„Anūkas“ Gabrielius Landsbergis spekuliuoja biržoje 360 tūkst. „atliekamų“ eurų (pildoma)

„Anūkas“ Gabrielius Landsbergis spekuliuoja biržoje 360 tūkst. „atliekamų“ eurų (1,2 mln. litų)

„Anūkas“ Gabrielius Landsbergis, tėvynės sąjungos pirmininkas, yra naujosios, sėkmingos kartos atstovas, kuris įrodė, kad kelis metus valstybinį darbą dirbus, galima žmonai Austėjai sukurti milijoninį verslą, kurį finansuoja Vilniaus savivaldybę, o taip pat dar sukaupti 360 tūkst. „atliekamų“ eurų, kuriuos investuoti biržoje į didelį pelną nešančias bendrovių akcijas.

Kitas dalykas, kad ‚anūko“ rinkėjai gauna apie 200 eurų pensijas, ir neturi ko valgyti, tačiau vis tiek balsuoja „už Landsbergį“, kuris beveik atvirai tyčiojasi iš senos kartos, besitaškydamas neaišku iš kur gautais didžiuliais pinigais. 

Savo privačių interesų deklaracijoje G.Landsbergis nurodė, kad šių metų liepos 4 d. jis investavo 198 511 eurų  į investicinį fondą  „SEB MODERN GROWTH FUND“.

Liepos 19 d. G.Landsbergis investavo dar 31004 eurus į investicinio  fondo „SEB EASTERN EUROPE FUND“ VERTYBINIŲ POPIERIŲ PARDAVIMAS

Štai G.Landsbergio investicijų į vertybinius popierius sąrašas:

2016.07.20 Sandorio suma Eurais 19475, pardavė FONDO SEB HIGH YIELD FUND vertybinius popierius

2012.03.02 paskolas eurais 101367, iš AB SEB BANKAS,  

2004.03.04 sandorio suma Eurais 5242, UAB SEB GYVYBĖS DRAUDIMAS

2016.07.19 sandorio suma Eurais 10415, pardavė „SEB EUROPE FUND“ vertybinius popierius

2016.07.04 Sandorio suma Eurais 198511, pirko FONDO SEB MODERN GROWTH FUND VERTYBINIŲ POPIERIŲ PIRKIMAS

2016.07.19 Sandorio suma Eurais 4845 pardavė SEB EASTERN EUROPE FUND VERTYBINIŲ POPIERIŲ 2016.07.19 Sandorio suma Eurais 31004 pardavė SEB DYNAMIC BOND FUND VERTYBINIus POPIERIus

2016.07.21 Sandorio suma Eurais 70739 pardavė FONDO SEB STRATEGY GROWTH VERTYBINIus POPIERIus

2016.07.25 Sandorio suma Eurais 161256 pirko FONDO SEB MODERN GROWTH FUND VERTYBINIus popierius

2016.07.20 Sandorio suma Eurais 11960 pardavė FONDO SEB ASIA SMALL CAPS FUND VERTYBINIus popierius

2016.07.19 Sandorio suma Eurais 13660 pardavė FONDO SEB GLOBAL FUND VERTYBINIus POPIERIus 

2016.07.19 Sandorio suma Eurais 31004 pardavė FONDO SEB DYNAMIC BOND FUND VERTYBINius POPIERIus

2016.07.21 Sandorio suma Eurais 70739 pardavė FONDO SEB STRATEGY GROWTH VERTYBINIŲ POPIERIŲ 

2016.07.25 Sandorio suma Eurais 161256 pirko FONDO SEB MODERN GROWTH FUND VERTYBINIŲ POPIERIŲ 

2016.07.20 Sandorio suma Eurais 11960 pardavė FONDO SEB ASIA SMALL CAPS FUND VERTYBINIŲ POPIERIŲ 

2016.07.19 Sandorio suma Eurais 13660, pardavė FONDO SEB GLOBAL FUND VERTYBINIŲ POPIERIŲ 

 

Iš viso šią vasarą G.Landsbergis pardavė vertybinių popierių už 289 461 eurą, pirko už 359 767 eurus.

