AR GALI PROTINGI, TEISINGI LIETUVIAI PASAKYTI: UŽTEKS TYČIOTIS!!

AR GALI PROTINGI, TEISINGI LIETUVIAI PASAKYTI: UŽTEKS TYČIOTIS!!

Kas dabar vyksta Lietuvoje, labai panašu, kas vyko 1989 – 1990 metais. Visi valdininkai, prezidentė turi būti dėkingi Stalinui, kuris išvežė į Sibirą visus mąstančius žmones, labai mylinčius Lietuvą. Jeigu ne trėmimai, tai likę Lietuvoje žmonės tikrai nedaleistų viso to, kas vyksta Lietuvoje po nepriklausomybės paskelbimo, kada komunistai galvoja, kad yra labai „protingi“ ir kad tik jie gali vadovauti valstybei. Sąjūdis padarė didžiausią klaidą, apie kurią rašė tais laikais Arvydas Juozaitis savo straipsnyje „Didžiausia klaida“. Tai buvo įspėjimas ir perspėjimas Lietuvai, kada sąjūdžio pirmininku tapo Vyt. Landsbergis. Labai gaila, kad a.a. Ozolas ir kiti sąjūdiečiai nesiėmė jokių priemonių ir Lietuva tapo pusiau komunistine, visiškai nedemokratinė valstybė be teisingumo. Didžiausias kaltininkas buvo KGBistas dėdulė Landsbergis, kuris 1993 m. po sąjūdžio rinkimų neužleido išrinktam a.a. Ozolui. Tai buvo dar viena sąjūdžio didelė klaida, kurią labai gerai matome šiais laikais. Na, o kada buvo įkišta į prezidentus KGB magnolija Grybauskaitė, prasidėjo 10-metis aukso amžius, visokių konservatorių ir dar blogesnių įvairiausių sukčių, tokių kaip pusprotis Tučkus. Nežiūrint gąsdinimų dėl kraujo, žmonių kantrybė visiškai baigėsi!

Prezidentė turbūt mato, kas darėsi ir dar darosi Prancūzijoje? Juk ten vyksta riaušės, kurias išpranašavo prezidentas Makronas paskelbdamas, kad nuo sausio 1 d. brangs kuras. Štai kur yra demokratija, nors mums atrodo, kad streikuotojai per daug sau leidžia, kas Lietuvoje būtų visiškai normalu, nes yra nesulyginami prezidentų kompetencijos ir jų charakteriai. Įsivaizduokime, kas vyktų Lietuvoje pranešus, kad brangs dujos iki 20 % nuo sausio 1 d. Juk jos brangs dėl melagės prezidentės pasirašytos dujų (skalūninių) pirkimo sutarties, ir jau atplaukė du laivai su dujomis. Tai štai drg. Magnolija, jeigu gyventojai sužinotų, kad už dujas reiks mokėti brangiau dėl prezidentės kvailumo ir pataikavimo JAV, tai Jums nepavydime, nes prezidentūra būtų sulyginta su žeme. Taip būtų Prancūzijoje, bet jeigu magnolija toliau meluos ir darys nesąmones, taip bus ir Daukanto gatvėje. Čia jums bus ne badaujančių išvaikymas! Tikrai magnolija yra kvailė, nes nedaro jokių išvadų. Juk žmonės kentėjo beveik 10 metų, ir dabar teks atsakyti už savo charakterį ir visokiausias aferas!!

Juk yra puikus pavyzdys, rumunų diktatorius Čiaušesku. Jis neturėjo tiek firmų, kurios kurtų jam įvaizdį ir atitolintų jo tragišką likimą. Juk Lietuvoje beliko tik visa nieko gero nedirbanti valdininkija, teisėjai, prokurorai ir šiaip įvairiausi sukčiai, kuriems gera gyventi su magnolija. Kad ir dabartinis vaikų gynimo įstatymas – taip galėjo dirbti tik hitlerininkai ir tai jie gerbė savo tautą. Jie norėjo, kad vokiečių nacija viešpatautų pasaulyje ir ypač gerbė šeimas su vaikais – jie suprato, kad tai būtų III reicho ateitis. Dabar paimkime D. Šakalienę ir M. Majauską, kurių vietoje galėjo būti bet koks seimo narys, nes jie buvo priversti tą visišką nesąmonę sukurti. Prisiminkime, nuo ko prasidėjo, kada globos namuose išaiškėjo prostitucija ir girtuokliavimas, tai mūsų „gudrioji“ prezidentė šaukė ir reikalavo kuo skubiausiai panaikinti globos namus. Mes ir pagalvojome, kur dėti tūkstančius vaikų, kuriuos reikia gelbėti? Tai štai, didžiausias kaltininkas dėl to vaikų gelbėjimo įstatymo yra drg. magnolija. Darome išvadą, kad po įvairių aferų (skolinimasis su 10 % palūkanų, „Snoro“ banko sužlugdymas, dujų terminalo laivo pirkimas, euro įvedimas) seimo nariai nemato, kokia yra prezidentės kompetencija su jos visiškai išsigimusiu charakteriu. Mieli Lietuvos žmonės, juk Jūs viską žinote ir matote, kad šita kgbistine aferiste negalime visiškai tikėti. Tai štai, dabar ji siūlo į prezidentus Nausėdą ir Šimonytę?! Tai kaip ja galima tikėti, nors mums ji siūlo pačius blogiausius kandidatus – jie patys tai įrodė ne vieną kartą. Nejaugi lietuvių tauta patikės dar kartą (gal jau šimtąjį) drg. Magnolija?

Mes netikime, kai ES galėtų jai pasiūlyti kokias nors pareigas. Juk net JAV prezidentas Trampas visiškai teisingai ją pavadino kvaile už tai, kad ji kaip skruzdėlė šokinėja prieš dramblį. Ukraina, jeigu dar nesužinojo, kokia ji yra melagė ir apgavikė, turėtų mandagiai jos atsiprašyti už pagalbą ir padėkoti. Tai ką daryti šiai, save labai mylinčiai aferistei? Juk ji žino, kad už tuos pačius

i rietu Korėjos prezidentė buvo nuteista 26 metams!! Tai štai, jos „didelis“, „gudrus“ protelis nieko negali (kaip ir visada) sugalvoti, kaip siūlo dėdulė – prezidente tampa Šimonytė ir ministre pirmininke pasirenka pil. Grybauskaitę, jeigu avinų lietuvių tauta nesugeba jos nuteisti. Kadangi ji padarė blogio Lietuvai žymiai daugiau už Pietų Korėjos prezidentę ir net daugiau už rumunus čiaušeskus, todėl magnolijai reiktų džiaugtis, kad panaikinta mirties bausmė.

Dabar mokytojų streikas parodė visiems baudžiauninkams, kaip reikia kovoti – palyginus su prancūzais, tai mažų vaikų žaidimas. Kad užtušuoti pralaimėjimą prieš mokytojus – dar kartą reiškiame didžiulę pagarbą tiems, kurie streikavo – jie gali mokyti mūsų vaikus ir juos auklėti, nes yra drąsūs ir mylintys savo profesiją, buvo sugalvotas šnipinėjimo skandalas – jau 2 mėnesius sėdi kalėjime tikras lietuvis Algirdas Paleckis už tai, kad rinko faktus apie sausio 13 d. žudynes prie seimo. Įdomu, kodėl visa Lietuva turi tikėti tuo, ką sako dėdulės Landsbergio subinlaižiai?? Juk sausio 12 d. po seimo posėdžio išėjęs akademikas Kudaba susijaudinęs pasakė: Viešpatie, jie nutarė žudyti žmones prie bokšto rytoj sausio 13 d. Reiškia toks nutarimas buvo ir visi pasitarime dalyvavę tai žino, kodėl jie tyli? Mums atrodo, kad jie juk negalėjo būti tokie žmogžudžiai (nebent dėdulė, kuris siūlo dabar daug kraujo!. Mes galvojame, kad buvo patarėjai iš CŽV. kurie labai norėdami Rusijos žlugimo, gaiėjo patarti seimui, Kaa reikia nužudyti keletą lietuvių, kad būtų galima apkaltinti rusus prieš pasaulį, kad jie žudo žmones, kurie nori laisvės. Jie visiškai nepagalvojo, kad bus Gorbačiovo įsakymas naudoti šovinius be kulkų. Yra (buvo?) liudininkai, kurie matė nulipančius nuo stogo žmones su ginklais, yra (buvo?) medicinos lavonų ekspertizės, kurios rodo kulkų kryptis iš viršaus į apačią. Štai šitą viską ir norėjo sužinoti Algirdas Paleckis. Nesuprantame, kur čia šnipinėjimas, kada žmogus nori sužinoti tiesą. Tiktai tiesą!!


O čia yra toks dalykas, kad tie žuvę žmonės yra padaryti didvyriais, kurie kovojo už laisvę. Jie stovėdami prie bokšto ir kovojo už Lietuvos laisvę, bet kam juos reikėjo nužudyti? Kam reikėjo stumti žmones po tankais – taip žuvo viena mergina? Kad parodyti visam pasauliui, kad žudė TSRS kariškiai, kurie neturėjo jokių kulkų. Mums baisiausia, kad Lietuvoje yra dar žmonių, kurie tiki dėdulės Landsbergio svaičiojimais!! Paimkime „rusai puola“ ir Ukrainos fašistų gynimą, visa tai kurstymas viso pasaulio prieš Rusiją, vien tik dėl to, kad Rusija netektų autoriteto ir būtų supančiota sankcijomis. O visą tai reikalinga, kad Rusija nepaduotų į Europos teisingumo teismą ieškinio dėl Lietuvos šmeižto, kad Rusija sausio 13 d. prie televizijos bokšto žudė žmones. Dabar dėdulė pasiekė dėl Ukrainos reikalų, kad Rusija negali paduoti Lietuvos į teismą dėl įvairiausių sankcijų. Bet mes visi žinome, kad ginklai rusų buvo be kulkų!! Dėdulė, tai kas žudė??

Facebook komentarai
});}(jQuery));