Dar vienas laisvės šauklys – prof. A. Žukauskas : „mūsų tikslas – sunaikinti šeimą, kaip valstybės ir visuomenės pagrindą”

zukas

zukas

Demokratija, diskusija ir žodžio laisvė pagal Laisvės partiją:
„Aš nežadu kviesti [į posėdį] žmonių, kurie žviegia, kad negalima tvirtinti Stambulo konvencijos“, – prof. Artūras Žukauskas, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas.
Dalinkitės šiuo įrašu, žmonės turi tai išgirsti.

 

 

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas aiškiai pasakė, kad „mes pakviesime, tačiau ne visus. Aš, pavyzdžiui, nežadu kviesti žmonių, kurie žviegia, kad negalima tvirtinti Stambulo konvencijos, kuri apskirtai yra apie smurtą artimoje aplinkoje, ir jiems ten nepatinka, kad toje konvencijoje pasakyta apie socialinę lytį”.

Kadangi Lietuvoje moterų teisės yra labai gerai apsaugotos įstatymais, ir užtenka moteriškei paskambinti policijai, pasakyti, kad vyras prieš ją smurtavo, ir nelaimėlis ne tik keliauja į kalėjimą, tačiau dažniausiai netenka ir viso savo turto – t.y. nekilnojamojo turto, kurį pats pastatė. LL žino daug atvejų, kaip moteriškės tokiu būdu nusprendžia atsikratyti įkyrėjusio vyro, todėl laikas kalbėti apie smurtą prieš vyrus artimoje aplinkoje”.

Todėl akivaizdu, kad Seime stumiamos Stambulo konvencijos tikslas yra kitas – iš esmės jos tikslas yra sunaikinti šeimą, kaip tokią, kaip visuomenės ir Lietuvos Respublikos pagrindą.

Nes minėtos konvencijos 3 punktas aiškiai sako :

3. Užtikrinama, kad šios Konvencijos nuostatas, ypač priemones aukų teisėms apsaugoti, Šalys įgyvendintų be diskriminacijos dėl bet kokių priežasčių, pavyzdžiui, lyties biologiniu aspektu, lyties socialiniu aspektu, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo nacionalinei mažumai, turto, kilmės, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, amžiaus, sveikatos būklės, negalios, civilinės būklės, migranto arba pabėgėlio statuso ar kito statuso.

 

Ką reiškia terminas „diskriminacija lyties biologiniu aspektu”? Kas čia per naujadaras? Tai labai suprantamai paaiškino teisininkė Daiva Guobienė: „Konvencija labai gražiai įpakuota ir užvardinta, prieš smurtą ir už moteris, pateikiama genderizmo idėja. Kad neva vaikas gali pats nuspręsti, kokią lytį jis nori pasirinkti. Ir tėvai į tai neturi teisės kištis. Nes priešingu atveju, jeigu tėvai bandys kištis į jo apsisprendimą, vaikas bus iš jų atimtas. Jeigu tėvai bandys jam sakyti, kad to nereikia daryti, praras savo vaiką. Jis bus perkeltas kitur, į kitą globėjų šeimą, kur galės pasidaryti lyties keitimo operaciją”.

Šalys, pasirašiusios Stambulo konneciją, įsipareigoja :

14 straipsnis

Švietimas

1. Šalys tinkamais atvejais imasi būtinų priemonių, kad į oficialią visų švietimo lygių mokymo programą būtų įtraukta pagal kintančius besimokančiųjų gebėjimus pritaikyta mokymo medžiaga, pavyzdžiui, tokiomis temomis: moterų ir vyrų lygybės, nestereotipinių lyčių vaidmenų, tarpusavio pagarbos, nesmurtinio konfliktų sprendimo tarpasmeniniuose santykiuose, smurto prieš moteris dėl lyties ir teisės į asmens neliečiamybę.

2. Šalys imasi būtinų priemonių, kad 1 dalyje nurodyti principai būtų skatinami savaiminio mokymosi įstaigose, taip pat sporto, kultūros bei laisvalaikio įstaigose ir žiniasklaidoje.

Kitaip tariant, mokyklose bus privalomai diegiams „nestereotipinių lyčių vaidmenų” mokslas ir jeigu vaikas, paveiktas LGBT ideologijos, kurį dabar labai sparčiai diegiama tiek mokyklose, tiek ir per „visuomeninę” televiziją, nusprendžia pasikeisti lytį, ir tėvai tam prieštarauja, tai iš karto įsijungia minėtos Stambulo konvencijos

6 straipsnis

Vaikų liudininkų apsauga ir parama jiems

1. Šalys imasi būtinų teisėkūros ar kitų priemonių, kuriomis užtikrinama, kad teikiant aukoms apsaugos ir paramos paslaugas būtų deramai atsižvelgiama į vaikų, tapusių visų formų smurto, įtraukto į šios Konvencijos taikymo sritį, liudininkais, teises ir poreikius.

2. Priemonės, kurių imamasi pagal šį straipsnį, turi apimti vaikų, tapusių visų formų smurto, įtraukto į šios Konvencijos taikymo sritį, liudininkais, amžiui pritaikytas psichologines ir socialines konsultacijas ir jomis turi būti tinkamai atsižvelgiama į vaiko interesus.

 

Žodžiu, visos šios brukamos Stambulo konvencijos punktai tiesiogiai prieštarauja Lietuvos Konstitucijai :

38 straipsnis
Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.
Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.
Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.
Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.
Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.

39 straipsnis
Valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, įstatymo nustatyta tvarka teikia joms paramą.
Dirbančioms motinoms įstatymas numato mokamas atostogas iki gimdymo ir po jo, palankias darbo sąlygas ir kitas lengvatas.
Nepilnamečius vaikus gina įstatymas.

Facebook komentarai
});}(jQuery));