 

Kaip žinia, visą savo gyvenimą Gabrielius Landsbergis dirbo valstybės tarnyboje –iš pradžių ėjo kuklias pareigas Užsienio reikalų ministerijoje, į kurią pateko per senelio Vytauto Landsbergio protekcijas, vėliau trynėsi A.Kubiliaus vyriausybės kanceliarijoje

 

Gabrieliaus Landsbergio oficiali biografija

 Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute yra įgijęs tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro laipsnį, Vilniaus universitete – šiuolaikinės istorijos bakalauro laipsnį. 

Yra profesionalus diplomatas, šiuo metu dirba Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Užsienio ir Europos Sąjungos reikalų skyriuje, yra atsakingas už Lietuvos strateginį bendradarbiavimą su JAV ir Lenkija. Viena iš atsakomybės sričių: Vyriausybės ir Krašto apsaugos ministerijos darbo koordinavimas. 
2002 m. pradėjo dirbti Užsienio reikalų ministerijoje, Lietuvos ir Danijos užsienio reikalų ministerijų sutartimi įkurtoje tarnyboje, padėjusioje Lietuvos institucijoms geriau pasiruošti Lietuvos stojimui į ES. Dirbdamas aktyviai bendradarbiavo su Teisingumo, Finansų ministerijomis, Generaline prokuratūra ir pan. 
Iš šios tarnybos perėjo dirbti į Užsienio reikalų ministerijos Protokolo departamento Darbo su diplomatiniu korpusu skyrių. Dirbdamas šiame skyriuje, organizavo tarptautines konferencijas, užsienio reikalų ministro užsienio vizitus, prižiūrėjo užsienio diplomatų akreditavimo procesą. 
Iš Darbo su diplomatiniu korpusu skyriaus perėjo į Prezidento kanceliarijos Protokolo skyrių, čia organizavo Prezidento Valdo Adamkaus išvykas į užsienį, bendradarbiavo su Užsienio politikos grupės nariais, organizavo užsienio šalių vadovų atvykstamuosius vizitus. 
2007 m. buvo paskirtas į Lietuvos Respublikos ambasadą Belgijoje. Ambasadoje padėjo ambasados vadovui vykdyti Lietuvos Respublikos diplomatinę politiką Belgijos bei Liuksemburgo atžvilgiu, palaikė ryšius su Belgijos federalinės valdžios bei regionų ir bendruomenių, taip pat Liuksemburgo pareigūnais Lietuvai aktualiais klausimais, teikė siūlymus rengiant aukščiausiųjų Lietuvos pareigūnų vizitus ir susitikimus su Belgijos ir Liuksemburgo pareigūnais bei tarpininkavo rengiant Lietuvos dvišales tarpvyriausybines ir tarpžinybines sutartis su Belgijos federaline, regioninėmis ir kalbinių bendruomenių bei Liuksemburgo vyriausybėmis. 
Ketverius metus dirbęs Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Belgijoje, 2011 m. sausio mėn. grįžo į Lietuvą ir pradėjo darbą Andriaus Kubiliaus vadovaujamos vyriausybės kanceliarijoje. Vadovaudamas Regionų skyriui, dirbo su specialiais projektais, skirtais spręsti lenkų tautinės mažumos dominuojamo Vilniaus krašto izoliacionizmo problemą, kartu su Švietimo ministerija sukūrė ikimokyklinių įstaigų Vilniaus regione problemos sprendimo programą, kartu su Vidaus reikalų bei Finansų ministerijomis tobulino regionų plėtojimo strategiją, taip pat nemažai prisidėjo prie santykių su JAV vystymo, sudėtingų politinių problemų sprendimų. 
Vedęs, žmona Austėja, privačių vaikų darželių tinklo steigėja, socialinių mokslų daktarė, vaikai Augustas Gabrielius (12 m.), Vilhelmas Konstantinas (11 m.), Morta Sofija (8 m.) ir Gertrūda Elena (5 m.). 
METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 705000,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 70857,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 72000,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 0 Lt
V. Gautos paskolos: 0,00 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM308 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM308 formos 12, 13, 13A, 14, 20 laukelių ir GPM308 formos V priedo V13 laukelių suma)
55988,24 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM308 formos 26 laukelis)
7768,00 Lt

Artūras Skardžius : „Landsbergiai nuolat valstybės piniginę painioja su savo”

