FNTT šefai sąmoningai slepia buvusio Kriminalinės policijos biuro vadovo A.Matonio brolio aferas

Mikulskis

Mikulskis

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

Zigmas Vaišvila

Lizdeikos g. 29, 10101 Vilnius tel. 8-69875070, zigmas.vaisvila@lrs.lt

 

 

Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui              2019-02-28 Vilnius

Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui

 

DĖL FNTT prie LR VRM vadovų kišimosi į ikiteisminio tyrimo eigą ir draudimo pavaldiniams vykdyti ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro nurodymus

 

Pateikiu informaciją apie neteisėtą ir piktnaudžiaujant pareigomis FNTT prie LR VRM vadovų atvirai vykdomą kišimąsi į ikiteismino tyrimo Nr.10-9-00139-12 eigą, sąmoningai pažeidžiant BPK reikalavimus dėl tyrimo nepriklausomumo ir draudžiant FNTT VAV NVTS vyr. tyrėjai Rasai Bernatonytei vykdyti Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro Mindaugo Greičiaus nurodymus dėl šio ikiteisminio tyrimo plano vykdymo.

2018-02-09 Generalinės prokuratūros prokurorės J. Kančauskienės nutarimu, be kitų tyrime atliktinų veiksmų, nurodyta išsiaiškinti, kas Vokietijoje iš banko paėmė UAB „Skomė“ direktoriaus Juozo Matonio iššvaistytas lėšas – 162911,26 EUR. Šiuos veiksmus atlikti ikiteisminio tyrimo įstaigai pavedė ir prokurorai A. Abromaitienė, M. Greičius. Pagal tyrimo planą tam išsiaiškinti numatyta kreiptis į Lietuvos banką.

Tyrime nustatytos Juozo Matonio sąsajos su Vokietijos verslo partneriais, kas sudaro realias prielaidas tam, kad Vokietijoje būtent šie asmenys galėjo pasisavinti šias lėšas, panaudojant banko čekį 1`788`961,03 HK$ sumai. Šias lėšas (162911,26 EUR), pagal 2017-03-15 LTEC eksperizės akto duomenis, suklastotų dokumentų pagrindu UAB „Skomė“ pervedė pašalinei įmonei į Standard Chartered (Hong Kong) Limited banką.

 

2019-02-06 FNTT VAV NVTS vadovo E. Leškevičius rašytiniu nurodymu jo pavaldinei vyr. tyrėjai R. Bernatonytei raštu nurodyta nevykdyti prokurorų pavedimų, t.y. nesikreipti į Lietuvos banką, nurodyta vietoje šio tyrimo veiksmo paskirti FNTT ūkinės veiklos tyrimo specialisto ir Pinigų plovimo prevencijos valdybos darbuotojo konsultacijas.

FNTT vyr. tyrėja R. Bernatonytė, gavusi prokuroro M. Greičiaus, vadovaujančio šiam tyrimui, pakartotinį nurodymą vykdyti jo pavedimą, FNTT vadovų ir toliau yra verčiama tai nedaryti. To pasekoje Rasa Bernatonytė surašė 2019-02-13 tarnybinį pranešimą FNTT prie LR VRM direktoriui Antoni Mikulskiui, kuriame nurodė, kad tai ji daryti privalo dėl trijų prokurorų – Generalinės prokuratūros prokurorės J. Kančauskienės, Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorų A. Abromaitienės ir M. Greičiaus – rašytinių nurodymų.

Antoni Mikulskio 2019-02-14 elektroninė rezoliucija jo pavadinei vyr. tyrėjai Rasai Bernatonytei pagrįstai vertintina kaip tolimesnis kišimasis į šį ikiteisminį tyrimą, naudojantis tarnybine padėtimi ir siekiant, kad nebūtų vykdomas trijų prokurorų nurodymas, o būtų vykdomas FNTT vadovų nurodymas vyr. tyrėjai R. Bernatonytei. Tai, kad net FNTT direktorius kišasi į šį ikiteisminį tyrimą, o po mano 2019-02-13 prašymo pateikimo manęs kontroliuoti į kabinetą, kuriame kompiuteryje man buvo sudaryta galimybė susipažinti su dalimi J. Matonio įvykdytų UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ mokėjimų, 2019-02-13 d. atvyko FNTT Vilniaus apygardos valdybos viršininkas Dainius Baršauskas, patvirtina, jog FNTT vadovai yra beatodairiškai suinteresuoti veikti Juozo Matonio ir kitų jo galimai nusikalstamų veikų bendrininkų naudai, neleidžia jų pavaldinei R. Bernatonytei vykdyti prokororų pavedimus.

Dėl šių rašytinių įrodymų gavimo esu kreipęsis į tyrimui vadovaujantį prokurorą.

