Atsiskaitymo grynais pinigais įstatymas tik padidins bankų pelną

sea

Conceptual image with sea of money or money land. All banknotes different. For giving realness of money contain elements of deterioration.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų šis įsta­ty­mo pro­jek­tas iš es­mės yra skir­tas ban­kų pel­nui di­din­ti. Vie­na pa­grin­di­nė, taip sa­kant, tai­syk­lė ir bū­ti­ny­bė. Tas pats bu­vo pa­da­ry­ta at­ly­gi­ni­mų pa­ve­di­mu, jis taip pat di­di­na ban­kų pel­ną. Ban­ko­ma­tų įren­gi­mas nu­gu­lė kaž­kur tarp re­zo­liu­ci­jų, šian­dien nie­ko ne­pa­da­ry­ta. Ir šis įsta­ty­mo pro­jek­tas tą pa­tį da­ro.

Da­bar pa­žiū­rė­ki­me į tai, kas vyks­ta re­a­liai ir ko­kia si­tu­a­ci­ja yra šian­dien. La­bai daug už­sie­nie­čių Lie­tu­vo­je įsi­gy­ja tiek ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, tiek pa­slau­gų, tiek ki­tų pre­kių. Ir jų daug yra įsi­gy­ja­ma už gry­nuo­sius pi­ni­gus. Ko­dėl jie pri­vers­ti taip elg­tis? Pa­vyz­dys.

Už­sie­nio pi­lie­čiai, no­rė­da­mi bū­ti są­ži­nin­gi ir vi­sa ki­ta, pa­da­ro pa­ve­di­mus už tam tik­ras pa­slau­gas į Lie­tu­vos įmo­nių są­skai­tas. Ką da­ro ban­kai? Ban­kai su­gal­vo­ja už­blo­kuo­ti tuos pi­ni­gus, iš­siųs­ti at­gal, net nor­ma­liai ne­pa­aiš­kin­da­mi dėl ko, nes ne­va jiems tai bu­vo įtar­ti­na, nors bu­vo ap­mo­kė­ta pa­gal są­skai­tas. Va­di­na­si, ma­ty­da­mi mū­sų Lie­tu­vos ban­kų sa­vi­va­lę, jie pri­vers­ti tai da­ry­ti gry­nai­siais pi­ni­gais.

Ką jie da­bar tu­rės da­ry­ti, at­va­žia­vę su gry­nai­siais pi­ni­gais? No­ri įsi­gy­ti tur­to. Kur įma­no­ma už­sie­nio pi­lie­čiui at­si­da­ry­ti są­skai­tą? Pa­ban­dy­ki­te nu­ei­ti į bet ku­rį ban­ką ir at­si­da­ry­ti są­skai­tą. Tai jūs tiek pri­varg­si­te, kad fi­na­le jūs nie­ko ne­ati­da­ry­si­te. Va­di­na­si, ati­da­ry­ti są­skai­tą ir įneš­ti gry­nuo­sius pi­ni­gus nė­ra ga­li­my­bės.

Da­bar kiek mū­sų ban­kų sky­rių iš vi­so be­dir­ba su gry­nai­siais pi­ni­gais? Nu­va­žiuo­ki­te į Šiau­lius, nu­va­žiuo­ki­te į ki­tą mies­tą, su­ži­no­si­te sky­riu­je, kad su gry­nai­siais pi­ni­gais jie iš vi­so ne­dir­ba. Eik, kur no­ri. Tai ta­da, va­di­na­si, vi­si už­sie­nio pi­lie­čiai bus pri­vers­ti ei­ti į pa­tį di­džiau­sią še­šė­lį ir vis­ką da­ry­ti še­šė­ly­je. Va­di­na­si, toks tiks­las ir yra.

O da­bar si­tu­a­ci­ja su uk­rai­nie­čiais. Mes la­bai mo­juo­ja­me, sa­ko­me, jiems pa­de­da­me, vis­ką da­ro­me. Uk­rai­nie­čiui, no­rin­čiam kon­ver­tuo­ti pi­ni­gus, ban­kas nu­lu­pa 10 % nuo su­mos, tai yra api­plė­ši­mas vi­du­ry­je bal­tos die­nos. Nie­kam tai ne­rū­pi, nei ban­kų… nei Lie­tu­vos ban­kui, nei aso­cia­ci­jai. Nie­kam tai ne­rū­pi, nie­ko ne­jau­di­na, vis­kas ge­rai. Jis taip pat pri­vers­tas vež­tis gry­nuo­sius pi­ni­gus ir su gry­nai­siais pi­ni­gais da­ry­ti sa­vo ope­ra­ci­ją.

Tai jei­gu mes no­ri­me pa­di­din­ti še­šė­lį, pa­di­din­ti ban­kų pel­ną, tai tas klau­si­mas la­bai lai­ku ir vie­to­je. Bet kur ta­da to­liau nu­ei­si­me? Va­di­na­si, už­sie­nie­čiai bus pri­vers­ti ar­ba ne­be­pirk­ti pas mus pa­slau­gų ir tur­to, ar­ba da­ry­ti vis­ką še­šė­ly­je. Bet, ži­no­ma, kas dir­ba še­šė­ly­je, jiems nuo to nie­kas ne­pa­si­keis, jie tik džiaug­sis, o skaid­rus ver­slas nuo to tik nu­ken­tės. Nes šian­dien skaid­rus ver­slas tu­rė­jo ga­li­my­bę ro­dy­ti vi­są san­do­rio su­mą: at­va­žiuo­da­vo net tie­siai pas no­ta­rą, tą san­do­rį da­rant, pa­dė­da­vo gry­nuo­sius pi­ni­gus, įsi­gy­da­vo pre­kes ar­ba pa­slau­gas ir iš­va­žiuo­da­vo. Na, tai to­liau į še­šė­lį.

Facebook komentarai
});}(jQuery));