A.Veryga nusprendė, kad prezidentas, seimo nariai ir zekai yra virš įstatymo

veryga

veryga

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 27  d. Nr. V-2763

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

 

  1. 1. Pakeičiu 11.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

 

„11.1. ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims, kaip nurodyta Europos Komisijos komunikate 2020/C 102 I/03 „Darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo teise COVID-19 protrūkio metu gairės“. Ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims priskiriami:“.

 

  1. 2. Papildau 11.14 papunkčiu:

 

 

„11.14. pasienio darbuotojams, komandiruotiems darbuotojams ir sezoniniams darbuotojams.“

 

  1. 3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

„12. Izoliavimas nėra privalomas ir Taisyklės netaikomos šiems sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims:

 

12.1. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo;

 

12.2. asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir kuriems didelės rizikos sąlytis nustatytas 3 mėnesių laikotarpiu nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės patvirtinimo arba teigiamo laboratorinio tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti rezultato gavimo, išskyrus:

 

12.2.1. dirbantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose;

 

12.2.2. kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos;

 

12.2.3. dirbantiems socialinės globos įstaigose;

 

12.2.4. kurie gyvena socialinės globos įstaigose;

 

12.2.5. dirbantiems laisvės atėmimo įstaigose;

 

12.2.6. esantiems laisvės atėmimo įstaigose.“

 

  1. 4. Pakeičiu 84.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

 

„84.3.2. Prezidentui ir jo patarėjams, Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams bei Seimo nariams, Ministrui Pirmininkui ir jo patarėjams bei biuro darbuotojams, ministrams ir jų patarėjams bei viceministrams, Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams;“.

 

  1. 5. Pakeičiu 84.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

 

„84.3.3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos muitinės, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, ugniagesiams gelbėtojams, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams, Krašto apsaugos sistemos kariniam ir civiliniam personalui, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui, energetikos įmonių darbuotojams – dispečerinių centrų darbuotojams.“

 

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                                Aurelijus Veryga

Facebook komentarai
});}(jQuery));