Z.Vaišvila apie VSD vadą Jauniškį : "tai bailys ir menkysta"

Peržiūros: 1803
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (6 Votes)

Z. VAIŠVILA. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ger­bia­mas Pet­rai, aš ma­nau, aš pa­sa­ky­siu daug ką, ką jūs no­ri­te pa­sa­ky­ti. Vi­sų pir­ma aš ma­nau, kad yra ne­ko­rek­tiš­ka pro­ce­dū­ra: ne­pa­bal­sa­vęs dėl D. Jau­niš­kio at­lei­di­mo Sei­mas nė­ra lais­vas dis­ku­tuo­ti apie jo pa­sky­ri­mą. Tai yra tei­sin­gu­mo… (Bal­sas sa­lė­je) Na ge­rai, ge­rai, at­si­pra­šau. Tai yra tei­sin­gu­mo, pro­tin­gu­mo ir są­ži­nin­gu­mo prin­ci­pas, ku­ris ga­lio­ja nuo Ro­mos tei­sės lai­kų.

Da­bar aš kal­bė­siu tik apie tai, kas yra grin­džia­ma do­ku­men­tais, teis­mų spren­di­mais ir dar gy­vais liu­dy­to­jais.

2018 m. lie­pos 26 d. Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą dėl ket­vir­tos Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių ata­skai­tos. Ja­me nu­ro­dė, kad iš grės­mių na­cio­na­li­niam ver­ti­ni­mui tu­ri bū­ti pa­ša­lin­ti as­me­nys, ku­rie yra įra­šy­ti dėl nuo­mo­nės reiš­ki­mo. 2016 m. ko­vo 30 d. D. Jau­niš­kis ir A. Šiu­pa­ris, pri­sta­ty­da­mi grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­mą, ne­kal­bė­siu už ki­tus, įra­šė ir sig­na­ta­rą Z. Vaiš­vi­lą. Ačiū D. Jau­niš­kiui už tai, kad jis, kaip tik­ras ka­riš­kis, at­si­pra­šau, aš va­din­čiau jį sal­do­fo­nu, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Sei­me pa­sa­kė, kad esu įra­šy­tas dėl to, kad aš tu­riu sa­vo nuo­mo­nę ir kaip sig­na­ta­ras šią nuo­mo­nę gar­si­nu Lie­tu­vai. Aš nu­ro­džiau Sei­mo val­dy­bai mi­nu­tes tos spau­dos kon­fe­ren­ci­jos, ku­rio­je tai yra pa­sa­ky­ta.

Iki šiol Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to spren­di­mas ne­įvyk­dy­tas. Taip, jis yra re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio, ta­čiau vi­sos Jung­ti­nių Tau­tų ko­mi­te­tų iš­va­dos vals­ty­bė­je na­rė­je yra įgy­ven­di­na­mos ge­ros va­lios prin­ci­pu, ku­ris iš­plau­kia iš Vie­nos kon­ven­ci­jos dėl su­tar­čių tei­sės. Ge­ros va­lios prin­ci­po es­mė yra ta, kad su­tar­čių rei­kia lai­ky­tis, ir tarp­tau­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je yra lai­ko­ma­si nuo­mo­nės, kad spren­di­mų vie­šu­mas ir tarp­tau­ti­nis dė­me­sys tu­ri pri­vers­ti vals­ty­bes, pa­žei­du­sias as­mens tei­ses, pa­keis­ti pri­im­tus spren­di­mus. D. Jau­niš­kis 2016 m. ko­vo 31 d. prie liu­dy­to­jų R. Pau­laus­ko, V. Ma­kaus­ko (at­sto­vas spau­dai) man pa­sa­kė, kad šį ver­ti­ni­mą pa­si­ra­šė ne­skai­tęs. Ant­ra­sis ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­tas raš­tu jau Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai pa­tvir­ti­no, kad A. Šiu­pa­ris pa­si­ra­šė šį ver­ti­ni­mą, net ne­ver­ti­nęs in­for­ma­ci­jos apie ma­ne, ir kad tai nu­ro­dy­ta Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vo. Iš pra­džių raš­tu jie man aiš­ki­no, kad tai yra vals­ty­bės pa­slap­tis, dėl ko esu įra­šy­tas. Po to, kai 2017 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka aš krei­piau­si į teis­mą dėl jo as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės, 2017 m. rug­sė­jo 29 d. šis bai­lys pa­ra­šė raš­tu, kad aš ne­su grės­mė na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Tuo me­tu S. Pu­nys, Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jas, sa­ko, kaip ga­li bū­ti du do­ku­men­tai, kaip ga­li… 10 mi­nu­čių sky­rė­te, ačiū. Kaip ga­li bū­ti du do­ku­men­tai, kur vie­na­me aš grės­mė na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, ki­ta­me – ne?