Į LL klausimus atsakė ir Seimo narys Artūras Skardžius, kuris sustabdė Landsbergių šeimos investiciją į Vilniaus senamiestyje esantį „Lietuvos Energijos” sklypą – vietoj seno garažo Landsbergiai ten buvo suplanavę pastatyti 9 mln. eurų vertės biurų pastatą – visas investicijas buvo įsipareigojusi atlikti „Lietuvos Energija”. Tačiau po kilusio skandalo šis projektas buvo sustabdytas

 Iš kur pas valstybės tarnautoją Gabrielių Landsbergį tiek pinigų?
– Jie neblogai uždirba, mano žiniomis, iš vaikų darželių „Vaikystės sodai”. Kadangi ten kainos didelės, o atlyginimus darbuotojams moka mažus, nes jie smarkiai skundžiasi. Landsbergiai moka mažus atlyginimus, lupa dideles kainas už paslaugas, o investuot jie nieko neinsvestuoja – tik stengiasi mokėti už patalpų eksploatacines išlaidas. Tokia verslo logika leidžia generuoti didelius srautus ir pelnus.
Tačiau tas pajamas turėtų deklaruoti Austėja, o ne Gabrielius?
– Tai bendros šeimos pajamos, ir viskas būtų gerai, jeigu jie nebandytų visą laiką pasinaudoti valstybės turtu – kaip „NT valdos” žemės sklypu Vilniuje ir „Kauno Energijos” Kaune. Viskas būtų gerai – jauni žmonės, vaikų daug, sukasi, kaip išmano, tačiau problema ta, kad jie nuolat bando savo piniginę supainioti su valstybės. 
Tačiau Lietuvoje kitaip verslo nepadarysi – tik per valstybės piniginę?
– Tačiau kažkodėl net „NT valdų” sandėrio tyrė prokuratūra, nei tyrė „Nota Bene” sandėrių su KAM. nei to pulkininko Dambrausko, kuris irgi, kiek teko girdėti, disponuoja dideliu turtu. Nejaugi atlyginimai kariuomenėje tokie dideli, kad pulkininkai gali įsigyti milijoninius apartamentus, kiek žinau, prie Žaliojo tilto Vilniuje. Man tai pasakojo jo kaimynai. Mažiausias butas ten kainuoja milijoną. O kadangi „Nota Bene” ir Austėjos Landsbergienės „Karalienės Mortos mokykla” yra smarkiai susiję – abiejoms vadovauja sutuoktiniai Jackevičiai. Apie tai vakar kalbėjau iš Seimo tribūnos : o­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kam šis skan­da­las bu­vo rei­ka­lin­gas ir ko­kią ža­lą pa­da­rė vals­ty­bei, kai Krem­lius ga­li juok­tis, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ne­ga­li nu­si­pirk­ti ša­ku­čių. Ne mi­nist­ras, o ka­riuo­me­nė. Ir pui­kiai ma­tė kon­ser­va­to­riai, da­ly­vau­da­mi po­sė­dy­je, kad tai yra Ma­te­ria­li­nio ap­rū­pi­ni­mo pa­da­li­nys, ku­riam va­do­va­vo V. Damb­raus­kas, pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas. Yra ka­riuo­me­nės Ma­te­ria­li­nio ap­rū­pi­ni­mo da­li­nys. Man te­ko gar­bė da­ly­vau­ti ta­me Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ka­da bu­vo nag­ri­nė­ja­mas ši­tas klau­si­mas. Aiš­ku, po­no pul­ki­nin­ko lei­te­nan­to V. Damb­raus­ko ne­bu­vo, bet jis ne­bu­vo ap­klaus­tas per vi­są lai­ką, per dve­jus su pu­sę me­tų pro­ku­ra­tū­ro­je, ne­bu­vo ap­klaus­tas ir „No­ta Be­ne“ va­do­vas A. Jaz­ge­vi­čius, ir pro­ku­ro­ras ne­va ne­ma­tė pa­žy­mos, ku­rią pa­ren­gė Ant­ro­jo žval­gy­bos de­par­ta­men­to prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai, ku­ri bu­vo da­tuo­ta 2014 m. gruo­džio 8 d. Pra­dė­jo dve­ji su pu­sę me­tų, kad ga­li­ma bū­tų iš­si­aiš­kin­ti tą klau­si­mą, tai pro­ku­ro­ras ten­den­cin­gai, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, ne­no­rė­jo ma­ty­ti, ne­no­rė­jo ap­klaus­ti, nes ši ins­ti­tu­ci­ja, kaip Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ka­riuo­me­nė ir bū­tent „No­ta Be­ne“, bu­vo ne­lie­čia­mi, taip pat, kaip ne­lie­čia­ma Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­la, ku­riai va­do­vau­ja to pa­ties va­do­vo A. Jaz­ge­vi­čiaus žmo­na L. Jaz­ge­vi­čie­nė.

Du kar­tus mes krei­pė­mės į teis­mą, lai­mė­jo­me abu teis­mus, aš tu­riu ome­ny­je So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ją, per pu­sę me­tų, ir pro­ku­ro­rai ne­pra­dė­jo ty­ri­mo, nors Vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas aiš­kiai pa­sa­kė: rei­kia tir­ti. Šiuo at­ve­ju kaž­kaip bu­vo iš­si­gąs­ta, pa­ma­ty­ta tai, kad rei­kia tir­ti, ir teis­mo nu­tar­tis Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros bu­vo jau ne­skun­džia­ma bū­tent dėl šių va­di­na­mų­jų šaukš­tų. Ta­čiau ma­ne la­bai nu­ste­bi­no bū­tent to po­sė­džio me­tu Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­sa­ky­tos nuo­mo­nės, kad nuo 2005 me­tų veik­los au­di­tas iki pla­nuo­ja­mų 2017 me­tų ne­bu­vo at­lik­tas. Kas čia da­bar vals­ty­bė­je – iš­lei­džia­ma bu­vo po mi­li­jar­dą li­tais, tai yra apie 300 mln. eu­rų, da­bar iš­lei­džia­ma be­veik 600 mln. eu­rų vie­šie­siems pir­ki­mams, tai yra toks Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos biu­dže­tas, o efek­ty­vu­mo ne­ver­ti­na nie­kas? Ko­dėl, pa­vyz­džiui, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos tuo­me­ti­nis va­do­vas po­nas Ž. Plyt­ni­kas ne­ma­tė šios fak­tū­ros? Fak­tū­ra bu­vo vie­ša. Aiš­kiai bu­vo iš­dės­ty­ti vi­si tie ma­te­ria­li­niai da­ly­kai, ne­ma­tė kaž­ko­dėl. Kaž­ko­dėl bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys Ant­ro­jo žval­gy­bos de­par­ta­men­to prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos į tai, kad gal­būt per aukš­tos kai­nos.

Apie pre­kės žen­klą ten ne­bu­vo nė kal­bos. Pre­kės žen­klas bu­vo pro­ku­ra­tū­ros at­si­šau­dy­mas, kad ne­va rei­kė­jo iš vo­kie­čių kal­bos vers­ti, bet bū­tent to­je pa­žy­mo­je, da­tuo­to­je 2014 m. gruo­džio 8 d., aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad kai­nos dvie­jų pro­duk­tų, ir pa­teik­tos, ko­kios jos yra, o kad jos tu­rė­jo bū­ti vo­kiš­kos, tai nė žo­džio. Ma­tyt, koks nors ty­ri­mas vy­ko, bet šių dvie­jų sub­jek­tų, ku­rie vėl­gi at­si­re­mia į Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos pir­mi­nin­ko G. Land­sber­gio šei­mos ver­slą ir bū­tent „No­ta Be­ne“ tie­ki­mą, ir bū­tent į tą pul­ki­nin­ką lei­te­nan­tą V. Damb­raus­ką, ku­ris bu­vo pri­im­tas 2010 me­tais ir pra­dė­jo sa­vo tar­ny­bą… Vėl­gi pui­kiai ži­no­te, kas tuo me­tu bu­vo mi­nist­ras ir kas va­do­va­vo šiai mi­nis­te­ri­jai. Bū­tent ta­da bu­vo per­ka­mos dū­dos, ne ko­kie nors gro­mai ar strai­che­riai, ar bok­se­riai, bū­tent dū­dos bu­vo per­ka­mos, o iš­lei­džia­mi pi­ni­gai, kiek aš pa­me­nu, bū­da­vo be­maž ke­tu­ri tūks­tan­čiai li­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą ka­rei­vi­nėms. Tai bū­da­vo tik­rai pres­ti­ži­nių ob­jek­tų kai­nos.