Ikiteisminio tyrimo byloje Nr.10-9-00139-12 yra 2019-02-15 FNTT prie LR VRM Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininko Viliaus Pečkaičio raštiškas patvirtinimas, kad ši valdyba negali suteikti šiam ikiteisminiam tyrimui reikiamos informacijos pagal FNTT vadovų nurodymus vyr. tyrėjai R. Bernatonytei. Ir tai suprantama, nes prokurorai turi surinkti konkrečius duomenis ir įrodymus, kas pasiėmė iš banko nurodytas lėšas, bet ne teoriškai konsultuotis, kaip plaunami pinigai.

To negali nežinoti ir nesuprasti kompetetingi FNTT vadovai, kurie net raštu ir net pakartotinai paties FNTT prie LR VRM direktoriaus A. Mikulskio rezoliucija jų pavaldinei vyr. tyrėjai R.  Bernatonytei nurodo nevykdyti prokurorų nurodymų, o nurodo vykdyti pavedimą konsultuojantis su kitais jų , t.y. FNTT pavaldiniais, kurie neturi galimybės tai padaryti.

 

 

Mikulskis

FNTT direktorius Antoni Mikulskis, gavęs Rasos Bernatonytės 2019-02-13 tarnybinį pranešimą, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais privalėjo ne tik pareikalauti iš E. Leškevičiaus pasiaiškinimo, bet ir nedelsiant jį atleisti iš užimamų pareigų ir pranešti prokurorui. Todėl Antoni Mikulskio veikloje yra ir akivaizdus neveikimas.

 

Tai jau ne pirmas kartas, kada FNTT vadovai, pažeisdami BPK nuostatas, atvirai siekia, kad Juozo Matonio galimai nusikalstamos veikos nebūtų tiriamos. 2018-01-11 Vilniaus apygardos prokuratūros 3 BPS vyr. prokuroro R. Boiko pavedimu FNTT buvo pavesta patikslinti mano prokuratūrai pateiktą medžiagą ir priimti procesinį sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl Juozo Matonio ir jo bendrininkų galimai nusikalstamų veikų. Tačiau FNTT VAV NVTS viršininko E. Leškevičiaus 2018-01-19 rašytine rezoliucija jo pavaldinei K. Stašaitytei – Tamošauskei buvo nurodyta, kaip išspręsti šį prokuroro pavedimą: „patikslinti ir spręsti klausimą dėl atsisakymo pradėti“ (pateiktas Jums mano 2018-08-03 prašymu). Prieš tai, sprendžiant iš rašytinės rezoliucijos, ši medžiaga buvo pateikta FNTT prie LR VRM VAV viršininkui Dainiui Baršauskui. K. Stašaitytė-Tamašauskė, nevykdydama prokuroro R. Boiko pavedimo ir neatlikusi jokių tyrimo veiksmų, 2018-01-26 nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, t.y. įvykdė ne prokuroro, o jos viršininko rašytinį nurodymą (tyrimo medžiaga Nr.M6-02-0008-18).

 

 Akivaizdūs piktnaudžiavimo tarnyba ir neveikimo, savavaldžiavimo faktai – net rašytiniai įrodymai, atvirai vykdomas kišimasis į ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 veiksmus, net raštu pavaldiniams nurodant nevykdyti šiam ikiteisminiam tyrimui vadovaujančių prokurorų ir aukštesnių prokurorų nurodymų šio ikiteiminio tyrimo veiksmus atliekančiai FNTT vyr. tyrėjai R. Bernatonytei, patvirtina, kad šio ikiteisminio tyrimo eiga tapo grėsminga Juozui Matoniui, buvusiam vidaus reikalų ministro pavaduotojui. Tik taip galima paaiškinti šį beatodairišką ir neteisėtą sąmoningą FNTT vadovų trukdymą vykdyti šį ikiteisminį tyrimą.

Akivaizdu, kad atsidūrusi šioje padėtyje FNTT vyr. tyrėja Rasa Bernatonytė, negali tinkamai vykdyti savo pareigas – tyrimui vadovaujančio prokuroro nurodymus. Akivaizdu, kad jos vadovų vykdomas kišimasis į šio tyrimo eigą sudaro galimybes pašaliniams asmenims, galimai ir Juozui Matoniui, sužinoti apie tyrimo eigą ir bylos medžiagą be prokuroro žinios.

 

Atsižvelgiant į išdėstytą, prašau Jus:

  1. Nedelsiant atleisti iš užimamų pareigų FNTT prie LR VRM direktorių Antoni Mikulskį ir VAV NVTS vadovą Edgarą Leškevičių, apie jų veikas pranešti prokurorui.

  2. Nedelsiant priimti mane kaip Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą.

 

Pagarbiai,

Zigmas Vaišvila

Facebook komentarai
});}(jQuery));