2,5 mlrd. eurų elektros kainų aferą prastūmė ir „Ignitis” privatizavo R.Karbauskio „valstiečiai”

vertybes

vertybes

2,5 mlrd. eurų elektros aferą prastūmė R.Karbauskio „valstiečiai”

 

Aurimas Drižius

 

Atrodo neįtikėtina, tačiau visus Lietuvos piliečius žudančią „elektros rinkos liberalizavimo” aferą dar praeitos kadencijos metu prastūmė Ramūno Karbauskio „žalieji valstiečiai”.

Ramūnas Karbauskis plėšosi marškinius ir visai neseniai paskelbė tokį rašinį apie „Ignitis” aferą:

Ar korupcija jau nebe nusikaltimas ?

Konservatoriaus energetikos ministro D. Kreivio ir tiesiogiai „Ignitis“ kuruojančio finansų viceministro  istorija su šios įmonės akcijomis ir situacijos rimtumą neigiantis I.Šimonytės elgesys – tai dar viena iliustracija, kaip valdoma Lietuva ir kieno interesams atstovauja ši valdžia, kurioje vieni kitus gina ir dengia, nes, matyt, tam yra rimtesnė priežastis nei reputacija ir skaidrumas.

Akivaizdu, kad nei ministras, nei viceministras negali eiti pareigų, jei turi visas galimybes uždirbti iš savo politinių sprendimų. O premjerės retorika bei bandymai aiškinti žmonėms, kad čia nėra jokio kriminalo ir viskas puiku, iškėlė dar daugiau klausimų, nei atsakymų, kiek dar jų gretose yra tokių veikėjų, kurie valstybės ir visų Lietuvos žmonių finansus laiko savo asmenine pinigine, o energetikos sektorių – neišsenkančiu asmeniniu banku.

Kartas nuo karto, vos tik išlindus kažkokiam korupcijos faktui, jis imamas masiškai gesinti, rodo, kad D. Kreivio ir G. Skaistės viceministro atvejis gali būti tik mažytė milžiniško ledkalnio viršūnėlė išnirusi virš vandens, o žemiau – neregėto masto korupcija ir viena didžiausių aferų Lietuvos istorijoje.

Jau tikriausiai pastebėjote, kad praėjusioje kadencijoje,  vos tik ėmėmės domėtis energetikos sektoriumi, buvome išvadinti „kvaileliais“, užpulti viešojoje erdvėje ir maišomi su žemėmis.  Vertinant jau iš šiandieninės perspektyvos, panašu, kad tokių „kvailelių“ jūs daugiau ir nepamatysite, nes be mūsų daugiau nieko ir nebeliko, bent jau parlamente, ypač kai paaiškėjo, kad už energetikos asų virvelių tampomi ir S.Skvernelis su savo grupe.

Aiškėjantys faktai, jog konservatoriai tiesiogiai dalyvavo “Igničio” privatizavime yra eilinis patvirtinimas G.Landsbergio žodžių, apie jo ir S.Skvernelio glaudų bendradarbiavimą praėjusioje Seimo kadencijoje. Gaila, kad tai vyko už uždarų durų, o mes apie tai neturėjome nei mažiausio supratimo.

Pasirodo, “Igničio” privatizavimo klausimas buvo nagrinėjamas Seimo energetikos komisijoje, kurios posėdis buvo uždaras, o informacija konfidenciali. Tai paaiškina faktą, kodėl tas sprendimas nebuvo nagrinėjamas Seimo komitetuose, frakcijose, kodėl negalėjome to sustabdyti. Kiek tapo žinoma, tame Seimo energetikos komisijos posėdyje pirmu smuiku grojo dabartinis energetikos ministras D.Kreivys, nors dabar jis apsimeta, kad nežinojo, jog jo valdoma įmonė įsigijo “Ignitis” akcijų.

Kuomet D. Kreivys 2020 m. buvo tvirtinamas ministru, LR Prezidentui G.Nausėdai buvo duotas pažadas, kad prie energetikos ministro dirbs toks „prižiūrėtojas“, kuris neva atidžiai stebės, ar D. Kreivys neturi kokio nors intereso konflikto.  Nežinau, ar toks asmuo dirba pas D. Kreivį, bet vertinant šiandien ištikusią reputacinę tiek ministro, tiek viso ministrų kabineto krizę, panašu, kad arba žadėtas prižiūrėtojas taip ir neatėjo į darbą, arba dirba labai prastai.