O da­bar apie mo­ra­lę. D. Jau­niš­kis bu­vo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos ap­sau­gos sky­riaus ant­ro­jo eše­lo­no dar­buo­to­jas. Aš dir­bau… Apie mo­ra­lę, ką jis įra­šė į grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Z. Vaiš­vi­la 1991 m. sau­sio 13 d. kaip Kraš­to ap­sau­gos ir vi­daus rei­ka­lų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas bu­vo pa­skir­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lai­ki­no­sios gy­ny­bos va­do­vy­bės na­riu. Man ne­ži­nant bu­vau iš­rink­tas nak­tį Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju. Sau­sio 16-ąją, au­kų lai­do­tu­vių iš­va­ka­rė­se, po aš­tuo­nių die­nų ne­bu­vi­mo grį­žau na­mo per­si­reng­ti kaip lai­do­tu­vių ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. 15 se­kun­džių ma­ne sky­rė nuo su­lai­ky­mo ir liu­dy­to­jai yra pir­mos ap­sau­gos žie­do – Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos ap­sau­gos sky­riaus žmo­nės. Sau­sio 9 die­nos va­ka­re ma­ne iš su­si­ti­ki­mo par­ve­žant in­for­ma­ci­ja, ka­da bus ima­mas spau­dos bokš­tas ir ki­ti, per 20 se­kun­džių vos ne­su­lai­kė Šiau­rės mies­te­lio di­vi­zi­jos spec. pa­da­li­niai. Sau­sio 8 die­ną, vi­si ži­no­me apie įsi­ver­ži­mą į Sei­mą, bu­vau aš, ku­ris iš­ėjo pro pra­lauž­tas du­ris į mi­nią, ir su E. Ka­lia­čiu­mi kal­bė­jau­si, ko­dėl mū­sų OMON’as va­lan­dą vė­liau at­si­ra­do. Po pu­čo Mask­vo­je su pir­mu eše­lo­nu dar gy­vais D. Gry­baus­kai­tės lai­kais iš­mė­ty­tais iš Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to žmo­nė­mis su au­to­ma­tais mes bu­vo­me TSRS gy­ny­bos mi­nist­ro J. Ša­poš­ni­ko­vo pri­ima­ma­ja­me.

Su­si­pa­ži­nęs su D. Gry­baus­kai­tės lai­kais 2013 m. lap­kri­čio 3 d. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros nu­trauk­tu ty­ri­mu dėl ma­no ir iš vi­so 25 nu­ken­tė­ju­sių­jų su­mu­ši­mo Mai­ro­nio gat­vė­je spaus­tu­vė­je, kur mes gy­nė­me tai­kos prie­mo­nė­mis pas­ku­ti­nę spaus­tu­vę, Lie­tu­vos val­džiai lei­džian­čią spaus­din­ti, po dau­gy­bės me­tų aš pa­ma­čiau Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą, S. Le­me­žio nuo­mo­nę: mus tal­žiu­si TSRS vi­daus ka­riuo­me­nė vyk­dė mū­sų tei­sė­sau­gos funk­ci­jas. Šis tei­sė­jas dar tei­sė­jas.

