buvo nusiųsti į JAV ir ji gali tai įrodyti. Taigi autorius.... prasilenkia su tiesa ir tiki visokiu prokuroriukų melu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+85 # Ir ką tu jai 2020-01-01 19:30
nenusileido,ir viskas.Net tėvas nesitikėjo,kad tokia,,bajava,,.Ir dar ne pabaiga,pamatysit.Nu žiauriai Venckienė kieta.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+74 # Atas 2020-01-01 21:19
Vot ir keista, kad po šitiek iškrypėlių klano padarytų niekšybių N. Venckienei, ji dar turi jėgų šypsotis! Nežinau, jeigu įvyktų taip man, negalėčiau šypsotis, o tik gyvenčiau viena viltimi - kaip šitiems lietuviškiems šunprokuroriams perkąsti gerkles savais dantimis!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+62 # tautasamdo 2020-01-01 22:16
dekui jai kad parode,kokia valdzia turime "nusamde" uz savo suaukotus pinigus-tauta skurde o valdziai jau neidomi,lyg tai jau pereitas etappas ,bande jau vaikus pardavinet- iskrypeliai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+55 # nuomonė 2020-01-02 07:49
taip,tai jau yra aukščiausia valstybės degradacija,žemiau pulti jau nėra kur,džiugina tik tai ,kad šitiems žemiau gyvuliškumo puolusiems ir kūrusiems gerb.Neringai bylas,gyvenime bus vistiek atlyginta iš aukščiau ,jei ne jiems tai jų vaikams ir artimiesiems,gaila ,kad jie to nesupranta,o tai jau vyksta....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # Jaronimas 2020-01-02 08:34
Zydparkei valdzioi nuo 90m.visos brigado zydu buvo ozolas turejo but is kur zydas lanzbergis su savo kompanija vagnorei kubiloidai zydai kol ju neperinks nieko mebus
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+55 # Alvyda 2020-01-02 09:04
Seniai laukėm išgirsti viešai, labai gerai parašyta. Norisi sulaukti tikrojo teisingumo. Nwgali tokie dalykai likti nenubausti, kiekvienam reikia atsakyti už padarytus nusikaltimus.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # nejaugi 2020-01-02 12:44
viltis durniu motina,geriau nelauk nes pavargsi kur tu cia matei nors krisla teisingumo,jo nera ir nebuvo ir nebus nes jankis vadovauja,o jam sitie zemes vabalai ir naxren nereikalingi
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # Kas teisybės nėra 2020-01-02 10:30
Teisė nevykdoma Lietuvoje senai supratau. A kas oakelė į nepriklausomybė ir kodėl? Tik tam kad užgrobti žemes .fabrikus. turtoliams reikalinga buvo nepriklausamybė. Tiesiog nenorejo tureti valdžia virš savu galvu. O kad pedofilu daug yra teisesaugoje tikiu
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-46 # žaliakalnis 2020-01-02 11:42
Man Venckienė primena Rusiją dėl jos agresijos Ukrainoje. Visas pasaulis žino, kaip Rusija okupavo nemažą dalį Ukrainos, bet ji pati tai neigia. Taip ir Venckienė. Įrodymų apie jos nusikaltimus kiek tik nori, bet ji pati tai neigia, nes pagrindinių liudininkų nėra, jos nurodymu jie jau po žeme.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # iš kur žinai 2020-01-02 19:48
iš kur žinai, kad Venckienės nurodymu buvo nužudyti visi tie žmonės, tai gal pats vykdei jos nurodymus? Akivaiždžiai atstovauji pėdoklaną
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Varnas 2020-01-04 00:30
Išskirtinis tešlagalvis
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-48 # Ziurke 2020-01-02 15:35
Negali buti metu zmogus.Slyksti pedofile zmogzude
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-39 # Ziurke 2020-01-02 15:37
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # kol 2020-01-03 12:50
bus nuskurdinta ir nugirdyta salis kvailiu apsimeteliu ubagu(dvasiniu)- tvarkos nebus,dauguma prisitaiko,kad gautu paimti po valdzios stalu nukritusi trupini
net baisu -kokia valdzia tauta turi,ko ji pati niekada anksciau nesapnavo-bomziska istvirkusi valdzia,kur nesvarbi nei kultura ,nei dvasia-baznycia atskirts,neturi neva teises ka nors sakyti-degraduokite visi...sukis jau 20metu
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+25 # Teisingumo Apykojis 2020-01-03 12:55
Kauno apylinkės teismo teisėjui + Purvainiui uždėti apykoję, apynasrį ir antsnūkį - juk jie liekė įkalinti Neringą ir laikyti suėmime NETEISĖTAI, dar ir komentarą viešą davė, kad gali BĖGTI, SLĖPTIS :o Už tai NEATSAKĖ iki šiol. Šlykštynių gauja, kooperatyvas SAVI ir NEPAKALTINAMI. gavę licenciją iš Prezidento-klapčiuko vykdyti "teisingumą"
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # Mociute 2020-01-04 15:59
Zinot man geda gyventi Lietuvoje,kada viena zmogu eda visa gauja,uz tai,kad norejo paviesinti tiesa.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # daminas 2020-01-14 12:42
Dekoiu Juozui Seskeviciui uz teisinga straipsni.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti