Zigmas Vaišvila. Dėkui Vidmantui Valiušaičiui, kad priminė Salomėjos Nėries gimtadienį. Tačiau...“ 2018-11-17

Peržiūros: 2186
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (3 Votes)
Zigmas Vaišvila. Dėkui Vidmantui Valiušaičiui, kad priminė Salomėjos Nėries gimtadienį. Tačiau...“ 2018-11-17

 

Vidmantas Valiušaitis, kurį, maniau, šiek tiek pažįstu, FB-e priminė, kad šiandien sukanka 114 metų, kai gimė Salomėja Nėris (1904-1945). Anot, V. Valiučaičio, „Didelio talento poetė, bet nedidelio protinio pajėgumo asmenybė, tapusi politinio manipuliavimo, privedusio iki savo tėvynės ir jos žmonių išdavystės, auka. Įsidėmėtinas pavyzdys kas atsitinka naiviems žmonėms, neturintiems mažiausių duomenų veikti politikoje, o nepaisant to - vis tiek į ją brendantiems. Netrūksta tokių nė dabar.“

Tai gal, Vidmantai Valiušaiti, pats jau tapai tokiu, kurių, anot paties, „netrūksta tokių nė dabar“?

Ar pats asmeniškai pažinojai Salomėją Nėrį ir buvai jos gydytojas, kad leidi sau viešai pasakyti apie šią poetę „nedidelio protinio pajėgumo asmenybė“? Tikiuosi, turėsi drąsos viešai ne tik taip švystelėti savo „žiniomis“ apie poetę, bet ir jos atsiprašyti. Kad ir mirusios.

 

Vėl tenka cituoti V. Valiušaitį: „Čia mano dar senais laikais, kol dar nebuvau išmestas iš aspirantūros už "nelojalumą" ano meto "mainstream'inėms" istorijos ir literatūros interpretacijoms, rašytas didelis straipsnis apie ankstyvąją Salomėjos Nėries poeziją. S. Nėries poezijos analizė drauge atskleidžia ir jos asmenybės komplikuotumą, absoliučiai netinkamą politinei veiklai“.

 

 

Vadina V. Valiušaitis poetę naivia, patiklia, prieinama naudoti ją ideologinėje ir politinėje kovoje.

V. Valiušaitis straipsnelyje pasigyrė jo išmetimu iš aspirantūros už "nelojalumą" ano meto "mainstream'inėms" istorijos ir literatūros interpretacijoms“. Tačiau...klausimas Vidmantui Valiušaičiui, kodėl šiais laikais jis tapo lojaliu šiandieninėms "mainstream'inei" istorijos, literatūros, politikos ir viso mūsų gyvenimo  interpretacijoms?

 

V. Valiušaitis, komentuodamas savo straipsnelį, teigia, kad išdavystės negali pateisinti jokios priežastys, kad tobulų valstybių nėra, nebuvo tobula nė anų laikų Lietuva, netobula nė dabartinė. V. Valiušaitis teigia, kad valstybę keisti bei gerinti yra ne užsienio įsibrovėlių, o jos pačios piliečių pareiga. 

Tai kodėl Lietuvos pilietis Vidmantas Valiušaitis šios piliečio pareigos nevykdo šiandien? Kovoja su mirusia poete, bet ne su tikrąja grėsme Lietuvai – masiniu vaikų grobimu iš šeimų ir tos iniciatyvos pagrindine autore Lietuvos Prezidente Dalia Grybauskaite, faktiškai šia kampanija atvirai ir viešai prievartaujant visas Lietuvos šeimas, turinčias vaikus ir anūkus? Gi mūsų praradimai Vakarų glėbyje dar didesni. Netikiu, kad V. Valiušaitis to nesupranta. Netikiu, kad jis nesupranta, jog ši iniciatyva yra iš užsienio, tų vadinamų Vakarų. Reikia priešo Rusijos pėdsako? Prašau – Lietuvos Prezidentė D. Grybauskaitė iki šiol, yra Rusijos Federacijos valstybės paslaptis. Ir nepadės, V. Valiušaiti, imituoti pilietinės pareigos vykdymą paties parašu dėl kurios nors eilinės vykdytojos „šakalienės“ apkaltos.

Kas pats esi, Vidmantai Valiušaiti, kad viešai teistum Sąlomėją Nėrį? Teigi, kad „jos literatūrinė darbuotė privalo išlikti mūsų literatūros istorijoje“, bet „jos išdavystė ir kolaboracijos su okupantu mastas buvo didesnis už Knuto Hamsuno“? Pačiam „Nėra abejonės, kad jei Lietuva 1945 m. būtų atkūrusi nepriklausomybę ir jos nebūtų ištikusi antroji sovietinė okupacija, S. Nėris, kaip ir K. Hamsunas, būtų buvusi teisiama.“ Pats teigi, kad „šiandien neįmanoma be šizofreniško sąmonės suskilimo su valstybės iškilme laidoti Adolfo Ramanausko-Vanago palaikus, garbės sargyba saliutuoti prie jo kapo, ir tuo pat metu Salomėjos Nėries vardu vadinti gatves, aikštes, mokyklas, aukštinti jos atminimą okupacijos laikais už politinius nuopelnus Maskvai statytais paminklais.“

Visų pirma, V. Valiušaiti, nemanau, kad nežinai Jaltos ir Potsdamo susitarimų dėl Europos pokarinio pasidalinimo ir mūsų „pardavimo“ Tarybų Sąjungai. Todėl ura-patriotiški pareiškimai apie Lietuvos galimybes 1945 metais atkurti Lietuvos nepriklausomybę ir nuteisti Salomėją Nėrį, mandagiai pasakius, yra sąmoninga paties spekuliacija, aptarnaujant šiandieninę "mainstream'inę" ideologiją. Šiek tiek kvalifikuotesnė lyginant su delfi.lt ir LRT. Bet nedaug. Tuo pavojingesnė.

