Dėl medicininių eksperimentų su žmonėmis

stabdyk

stabdyk

 

ASOCIACIJOS STABDYK SAVIVALĘ PREZIDENTAS

HELSINKIO GRUPĖS NARYS

LAISVĖS KOVŲ DALYVIS

LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ORDINO KAVALIERIUS

 

                                                       Arnoldas Taujanskas,

                                            El. p.: ttaujanskas@hotmail.com

 

                                        Advokatas dr. Antanas Bartusevičius

                                      El. p.: antanas.bartusevicius@gmail.com                                                   

                         DĖL šiurkščių lietuvos žmogaus TEISIŲ PAŽEIDIMO

                                                  

                                              2021 m. liepos 20-21 d.

Birštonas – Vilnius

                                                                 

 

 

Asociacijos „Stabdyk savivalę“ Prezidentas, siekdamas atkreipti Lietuvos Advokatūros dėmesį į tai, kad po Antrojo pasaulinio karo, medikai buvo teisiami už dalyvavimą karo nusikaltimuose ir nusikaltimus Žmoniškumui karo metu, kreipiasi į Lietuvos Advokatūrą in corpore: Visuotinį advokatų susirinkimą, kuris turėtų įvykti 2021 m. rugpjūčio 20-21 dienomis Birštone, Royal Spa Residence, Advokatų tarybą, Pirmininką.

 

Daktaras Aleksanderis JAV karo nusikaltimų patarėjui 1947 m. balandžio 17 d. pateikė Memorandumą. Jame buvo suformuluoti 6 (šeši) punktai,  apibrėžiantys teisėtus medicininius tyrimus. Šie 6 punktai buvo patikslinti į 10 (dešimt) punktų ir tapo žinomais kaip “Niurnbergo kodeksas”. Po Niurnbergo teismo proceso šis kodeksas tapo daugelio tarptautinių deklaracijų pagrindu. Nors jo teisinė galia nebuvo tvirtai teisiškai įtvirtinta. Nepaisant to, Niurnbergo kodeksas išlieka svarbiausiu medicinos etikos dokumentu. Eksperimentų su žmonėmis praktikos šalininkai savo požiūrį grindžia tuo, kad tokiais eksperimentais visuomenės labui gaunami rezultatai, kurių neįmanoma pasiekti kitais metodais ir tyrimo priemonėmis. Tačiau, inter alia, visi sutinka, kad siekiant patenkinti moralės, etikos ir teisės sampratas, būtina laikytis pagrindinių principų. Mes juos maloniai priminsime Visuotiniam advokatų susirinkimui.

 

  1. Neabejotinai būtinas savanoriškas tiriamojo asmens sutikimas.

Tai reiškia, kad tiriamasis asmuo turi turėti teisinį veiksnumą duoti sutikimą; jo padėtis turi būti tokia, kad jis galėtų laisvai rinktis be jokio jėgos, apgaulės, klastos, prievartos, perdėto įtikinėjimo ar kitokios paslėptos prievartos ar prievartos elemento įsikišimo; jis turi turėti pakankamai žinių apie tiriamojo dalyko elementus ir juos suprasti, kad galėtų priimti suprantamą ir apsišvietusį sprendimą. Pastarasis elementas reikalauja, kad prieš eksperimentiniam subjektui priimant teigiamą sprendimą, jam būtų pranešta apie eksperimento pobūdį, trukmę ir tikslą, jo atlikimo metodą ir priemones, visus pagrįstai tikėtinus nepatogumus ir pavojus, taip pat apie poveikį jo sveikatai ar asmeniui, kuris gali atsirasti dėl jo dalyvavimo eksperimente.

Pareiga ir atsakomybė įsitikinti sutikimo kokybe tenka kiekvienam asmeniui, kuris inicijuoja eksperimentą, jam vadovauja arba jame dalyvauja. Tai asmeninė pareiga ir atsakomybė, kurios negalima nebaudžiamai perduoti kitam asmeniui.

  1. Eksperimentasturibūti toks, kad duotų vaisingų rezultatų visuomenės labui, kurių neįmanoma nustatyti kitais metodais ar tyrimo priemonėmis, o ne atsitiktinio ir nereikalingo pobūdžio.
  2. Eksperimentasturėtųbūti taip suplanuotas ir pagrįstas bandymų su gyvūnais rezultatais bei žiniomis apie natūralią tiriamos ligos ar kitos problemos istoriją, kad laukiami rezultatai pateisintų eksperimento atlikimą.
  3. Eksperimentasturėtųbūti atliekamas taip, kad būtų išvengta visų nereikalingų fizinių ir psichinių kančių ir sužalojimų.
  4. Nėvienaseksperimentas neturėtų būti atliekamas, jei yra a priori pagrindas manyti, kad įvyks mirtis ar sužalojimas, sukeliantis negalią; galbūt išskyrus tuos eksperimentus, kai eksperimentuojantys gydytojai taip pat yra tiriamieji.
  5. Rizikoslaipsnis, kurįreikia prisiimti, niekada neturėtų viršyti rizikos laipsnio, kurį lemia eksperimentu sprendžiamos problemos humanitarinė svarba.
  6. Reikėtųtinkamaipasiruošti ir sudaryti tinkamas sąlygas, kad būtų galima apsaugoti eksperimento dalyvį nuo net menkiausios galimybės susižeisti, tapti neįgaliu ar mirti.
  7. Eksperimentąturėtųatlikti tik mokslinę kvalifikaciją turintys asmenys. Visais eksperimento etapais turėtų būti reikalaujama, kad eksperimentą atliekantys ar jame dalyvaujantys asmenys būtų kuo labiau įgudę ir rūpestingi.
  8. Eksperimentometutiriamasis žmogus turėtų turėti galimybę laisvai nutraukti eksperimentą, jei jis pasiekė tokią fizinę ar psichinę būseną, kai jam atrodo, kad tęsti eksperimento neįmanoma.
  9. Eksperimentometuatsakingas mokslininkas turi būti pasirengęs nutraukti eksperimentą bet kuriame etape, jei, vadovaudamasis iš jo reikalaujamais geranoriškumo, aukštesniais įgūdžiais ir kruopščiu vertinimu, jis tikriausiai turi pagrindo manyti, kad tolesnis eksperimento tęsimas gali sužaloti, padaryti neįgalų arba nužudyti eksperimento dalyvį.

(In: Jungtinių Valstijų Holokausto memorialinis muziejus, Vašingtonas, DC).

 

 

 

 

Savo laiku Lietuvos Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė pareiškė: „Galime didžiuotis, kad diktuojame kokybės standartus ne tik Lietuvos teisinėje sistemoje, bet esame sektinas pavyzdys ir tarptautinėje advokatų bendruomenėje“. (In: Lietuvos Advokatų etikos kodeksas. Vilnius, 2017, p. 4). Taigi, esame labai reikšmingi Europos Sąjungoje.

 

 

LR Konstitucijos 18, 21, 25, 33, 35 straipsniai skelbia: Lietuvoje žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, draudžiama žeminti žmogaus orumą, žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką, piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas. Vadinasi, pripažįstamos ir garantuojamos žmogaus ir piliečio teisės bei laisvės. Ar advokatas ne žmogus ir pilietis? Dažnai kasdieniniame gyvenime advokatas susiduria su sudėtingomis, sunkiai išsprendžiamomis žmonių problemomis, šiurkščiais jų teisių ir laisvių pažeidimais. Neretai advokatui iš to kyla būtinybė ginti net ir savo teises. Savo ruožtu, tarnauti teisei ir pilietinei visuomenei kaip humaniškam reiškiniui visada buvo pagrindiniu strateginiu Advokatūros tikslu.

 

Tačiau, Lietuvos Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė, siekdamas išlikti „trende“- „Save the Planet kill Yourself“, ryžtingai pasiūlė: „Jau ne pirmą kartą kartoju siūlymą, kaip paskatinti Lietuvos gyventojus skiepytis, nesukuriant jokių prievartinių mechanizmų: priimti teisės aktus, pagal kuriuos ilgalaikę žalą sveikatai, kilusią dėl Covid skiepo (šalutinio poveikio), realia ir adekvačia suma (žinoma, ne 100 ar 1000 Eur) atlygina valstybė. Teigiama, kad skiepų ilgalaikis šalutinis poveikis – itin retas, tačiau gyventojai tuo nepasitiki. Šis sprendimas siųstų aiškų ir visiems suprantamą signalą apie valstybės pasitikėjimą mokslu ir aiškų įsipareigojimą atlyginti žalą sveikatai dėl bet kokių su Covid skiepu siejamų rizikų. Pakeiskime mąstymo būdą !!! Vietoje “priversti, įpareigoti ir bausti”, bandykime inovatyviai, pasiremdami pasitikėjimu, skatinti !!!” (In: Fb, 2021-07-19).

 

Ar toks Lietuvos Advokatų tarybos pirmininko siūlymas nėra pernelyg laisvai interpretuotas į stebėtinai panašius  kitų influencerių tuščius samprotavimus?  Kyla natūralus klausimas: Ar šis siūlymas legitimus? Neprieštarauja mūsų aukščiau išvardintiems Niurnbergo kodekso 10 principų?

 

Tokia Advokatų tarybos pirmininko nuostata rodo, kad Advokatūra tą problemą užmaskuoja ir bando rasti lengvesnę išeitį sudėtingo klausimo sprendime. Lietuvos Advokatūra neturėtų sutikti su tokiu siūlymu. Vietoje to, prof. dr. Ignas Vėgėlė primygtinai rekomenduoja advokatams tikėti mokslu. Būtent, kaip LR Sveikatos apsaugos ministru A. Dulkiu ar tyliai pritariančia pirmininkui Advokatų taryba? Ar mūsų nedomina Vokietijos advokato Reiner‘io Fuellmich‘o veikla ir pastebėjimai, kas slepiasi po Koronos šydu? Neuždavinėti klausimų, o tik vykdyti  nurodymus, įsakant „plebsui“ veikti pagal jų užgaidas, pamirštant lojalumo, advokatų etikos, profesionalumo, solidarumo ir kitus Advokatūros principus. Kada mums bus leista tarti griežtą žodį:“Gana“? Atsakome: nebent Advokatų marše! Tai kaip dėl galimybių paso? Advokatas be galimybių paso negalės praktikuoti? Ką apie tai galvoja kiti advokatai ir visuomenės veikėjai? Pokyčiai po pokyčių?

 

Advokatas Arnas Ilgauskas: „Totalitarizmas ir teroras plečiasi kasdien. Vyriausybės nutarimu, nuo liepos 26 d. išplečiamas darbuotojų sąrašas, kurie privalo testuotis kas 7 – 10 d. Be, kitų darbuotojų, tai apima ir visus valstybės bei jiems prilygintus tarnautojus, Kultūros, meno, laisvaslaikio ir lankytojus aptarnavimo paslaugas teikiančius asmenis.“ (In: Fb, 2021-07-19).

Susipažinkite:

https://www.teisesakturegistras.lt/…/156c7fc0e60111eb9f…

Buvęs LR Vidaus reikalų ministras Gintaras Furmanavičius: “Man tikrai sunku suprasti, kas atsitinka su šios kadencijos Europarlamento narėmis. Jau antra iš jų (pirmą nesunkiai atspėsite) atrodo lyg apsirgusi sunkia psichine liga. Galima būtų manyti, kad tai didelių europinių pinigų poveikis, bet juk Krašto apsaugos ministerijoje eurai irgi liejosi laisvai.

Naudodamasis proga perspėju jus visus, kad tikimybė, jog aš pasiskiepinsiu absoliučiai lygi tikimybei, jog išgėręs sėsiu už vairo ir jos abi lygios nuliui.

Todėl prašau jūsų gerai pagalvoti prieš bendraujant su manim. Nes mano skleidžiamos mintys visiškai neatitinka šviesuomenės standartų ir yra ne mažiau, o kartais gal net labiau pavojingos už pseudopandemiją.” (In: Fb, 2021-07-19).

 

 

Tai kokios lietuvių tautos galimybės oriai gyventi? Mūsų pasirinkimas: neteisėtai primetamus pokyčius leisti ar neleisti? Kodėl leidžiame Advokatų tarybai ir jos pirmininkui pasilikti su primetamu pasirinkimu? Kita vertus, jei nieko nebus daroma Lietuvoje ir toliau nenumaldomai plėsis nepasitenkinimas esama padėtimi, finansine nejautra, kuri galiausiai sukels sprogimą valstybėje, kad apgintų mūsų žmogiškąsias ir profesines vertybes. Mes, Lietuvos žmonės, dabartinėmis aplinkybėmis negalime likti abejingi savo šalies likimui. Nes esame paversti pigiausiu Lietuvos resursu. Niekas jokių adekvačių ir realių žalų niekam neatlygins. Niekas tų kompensacijų negaus. Todėl tuščios kalbos įkalbinėti žmones daryti tokius mainus: sveikata arba neteisėtas asmens eksperimentas su savo gyvybe už menamus pinigus?

 

Lietuvos Advokatūrai antrą kadenciją pirmininkaujant Ignui Vėgėlei įsismarkavo savivalė. Galimai, be Visuotinio susirinkimo sprendimo pasiskirtas Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas, išparduotas advokatūros nekilnojamasis ir kitas turtas, priimami įvairūs voliuntaristiniai sprendimai. Būdami Advokatų taryboje Jūs savo neapgalvotais ir nesuderintais su advokatų bendruomene sprendimais griaunate Advokatūrą, menkinante advokatus. Jūsų sprendimai stato Advokatūrą į pavojų, nes darote tai prisidengdami pandemija ir karantinais. Nepasisakote aktualiais Lietuvos valstybės egzistencijos klausimais ir nediktuojate jokių kokybės standartų Lietuvos ir Europos Sąjungos teisinėje sistemoje.

 

Pagal tokį Advokatų tarybos ir pirmininko  – „modus operandi“ mes, advokatai, esame tam, kad būtume „savo vietoje“. Baimingi. Nepaisant to, mes kalbėsime, organizuosimės, vienysimės ir veikdami reikalausime Teisingumo, kad advokatų laisvanoriška ir nepriklausoma asociacija tikrai taptų nepriklausoma teisinės sistemos dalimi bei Pirmininkas ir Advokatų taryba būtų savo vietoje.  Žmogiškai jautriu veidu.

 

Esant tokiai padėčiai, Lietuvos Advokatų Visuotiniam Susirinkimui, norėtume užduoti tokius klausimus:

 

Jeigu skiepijimo prioritetai keičiami nebus, ar bus teikiamos teisinės paslaugos (ikiteisminiame tyrime, įkalinimo įstaigose, teismuose, etc.)?

Kodėl pandemijos karantino metu neatleidžiate advokatų nuo advokatų/padėjėjų mėnesinių įmokų mokėjimo?

Ar skiriate advokatams finansinę paramą karantino metu? Jeigu ne, kodėl?

Ar reikalingas ES imuniteto pasas ir Lietuvos galimybių pasas?

Ar advokatai be Covid-19 „skiepų“ ir galimybių paso galės praktikuoti bei teikti teisines paslaugas?

Ar segregacija Lietuvoje nėra draudžiama įstatymu?

Kodėl nepasisakote aktualiais Lietuvos valstybės egzistencijos klausimais ir nediktuojate jokių kokybės standartų Lietuvos ir Europos Sąjungos teisinėje sistemoje?

 

Norėtume, kad mes, lietuviai, turėtume daugiau savigarbos. Nebūkime abejingi, bailūs ir nuolankūs. Veikime kartu, vieningai ir mes nugalėsime!

 

Visuotiniam advokatų susirinkimui. Advokatų tarybai. Pirmininkui. Spaudai. Portalams.

 

 

Pagarbiai,

 

 

 

 

 

 

                                                      Arnoldas Taujanskas

                                                 Prezidentas

 

 

 

 

 

 

Advokatas dr. Antanas Bartusevičius

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));