Genocido tyrimo centras „dešimtmečiais” klastojo istoriją

Burauskaite

Burauskaite

 

 

2021-04-08 Vilnius

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Br. Genzelis, I. Andrukaitienė, V. Baldišis, A. Butkevičius, E. Grakauskas B. Rupeika ir Z. Vaišvila papildė savo kreipimąsi į LR Seimo valdybą dėl dešimtmečiais netinkamai organizuojamos ir ydingos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) veiklos. 2021-03-26 Seimo valdybos posėdyje šie signatarų siūlymai liko nesvarstyti, apsiribota tik LGGRTC vadovo keitimo klausimu, remiantis kelių paskutiniųjų mėnesių veikla. 

Signatarai atkreipė Seimo valdybos dėmesį į tai, kad 2018-09-05 Seimo valdybos pavedimu Valstybės istorinės atminties komisijos sudaryta darbo grupė nustatė, kad www.kgbveikla.lt paskelbtos nepagrįstos šmeižikiškos LGGRTC pažymos, kuriose teigiama, jog kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS VSK (rus. KGB). Buvusi LGGRTC vadovė T. B. Burauskaitė komisijai paliudijo, kad šios pažymos buvo sukurtos, įtakojant tai ir politikams. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad už tai atsakinga buvusi įstaigos vadovė T. B. Burauskaitė, tačiau Seimo valdyba šios ataskaitos nesvarstė ir nevertino. 

Signatarai atkreipė Seimo valdybos dėmesį ir į tai, kad 2010 m. Seimui leidus LGGRTC skelbti buvusios TSRS specialiųjų tarnybų dokumentus, ši įstaiga be teisinio pagrindo dubliavo tarpžinybinės Liustracijos komisijos, kuriai vienintelei įstatymų leidėjas suteikė teisę spręsti dėl slapto bendradarbiavimo su šiomis tarnybomis fakto nustatymo, veiklą. Tai buvo daroma pažeidžiant ir LGGRTC Generalinės direktorės įsakymais nusistatytą tvarką, nesikreipiant į tarpžinybinę Liustracijos komisiją dėl galimo asmenų slapto bendradarbiavimo faktų patikrinimo, neteikiant dviejų LGGRTC kandidatų į šią Komisijai, tuo trikdant ir šios Komisijos veiklą.

Ši veikla skandalingai atsiskleidė 2018 m., kai LGGRTC slaptu bendradarbiavimu su TSRS VSK (KGB) viešai apšmeižė kardinolą Vincentą Sladkevičių, Donatą Banionį, Saulių Sondeckį, ignoruojant tarpžinybinę Liustracijos komisiją, nustačiusią, kad tokių faktų nebuvo.

Signatarai I. Andrukaitienė, A. Butkevičius, Br. Genzelis ir Z. Vaišvila papildė savo kreipimąsi į Seimo valdybą bei Valstybės Nepriklausomybės stipendijos komisiją dėl šmeižikiškas LGGRTC pažymas apie kardinolą Vincentą Sladkevičių, Donatą Banionį, Saulių Sondeckį sukūrusio istoriko Mariaus Ėmužio. 

Signatarai kviečia Seimą skubiai sudaryti visų frakcijų atstovaujamą Seimo darbo grupę įsisenėjusioms LGGRTC problemoms spręsti, įtraukiant į šią Darbo grupę ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus, įsigilinusius į šiuos klausimus. Iš M. Ėmužio, Seimui prisipažinusio, kad nebuvo jokio pagrindo teigti, visų pirma, dėl kardinolo V. Sladkevičiaus tariamo slapto bendradarbiavimo su TSRS VSK (KGB), tačiau sukūrusio šmeižikišką LGGRTC pažymą apie kardinolo V. Sladkevičiaus tariamą buvimą slaptu agentu „Alksnis“, signatarai kviečia panaikinti Valstybės Nepriklausomybės stipendijos komisijos 2021-02-11 sprendimą skirti istorikui M. Ėmužiui Valstybės Nepriklausomybės stipendiją. 

Facebook komentarai
});}(jQuery));