Kol kas, mano nuomone, Vidmantai Valiušaiti, esate dar vienas šiandieninis "mainstream'inis" valdžios aptarnautojas, vykdantsi jos užduotį suskaldyti mūsų visuomenę ir supliekti mus vieną su kitu kaktomis. Kad nediskutuotume apie tai, kas vyksta šiandien Lietuvoje.

Ir šis straipsnelis FB-e tikslą jau pasiekė. Jis ne tik skaldo ir supriešina visuomenę vietoje to, kad telktų prieš atvirai naikinamą tautą ir mūsų šeimas.

Kunigo (!) Roberto Grigo komentaras V. Valiušaičio straipsneliui: "Prieš tai /.../ ji dar turėjo atsimušti į literatūrinės kūrybos dugną, pradėjusi skelbti faktiškai grafomaniškas eiles". Labai tiksliai pastebėta, Vidmantai, stebiuosi, kad beatodairiški Nėries gynėjai nemato, kaip sumenko jos poezija, pasivertusi komunistų fronto "ginklu". O rašė juk iš tiesų puikią meilės, žmogiškojo intymumo lyriką... Mano tėvas, mokytojas Antanas Grigas (1925 - 2009), turbūt ir man perdavęs meilę romantizmo literatūrai, Salomėjos virsmą kairėn dar aiškino ir tokiu lyčių psichologijos aspektu. Taigi jautri, lyriška moteriškė, sakydavo - įsimylėjo komunistuojantį aktyvistą (amžininkų liudijimai duoda pagrindo taip manyti) - ir visa dūšia atsidavė jo pažiūroms ir veiklai. Būtų tuomet kritęs jos širdelėn idėjinis fašistas - tikėtina, karšta fašiste būtų patapusi ir odes kito stiliaus ūsiukams pylusi... Žinia, psichologija neatleidžia nuo atsakomybės už poelgius, lėmusius tautos kančią. Tebus gailestinga Anapusybė jos sielai. „

Ponai Vidmantai ir kunige Robertai, ar nieko apie tai nežinančiam jaunimui ta proga negalėtumėte bent paaiškinti apie trečiafrontininkus, jų atsiradimo priežastis? 

Kunigas (!) pradeda klijuoti fašistės etiketę Salomėjai Nėriai! Viešpatie, iki kokio lygio dvasiškai nusmugdyta Lietuva!

Jūs gi abu tapote apgailėtinais pigiais valdančiojo „elito“, kuriam iki poetės Salomėjos Nėries, deja, ir jums, nepasiekiamai toli... Jumyse įsikūnijusi savicenzūra yra aukšačiausia šiandieninės Lietuvos valdančiųjų formaliai nepaskelbtos cenzūros išsivystymo lygis. Na gal Jus pralenkė tie, kurie Sąjūdžio idėjas ir žmonių pasitikėjimą pardavė dabartinei Lietuvos valdžiai.

Jei norėsite kalbėti ir diskutuoti su manimi apie tėvynės išdavystę, tai pabandykite tai padaryti bendromis pastangomis patekę į tiesioginį LRT eterį.

Nusišypsojote? Puiku! Pradedate suprasti, į kokią gilią Lietuvos išdavystę klampinama šiandieninė Lietuva. Ar pasikeitus valdžiai, neskelbsite panieka dabartinei Prezidentei D. Grybauskaitei spinduliuojančių straipsnelių ir kalbų? 

Tik nei Prezidentė Dalia Grybauskaitė, nei jūs nebūsite parašę tokių eilių, kokias parašė Salomėja Nėris.

Komentarai   

0 # Kami 2018-12-23 23:15
Mankind can pretty much all gain from discover even more about ourselves and
our overall health and fitness. Certain activities and exertion levels can easily include wonderful gain to us, and we all need to learn even more info
about them. Your blog page has given useful information which will be useful to
many different cultures and individuals, and I appreciate your writing your competence
in this way.

Please Visit a seriously worthwhile web page
well worth spending some time on ... pregnancy massage (@@: http://@@/en/node/22/track)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Kennith 2019-01-14 16:16
I actually felt this blog is and not keeping
your head stuck in the phone the whole while, either) and living life in full appreciation of the natural world, helps people feel
grounded. Philosophizing about key subjects is likewise an experience that can help us make the discovery of self understanding.


Definitely Click through my website about health, which
I share a lot~ prenatal massage
new jersey: http://@/node/43/track/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Janis 2019-04-26 23:21
Search engine optimization for your blog can be a complicated process even for
a seasoned web user or developer. Once your page rank increases totally more selective of the page rank you exchange
with.

Here is my blog :: 918kiss line: http://dearjennifer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lefabo.net%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D8190%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti