Dalios Grybauskaitės paskirtos šiukšlės vykdo provokacijas prieš Šv.Tėvą ir Vatikaną

burauskaite-prezidente

burauskaite-prezidente

 

 

 

 

 


2018 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos Seime „Lietuva pasitinka Popiežių, „didindama visuomenės vertybinius aruodus“ pranešimas spaudai

 

Š.m. rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis Popiežius Pranciškus. Lietuvos ambasadorius prie Šv. Sosto P. Zapolskas skelbia žinią, kad „Šventasis Tėvas atvyksta į Lietuvą pakviestas Lietuvos Prezidentės ir Lietuvos vyskupų konferencijos. Toks gražus bendras kvietimas ir bendras noras padidinti Lietuvos visuomenės vertybinius aruodus.”

Signatarai Bronislovas Genzelis, Zigmas Vaišvila ir Audrius Butkevičius kreipėsi į Apaštališkąjį nuncijų Lietuvoje JE arkivyskupą Pedro LÓPEZ QUINTANA ir popiežiaus vizito organizatorių monsinjorą Mauricio Rueda, Lietuvos vyskupų konferenciją. Pranešėjų nuomone, Šventojo Tėvo lankymasis Lietuvoje ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje Vilniuje giliai įprasmina, leidžia padėti naujoms kartoms suvokti šios ilgametės kovos prasmę ir tikslą. Šis muziejus įkurtas buvusios TSRS KGB rūmuose, kuriuose kalėjo ir arkivyskupas Teofilius Matulionis, prieš metus popiežiaus Pranciškaus paskelbtas palaimintuoju. 

Signatarai nuoširdžiai sveikina šią Šventojo Tėvo giliai prasmingą veiklą ir vizito Lietuvoje tikslus, tačiau kreipiasi dėl priėmimo, kad galėtų atkreipti dėmesį į jiems nerimą keliantį Lietuvos valstybę atstovaujančio LGGRTC išpuolį prieš Romos Katalikų Bažnyčią Šventojo Tėvo lankymosi Lietuvoje išvakarėse – interneto svetainėje www.kgbveikla.lt be jokių įrodymų paskelbimą, kad a.a. kardinolas Vincentas Sladkevičius slapta bendradarbiavo su TSRS KGB. Okupacinės valdžios persekiotas a.a. V. Sladkevičius 1957 m. buvo konsekruotas vyskupu, tačiau valdžia neleido jam eiti vyskupo pareigų, draudė kitiems kunigams su juo susitikinėti, buvo ištremtas. 

Signatarus giliai žeidžia veidmainiška Lietuvos valdžios pozicija – kviesti į Lietuvą Šventąjį Tėvą, norint „padidinti Lietuvos visuomenės vertybinius aruodus”, o gavus sutikimą dėl šio vizito be jokių įrodymų viešai apšmeižti Romos Katalikų bažnyčios Lietuvoje Atgimimo laikotarpio simbolį kardinolą Vincentą Sladkevičių, kuriam palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis 1956 m. suteikė garbės kanauninko titulą, kurį 1957 m. popiežius Pijus XII paskyrė Kaišiadorių vyskupo sosto augziliaru sedi datus ir kuris 1957 m. buvo konsekruotas vyskupu. 1988 – 1993 m. V. Sladkevičius buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku, 1988 m. popiežiaus Jono Pauliaus II buvo pakeltas kardinolu. Tai buvo antrasis kardinolas per visą Lietuvos istoriją. Nuo 1989 m. – Kauno arkivyskupas.