Tačiau kalbant dar rimčiau, labai suprantamas buvo Prezidento nerimas anuomet skirti ministru konservatorių siūlomą asmenį, kuris jau buvo atstatydintas iš konservatorių Vyriausybės 2011 m., nes būdamas ministru skyrė pinigus savo mamos valdomai įmonei. D. Kreivys tada irgi sakė, kad nežinojo ir pan., ir nesitraukė, kol VTEK nepripažino ir juodu ant balto neparašė, kad jis  pažeidė įstatymus, nes pasirašė įsakymą dėl ES lėšų skyrimo konkursų laimėtojai – jo motinos valdomai statybų bendrovei.

Labai iškalbingas faktas tokį asmenį siūlyti ministru dar kartą. Juo labai daug pasakoma apie konservatorius. Todėl normalu, jog visų akys šiandien krypsta į Prezidentą. Tikimasi, kad Prezidentas pasisakys aštriai, juo labiau, kad pats priėmė D.Kreivio pažadą, jog ministrui nekils skaidrumo klausimų. Bet Prezidentas, manau, puikiai suvokia ir tai, kad vargu, ar kažkas pasikeis, jei neliks D.Kreivio Vyriausybėje.

P.S. ir pabaigai. Žinant, kad konservatorius dažnai kankina atminties sutrikimai, įvairūs nežinojimai ir žinių stoka, taip pat noriu priminti legendinę citatą. Ji šiandien labai tinka. Ją, tikriausiai, jei dabar konservatoriai galėtų ištrinti, tai mielai ištrintų visame internete. Nes ši citata viena iš geriausiai iliustruojančių, jog viena kalbėta prieš rinkimus bei ateinant į valdžią ir visiškai priešingai daroma dabar.

 

Ramūnas Karbauskis balsavo už šią aferą

Labai juokinga, kad žmonės pamiršo, kad gelbėtojas Ramūnas Karbauskis pats balsavo už šį įstatymą, o „valstietis” Poderys tikino, kad jį priėmus, „elektros kainos kris”. Dar juokingiau, kad Karbauskis nežinojo, kad jo paskirtas „ant lizingo” premjeras Skvernelis privatizavo ir „Ignitis”:

2020 m. gegužės 7 d. Seimo posėdžio stenograma:

 

15.37 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4385(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4385. Pri­ėmi­mas. Ko­le­gos, yra 22 straips­niai, bet nė­ra jo­kių pa­tai­sų. Gal ga­li­me pri­tar­ti ne­var­di­nant? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai. V. Po­de­rys – už.

V. PODERYS (MSNG)Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų svar­bus įsta­ty­mas ir dau­ge­liui mū­sų. Ki­taip sa­kant, nuo at­ei­nan­čių me­tų pra­džios tu­rė­si­me pa­laips­niui pa­si­rink­ti elek­tros tie­kė­ją. Kaip ži­no­te, 99 % da­bar na­mų ūkių tu­ri tie­kė­ją „Ig­ni­tis“ (ar­ba bu­vu­sią „Lie­tu­vos ener­gi­ją“, ar ESO), bet nuo 2021 me­tų link 2022 me­tų, 2023 me­tų pa­laips­niui tu­rė­si­me pa­si­rink­ti rin­ko­je kon­ku­ren­ci­nį tie­kė­ją. Šiuo įsta­ty­mu at­ve­ria­mas ke­lias šiam li­be­ra­li­zavimui.

Ko­kios nau­dos ti­ki­mės mes ir vi­si elek­tros var­to­to­jai? Kad dėl kon­ku­ren­ci­jos, kaip ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų sri­ty­je, elek­tros tie­ki­mas var­to­to­jams pigs. Tai yra šio įsta­ty­mo es­mė. Ma­nau, įsta­ty­mo pro­jek­tas yra ge­ras ir siū­lau bal­suo­ti už. Dė­kui, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Ko­le­gos… J. Raz­ma – už. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF)Ka­dan­gi anks­tes­nė­je sta­di­jo­je šiek tiek skep­tiš­kai kal­bė­jau, vis dėl­to per tą lai­ką dar pa­si­aiš­ki­nau ap­lin­ky­bes ir, ko ge­ro, kvie­čiu bal­suo­ti už. Aš ne­su toks op­ti­mis­tas kaip ko­le­ga Vir­gi­li­jus, kad čia mes pa­siek­si­me kai­nų ma­žė­ji­mo. Pa­tys stam­biau­si var­to­to­jai – taip, gal jie pa­sieks kai­nų ma­žė­ji­mo, nes ten dėl jų kon­ku­ren­ci­ja, ma­tyt, iš­si­vys­tys ne­ma­ža. Ati­tin­ka­mos Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ben­dro­vės jau ir da­bar tu­ri šiek tiek var­to­to­jų Lie­tu­vo­je, bet pa­ti di­džiau­sia ir ma­žiau­siai elek­tros var­to­jan­ti gru­pė var­gu ar dėl šio spren­di­mo gaus elek­trą ma­žes­nė­mis kai­no­mis.

Be abe­jo, dau­gu­ma jų net ne­ban­dys rink­tis al­ter­na­ty­vaus elek­tros siū­ly­to­jo. Ka­dan­gi ap­skri­tai mū­sų tam vi­suo­me­ni­niam elek­tros par­da­vė­jui liks kaip tik ta pa­ti ne­pa­lan­kiau­sia gru­pė, kur ne vi­si ir lai­ku su­si­mo­ka už elek­trą, tai aš ne­ma­nau, kad čia bus erd­vės tam mū­sų vi­suo­me­ni­niam tie­kė­jui ma­žin­ti kai­nas. Kaip tik jos ga­li šiek tiek pa­di­dė­ti tiems la­biau­siai so­cia­liai pa­žei­džia­miems sluoks­niams. Bet nė­ra čia ki­tos iš­ei­ties. Vis tiek, eu­ro­pi­niais tei­sės ak­tais, mes iki 2025 me­tų, no­ri­me ar ne­no­ri­me, tu­ri­me pri­im­ti tą li­be­ra­li­za­vi­mą. Na, jo už­bai­gi­mą mes pa­da­ro­me dve­jais me­tais anks­čiau, tai te­oriš­kai, jei­gu bū­tų ko­kių nors pro­ble­mų, aiš­ku, ga­li­ma, jau ga­lio­jant įsta­ty­mui, ir pra­tęs­ti tą ter­mi­ną. Da­bar kvie­čiu, ži­no­ma, bal­suo­ti už, nes tai tie­siog yra eu­ro­pi­niai rei­ka­la­vi­mai ir mes čia nie­ko ne­ga­li­me per daug fan­ta­zuo­ti.

PIRMININKAS. A. Skar­džius – už.

A. SKARDŽIUS (MSNG)Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš taip pat ne­su di­de­lis op­ti­mis­tas, kad štai pri­ėmus šį įsta­ty­mą mo­no­po­li­nin­kas iš kar­to nu­stos pik­tnau­džiau­ti. Čia tur­būt rei­kė­tų mes­ti ak­me­nu­ką ir į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos dar­žą. Kiek me­tų mes spau­džia­me Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą, kad baig­tų iš­dy­kau­ti su tuo mo­no­po­liu, ypač elek­tros ener­ge­ti­kos tie­ki­mo sri­ty­je. O pik­tnau­džia­vi­mas pa­si­reiš­kia tuo, kad mes ap­mo­ka­me už skai­tik­lius šim­tus mi­li­jo­nų, tuos kei­čia­mus į nuo­to­li­nius. Ar jų rei­kia kai­me ba­by­tei, ku­ri da­bar gaus 200 eu­rų? Gal­būt vi­sai ne. Gal­būt ji­nai ne ta var­to­to­ja, kad tu­rė­tų to­kią pa­rei­gą su­si­mo­kė­ti už kaž­kie­no pa­keis­tus skai­tik­lius. Vi­sai ne­se­niai pa­vy­ko iš įsta­ty­mo eli­mi­nuo­ti nuo­sta­tą, kur bu­vo ban­do­ma pu­sę mi­li­jar­do per­mes­ti in­fra­struk­tū­ros mo­kes­čio bū­si­mam in­ves­tuo­to­jui į tik­rai pel­nin­gą biz­nį, į vė­jo par­ką jū­ro­je. Mes to­kių pik­tnau­džia­vi­mo pa­vyz­džių ma­to­me. Štai na­cio­na­li­nis mo­no­po­li­nin­kas ke­ti­na sta­ty­ti sau­lės elek­tri­nę ir pa­skel­bęs kon­kur­są, kur. Kruo­nio ba­sei­ne plau­kio­jan­čią. Pa­gal­vo­ki­te, kiek kai­nuos ins­ta­lia­ci­jos kaš­tai 1 ki­lo­va­tui. Tik­rai net po­nas J. Raz­ma, dir­ban­tis Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te, ne­iš­kvos, kiek kai­nuos. Bet tai yra mū­sų pi­ni­gai, jie nu­ke­liau­ja į są­skai­tas, per ver­to­mis pri­pa­žin­tas iš­lai­das mes tie­siog ap­mo­ka­me už to­kį pik­tnau­džia­vi­mą. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti. Tik­rai tai pir­mas žings­nis, bet tik­rai ne­pa­kan­ka­mas, čia tik­rai rei­kia ir bū­tent Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės, bet siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me, ger­bia­mi ko­le­gos, dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4385. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių, vien­bal­siai įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));