Ką aš dar pa­sa­ky­siu. Šio­je by­lo­je, aš su­si­pa­ži­nau su me­džia­ga, aš su­ži­no­jau, kaip aš du kar­tus bu­vau są­mo­nės ne­te­kęs. Po sep­ty­nių smū­gių „ba­na­nu“ į gal­vą, TSRS vi­daus ka­riuo­me­nė vo­žė man į gal­vą ir ma­ne at­jun­gė. An­trą kar­tą at­jun­gė, kai ka­rei­viai iš­neš­da­mi ma­ne ap­svai­gu­sį nu­me­tė že­myn gal­va pro­chod­noj. 1991 m. (klau­sy­ki­te!) ko­vo 19 d. su­lai­kius A. But­ke­vi­čių, kraš­to ap­sau­gos va­do­vą, OMONʼui…

Su­lai­kius OMONʼui, aš nu­va­žia­vau pas A. Žit­ni­ko­vą, vi­daus ka­riuo­me­nės va­do­vą. Tą, ku­rio ka­rei­viai ma­ne su ki­tais 25 tal­žė. Ir mes per 12 va­lan­dų iš­spren­dė­me. Mes be D. Jau­niškio ir be jo­kios ap­sau­gos su vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ru P. Liu­ber­tu nu­ė­jo­me į ba­zę iš­lais­vin­ti A. Bu­t­ke­vi­čiaus.

Šis žmo­gus ap­šau­kė ma­ne na­cio­na­li­ne grės­me ir bai­lys pa­ra­šė raš­tą, kad jis toks nė­ra. O da­bar apie jo me­la­gys­tes. 2016 m. ko­vo 31 d. jo ka­bi­ne­te aš įtei­kiau pra­šy­mą ne tik­tai iš­mes­ti ma­ne iš grės­mių ver­ti­ni­mo. Aš pa­tei­kiau Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir am­ba­sa­dos at­sa­ky­mą apie tai, kad Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė iki šiol yra vals­ty­bės Ru­si­jos pa­slap­tis. Ir at­sa­ky­mą aš ga­vau, kaip į klau­si­mą, jį ga­li pa­tvir­tin­ti dar gy­vi liu­dy­to­jai, kad 1991 me­tais, ta­da, kai mes tai da­rė­me, ji dir­bo TSRS am­ba­sa­do­je Va­šing­to­ne. Šis me­la­gis D. Jau­niš­kis prie mi­nė­tų liu­di­nin­kų pa­si­ža­dė­jo tai tir­ti. Jis ne­iš­ty­rė to. Tei­sė­ja R. Gu­die­nė, Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja, nu­ro­dė Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai teis­mo nu­tar­ti­mi iš­rei­ka­lau­ti me­džia­gą iš šių vei­kė­jų, kad jie ti­ria tą grės­mę Lie­tu­vai.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, jū­sų lai­kas bai­gė­si. At­si­pra­šau. Ačiū.

Z. VAIŠVILA. Ačiū. Aš pra­šau… baig­da­mas pas­ku­ti­nę min­tį pa­sa­kau. Da­riau Jau­niš­ki, jei­gu esi ne men­kys­ta ir vy­ras, pats at­si­imk šią sa­vo kan­di­da­tū­rą. Ačiū.

Komentarai   

+21 # jeronimas 2020-04-08 17:45
Gerb kolega Pranskieti,jusu laikas jau senai pasibaiges,nes jus neteisetai ,negrazioj formoj,kazkaip perbeges pas landsberginius ,uzsibuvot zaliuju skirtoj kedej,seime.O Zigmui pagarba,ir tiems,kurie viesai apkaltinti nusikaltimu valstybei,nesileidzia but dergiami.idomiausia ,kad dergia tie,kurie yra tikri Tevynes -Lietuvos isdavikai.Daugelyje valstybiu vadovai tokiems netiesia ranku,o tiesiog perduoda tam tikram teiskui,kur tokiems auksciausia bausme-susaudant.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Eglė Kusaitė 2020-04-08 20:41
Eglė Kusaitė nubausta už nuomonę
https://undocs.org/en/CCPR/C/126/D/2716/2016
O Seimui melagis VSDšnikas labai parankus :-x
Seimą renka ne kas kitas, o Didinga Lietuvių Runkelių ir Avinų TAUTA, kuri 1992-10-25 priėmė LR Konstituciją ir stovėjo 1989 m. Baltijos Vištgaidžio Kelyje.
Vsio zakonno ;-)
Kokia Tauta-toks ir Seimas 8)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # wwww 2020-04-11 13:47
https://www.youtube.com/watch?v=5fDaUF7sIFk
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti