Zamolidinas Kadyrovas : „sėdžiu nei daug nei mažai daugiau kaip 2 metais per daug”

sedi

sedi

Dėl įstatymų (ne) taikymo nesilaikant LAT nustatytu taisyklių senato išaiškinimu – dvigubų standartu taikymo analogiškose teisinėse situacijose

Esu nuteistas ilgalaike laisves atėmimo bausme. Dėl teismų netinkamo įstatymo taikymo, o būtent LR BK 63-64 str. normų t.y. skirtingais nuosprendžiais priimtu bausmių bendrinimo, atlieku bausmę, didesnę, nei man būtų paskirta teisingai pritaikius įstatymo normas. Tokiu atveju susidaro vietoj man paskirtų 17 metų turėjo buti paskirta galutine bausme 15 metu. Taigi tokiu atveju sėdžiu nei daug nei mažai daugiau kaip 2 metais per daug. Atliekant laisves atėmimo bausme esu nusikaltęs ir atlikdamas laisves atėmimo vietoje. Jei butu tinkamai subendrintos bausmes nebūčiau patyręs tiek išgyvenimu ir  nebūčiau nusikaltęs. Visa si teisine situacija gal ir butu neverta platesnio visuomenes dėmesio, tiesiog eilinio nusikaltėlio „verkimas” dėl per griežtos bausmes ar teisingumo nebuvimo. Tačiau mano situacija yra tokia, jog aš neginčiju savo kaltes dėl nusikaltimu, dėl bausmių griežtumo. Tik jeigu yra laikomasi nuostatos, jog įstatymu gerbiamos žmogaus pagrindines konstitucines teises ir laisves ir bendru susitarimu visiems reikia jų laikytis, man nėra suprantama, kodėl teismai pačiu aukščiausiu lygiu nesilaiko savo pačiu priimtu nutarimu, plenariniu sesijų išaiškinimu Neteisinu savęs dėl nusikaltimu visiškai. Buvau toks koks buvau Pasikeičiau, nors tegul ir kitu akyse tas neteisingasis ir atstumtas visuomenes padugnėse.

Bausme atlieku nuo 1999 m. per si laika teko matyti ir susidurti su Lietuvos teisines sistemos pertvarkomis, įvairiomis reorganizacijomis tikrai ne viena karta. Keitėsi ir baudžiamasis kodeksas 2003m.is seno sovietinio i dabartini su visomis naujomis straipsniu redakcijomis. Taip pat kreipėsi ir baudžiamasis procesas tiek procesą reguliuojantys teises aktai. Keitėsi ir teismu darbas bei teismu įstatymai. Valdžios politika bausmių atžvilgiu iš sovietines represines tik baudžiamosios lėtu žingsniu spaudžiant Europos sąjungos žmogaus teisiu emisarams, įvairioms institucijoms tame tarpe ir Europos žmogaus teisiu teismui (EZTT).Nors pastarojo priimtu sprendimu nepalankiu Lietuvai, kaip saliai kurioje nėra paisoma žmogaus teises, žeminančios ir kankinančios kalinimo sąlygos, yra priimta tikrai daug. EZTT sprendimai tiek Europos atitinkamu komisijų rekomendacijos dėl per ilgo proceso, per dažnai skiriamu laisves atėmimo bausmių, proporcingumo teisingumo ir sąžiningumo principu nepaisymas tik įrodo šalies nenorą laikytis aukščiausiu ginamu įstatymu vertybių įtvirtintų konstitucijoje. Tai patvirtina ir prezidento Rolando Pakso situacija kai ilga laika tiesiog delsiama ir ignoruojama EZTT sprendimo įgyvendinimas, siekiant ne kilniu tikslu ar apsaugoti visuotinai svarbias vertybes, o politiniu sąskaitų suvedinėjimas ir politiniai tikslai.   Daug pasikeitimu tik viskas turėtu buti dėl žmogaus ir žmogui, juk įstatymas tarnauja žmogui kaip ir teismai su visa valdininkija.

Tikslu, kad butu apsaugotos ir ginamos žmogaus teises ir orumas yra skiriama parama  tiek iš Europos sąjungos, Skandinavijos saliu įvairiu fondu, bei šalies biudžeto. Visos skiriamos lėsos kaip yra madinga sakyti paskirstomos įsisavinamos ir tiek. Kas pasikeičia nuo to? Ogi niekas. Akivaizdus lesu švaistymas prisidengiant kilniais tikslais. Tuo visai nesunku įsitikinti ir ką rodo nustatyti faktai apie auditus pataisos įstaigose, bei visur kas susiję su viešaisiais prikimimais įkalinimo ir pataisos įstaigose, VRM sistemoje, teismuose.

Neginčiju savo kaltes ir nekeliu dėl to diskusijos. Esme dėl ko kreipiuosi i redakcija ir noriu viešumo bei informuoti platesne visuomenes dali bei teisininku bendruomene žmogaus teisiu gynėjus bei teismine valdžią, būtent pastaroji yra konstitucijoje įtvirtintų pagrindiniu žmogaus teisiu ir laisvių gynėja, kadangi akivaizdžiai matau neveikimą institucijų, atskiru pareigūnu ir nenorą keisti esamos padėties. Nevilties šauksmas su tikėjimu gal busiu išklausytas ir išgirstas reikiamu, atsakingu institucijų asmenų, ir ateityje žmonėm neįskils tokiu teisiniu kolizijų.

Gindamas savo teises visuotinai priimtinu būdu ir išnaudodamas visas teisines priemones bei visas teismu pakopas, likau giliai nusivylęs ir nesupratęs, teismu nenoru nepagarba įstatymui ir pačiu teismu suformuotu aiškinimu, peraiškinimu. LAT priimdamas mano atžvilgiu prieštaringus sprendimus savaime įneša nepasitikėjimą Lietuvos teisine sistema pačiu aukščiausiu lygiu. Sprendžiant klausima dėl mano teisines padėties viskas yra aiškiai apibrėžta tiesk LR BK 63-64 str. LR BK 10-11 str. aiškinime skiriant viena galutine subendrinta bausme pagal skirtingais nuosprendžiais paskirtas bausmes. Tokiu principu griežčiausia bausme paskirta pagal viena iš sunkiausiu veiku bendrinama su kita veika taikant apėmimo būda.

LAT savo nutartyse, LAT senatas ne karta yra išaiškinęs bendrinant bausmes ir taikyti bausmių apėmimą būtinai reikia atsižvelgti ne tik i formalųjį pagrindą dėl bausmių sunkumo skirtumo bet ir i kėsinimo objektą. Manau nėra ginčijamas faktas jog aukščiausia ginama vertybe tai yra žmogaus gyvybe. Vagyste ar plėsimas yra kėsinimasis i materialini geri kuri gali kompensuoti atkurti. Tokiu būdu bausme paskirta už žmogaus gyvybes atėmimą negali buti vertinama kaip veika tolygi vagystei ar plėšimui.

BPK yra įtvirtinta tokia procesine teisiu gynimo norma kaip baudžiamosios bylos atnaujinimas. Tokiu atveju baudžiamoji byla gali buti atnaujinamas jeigu egzistuoja pagrindai kurie yra numatyti BPK atitinkamuose str. Nesant šiems pagrindams procesas negali buti atnaujintas. Tokia teisine logika vadovaujantis logiška ir teisinga manyti jog jeigu yra pagrindas: netinkamai pritaikytas įstatymas ir pan tai byla atnaujinama.

Kreipdamasis i LAT ,jog butu priimtas skundas ar pareiškimas reikia turėti nemažai teisiniu žinių advokatą, kuris dar irgi išmanytu kreipimosi i LAT ypatumus, tinkamai suformuluotu skunda ar pareiksima.

Žmogus kreipdamasis i pačia aukščiausia institucija tikisi teisingumo kurio nepavyko pasiekti žemesnėse instancijose dėl įstatymo taikymo. Juo labiau kai pats LAT ne karta yra konstatavęs savo nutartyse akivaizdžius dalykus. Todėl kreipiantis dėl analogiškos teisines situacijos tikiesi ir analogiškai įspręstos bylos baigties.

Žmogaus tikėjimas ir teisėtus lūkesčius gina Lietuvos konstitucija bei žmogaus pagrindiniu teisiu ir laisvių doktrina( straipsnis).EZTT ne karta yra tai konstatavęs savo nutartyse (EZTT byla NR.)

Mano konkreti situacija yra tokia jog kreipdamasis i LAT tikėjau jog bus pasalintas teismu istatytmo taikymo neatitikimas suformuotai praktikai ir bus ištaisyta klaida. Juo labiau kai LAT priimdamas mano pareiškimas sutiko su tuo, kad egzistuoja pagrindai atnaujinti baudžiamąja byla dėl aiškiai netinkamo įstatymo taikymo, bausmes sumažinimo.

Įskart po to sieke logiškas žingsnis t.y. prašymas stabdyti bausme kadangi busiu atlikęs daugiau bausmes nei paskirta teismo sprendimu. Žinoma reikia priės tai ištaisyti įstatymo taikymo klaida ir bausmes tarpusavyje subendrinti taikant bausmių apėmimą. LAT nutartimi atmetę mano prasima dėl bausmes sustabdymo labai humaniškai motyvuodami, jog nėra reikalo stabdyti bausme kadangi nenurodžiau kokiu išgyvenimų ar praradimu galiu patirti .nei AS nei mano šeima nepatiria neva nieko skirtinio. LAT leido suprasti na taip galimai yra klaida suklydo…mes nuspręsim ką čia daryt…sėdi senai ir dar pasėdėk…

Galutinis LAT verdiktas buvo labai logiškas priės tai buvusiam. Na akivaizdžiu įstatymo taikymo klaidu nepadaryta.

Tokioje teisinėje įstatymu taikymo kolizijoje, teismu aiškinimu ir peraiškinimu kai savi gina savus,  žmogaus likimas pagrindiniu vertybių kaip žmogaus teises bei laisves apsauga tiesiog paskęsta. Svarbu apgint mundurą.

Pagal konstitucija ir teismu įstatymą teismai ir valdžia dirba žmogui ir dėl žmogaus. Tačiau žmogus žmogui nelygus. Diskriminacija ar ne čia jau reikia spręst manau specialiu žyniu turintiems kaip dabar madinga sakyti. Tačiau aš jaučiuosi taip kaip jauciuosi-diskriminuojamas dėl savo teisinio nuteistojo statuso dėl tautybes, kadangi čečenas dėl socialines turtines padėties, kadangi nesu iš turtinguoju.

Norėčiau buti labai neteisus ar klysti. Tiesiog skaitant analogiškas nutartis ir nuosprendžius matai akivaizdžius skirtingus sprendimus. Dvigubus standartus. Tikrai per įkalinimo laika sutikau daug žmonių kurie neturi nei reikiamu teisiniu žyniu nei supratimo kaip tinkamai ginti savo galimai pažeistas teises. Valstybes garantuojama gynyba dauguma atveju (tikrai nenoriu įžeisti sąžiningai ir tikrai kompetentingai atliekančių advokatu)tėra formali, o advokatas paskaičiavęs savo kaip jie sako centus iš valstybes atlygi už valandas praleistas ginant klientą, dažniausiai nesigilina i bylos esme bei nevisais atvejais ir kompetencijos turi tinkamai atstovauti. Be to ir samdomi privačiai advokatai dalis yra tikrai susipykę su sąžine ir praradę realybes jausmą, nes atlyginimas už jų dalyvavimą procese kosminis. Suprantu kad jie tikrai išmano savo Darba ir tam ilga laika mokėsi kiele kvalifikacija bei turi sukaupę patirties tiesiog jei samdytis profesionalia gynyba tai reikia ir tikrai nemažų lesu. Ir tai viskas teisėta teisiškai sureguliuota ir teisinga. Tik ar teisinga tokia padėtis kai konstitucijoje įtvirtinta vertybių apsauga prieinama toli gražu ne kiekvienam mirtingajam

Atlikdamas bausme dar turėjau motina kuri lauke savo sūnaus paklydėlio visus 21 metus. Likus iki bausmes pabaigos 4 mėnesiams mama mirė. Į laidotuves buvau konvojuotas su palyda ir antrankiais. Suprantu tokia instrukcija, pareigūnai ja privalo vykdyti. Tik paradoksas. AS už 4 mėnesiui tapsiu nebepavojingas visuomenei, o šiuo metu keliu grėsmę.

Apie resocializacija ir integracija arčiau bausmes pabaigos AS nenoriu šnekėti, nes tiesiog tokia nevyksta. Po 21metu  laisves atėmimo žmogus yra išleidžiamas i laisve visikai be jokio paruosimo parengimo ar palaipsniui pakopa po pakopos taikomo režimo švelninimo. Ir toks žmogus kaip AS, už 4 mėnesiu bus visiškai nepavojingas visuomenei ir sau, nes bausme savo tikslus bus pasiekus…butu juokinga jei nebūtu liūdna dėl tokios teisingumo įgyvendinimo sistemos.

Garsiai deklaruoti pokyčiai nuo 2020m liepos 01d. kol kas iš esmes yra vykdomi vangiai, nes valstybes pareigūnai turi 3 mėnesiu rezervą kuri stengiasi išnaudoti ir nesukurti visiems aiškios skaidrios ir prieinamos tvarkos kokiu būdu bus vykdomi naujieji garsiai įreklamuoti BVK pakeitimai. Kiek matau jie kol kas vyksta tik nežymiai daliai žmonių ir grynai formaliai palaikyti statistika. Uztat baudimo mechanizmas ijungtas pilnu pajegumu.Bet cia jau atskira tema.

Gerbiamas redaktoriau tikiu Jumis Jusu leidiniu kuriuo skleidziamas tiesos kelias, grystas demokratija,pagarba zmogaus teisem ir laisvem,moralinemis vertybemis.Jus ginate ir atstovaujate silpniausius socialiai pazeidziamus ir pasiturincius,Jus neskirtote zmoniu.Jus savo kailiu patyrete tai kas vadinama teisingumo vykdimu,matete kokia kovos kaina ir kiek laiko tai trunka.

Prasau Jusu palaikymo ir isviesinimo mano ivardintos problematikos, kadangi tai aktualu gana nemazai visuomenes daliai,ir pagaliau kas daugiau,jeigu ne Jus.Esate drasus,nors Jus is visu pusiu bando uzciaupti,draudimais,persekiojimu.

Su didele pagarba,

Zamolidinas Kadyrovas

 

P.S: labai noreciau su Jumis susitarti del interviu kol esu ikalinimo istaigoje,del mano turimos informacijos del tarkos ikalinimo istaigose del aukstu pareigunu savivales,verslo ju nelieciamumo.Lesu pereikvojimo.Manau Jus sudomintu ir naudingai pasitarnautu visiems.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));