skip to Main Content

„Aš nesu Vanagas“ kas dar nekaltas dėl vaikų žudynių

Kai skelbiau dokumentus apie šeimų išžudymą 1946 m. balandžio 12 d. Alovės valsčiaus Butrimiškių kaime (žr. https://evaldukas.livejournal.com/98734.html ) tai padariusių atsakomybės klausimo nekėliau tai labai painu dėl detales užmarštin nunešusio laiko, bet ir dėl išbujojusios “Teisinės tikrovės” kaip rodo Titovo vargai teismuose – gana pavojinga.  Visgi skaitytojai man teisingai nurodė, kad Lietuvos istoriografijoje tas klausimas jau yra keltas.

viduryje "Studentas' nuotrauka paimta iš http://www.partizanai.org/failai/html/dzuko_dienorastis_files/dzuko_dienorastis-31.jpg
viduryje „Studentas’ nuotrauka paimta iš http://www.partizanai.org/failai/html/dzuko_dienorastis_files/dzuko_dienorastis-31.jpg

Mindaugas Pocius knygoje “Kita mėnulio pusė: Lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1944–1953 metais” apie šiuos įvykius rašė:, Partizanų teroras pokaryje – šeimų išžudymų klausimas <…> Dainavos apygardos Merkio rinktinėje ypatingu žiaurumu tikrų ar tariamų kolaborantų šeimoms pasižymėjo I bataliono pirmasis būrys, vadovaujamas J. Krajausko-Snaiperio. 1946 m. balandžio 12 d. Alovės valsčiaus Butrimiškių kaime Snaiperio būrys sunaikino tris šeimas: 3 asmenų Petro Abromavičiaus, 5 Minkelienės ir 4 Juozo Vitkausko. Tarp žuvusiųjų buvo 7 vaikai nuo 5 iki 16 metų. P. Abromavičius ir jo žmona buvo kaltinami pirmieji balsavę 1946 02 10 rinkimuose į SSRS AT. Juozas Vitkauskas sunaikintas kaip buvęs stribas ir trėmimo dalyvis, Minkelienė buvo kaltinama dirbusi informatore. Rinktinės vadą A. Ramanauską pasiekdavo žinios apie šio būrio savivalę, todėl jis pareikalavo iš J. Krajausko atsakyti už jo veiklos teritorijoje sušaudytas šeimas, atsiųsti KLT protokolus bei laikytis baudžiamųjų statutų. Snaiperis, rašydamas raportą Vanagui, nesibodėjo vaikus apkaltinti šnipinėjimu ir jų nužudymą stengėsi pateisinti. Vėliau A. Ramanausko sudarytas KLT už nekaltų piliečių žudymą, plėšimus, galbūt ir už šį nusikaltimą sušaudė J. Krajausko pavaduotoją Alfonsą Bucevičių-Studentą. J. Krajauskas žuvo 1947 m. vasario mėn., taip, matyt, išvengė KLT bausmės. Panašių savivaliaujančių grupių apygardose buvo ne viena, bet jų sukontroliuoti nepajėgdavo net tokie griežti vadai kaip A. Ramanauskas. <…>

355747 original
356043 800

Bet aš vis tiek dėl sudėtingos teisinės tikrovės nenoriu veltis į kaltų paieškas be to tai nebūtų labai konstruktyvu. Kaip sakė toks liūdnai išgarsėjęs Vova Uljanovas, eisiu kitu keliu. Pamėginsiu pasigilint kas dėl to „nekaltas“.  Pirmame rašinyje išsakiau mintį – kad nužudyti vaikai, ypač nepilnamečiai – nekalti. M. Pocius daro prielaidą, kad dėl tų žudynių vykdymo A, Ramanauskas “tiesiog nepajėgė suvaldyti savivaliaujančios grupės. Na, žinoma, tuo metu jis kai rašė savo knygą negalėjo žinoti, kad po kelių metų teisinė tikrovė kiek patobulės ir Partizanai taps vienintele teisėta valdžia ir aš jau nebedrįsčiau nieko sakyt ką jie galėjo ar negalėjo be administracinio teismo išaiškinimų.  Kitas dalykas, kad Ramanauskas tuo metu nebuvo vyriausias vadas ir tą istoriją jam priminė jo vyresnybė. Priminė labai švelniai kaip dar aukštesnės vyriausybės priekaištą. Tai nebuvo nurodymas išsiaiškinti ir nubausti kaltus. Žr. pirmoje publikacijoje skelbtą dokumentą  Tiesiog nekritiškai pritarsiu  M. Pociaus prielaidai – A. Ramanauskas -negalėjo ir neatsako – čia jau tokia teisinės tikrovės detalė Lietuvos Aukščiausias teismas jį reabilitavo, tai nepaneigiamas faktas.

Į kitą  M. Pociaus teiginių dalį “ I bataliono pirmasis būrys, vadovaujamas J. Krajausko-Snaiperio. 1946 m. balandžio 12 d. Alovės valsčiaus Butrimiškių kaime Snaiperio būrys sunaikino tris šeimas” aš esu priverstas žiūrėti kritiškai. Yra išlikęs A. Ramanausko įsakymas Nr.5 (1946. birželio mėn. 16 d. LYA F. K-1 ap. 58 b. 44618-3 t.9. l.13 kuriuo jis paskiria Snaiperį (J. Krajauską)vadovauti šiam būriui nuo 1946 birželio 3 dienos. Tame pačiame įsakyme matome, kad iki tol būriui vadovavo partizanas Tarzanas (Motiejus Dzidzevičius). Taigi tikėtina, kad tų vaikų žudynių metu Snaiperis buvo Tarzano pavaduotojas.  Pociaus minimas Studentas (Alfonsas Bucevičius) Snaiperio pavaduotoju tapo tik tuo pačiu Vanago įsakymu, praėjus kiek daugiau nei mėnesiui po žudynių.

356175 original
356376 800

Pažiūrėkim gal kiek daugiau į klausimą “kas kaltas” atsako, pavyzdžiui, “Nusikaltimo parodymai LYA F. K-1 ap. 58 b. 44618-3 t.8. l.84-86 Jie gana šabloniški.  

“Mes žemiau pasirašę tvirtiname, kad, pil. Abromavičius Petras, gyv. Butrimiškių km. Yra buvęs NKVD šnipas. Šnipinėjimo darbus atlikinėdavo visi jo šeimos nariai. Be to, yra savo noru balsavęs 1946.2.10. Pas jį lovoje rastas šautuvas paruoštas šaudymui ir kelios granatos.”

356743 original

“Mes žemiau pasirašę tvirtiname,  kad Vitkauskas Juozas, gyv. Butrimiškių km. Yra buvęs NKVD šnipas. Šnipinėjimo darbus atlikdavo visi šeimos nariai. Pas jį namuose, miegamajam kambaryj rastas šaudymui paruoštas ginklas – šautuvas.”

356904 original

“Mes žemiau pasirašę tvirtiname.kad pil. Minkelienė, gyv. Butrimiškių km. Yra buvusi NKVD šnipė, jos sūnus istrebitelis, jau gerokai paaugę vaikai yra atlikę šnipinėjimo ir žinių pagal sutarimą atatinkamais ženklais su Alove teikimo darbų. Miegamam kambaryje rastas šautuvas.”

357181 original

Visus tris parodymus pasirašė tie patys aštuoni partizanai. Tarp jų yra Tarzano, Studento ir Lengvenio parašai. Panašu, kad Lengvenis yra ankstesnis Snaiperio slapyvardis. Nurodoma, kad vienas šeimos narys yra ar buvo šnipas, kad šnipinėjo visi šeimos nariai ir miegamajame kambaryje rastas užtaisytas šautuvas. Tas minimas šautuvas lyg ir nurodo, kad visi jie dalyvavo tuos žmones nužudant, bent kaip pasyvūs stebėtojai. Vadovavo, tikėtina, Tarzanas. Bet nėra pagrindo jį kaltinti – jei buvo sudarytas karo lauko teismas tai jį sudarė jis, kaip vadas.  Tikrai nenorėčiau būti apkaltintas teismo negerbimu. Taigi tegul lieka Motiejus Dzidzevičius garbingu partizanu, kuriam su kitais žuvusiais tos vietovės partizanais paminklas pastatytas Meškasalyje, Alytaus rajone Raitininkų seniūnijoje stovi. Paminklai kaltiems nestatomi. 

 

Joks žemiškas teismas jo ir kitų pasirašiusių tuos parodymus  nenuteisė ir nenuteis. Jų žemiškas kelias jau baigėsi. Bet kažin ar teisinga tokiais darbais pasižymėjusius heroizuot. Tuo labiau kad šioje istorijoje aukštesnė vadovybė teisinio Vanagą, Vanagas nekaltino Tarzano, nors vėliau ir sovietų tardomas prisiminė, kad Studentą už plėšikavimą ir žudymus nuteisė ir kad  nuteistasis sirgo negera lytiniu keliu plintama liga.( LYA F. K-1 ap. 58 b. 44618-3 t.1. l.179 Bet nėra užuominų,kad būtų kaltines tų vaikų nužudymu. Tai labai primena pateisinimo ratą kuriame susijungia vienas kitą pateisinantys „įtariamieji“. Norėčiau išsiveržt iš to rato paprastu teiginiu – “Aš nesu vanagas”. Ir jei ne tie paminklai gal ir nevertėtų tų negerais veiksmais pasižymėjusių prisimint. Jie kovojo ir žuvo. Beje kodėl atminties politika besirūpinantys žmonės nesirūpina paminklų nužudytiems vaikams statymu ir perša mums abejotinus didvyrius?

Kaip ten nebūtų „nekaltų“ sąrašą turim“

Partizanų Dainavos apygardos vadai:

Juozas Vitkus-Kazimieraitis, 1945 m. lapkritis–1946 m. balandis
Domininkas Jėčys-Ąžuolis, 1946 m. gegužė–1947 m. rugpjūtis

Merkio rinktinės vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas

Būrio vadas 

Motiejus Dzidzevičius Tarzanas

357418 original

Jo pavaduotojas J. Krajauskas Snaiperis Lengvenis

357679 original

Partizanas „pirmūnas“ Alfonsas Bucevičius- Studentas 

ir bendrai visa partizanų grupė savo darbus užtvirtinusi parašais

357995 800

Norintys gali su manim nesutikti ir sakyti kad dėl tų vaikų žūties kalti jų tėvai — čia jau siūlyčiau pasitarti su sąžine. Galit sakyt, kad dėl to kalta sovietų valdžia jos jau nebėra ir už sovietinės tikrovės juodinimą joks KGB majoras jūsų netampys. Galit sakyt kad tie partizanai visi ar kuris nors vienas yra kalti — bet čia turėsit  ginčytis su genocido centro specialistais, o centras pastaraisiais metais garsėja sugebėjimu juodą paverst baltu ir atvirkščiai.  Aš gi laiko negaišiu ir nagrinėsiu kitus atvejus kai A. Ramanausko Vanago vadovaujami partizanai liko nekalti.

https://evaldukas.livejournal.com/99178.html?fbclid=IwAR3Nrcsvcfxkh057-FntDK-rWVbBT4qY6RnA–ffl-NTt9ULnhvG4Hmw0KI

 
Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));