 

 

 

burauskaite prezidente

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė į šį viešą a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus apšmeižimą nereaguoja, šmeižikiška informacija iš www.kgbveikla.lt nešalinama. Todėl signatarai priversti pateikti informaciją, kad tuo metu, kada a.a. kardinolas V. Sladkevičius laimino Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio žygį Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui, ir to liudininkai jie buvo, dabartinė Lietuvos Prezidentė D. Grybauskaitė net po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. liko okupacinės valdžios komunistų partijoje, o 1991 m. dirbo TSRS ambasadoje Vašingtone. TSRS teisių ir pareigų perėmėja Rusijos Federacija raštu patvirtino, kad D. Grybauskaitė tebėra Rusijos Federacijos valstybės paslaptis ir informaciją apie jos darbą TSRS ambasadoje Vašingtone nepateiks.

https://www.youtube.com/watch?v=0RqhFStGzsM&t=12s

Signatarai mano, kad popiežius Pranciškus turi žinoti šias aplinkybes ne tik iš oficialios Lietuvos valdžios lūpų, nes tiki, kad Šventojo Tėvo apsisprendimas atvykti į Lietuvą yra giliai prasmingas. Lietuvos žmonės dėl veidmainiškų valdžios santykių su jais ir patirtų kančių yra nusipelnę gailestingumo, atleidimo ir susitaikinimo vilties, kurią Lietuvon veža popiežius Pranciškus. Tik tiesa vienintelė padaro žmogų laisvą, tik tiesa Lietuvos žmonės taikiu būdu pasiekė laisvę. 

Pareiškimą pasirašę signatarai yra ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, dvasinio pakylėjimo keliu atvedusio Lietuvą į Nepriklausomybę, iniciatoriai. Filosofijos profesorius, hab. daktaras Bronislovas Genzelis dirbo ir Lietuvos valstybinėje komisijoje TSRS KGB veiklai tirti, drauge su dr. Z. Vaišvila 1989 m. buvo išrinkti ir TSRS liaudies deputatais. 1991 m. sausio 13-osios išbandymų Lietuvai naktį dr. Zigmas Vaišvila buvo išrinktas Ministro Pirmininko pavaduotoju, kuravusiu ir Vyriausybės santykius su Romos Katalikų Bažnyčia, 1992 m. birželyje atstovavo Lietuvos Respublikos Vyriausybę Lomžoje (Lenkijoje) susitikime su popiežiumi Jonu Pauliumi II, 1991 – 1992 m. dirbo ir Lietuvos Valstybės saugumo departamento Generaliniu direktoriumi. Audrius Butkevičius buvo ir ilgametis Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministras, ne kartą oficialiai susitikęs su popiežiumi Jonu Pauliu II, sugebėjęs savo rizika ir atsakomybe iki Šventojo Tėvo lankymosi Lietuvoje 1993 m. rugsėjyje pasiekti okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos.

Signatarai skundžia teismui ir Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro B. Leišio atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl LGGRTC įvykdyto a.a.kardinolo V. Sladkevičiaus, D. Banionio ir S. Sodeckio šmeižto, kreipiasi į Lietuvos Prezidentę D. Grybauskaitę, priimsiančią popiežių Pranciškų, dėl Lietuvos valstybės atsakomybės už šią provokaciją prieš Romos Katalikų Bažnyčią. Prezidentės prašoma užtikrinti, kad šių mirusiųjų garbių ir žinomų asmenų pavardės nedelsiant būtų pašalintos iš www.kgbveikla.lt, prašoma kreiptis į Seimą dėl LGGRTC Generalinės direktorės T. B. Burauskaitės skubaus atleidimo ir viešo atsiprašymo valstybės vardu apšmeižtų mirusiųjų artimųjų ir Romos Katalikų Bažnyčios dėl šios provokacijos, įvykdytos Lietuvos valstybės vardu.

Seimas patikino, kad iki š.m. rugsėjo 1 d. Seimo valdyba signatarų A. Butkevičiaus, Br. Genzelio ir Z.Vaišvilos prašymu svarstys LGGRTC direktorės T. B. Burauskaitės atleidimo iš šių pareigų klausimą.

 

 

Lietuvos Respublikos

Prezidentei Daliai Grybauskaitei

S. Daukanto a. 3, 01122 Vilnius

 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai 2018-08-27 Vilnius

Bronislovas Genzelis, Audrius Butkevičius, Zigmas Vaišvila

adresas korespondencijai: Lizdeikos g. 29, 10101 Vilnius,

zigmas.vaisvila@lrs.lt, br.genz@lrs.lt, audrius@extoto.com

 

 

Š.m. rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Lietuvos ambasadorius prie Šv. Sosto P. Zapolskas savo interviu Vaticano news paskelbė, kad „Šventasis Tėvas atvyksta į Lietuvą pakviestas Lietuvos Prezidentės ir Lietuvos vyskupų konferencijos. Toks gražus bendras kvietimas ir bendras noras padidinti Lietuvos visuomenės vertybinius aruodus.”

Šventojo Tėvo lankymasis Lietuvoje ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje Vilniuje tai giliai įprasmina, leidžia padėti naujoms kartoms suvokti šios ilgametės kovos prasmę ir tikslą. Šis muziejus įkurtas buvusios TSRS represinės struktūros KGB rūmuose, kuriuose kalėjo ir arkivyskupas Teofilius Matulionis, prieš metus popiežiaus Pranciškaus paskelbtas palaimintuoju. 

Lietuvos valstybės įstaigosLietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro  vardu įvykdytas Lietuvos įstatymus ir moralę pažeidžiantis išpuolis prieš Romos Katalikų Bažnyčią Šventojo Tėvo lankymosi Lietuvoje išvakarėse. Interneto svetainėje www.kgbveikla.lt LGGRTC be jokių įrodymų paskelbė, kad a.a. kardinolas Vincentas Sladkevičius slapta bendradarbiavo su buvusios TSRS KGB.

Tarpžinybinei liustracijos komisijai nustačius, kad nėra duomenų konstatuoti, jog a.a. Donatas Banionis ir a.a. Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB, www.kgbveikla.lt š.m. sausio 5 d. paskelbtą šmeižikišką informaciją apie šiuos mirusius asmenis ir kardinolą V. Sladkevičių LGGRTC iš www.kgbveikla.lt nepašalina.

Okupacinės valdžios persekiotas a.a. V. Sladkevičius 1957 m. buvo konsekruotas vyskupu, tačiau valdžia neleido jam eiti vyskupo pareigų, draudė kitiems kunigams su juo susitikinėti, buvo ištremtas. Mus giliai žeidžia veidmainiška Lietuvos valdžios pozicija – kviesti į Lietuvą Šventąjį Tėvą, norint „padidinti Lietuvos visuomenės vertybinius aruodus”, ir tuo pat metu be jokių įrodymų viešai apšmeižti Romos Katalikų bažnyčios Lietuvoje Atgimimo laikotarpio simbolį kardinolą Vincentą Sladkevičių, kuriam palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis 1956 m. suteikė garbės kanauninko titulą, kurį 1957 m. popiežius Pijus XII paskyrė Kaišiadorių vyskupo sosto augziliaru sedi datus ir kuris 1957 m. buvo konsekruotas vyskupu. 1988 – 1993 m. V. Sladkevičius buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku, 1988 m. popiežiaus Jono Pauliaus II buvo pakeltas kardinolu. Tai buvo antrasis kardinolas per visą Lietuvos istoriją. Nuo 1989 m. Kauno arkivyskupas.

 

Iki popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje liko nedaug laiko. Jūs Lietuvos vardu priiminėsite Šventąjį Tėvą. Prašome užtikrinti, kad šių mirusiųjų garbių ir žinomų asmenų pavardės nedelsiant būtų pašalintos iš www.kgbveikla.lt, taip pat kreipkitės į Seimą dėl LGGRTC Generalinės direktorės T. B. Burauskaitės skubaus atleidimo ir valstybės vardu viešai atsiprašykite mirusiųjų artimųjų ir Romos Katalikų Bažnyčios dėl šios provokacijos, įvykdytos Lietuvos valstybės vardu.

 

 

 

 

 

Bronislovas Genzelis Audrius Butkevičius Zigmas Vaišvila

 

2018 01 19 LGGRTC atsakymas signatarams page 001

2018 01 19 LGGRTC atsakymas signatarams page 002

 

2018 01 19 LGGRTC atsakymas signatarams page 003

 

2018 01 19 LGGRTC atsakymas signatarams page 004

Facebook komentarai
});}(jQuery));