Aš ma­nau, kad vals­ty­bei pa­da­ry­ta di­džiu­lė ža­la, jos au­to­ri­te­tui, kraš­to gy­ny­bai, ir de­mo­ty­va­ci­ja jau­ni­mui gin­ti tė­vy­nę, bū­tent per tą są­skai­tų su­ve­di­mą, ko­kios nors po­li­ti­nės re­kla­mos da­ry­mą­si. Aš ma­nau, kon­ser­va­to­riai už tą ža­lą at­sa­kys.

Kaip sekasi registruoti įstatymą, kuris atimtų iš Landsbergių šeimos galimybę pusvelčiui įsigyti valstybės žemę?
– Šis projektas yra rengiamas – dėl valstybės žemės naudojimo pakeitimo. Tą projektą mes ilgai „šlifavome”, tačiau iki galo jis dar nėra parengtas, nes Seimo Teisės komitetas jam dar turi pastabų.
 
Pulkininkas Valdas Dambrauskas : „Neturiu jokių pilių”
LL paklausė ir „Nota Bene” skandale išgarsėjusio buvusio kariuomenės Materialinių išteklių aprūpinimo departamento vadovo, pulkininko Valdo Dambrausko:
Atleiskite, kokį nekilnojamąjį turtą esate deklaravęs?
Aš asmeniškai jokio nekilnojamojo turto neturiu.
O jūsų šeima?
O žmona turi.
O kur jis yra?
Tai šiaip deklaracija yra pateikta viešuosiuose puslapiuose.
Tačiau ar jūsų žmonos deklaruotas turtas yra brangus?
Žiūrėkite, dabar aš nenoriu teigti tos informacijos. Šiaip mes gyvename bute. Viskas.
Prie karaliaus Mindaugo tilto kažkur, ar ne?
Na taip, o koks skirtumas?
O kokį darbą dirba jūsų žmona?
Ji uždirba daugiau negu aš.
Ji dirba privačiame versle?
Taip.
O koks versliukas?
Tik nepradėkite manęs tardyti, ir po to rašyti. Jūs lenkiate prie to, kad aš kažkur turiu kažkokią pilį pasistatęs?
Kaimynai pasakoja, kad turite apartamentus karaliaus Mindaugo apartamentuose?
Mes ten negyvename, nes ten jokios nuosavybės neturime. 
Vilniaus senamiestyje neturite jokio nekilnojamojo turto?
Ne.
O kur jūsų nekilnojamas turtas?
Mes gyvename Šnipiškių rajone, už banko paskolą esame įsigiję butą. Aš todėl ir nenoriu nieko kalbėti, nes man baisu – ką pasakai, viską išverčia priešingai. Todėl man baisu kalbėti. Tai tiesiog tragedija.
Kad KAM pirko auksines šakutes, tai tikrai tragedija. Ar manote, kad tai normalu?
 Ne, nenormalu, kai atveža  ne tai, kas buvo planuota pirkti. Ir kai atveža ne tą prekę, tai aišku, kad tai nenormalu. Parašytas normalus gamintojas, o atveža visai kito prekes. Tai apie ką čia kalbėti? Šiaip tai visus šiuos dalykus komentuoja kariuomenės vadas ir ministras – per juos tie dalykai ir yra komentuojami. Dėl mano turto lygiai tas pats – nėra jokio įspudingo turto. Žmona dirba, pakankamai uždirba, aš gaunu atlyginimą, esame pasiėmę paskolą iš banko – visa tai, ką mes mokame, jokio įspudžio nedaro. 
O kur dirba jūsų žmona?
Čia jau jos informacija – nežinau, ar ji tai nori sakyti. Ji dirba versle, ir įneša didesnę dalį į mūsų pajamas. Tačiau sensacijos tame nėra. Pilių neturime, paskolas mokame. 
 
Facebook komentarai
});}(jQuery));